1.निकायको स्वरुप र प्रकृति

राष्ट्रिय  युवा परिषद जिल्ला युवा समिति तेह्थुम युवाको समग्र सीप/क्षमता विकास, उद्यमशिलता, रोजगारी, आयआर्जन र स्वरोजगारको माध्यमबाट युवालाई आत्मनिर्भर बनाउने मुख्य उद्देश्य परिपुर्ति गर्न राष्टिय युवा परिषद् एेन २०७२ काे दफा ११ द्धारा गठित जिल्ला स्तरकाे एक सरकारी कार्यालय हाे । 

2.निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार

जिल्ला युवा समिति तेह्रथुमको काम, कर्तव्य र अधिकार  देहाय वमोजिम हुनेछन् 

(क) राष्टिय युवा परिषद वाट स्वीकृत नीतिको अधीनमा रही युवा सम्बन्धी जिल्लास्तरीय योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सञ्चालन गर्ने, गराउने,

(ख) स्थानीय निकाय, युवा सम्बन्धी संघ, संस्था, गैरसरकारी संस्था तथा निजी क्षेत्रको साझेदारीमा जिल्लास्तरमा युवा सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,

(ग) स्थानीयस्तरमा सञ्चालन हुने युवासम्बन्धी कार्यक्रमको समन्वय एवं सहजीकरण गर्ने,

(घ) युवा सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीयस्तरमा स्रोत साधन जुटाउने,

(ङ) विशेष समुदायका युवालाई लक्षित गरी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गराउने,

(च) परिषद्ले तोके वमोजिमको काम गर्ने, गराउने ।

3.निकायमा रहने कर्मचारी संख्या र कार्य विवरण

जिल्ला युवा समिति तेह्रथुममा रहेका कर्मचारीकाे संख्या र कर्यविवरण तपशिल रहनेछ ।

पद संख्या विवरण कार्यविवरण
कार्यालय प्रमुख उपसचिव कार्यालय प्रमुखकाे रुपमा सम्पुण काम गर्ने ।
लेखापाल कार्यालयकाे सम्पुण लेखापाल सम्वन्धि काम गर्ने ।
कम्प्युटर अपरेटर कार्यालयमा कम्प्युटर सम्वन्धि काम गर्ने ।
कार्यालय सहयाेगी कार्यालयमा सहयाेगीकाे भुमीका निर्वाह गर्ने ।

 

4.निकायबाट प्रदान गरिने सेवा

जिल्ला युवा समिति तेह्रथुम बाट प्रदान गररने सेवाहरु

युवाका हक हितको सरंक्षाण र सम्वर्धन गने ।

युवालाई सक्षम नागररकको रूपमा तयार गने ।

युवालाई सशततीकरण गने ।

युवा सम्बन्धी विषयको नीति निर्माणदेखि कायािन्वयन तहसम्म युवाहरूलाई सहिागी गराउने ।

युवाहरूलाई राष्टिय विकासकाे मलू प्रवाहमा समावेश गने ।

युवाहरू तथा सरोकारवालाहरूलाई सम्बन्धित सुचनाहरु उपलब्ध गराउने ।

युवासँग सम्वन्धित सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गर्ने ।

5.सेवा प्रदान गर्ने निकायको शाखा र जिम्मेवार अधिकारी

सेवा प्रदान गर्ने निकायकाे शाखा र जिम्मेवार अधिकारी यस प्रकार व्यवस्था गरिएकाे छ ।

