1.निकायको स्वरुप र प्रकृति

जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय टेकु काठमाण्डाैँ

2.निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार

निजि तथा सरकारी स्वास्थ्य स्‍ास्थाहरुकाे कामकाे  बिवरण मासिक रुपमा स‌कलन गरि अध्याबधिक गने ।

3.निकायमा रहने कर्मचारी संख्या र कार्य विवरण

जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाण्डाैँ

स्वीकृत दरवन्दि विवरण

पदकाे नाम श्रेणी  कुल दरबन्दी  सेवा  समुह पुर्ति रिक्त
प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक ११ स्वास्थ्य हे‍ र्इ
जनस्वास्थ्य प्रशासक ९/१० स्वास्थ्य हे‍ र्इ
उप स्वास्थ्य प्रशासक ९/१० स्वास्थ्य एकिकृत चिकित्सा
शाखा अधिकृत रा प तृ प्रशासन सा प्र
लेखा अधिकृत रा प तृ प्रशासन लेखा
तथ्या‌क अधिकृत रा प तृ अा याे त तथ्याङ्क
कम्प्युटर अधिकृत रा प तृ विविध सा प्र
ना सु रा प अन प्र प्रशासन सा प्र
लेखापाल रा प अन प्र प्रशासन लेखा
तथ्या‌‌‌क सहायक रा प अन प्र अा याे त तथ्याङ्क
परिवार नियाेजन सहायक ५/६ स्वास्थ्य हे इ
हेल्थ असिस्टेण्ट ५/६ स्वास्थ्य हे इ
खाेप सुपरभाइजर ५/६ स्वास्थ्य हे इ
ल्याव टेक्निसियन ५/६ स्वास्थ्य मे ल्या टे
प हे न ५/६ स्वास्थ्य प हे न
क्षयकुष्ठ सहायक ५/६ स्वास्थ्य हे इ
भेक्टर कन्टाेल सहायक ५/६ स्वास्थ्य हे र्इ
टाइपिष्ट बेग अनुसार प्रशासन सा प्र
काेल्डचेन असिस्टेण्ट  ४/५ स्वास्थ्य हे र्इ
मलेरिया इन्सपेक्टर  ४/५ स्वास्थ्य हे र्इ
ल्याव असिस्टेण्ट ४/५ स्वास्थ्य मे ल्या टे
ह स चा श्रेणी  विहिन इन्जि मे र्इ
कार्यालय सहयाेगी श्रेणी विहिन प्रशासन सा प्र
    ३३     २८  

 

 

4.निकायबाट प्रदान गरिने सेवा

CHILD HEALTH

 1. Immunization
 2. Nutrition
 3. CB-IMNCI

FAMILY HEALTH

 1. Family Planning
 2. Safe Motherhood
 3. Female Community Health Volunteers
 4. Primary Health Care Outreach Clinic (PHC/ORC)

DISEASE CONTROL

 1.  Tuberculosis
 2. LEPROSY
 3. HIV/AIDS AND STI
 4. CURATIVE SERVICES
5.सेवा प्रदान गर्ने निकायको शाखा र जिम्मेवार अधिकारी
6.सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि

निशुल्क

7.निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकारी
8.निर्णय उपर उजुरी सुन्ने अधिकारी

पुष्कर बिजुक्षे

तथ्याक अधिकृत

9.सम्पादन गरेको कामको विवरण

INDICATORS

2071/72

(2014/2015)

2072/73

(2015/2016)

2073/74

(2016/17)

 

REPORTING STATUS

 

 

 

 

Public Hospitals

30

45

49

 

Primary Health Care Centres

100

100

100

 

Health Posts

100

100

100

 

PHC-ORC clinics

95.25

86.72

89

 

EPI clinics

97.10

100

100

 

Female Community Health Volunteers

83.56

79.78

88

 

NGO  and  Private Health Institutions

52.46

65

71

 

IMMUNIZATION COVERAGE

 

 

 

 

BCG

89

78.84

91

 

DPT-Hep B-Hib 3

71

60.16

69

 

Polio-3

71

60.35

69

 

Measles/Rubella 1st

73

60.74

72

 

J.E

61

54.39

53

 

% of pregnant women who received Td 2 & 2+ vaccine

43

44.14

49

 

NUTRITION

 

 

 

 

New growth monitoring visits as % of 2 years children

46.65

28.58

30.6

 

% of newborns with low birth weight (<2.5kg)

31.55

17.21

7.73

 

% of pregnant women receiving Iron tablets

13.68

8.15

65

 

% of postpartum Mother receiving Vitamin A

7.86

10.12

7.84

 

ACUTE RESPIRATORY INFECTION (ARI)

 

 

 

 

ARI incidence rate among children under five years (per 1,000)

215

 

138.73

 

137

 

Incidence of pneumonia among children  under five years (per 1,000)

14

 

12.1

 

9

 

Proportion of Severe Pneumonia among New Cases (% )

0.21

 

0.07

 

0.09

 

ARI case fatality rate among children under five years  (per 1,000)

0

 

0.14

 

0

 

DIARRHOEAL DISEASES

 

 

 

 

Diarrhoea incidence rate among children under five years (per 100)

136

 

110.69

 

102

 

% of children under five years with diarrhea suffering from dehydration (facility, outreach and community)

0.09

 

 

12.28

 

 

1.4

 

Diarrhoea case fatality rate among children under five years  (per 1,000)

0

 

0.26

0

 

SAFE MOTHERHOOD

 

 

 

 

% of pregnant women who had at least one ANC checkup

 

100

 

104.45

 

137

 

