1.सम्पादन गरेको कामको विवरण

क. पूर्वाञ्चल स्थित १६ जिल्लाहरुका लागि भ्याक्सिन खोप सामाग्री मासिक रुपमा पठार्इएको

ख. केन्द्र तथा क्षेत्रबाट प्राप्त प्रोग्राम आर्इटम तथा अत्यावश्यक औषधिहरु मासिक / त्रैमासिक र जिल्लाहरुको आवश्यकता अनुसार पठार्इएको ।

2.सूचना अधिकारी र प्रमुखको नाम र पद

सूचना अधिकारीः चन्द्रकान्त ठाकुर

 •  कोल्डचेन निरिक्षक

कार्यालय प्रमुखः भरत शाह

 • फार्मेसी अधिकृत (सातैँ)
3.ऐन, नियम, विनियम वा निर्देशिकाको सूची

स्वास्थ्य सेवा विभाग अर्न्तरगत रहेका बिभिन्न महाशाखाहरुको कार्य संचालन निर्देशिकाहरु ।

4.आम्दानी, खर्च तथा आर्थिक कारोबार सम्बन्धी अद्यावधिक विवरण

खर्चको फाँटबारी २०७४ असोज सम्म आ.व. ०७४/०७५

बजेट अनुदना वा उप शिर्षक नं. ३७००१३३

बजेट अनुदान वा उप शिर्षक नं. क्षेत्रिय स्वास्थ्य निर्देशनालयहरु

महिनाको खर्च

महिना सम्मको

खर्च र वितिय संकेत नं.

खर्चवितिय शिर्षक

अन्तिम बजेट

   महिनासम्मको

 बाँकी

कैफियत

 बजेट

निकासा

270799.40

 1059230.40

​    21111

   तलब

5004,000.40

     10,59,230.40

39,44,769.60

 

 

                    9000.00

 27000.00

21113

महँगी भता

                155,000.00

      27000.00

         128000.00

 

 

                     0.00

 0.00

 21119

अन्य भता

                50,000.00

         0.00

 

 

 

                  0.00

 0.00

 22111

धारा तथा बिजुली

                56,000.00

0.00

56,000.00

 

 

                   0.00

 0.00

 22112

महशुल

                 61,000.0

0.00

61,000.00

 

 

                 0.00

 0.00

  22211

इन्धन तथा अन्य इन्धन

                 76,000.00

0.00

76,000.00

 

 

                0.00

 0.00

  22212

सञ्चालन तथा मर्मत सम्भार

                42,000.00

0.00

42,000.00

 

 

                  0.00

 0.00

 22311

कार्यालय सम्बन्धि

                 69,000.00

0.00

69,000.00

 

 

                    0.00

 0.00

 22611

अनुगमन तथा मूल्याँकन

               1,00,000.00

0.00

1,00,000.00

 

 

                   0.00

 0.00

 22612

भ्रमण खर्च

               25,000.00

0.00

25,000.00

 

 

                    0.00

 0.00

 22711

 बिविध

               40,000.00

0.00

40,000.00

 

 

              2,79,799.40

 

 

 जम्मा

              57,68,000.00

10,86,230.40

41,81,769.60

 

 

बजेट अनुदान वा उप शिर्षक नं. ३७०१२१३

बजेट अनुदान वा उप शिर्षकको नामः क्षेत्रिय स्वास्थ्य निर्देशनालयहरु

 

महिनाको खर्च

महिना सम्मको

खर्च र वितिय संकेत नं.

खर्चवितिय शिर्षक

अन्तिम बजेट

 • महिानासम्मको

                          बाँकी

 • कैफियत
 • बजेट
 • निकासा

0.00

0.00

22412

अन्य सेवा शुल्क

1,00,000.00

0.00

1,00,000.00

 

 

453,052.00

13,45,464.00

22522

कार्यक्रम खर्च

60,00,000.00

13,45,464.00

46,54,536.00

 

 

52,500.00

52,500.00

22611

अनुगमन तथा मूल्याँकन

1,50,000.00

52,500.00

97,500.00

 

 

5,05,552.00

13,97,964.00

 

जम्मा

62,50,000.00

13,97,964.00

4852,936.00

 

 

 

बजेट अनुदान वा उप शिर्षक नं.३७०८०४३

बजेट अनुदान वा उप शिर्षकको नामः एकिकृत जिल्ला स्वास्थ्य कार्यक्रम

महिनाको खर्च

महिना सम्मको

खर्च / बितिय संकेत नं.