क्रस सेवाका प्रकार सेवा प्रदान गर्ने शाखा जम्मेवार अधिकारी
गुनासो व्यावस्थापन सुचना प्रविधि शाखा कार्यालय प्रमुख
सेवा आपुर्तिका लागि सुची दर्ता सुचना प्रविधि शाखा कार्यालय प्रमुख
संघ सस्था आवद्ध सम्वन्धि कार्य सुचना प्रविधि शाखा कार्यालय प्रमुख
सघंसस्थाको आवद्धताको नविकरण सुचना प्रविधि शाखा कार्यालय प्रमुख
परिषद, समितिसंग सम्वन्धित सूचना प्रदान सुचना प्रविधि शाखा कार्यालय प्रमुख
अध्यायनका लागि पुस्तक उपलब्ध हुने । सुचना प्रविधि शाखा कार्यालय प्रमुख
ई लाईव्रेरीको सुविधा उपलब्ध सुचना प्रविधि शाखा कार्यालय प्रमुख
युवा उद्यम कार्यक्रम सुचना प्रविधि शाखा कार्यालय प्रमुख
युवा दिवस तथा महोत्सव सुचना प्रविधि शाखा कार्यालय प्रमुख
१० युवा प्रतिभा तथा उद्यमीको खोजी र उनिहरुको कार्यलाई प्रोत्साहन  सुचना प्रविधि शाखा कार्यालय प्रमुख
११ युवा परामर्श सेवा कार्यक्रम सुचना प्रविधि शाखा कार्यालय प्रमुख
१२ युवाका मुद्दा तथा कार्यक्रमको वारेमा पत्रकारसँग अन्तक्रिया सुचना प्रविधि शाखा कार्यालय प्रमुख

 

 

6.सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि

सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि यस प्रकार रहेकाे छ ।

क्रस सेवाकाे प्रकार लाग्ने शुल्क अवधि
गुनासो व्यावस्थापन निशुल्क गुनासोको प्रकृया हेरी गुनासो प्राप्त भएको सोहि दिन
सेवा आपुर्तिका लागि सुची दर्ता निशुल्क सूचना प्रकासन भएको १५ दिन भित्र
संघ सस्था आवद्ध सम्वन्धि कार्य रु ३०००। पाच वर्षका लागि प्रत्येक आ.व को षौष मसान्त सम्म
सघंसस्थाको आवद्धताको नविकरण रु ३०००। नियमित
परिषद, समितिसंग सम्वन्धित सूचना प्रदान निशुल्क तुरुन्त
अध्यायनका लागि पुस्तक उपलब्ध हुने । निशुल्क तुरुन्त
ई लाईव्रेरीको सुविधा उपलब्ध निशुल्क तुरुन्त
युवा उद्यम कार्यक्रम निशुल्क शुचना प्रकासन भएको १५ दिन भित्र
युवा दिवस तथा महोत्सव निशुल्क नियमित
१० युवा प्रतिभा तथा उद्यमीको खोजी र उनिहरुको कार्यलाई प्रोत्साहन  निशुल्क नियमित
११ युवा परामर्श सेवा कार्यक्रम निशुल्क नियमित
१२ युवाका मुद्दा तथा कार्यक्रमको वारेमा पत्रकारसँग अन्तक्रिया निशुल्क नियमित

 

7.निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकारी

जिल्ला युवा समिति तेह्रथुमकाे निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकारी

(१) जिल्ला युवा समिति तेह्रथुमकाे बैठक आवश्यकतानुसार बस्नेछ ।
(२) जिल्ला युवा समिति तेह्रथुमकाे बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
(३) जिल्ला युवा समिति तेह्रथुमकाे बैठक हुनु भन्दा कम्तीमा चाँैबीस घण्टा अगावै बैठकमा छलफल हुने विषयको कार्यसूची सहितकाे  सूचना समितिका सदस्य–सचिवले सदस्यहरुलाई दिनेछ ।
(४) जिल्ला युवा समिति तेह्रथुमकाे कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थित
भएमा जिल्ला युवा समितिको बैठकको लागि गणपुरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।
(५) जिल्ला युवा समिति तेह्रथुमकाे बैठकको अध्यक्षता सो समितिको अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा
समितिका सदस्यहरूले आफूहरुमध्येबाट छानेको सदस्यले गर्नेछ ।
(६) जिल्ला युवा समिति तेह्रथुमकाे बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकमा
अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।
(७) जिल्ला युवा समिति तेह्रथुमले कुनै पदाधिकारी वा विशेषज्ञलाई समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको
रुपमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
(८) जिल्ला युवा समिति तेह्रथुमकाे निर्णय सो समितिको सदस्य–सचिवले प्रमाणित गर्नेछ ।
(९) जिल्ला युवा समिति तेह्रथुमकाे बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम
हुनेछ । 