% of pregnant women who had four ANC checkups as per  protocol

63

 

60.92

100.2

 

% of births attended by a skilled birth attendant (SBA) 

 

69

 

59.15

 

82.2

 

% of births attended by a health worker other than SBA

0.03

 

0.03

 

0.1

 

% of women who had three postnatal check-ups as per protocol

7.12

 

7.27

 

18

 

No of CAC (Surgical and Medical Abortion)

13609

15306

13057

 

Proportion of <20 yrs women receiving abortion service

25.27

30.81

23.8

 

No of PAC

1576

2282

2205

 

Proportion of Long term contraception among post abortion contraception used

13.56

26.1

24

 

FAMILY PLANNING 

 

 

 

 

Contraceptive Prevalence Rate

20.49*

24

27

 

% of FP new acceptor method mix

4.36

7.30

6.03

 

Target Vs Achievement - as % of Current Users

79.30

102.5

100

 

Target Vs Achievementas - % of VSC new Cases

67.92

46.33

61.6

 

% of new acceptors of spacing FP method

4.20

7.16

5.9

 

% of services provided by NGOs to total new acceptors of FP (VSC)

36.87

55.22

56.8

 

MALARIA / KALA-AZAR

 

 

 

 

Annual Blood Slide Examination Rate (ABER) per 100

0

0

0

 

Annual Parasite Incidence (API) per 1,000

0

0

0

 

Proportion P.falciparum (PF %)

0

0

71

 

Clinical Malaria Incidence (CMI)/1000

0

0

0

 

Incidence of Kala-azar /10,000 Risk Population

0

0

0

 

TUBERCULOSIS

0

0

0

 

TB Case Finding Rate

36.49

41.5

42

 

Sputum Conversion Rate

88.3

89

87

 

TB  Cured Rate

81.11

81.9

72.4

 

Treatment Success Rate

90

87.8

        92.30

 

LEPROSY

 

 

 

 

New case detection rate of leprosy [Pausi Besilli (PB) and Multi Besilli (MB)]

0.02

0.78

0.93

 

Prevalence of leprosy per 10,000 population

0.36

0.04

0.6

 

% of new leprosy cases presenting with a grade-2 disability

2

0

0

 

HIV/AIDS  &  STI

 

 

 

 

Number of people counseled

14863

16222

12507

 

Number of HIV +ve cases

53

431

448

 

Number of persons receiving ART

484

392

4266

 

CURATIVE SERVICES

 

 

 

 

Total OPD new visits as % of total population

54.41

40.86

56

 

 

Note= * Unadjusted                                                                                                                              

Source:DPHO,Kathmandu, HMIS_2073/74

 

 

 

10.सूचना अधिकारी र प्रमुखको नाम र पद

Mahendra Prasad Shrestha (Chief Public Health Administrator)

Puskar Bijuskhe (Information Officer)

11.ऐन, नियम, विनियम वा निर्देशिकाको सूची
12.आम्दानी, खर्च तथा आर्थिक कारोबार सम्बन्धी अद्यावधिक विवरण

अा व २०७३/७४ काे भाैतिक तथा अार्थिक कार्यक्रम प्रगती शारास

कार्यक्रम भाैतिक भाैतिक प्रगती % अार्थिक लक्ष्य  अार्थिक प्रगती %
क्षयराेग नियन्त्रण कार्यक्रम  7122 5762 80.90 7820 5605 71.68
कुष्ठराेग  43 35 81.40 207.40 7.49 3.61
ए‌ जि स्वा का बाल स्वास्थ्य

168

164 97.62 40623 17027 41.91
जनस‌ख्या कार्यक्रम  9 8 88.89 517.45 274.47 53.04
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पुनर्जागरण कार्यक्रम 11 9 81.82 33226 32009 96.34
राष्टिय स्वास्थ्य शिक्षा तथा सुचना केन्द्र 1327 1073 80.86 3097 2907 93.87
राष्टिय एड्स तथा याैन राेग नियन्त्रण कार्यक्रम 59 48 81.36 564 142 25.18
एजिस्वाका एकिकृत प्रजनन् स्वास्थ्य तथा महिला स्वास्थ्य कार्यक्रम  15112 12222 80.88 43494 32775 75.36
व्यावस्थापन कार्यक्रम  63 54 85.71 8062 6971 86.47
एकिकृत जिल्ला स्वास्थ्य कार्यक्रम अापुर्ति 6 6 100.00 755 755 100
स्वास्थ्य कर काेष बाट स‌चालित कार्यक्रम 938 919 97.97 1000.00 714.60 71.46
जम्मा 25013 20397 81.55 140825.85 99558.56 70.70

 

13.तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण
14.अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक निकायले कुनै कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालन गरेको भए सोको विवरण
15.सार्वजनिक निकायको वेभसाईट भए सोको विवरण

www.dphokathmandu.gov.np

16.सार्वजनिक निकायले प्राप्त गरेको वैदेशिक सहायता र ऋण, अनुदान एवम् प्रावधिक सहयोग वा सम्झौता सम्बन्धी विवरण
17.सार्वजनिक निकायले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम र सो को प्रगति प्रतिवेदन
18.सार्वजनिक निकायले वर्गीकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामावली र त्यस्तो सूचना संरक्षण गर्न तोकिएको समयावधि
19.सार्वजनिक निकायमा परेको सूचना माग सम्बन्धी निवेदन र सो उपर सूचना दिइएको विषय

Puskar Bijukshe

Stat Officer

20.सार्वजनिक निकायका सूचनाहरु अन्यत्र प्रकाशन भएका वा हुने भएको भए सोको विवरण