1.निकायको स्वरुप र प्रकृति

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय देशको प्रमुख श्रमशक्ति र उर्जाका रुपमा रहेका युवाहरुको समग्र विकास र खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि जिम्मेवार प्रमुख केन्द्रीय निकायका रुपमा २०६५ सालमा स्थापना भएको मन्त्रालय हो । युवा विकास तथा परिचालन खेलकुदको विकासका लागि नीति निर्माण, नीति कार्यान्वयनका लागि योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउने र सोको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नु गराउनु यस मन्त्रालयको प्रमुख कार्य रहेको छ ।

2.निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार

नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७२  अनुसार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलार्इ प्राप्त कार्यदेश र जिम्मेवारीको क्षेत्र देहाय बमोजिम रहेको छः

१. युवा तथा खेलकुद सम्वन्धी नीति, योजना, कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन

२. युवा परिचालन तथा राष्ट्रिय युवा विकास

३. युवा तथा खेलकुदसम्वन्धी विषयको अध्धयन, अनुसन्धान र सर्वेक्षण

४. युवालयको संचालन र युवालयसम्वन्धी राष्ट्रिय सम्पर्क र अन्तराष्ट्रिय समन्वय

५. युवा जनशक्तिको प्रशिक्षण र तालिम

६. युवा तथा खेलकुदसम्वन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सम्वन्ध तथा प्रतिनिधित्व

७. खेलकुदसम्वन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कार्यक्रम

८. युवा जागरण तथा विकाससम्वन्धी कार्यक्रम

९. युवा तथा खेलकुदसम्वन्धी विषयमा सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरूको परिचालन र क्षमता विकास

१०.   राष्ट्रिय खेलकुद परिषद तथा खेलकुदसम्वन्धी अन्य राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तराष्ट्रिय संस्था

११.   नेपाल स्काउट

उल्लेखित काम, कर्तब्य र अधिकारका साथै यस मन्त्रालयलार्इ यी जिम्मेवारीका क्षेत्रमा नीतिगत ब्यवस्थापन, समन्वय, नियमनका लागि देहायका अधिकारक्षेत्र प्रदान गरेको छ।

 • नीतिगत विकास  ब्यवस्थापनको अधिकारक्षेत्र
 • नियमनात्मक र नियन्त्रणात्मक अधिकारक्षेत्र
 • सहकार्यात्मक र साझेदारीको अधिकारक्षेत्र
 • विकासात्मक अधिकारक्षेत्र
 • अनुसन्धानात्मक र सुधारात्मक अधिकारक्षेत्र
 • समन्वयात्मक अधिकारक्षेत्र
 • संस्थागत ब्यवस्थापकीय अधिकारक्षेत्र
 • वित्तीय ब्यवस्थापकीय तथा स्रोत परिचालन अधिकारक्षेत्र
 • अन्तराष्ट्रिय सम्पर्क र सम्वन्धको पिरचालन र ब्यवस्थापन गर्ने अधिकारक्षेत्र
3.निकायमा रहने कर्मचारी संख्या र कार्य विवरण

 

 

 

 

 

कर्मचारी सङ्ख्या

 

 

 

 

 

क्र.सं.

पदको नाम

सेवा

श्रेणी

समूह। उपसमूह

स्वीकृत पदसंख्या

१.

२.

३.

४.

५.

६.

७.

८.

९.

१०.

११.

१२.

१३.

१४.

१५.

१६.

१७.

१८.

सचिव

सह सचिव

सह सचिव

उप सचिव

उप सचिव

उप सचिव

शाखा अधिकृत

शाखा अधिकृत

लेखा अधिकृत

कानून अधिकृत

कम्प्युटरअधिकृत

नायव सुब्बा

नायव सुब्बा

लेखापाल

प्राविधिक सहायक

कम्प्युटर अपरेटर

हलुका सवारी चालक

कार्यालय सहयोगी

प्रशासन

प्रशासन

शिक्षा

प्रशासन

प्रशासन

शिक्षा

प्रशासन

शिक्षा

प्रशासन

न्याय

विविध

प्रशासन

न्याय

प्रशासन

शिक्षा

विविध

रा.प.विशिष्ठ

रा.प.प्रथम

रा.प्र.प्रथम

रा.प.दितीय

रा.प.दितीय

रा.प.दितीय

रा.प.तृतीय

रा.प.तृतीय

रा.प.तृतीय

रा.प.तृतीय

रा.प.तृतीय

रा.प.अनं. प्रथम

रा.प.अनं. प्रथम

रा.प.अनं. प्रथम

रा.प.अनं. प्रथम

रा.प.अनं. प्रथम

श्रेणी विहिन

श्रेणी विहिन

 

सामान्य प्रशासन

शिक्षा प्रशासन

सामान्य प्रशासन

लेखा

शिक्षा प्रशासन

सामान्य प्रशासन

शिक्षा प्रशासन/शारीरिक

लेखा

कानून

-

सामान्य प्रशासन

कानून

लेखा

शिक्षा प्रशासन

-

-

-

 