8.निर्णय उपर उजुरी सुन्ने अधिकारी

जिल्ला युवा समिति तेह्रथुमकाे निर्णय सुन्ने अधिकारी यस प्रकार रहेकाे छ ।

क्र‍स निर्णय र सेवाका प्रकारहरु उजुरी सुन्ने अधिकारी
  गुनासो व्यावस्थापन कार्यालय प्रमुख
  सेवा आपुर्तिका लागि सुची दर्ता कार्यालय प्रमुख
  संघ सस्था आवद्ध सम्वन्धि कार्य अध्यक्ष
  सघंसस्थाको आवद्धताको नविकरण कार्यालय प्रमुख
  परिषद, समितिसंग सम्वन्धित सूचना प्रदान कार्यालय प्रमुख
  अध्यायनका लागि पुस्तक उपलब्ध हुने । कार्यालय प्रमुख
  ई लाईव्रेरीको सुविधा उपलब्ध कार्यालय प्रमुख
  युवा उद्यम कार्यक्रम कार्यालय प्रमुख
  युवा दिवस तथा महोत्सव कार्यालय प्रमुख
  युवा प्रतिभा तथा उद्यमीको खोजी र उनिहरुको कार्यलाई प्रोत्साहन  कार्यालय प्रमुख
  युवा परामर्श सेवा कार्यक्रम कार्यालय प्रमुख
  युवाका मुद्दा तथा कार्यक्रमको वारेमा पत्रकारसँग अन्तक्रिया कार्यालय प्रमुख

 

9.सम्पादन गरेको कामको विवरण

जिल्ला युवा समिति तेह्रथुमले सम्पादन गरेकाे कामकाे विवरण यस प्रकार रहेका छन् ।

क्रस कार्यक्रमहरु समापन मिति
  १७  अाै अन्तराष्टिय युवा दिवस  २०७४।०४।२८
  युवा उद्यम कार्यक्रममा प्रप्त प्रश्तावहरु छनाैट गरि राष्टिय युवा परिषदमा सिफारिस । २०७४।१०।२३
  गत अाव २०७३।०७४ काे युवा उद्यम कार्यक्रममा लगानी गरिएका समुहहरुकाे अनुगमन । २०७४।०९१५
  स्थानिय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु सग जिल्ला युवा समिति तेह्रथुमका कार्यक्रम तथा वजेट र जिल्ला युवा समिति का कार्यक्रमहरुलाइ स्थानिय तहमा कार्यन्वयन गर्नका लागि छलफल कार्यक्रम । २०७४।११।१५
  राष्टिय युवा परिषादकाे स्थापना दिवस २०७४ र पत्रकारहरु स‌ग अन्र्तरक्रिया कार्यक्रम । २०७४।११।१९

 

10.सूचना अधिकारी र प्रमुखको नाम र पद
क्रस नामथर पद जिम्मेवारी
क्रष्णप्रसाद पाेख्रेल उपसचिव कार्यालय प्रमुख
जनक रिमाल रा‍प अ प्रथम कम्प्युटर अपरेटर सूचना अधिकारी

 

11.ऐन, नियम, विनियम वा निर्देशिकाको सूची

निति एेन नियम

क्रस विवरण संख्या
जिल्ला युवा समिति तेह्रथुमकाे लक्ष उदेश्य निति तथा रणनितिहरु १ गाेटा
युथ भिजन २०२५ १ गाेटा
युवा निति २०७२ १ गाेटा
एेन २०७२ १ गाेटा
नियामवली २०७२ १ गाेटा

विनियम निर्देशिका तथा कार्यविधि

क्रस विवरण संख्या
युवा उद्यम कार्यक्रम सन्चालन निर्देशिका २०७३ पहिलाे ससाेधन २०७४ १ गाेटा
युवा सम्मान कार्यविधि २०६८ १ गाेटा
युवा शिप तथा नेत्रित्व विकास कार्यक्रम निर्देशिका २०७३ १ गाेटा
युवा परिचालन कार्यविधि २०७३ १ गाेटा
कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने अाचार सहिता १ गाेटा
अान्तरिक कार्यविधि २०७३ १ गाेटा
कार्यक्रम कार्यन्वयन निर्देशिका १ गाेटा
युवा सुचना केन्द्र निर्देशिका १ गाेटा