खर्च वितिय शिर्षक

अन्तिम बजेट

महिना सम्मको

      बाँकी

 

 

 

बजेट    निकाशा

कैफियत

-

-

२२१११

धारा तथा बिजुली

६००००.००

-

६००००.००

 

 

९७१६७.००

९७१६७.००

२२११२

संचालन तथा मर्मतसम्भार

२०००००.००

९७१६७.००

१०२८३३.००

 

 

९९२३१.००

९९२३१.००

२२३११

कार्यालयसम्बन्धि

२०००००.००

९९२३१.००

१००७६९.००

 

 

-

-

२२४११

सेवा परामर्श

३३००००.००

-

३३००००.००

 

 

-

-

२२४१२

अन्य सेवा शुल्क

२४००००.००

-

२४००००.००

 

 

८१२३६.००

८१२३६.००

२२५२२

कार्य क्रमखर्च

४५६००००.००

८१२३६.००

४४७८७६४.००

 

 

-

-

२२६११

खर्च

२०००००.००

-

२०००००.००

 

 

२७७६३४.००

२७७६३४.००

 

जम्मा

 

२७७६३४.००

५५१२३६६.००

 

 

5.तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण

छैन ।

6.अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक निकायले कुनै कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालन गरेको भए सोको विवरण

नभएको ।

7.सार्वजनिक निकायको वेभसाईट भए सोको विवरण

नरहेको ।

8.सार्वजनिक निकायले प्राप्त गरेको वैदेशिक सहायता र ऋण, अनुदान एवम् प्रावधिक सहयोग वा सम्झौता सम्बन्धी विवरण

नरहेको ।

9.सार्वजनिक निकायले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम र सो को प्रगति प्रतिवेदन

नभएको ।

10.सार्वजनिक निकायले वर्गीकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामावली र त्यस्तो सूचना संरक्षण गर्न तोकिएको समयावधि

छैन ।

11.सार्वजनिक निकायमा परेको सूचना माग सम्बन्धी निवेदन र सो उपर सूचना दिइएको विषय

छैन ।

12.सार्वजनिक निकायका सूचनाहरु अन्यत्र प्रकाशन भएका वा हुने भएको भए सोको विवरण

नभएको ।

13.निकायको स्वरुप र प्रकृति

भ्याक्सिन र औषधिहरु भणडारण तथा बितरण ।

14.निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार

पूर्वाञ्चल स्थित १६ जिल्लाहरुका लागि भ्याक्सिन खोप सामाग्री, परिवार नियोजनका साधन, क्षयरोग कुष्टरोग तथा अन्य अत्यावश्क औषधिहरु स्वास्थ्य मन्त्रालयको नितिअनुसार स्वास्थ्य सेवा विभाग तथा  क्षेत्रबाट प्रमप्त हुने औषधिहरु विभागको वितरण तालिका तथा जिल्लाको माँग अनुसार वितरण गर्ने ।

15.निकायमा रहने कर्मचारी संख्या र कार्य विवरण

दरबन्दी संख्याः ११ जना ।

कार्यरत संख्याः ८ जना ।

कार्य विवरणः कार्यालयको प्राप्त कार्यक्रम अनुसार सम्पूर्ण कार्य तथामन्त्रालय तथा विभागले तोकेको सबै कार्यहरु ।

16.निकायबाट प्रदान गरिने सेवा
 • भ्याक्सिन खोप सामाग्रीहरु आपूर्ति तथा बितरण ।
 • ख. परिवार नियोजनका साधनहरुको आपूर्ति तथा बितरण
 • क्षयरोग कुष्टरोग तथा अन्य अत्यावश्क औषधिहरुको आपूर्ति तथा बितरण
 • स्वास्थ्य सेवा विभाग तथा  क्षेत्रबाट प्राप्त हुने औषधिहरुको आपूर्ति तथा वितरण ।
 •  केन्रबाट प्राप्त फर्म, पोष्टर, पम्पलेट आदीको बितरण ।
17.सेवा प्रदान गर्ने निकायको शाखा र जिम्मेवार अधिकारी
 • खोप शाखाः कोल्डचेन निरिक्षक चन्द्रकान्त ठाकुर ।
 •  औषधि भण्डार शाखा - टा. ना. सु. ( स्टोर किपर ) पुष्करनाथ ढकाल ।
 •    आर्थिक / प्रशासन शाखाः ले.पा. दया लक्ष्मी नेपाल ।
18.सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि

निशुल्क र यथाशिघ्र ।

भ्याक्सिन तथा अन्य सामाग्री वितरण मासिक/ चौमासिक र जिल्लाको आवश्यकता अनुसार ।

19.निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकारी

नेपाल सरकारको प्रकृया अनुसार र अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट ।

20.निर्णय उपर उजुरी सुन्ने अधिकारी

कार्यालय प्रमुख / विभागीय प्रमुख ।