१०

१३

 

 

 

 

जम्मा

६६

 

यस मन्त्रालयको शाखागत कार्यविवरण यसप्रकार रहेको छः

आर्थिक प्रशासन शाखा

 • -सचिव (लेखा)
 • मन्त्रालय अन्तर्गतको साधारण वजेट तयार गर्न सहयोग गर्ने,  

 

 • मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूलार्इ प्रदान गरिने बजेट अख्तियारी पत्र तयार गर्ने र खर्चसम्बन्धी नर्म्सलार्इ व्यवस्थित गर्ने,
 • साधारण तथा विकास बजेट अन्तर्गतको निकासासम्बन्धी कार्यवाही गर्ने,
 • केन्द्रिय र कार्य सञ्चालनस्तरको लेखा राख्ने, सोको प्रतिवेदन तयार गर्ने तथा एकीकृत केन्द्रीय वार्षिक आर्थिक विवरण तयार गर्ने,
 • लेखापरीक्षण गराउने र वेरूजु सम्परीक्षण गर्न मदत गर्ने,
 • आर्थिक प्रशासनका विषयमा मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालयहरूलार्इ राय सल्लाह प्रदान गर्ने,
 • कर्मचारी प्रशासन शाखाको सहयोग लिर्इ मन्त्रालयको कर्मचारीको तलबी प्रतिवेदन तयार गर्ने तथा तलब भत्ता वितरण गर्ने,
 • नागरिक बडापत्रमा उल्लेख भएका आफ्नो शाखासँग सम्बन्धित कामहरू एवं अन्य निर्देशित कार्यहरू तोकिएको अवधिभित्रै सम्पादन गर्ने ।

तथ्यांक तथा सूचना शाखा

उप सचिवः

 • विभिन्न निकायहरूबाट सञ्चालित युवा सम्बन्धी कार्यक्रमहरूको तथ्यांकहरू प्राप्त गरी अद्यावधिक गर्ने, गराउने,
 • मन्त्रालयको वेवसाइटको विकास तथा अद्यावधिक गर्ने, गराउने,
 • युवा सूचना केन्द्र तथा अन्य निकायबाट सञ्चालित कार्यक्रमलार्इ एकिकृत सूचना प्रणालीमा आबद्घ गर्ने, गराउने,
 • युथ फोकल प्वार्इन्ट सम्बन्धी कार्य गर्ने, गराउने,
 • प्राप्त सूचनाहरू परिमार्जन गरी सो सूचनाहरूमा युवाहरूको सहज पहुँच पुग्ने व्यवस्था मिलाउने,
 • युवा सूचना केन्द्र तथा विभिन्न निकायका सूचना केन्द्रहरूबीच सामञ्जस्यता कायम गर्न पहल गर्ने,
 • मन्त्रालय अन्तर्गतका युवा सूचना केन्द्रहरूका लागि तालिम र अभिमूखिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
 • सूचना तथा तथ्यांकहरू एकिकृत तथा विकास गर्नका लागि आवश्यक ढाँचाहरूको विकास गर्न अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, गराउने,
 • शाखाको मासिक, चौमासिक वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्ने, गराउने,
 • नागरिक बडापत्रमा उल्लेख भएका आफ्नो शाखासँग सम्बन्धित कामहरू एवं अन्य निर्देशित कार्यहरू तोकिएको अवधिभित्रै सम्पादन गर्ने,

शाखा अधिकृत/सा.प्र. को कार्य विवरणः

 • विभिन्न निकायहरूबाट सञ्चालित युवा सम्बन्धी कार्यक्रमहरूको तथ्यांकहरू प्राप्त गरी अद्यावधिक गर्ने,
 • युवा सूचना केन्द्र तथा अन्य निकायबाट सञ्चालित कार्यक्रमलार्इ एकिकृत सूचना प्रणालीमा आबद्ध गर्ने,
 • युथ फोकल प्वार्इन्ट सम्बन्धी कार्य गर्ने,
 • प्राप्त सूचनाहरू परिमार्जन गरी सो सूचनाहरूमा युवाहरूको सहज पहुँच पुग्ने व्यवस्था मिलाउने,
 • युवा सूचना केन्द्रको सुदृढिकरण सम्बन्धी कार्य गर्ने,
 • युवा सूचना केन्द्र तथा विभिन्न निकायका सूचना केन्द्रहरूबीच सामञ्जस्यता कायम गर्ने,
 • सूचना एकिकृत तथा विकास गर्नका लागि आवश्यक ढाँचाहरूको विकास गर्न अध्ययन अनुसन्धान गर्ने,
 • शाखाको मासिक, चौमासिक वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्ने,
 • मन्त्रालय अन्तर्गतका युवा सूचना केन्द्रहरूका लागि तालिम र अभिमूखिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
 • नागरिक बडापत्रमा उल्लेख भएका आफ्नो शाखासँग सम्बन्धित कामहरू एवं अन्य निर्देशित कार्यहरू तोकिएको अवधिभित्रै सम्पादन गर्ने,
 • शाखामा निर्माण भएका विभिन्न फार्इलहरू सुरक्षित रूपमा राख्ने ।