 

12.आम्दानी, खर्च तथा आर्थिक कारोबार सम्बन्धी अद्यावधिक विवरण

नेपाल सरकार

युवा तथा खेलकुद पन्त्रालय

राष्टिय युवा परिषाद

जिल्ला युवा समितिकाे कार्यालय तेह्रथुम

खर्चकाे फाटवारी

अार्थिक वर्ष २०७४।०७५

उपशिर्षक नम्वर  ३४३०१३३

वजेट शिर्षक वा उपशिर्षककाे नाम

२०७४ कार्तिक महिनाकाे खर्च याे महिना सम्मकाे निकासा खर्च सकेत नम्वर खर्च वितिय शिर्षक अन्तिम वजेट कर्तिक सम्मकाे खर्च वाकी रकम कैफियत
२२१११ धारा तथा विजुली २०५०० २०५००  
१५०० १५०० २२११२ सञ्चार महसुल ३९००० १५०० ३७५००  
२२१२१ भाडा १९२००० १९२०००  
२२३११ कार्यालय सम्वन्धि खर्च ५६००० ५६०००  
२२३१४ इन्धन ६००० ६०००  
११९४६० २७८६५० २२४१२ अन्य सेवा सुल्क ७५६७५० २७८६५० ४७८१००  
२५००० २२५२२ कार्याक्रम खर्च ५६०००० २५००० ५३५०००  
२२६११ अनुगमन खर्च  
२२७११ विविध    
१२०९६० ३०५१५०   जम्मा १६३०२५० ३०५१५० १३२५१००  

 

13.तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण

जिल्ला युवा समिति तेह्रथुमकाे समिति र कर्मचारी विवरण ।

समितिकाे विवरण

क्रस नामथर पद सम्पर्क नम्वर
श्री नविन खतिवडा अध्यक्ष ९८५२०६०५१२
श्री लिलानाथ पाेख्रेल सदस्य ९८५२०५३५०६
श्री महेन्द्र वहादुर घिमिरे सदस्य ९८५२०८९२२२
श्री शान्तादेवी पाैडेल सदस्य ९८४१७२९१७१
खाली सदस्य  
  खाली सदस्य  
  खाली सदस्य  
  खाली सदस्य  
  श्री क्रष्णप्रसाद पाेख्रेल सदस्य सचिव ९८५२०५०५५१

कर्मचारीकाे विवरण

क्रस नामथर पद सम्पर्क नम्वर
श्री क्रष्णप्रसाद पाेख्रेल उपसचिव कार्यालय प्रमुख ९८५२०५०५५१
श्री ज्याेतिप्रकाश पाेख्रेल लेखापाल ९८४१६५३२२१
श्री जनक रिमाल कम्प्यूटर अपरेटर ९८४२१४७७४३
श्री खेमकुमारी दाहाल कार्यालय सहयाेगी ९८४२४७७९४५

 

14.अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक निकायले कुनै कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालन गरेको भए सोको विवरण

अाव २०७३।०७४ मा सञ्चालन कार्यक्रमहरु

क्रस कार्यक्रम वजेट खर्च
  अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू    
फर्निचर तथा फिक्सचर्स (कार्यालयको लागि फर्निचर फिक्चर्स) २२५०० २२४९९९।८०
कम्प्युटर (कार्यालय सञ्चालनसँग सम्बन्धी यन्त्र, उपकरण तथा मेसिन औजार)  ६०००० ६००००
प्रिन्टर (कार्यालय सञ्चालनसँग सम्बन्धी यन्त्र, उपकरण तथा मेसिन औजार)  २५००० २५०००
स्क्यानर (कार्यालय सञ्चालनसँग सम्बन्धी यन्त्र, उपकरण तथा मेसिन औजार) १५००० १५०००
फोटोकपी मेसिन (कार्यालय सञ्चालनसँग सम्बन्धी यन्त्र, उपकरण तथा मेसिन औजार) ५०००० १५०००
  आ) चालू खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू    
क वर्ग (स्थानीय भत्ता) ६५००० ६५०००
टेलिफोन र इन्टरनेट महसुल (टेलिफोन महसुल) ३०२०० ३०२००
कार्यालय भाडा जिल्ला (कार्यालयको घर भाडा) १८२००० १६७९९९
जिल्लाको कार्यालय मसलन्द सामान खर्च (कार्यालय मसलन्द सामान खर्च)  २५००० २५०००
पत्र पत्रिका तथा पुस्तक खरिद (पत्रपत्रिका तथा पुस्तिका) ३०००० ३००००
ग्यास (इन्धन - अन्य प्रयोजन) ६००० ६०००
कार्यालय सहयोगी (व्यक्ति करार) १६५००० १००९६५
कम्प्युटर अपरेटर (व्यक्ति करार) २३५००० २३१८३३
जिल्ला युवा समितिका अध्यक्षको सुबिधा बापतको रकम  २४०००० २३६२५०
१० पानी तथा विजुली २२०००
११ अन्य विविध खर्च (अतिथि सत्कार तथा जलपान, भोज खर्च) २२००० २२०००
  इ) ​कार्यक्रम सञ्चालन    
युवा सीप तथा नेतृत्व विकास कार्यक्रम (अन्य) २१०००० २१००००
ग्रामीण युवा उद्यम कार्यक्रम (अन्य) १५००००० १५०००००
युवा दिवस तथा महोत्सव (अन्य) २५००० २५०००
युवा परामर्श सेवा (अन्य) ४५००० ४५०००
युवाका मुद्दा तथा कार्यक्रमको बारेमा पत्रकारसँग अन्तरक्रिया तथा युवा नीति र युथ भिजनको प्रचार प्रसार (अन्य)  ४००० ४०००
समाजका लागि युवाको एक दिन (अन्य) २५००० २५०००
जिल्लास्तरका युवा प्रतिभा तथा उद्यमीको खोजी र उनीहरूको कार्यलाई प्रोत्साहन (अन्य)  ३५००० ३५०००
युवा प्रतिभा पहिचान (Youth Talent Hunt)(अन्य) २०००० २००००
कार्यक्रम अनुगमन तथा निरीक्षण (अनुगमन मूल्याङ्कन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भ्रमण खर्च)  ७००० ७०००
  जम्मा ३२६८२०० ३१६०९५५।८०

 

15.सार्वजनिक निकायको वेभसाईट भए सोको विवरण

कार्यालयकाे विवरण

१ जिल्ला युवा समिति तेह्रथुमकाे सम्पर्क नम्वर ०२६४६०५१२ रहेकाे छ ।

२ जिल्ला युवा समिति तेह्रथुमकाे इमेल dycttm@gmail.com रहेकाे छ ।

३ जिल्ला युवा समिति तेह्रथुमकाे छुट्टै वेभसाइट नभएकाे कारण राष्टिय युवा परिषदकाे वेभसाइट www.nyc.gov.np चलाइ राखिएकाे छ ।

16.सार्वजनिक निकायले प्राप्त गरेको वैदेशिक सहायता र ऋण, अनुदान एवम् प्रावधिक सहयोग वा सम्झौता सम्बन्धी विवरण

जिल्ला युवा समिति तेह्रथुममा सार्वजनिक निकायले वैदेशिक सहायता वा अनुदान एवम् प्राविधिक सहयाेग सम्वन्धि कुनै पनि रकम लिएकाे छैन ।

17.सार्वजनिक निकायले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम र सो को प्रगति प्रतिवेदन

सञ्चालित कार्यक्रम र साे काे प्रतिवेदन 

१ पृष्ठभुमी
नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय राष्ट्रिय युवा परिषद जिल्ला युवा समिति तेह्रथुमले आ.व २०७४।०७५ को वार्षिक कार्यक्रम तथा वजेट अनुसार जिल्ला स्थित सवै सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालय, आवद्ध संघ सस्था, पत्रकार, र युवा क्लवहरुका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु संग १७ र्औ अन्तराष्ट्रिय युवा दिवस २०७४ मिति २०७४।०४।२८ मा कार्यक्रम संचालन गरि सोहि कार्यक्रमको  प्रतिवेदन तयार पारिएको हो । 

२ कार्यक्रमका उदेश्यहरु 

 • १७ र्औ अन्तराष्ट्रिय युवा दिवस मनाउने ।
 • राष्ट्रिय युवा परिषद् । जिल्ला युवा समिति, तेह्रथुमका युवा सम्वन्धि कार्यक्रमहरुका विषयमा प्रस्ट पर्ने ।
 • आ.व २०७३।०७४ मा सम्पन्न कार्यक्रमहरुको जानकारी ।

३ कार्यक्रम 

 • कार्यक्रम स्थान र समय  जिल्ला समन्वय समिति, तेह्रथुमको सभाहल विहान ठिक ११ वजेदेखि ।
 • कार्यक्रम संचालन  जिल्ला युवा समिति, तेह्रथुमका सदस्य श्री लिलानाथ पोख्रेल ।
 • कार्यक्रमको अध्यक्षता  जिल्ला युवा समिति तेह्रथुमका अध्यक्ष श्री नविन खतिवडा ।
 • राष्ट्रिय युवा परिषद । जिल्ला युवा समिति, तेह्रथुमका कार्यक्रमहरुको विषयमा प्रस्तुतिकरण  जिल्ला युवा समिति, तेह्रथुमका सदस्य सचिव श्री कृष्णप्रसाद पोख्रेल ।
 • आ.व २०७३।०७४ को युवा प्रतिभा सम्मान कार्यक्रममा खेल, कला, कृषि क्षेत्रमा छनौट भएका युवाहरुलाई सम्मान कार्यक्रम ।
 • सहभागी ६० जना ।

४ कार्यक्रमको उद्घाटन
मिति २०७४।०४।२८ गते विहान ठिक ११ वजे देखि १७ र्औ अन्तराष्ट्रिय युवा दिवस २०७४ जिल्ला स्थित जिल्ला सवै सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालय, आवद्ध संघ सस्था, पत्रकार, र युवा क्लवहरुका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु संग राष्ट्रिय युवा परिषद् । जिल्ला युवा समिति तेह्रथुमवाट युवाका क्षेत्रमा संचालन हुने कार्यक्रमहरुको विषयमा जानकारी गरियो । सोहि कार्यक्रममा जिल्ला युवा समिति तेह्रथुमका सदस्य लिलानाथ पोख्रेलले कार्यक्रम संचालन गर्नुभएको थियो ।  कार्यक्रमको अध्यक्षता समितिका अध्यक्ष श्री नविन खतिवडाले कार्यक्रमको औचित्य, महत्वका विषयमा प्रकाश पार्दै कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नुभएको थियो ।

५ कार्यक्रमहरु

 • जिल्ला युवा समितिका कार्यक्रमहरुको विषयमा जानकारी कार्यक्रम ।
 • खुला हाजिरी जवाफ कार्यक्रम ।
 • युवाहरुका प्रतिभाहरु प्रस्फुटन कार्यक्रम । 

६ हाल सम्मकाे प्रगति 

कार्यक्रम शिर्षक वजेट खर्च सहभागी प्रगति प्रतिशत
अन्तराष्टिय युवा दिवस कार्यक्रम २०७४।०४।२८ गते २५०००। २५००० ६० जना १०० प्रतिशत
जम्मा २५०००। २५०००। ६० जना १०० प्रतिशत

 

18.सार्वजनिक निकायले वर्गीकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामावली र त्यस्तो सूचना संरक्षण गर्न तोकिएको समयावधि

जिल्ला युवा समिति तेह्रथुमले सरक्षण गरेकाे सुचना र त्यस सुचना सरक्षण गर्न ताेकिएकाे समयावधि

क्रस सेवाकाे प्रकार कार्यप्रक्रिया समय
गुनासो व्यावस्थापन कार्यालयको कार्यसम्पादनसंग सम्वन्धित विषयमा सरोकारवालाहरुवाट लिखित वा मौखिक गुनासो राख्न सकिने । गुनासोको प्रकृया हेरी गुनासो प्राप्त भएको सोहि दिन
सेवा आपुर्तिका लागि सुची दर्ता समितिले तोकेको समयाअवधी भित्र देहायका कागजात सहित निवेदन दर्ता गर्नुपर्ने । सूचना प्रकासन भएको १५ दिन भित्र
संघ सस्था आवद्ध सम्वन्धि कार्य सुचना प्रकासन, जिल्लावाट सिफारिस सहित आवेदन संकलन, आवस्यकता अनुसार अनुगमन, प्रक्रिया पुगेका संस्थाहरुको सिफारिस । प्रत्येक आ.व को षौष मसान्त सम्म
सघंसस्थाको आवद्धताको नविकरण युवा परिषद्मा आवद्ध संघसस्थाको आवद्धताको म्याद समाप्त भएपछि नविकरणका लागी सुचना । नियमित
परिषद, समितिसंग सम्वन्धित सूचना प्रदान
 • निवेदन र नागरिकताको तिलिपि संलग्न राखि        प्रयोजन खुलाएर पेश गर्नुपर्ने ।
 • सुचनाको हक सम्वन्धि निवेदनको कारवाही र किनारा गर्ने आन्तरिक कार्यविधि बमोजिम सूचना उपलब्ध गराईने ।
तुरुन्त
अध्यायनका लागि पुस्तक उपलब्ध हुने ।
 •  पुस्तकालय सहायकसंग परिचय पत्र देखाई वढीमा तीन घण्टा सम्म वाचनालयमा वसेर अध्ययन गर्न सकिने ।
तुरुन्त
ई लाईव्रेरीको सुविधा उपलब्ध
 • सूचना प्रविधि शाखामा परिचय पत्र वा नागरिकताको प्रतिलिपी साथ निवेदन दिनुपर्ने ।
 • बढिमा तिन घण्टासम्म ईलाईव्रेरीको प्रयोग गर्न सकिने ।
तुरुन्त
युवा उद्यम कार्यक्रम
 • जिल्ला युवा समितिले तोकेको ढाचामा प्रस्तावना पेश।
शुचना प्रकासन भएको १५ दिन भित्र
युवा दिवस तथा महोत्सव
 • कार्यक्रम संचालन निर्देशिका अनुसार ।
नियमित
१० युवा प्रतिभा तथा उद्यमीको खोजी र उनिहरुको कार्यलाई प्रोत्साहन 
 • कार्यक्रम संचालन निर्देशिका अनुसार ।
नियमित
११ युवा परामर्श सेवा कार्यक्रम
 • कार्यक्रम संचालन निर्देशिका अनुसार ।
नियमित
१२ युवाका मुद्दा तथा कार्यक्रमको वारेमा पत्रकारसँग अन्तक्रिया
 • जिल्ला युवा समितिको वार्षिक कार्यक्रम तथा वजेट अनुसार ।
नियमित

 

19.सार्वजनिक निकायमा परेको सूचना माग सम्बन्धी निवेदन र सो उपर सूचना दिइएको विषय

जिल्ला युवा समितिकाे कार्यालय तेह्रथुममा हालसम्म सुचना माग सम्वन्धि कुनैपनि निवेदन अाएकाे नभएकाेले सुचनाहरु दिएकाे छैन । तथापी पनि जिल्ला युवा समितिका सुचनाहरु जिल्ला युवा समितिकाे सुचना पाटी फेसवुक पेजमा हेर्न पाइन्छ ।

20.सार्वजनिक निकायका सूचनाहरु अन्यत्र प्रकाशन भएका वा हुने भएको भए सोको विवरण

जिल्ला युवा समिति तेह्रथुमकाे सुचनाहरु प्रकासन गर्ने निकायहरु ।

क्रस सुचना प्रकासन गर्ने निकाय
युवा उद्यम कार्यक्रमका लागि प्रस्तावना अाब्हान रेडियाे तेह्रथुम
युवा उद्यम कार्यक्रमका लागि प्रस्तावना अाब्हान रेडियाे मेन्छ्यायेम तेह्रथुम
युवा उद्यम कार्यक्रमका लागि प्रस्तावना अाब्हान नव विहानी साप्ताहिक
युवा उद्यम कार्यक्रमका लागि प्रस्तावना अाब्हान ब्लाष्ट दैनिक