कम्प्युटर र्इञ्जिनियरको कार्यविवरणः

 • विभिन्न निकायहरूबाट सञ्चालित युवा सम्बन्धी कार्यक्रमहरूको तथ्यांकहरू प्राप्त गरी अद्यावधिक गर्ने,
 • मन्त्रालयको वेबसाइट विकास तथा अद्यावधिक गर्ने र सोमा युवा तथा खेलकुद सम्बन्धी सूचनाहरू, जानकारीहरू राख्ने व्यवस्था मिलाउने,
 • मन्त्रालयको र्इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण सम्बन्धी कार्य गर्ने,
 • युवा सूचना केन्द्र तथा अन्य निकायबाट सञ्चालित कार्यक्रमलार्इ एकिकृत सूचना प्रणालीमा आबद्ध गर्ने र जिल्लास्थित युवा सूचना केन्द्रहरूको सबलीकरण सम्बन्धी कार्यहरू गर्ने,
 • मन्त्रालयको क्षमता विकासका लागि आवश्यक सफ्टवेयरहरू निर्माण गर्ने,
 • मन्त्रालय, युवा सूचना केन्द्र, अन्य सूचना प्रदायक निकायहरूबीच सञ्जाल निर्माण गर्ने,
 • प्राप्त सूचनाहरू परिमार्जन गरी सो सूचनाहरूमा युवाहरूको सहज पहुँच पुग्ने व्यवस्था मिलाउने,
 • युवा सूचना केन्द्र तथा विभिन्न निकायका सूचना केन्द्रहरूबीच सामञ्जस्यता कायम गर्ने,
 • एकिकृत सूचना प्रणालीमा आबद्ध गर्नका लागि अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने,
 • शाखाको मासिक, चौमासिक वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्ने,
 • नागरिक बडापत्रमा उल्लेख भएका आफ्नो शाखासँग सम्बन्धित कामहरू एवं अन्य निर्देशित कार्यहरू तोकिएको अवधिभित्रै सम्पादन गर्ने,
 • शाखामा निर्माण भएका विभिन्न फार्इलहरू सुरक्षित रूपमा राख्ने ।

युवा विकास तथा परिचालन शाखा

 • राष्ट्रिय युवा नीति सम्बन्धी कार्य गर्ने,
 • युवा सम्बन्धि नीति, कार्यक्रम, कार्यक्रमको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा समन्वय सम्बन्धी कार्य गर्ने राष्ट्रिय युवा परिचालनसम्बन्धी बार्षिक कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने,
 • युवा परिचालनका लागि स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमको कार्ययोजना तयार गरी/गरार्इ सो अनुरूप कार्य सम्पादन गर्ने/गराउने,
 • युवा बिकास तथा अन्य सञ्चालित कार्यक्रमहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने,
 • युवा सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूसँग सम्पर्क, सम्बन्ध र समन्वय सम्बन्धी कार्य गर्ने,
 • राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा युवा आदान प्रदानसम्बन्धी कार्य गर्ने,
 • युवा सम्बन्धी लेख, रचना प्रकाशन गर्ने तथा सन्देशमूलक प्रचार प्रसार सामग्री उत्पादन गरी विभिन्न सञ्चार माध्यमद्वारा प्रचार प्रसार गर्ने/गराउने,
 • युवा परिचालनका लागि गैरसरकारी क्षेत्रमा कार्यरत संघ/संस्थाहरूलार्इ परिचालन एवं समन्वय सम्बन्धी कार्य गर्ने,
 • युवासम्बन्धी संस्थाको दर्ता प्रयोजनका लागि सिफारिस माग भर्इ आएमा राय परामर्श दिने,
 • नेपालस्थित विभिन्न राजदूतावास तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था मार्फत नेपालमा आउने युवा स्वयंसेवकहरूको सिफारिससम्बन्धी कार्य गर्ने,
 • युवा अनुभव आदानप्रदान सम्बन्धी कार्य गर्ने,
 • शाखाको मासिक, चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्ने,
 • युवा र युवा संस्थाद्वारा सञ्चालन गरिने सीपमूलक तालिम तथा स्वरोजगारमूलक तालिम सम्बन्धी कार्य गर्ने,
 • नागरिक बडापत्रमा उल्लेख भएका आफ्नो शाखासँग सम्बन्धित कामहरू एवं अन्य निर्देशित कार्यहरू सम्पादन गर्ने ।

योजना तथा वैदेशिक समन्वय शाखा

 • मन्त्रालयको बार्षिक योजना तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्ने,
 • युवा तथा खेलकुद विकाससम्बन्धी वार्षिक कार्यक्रमहरू तयार गर्ने,
 • युवा तथा खेलकुद विकास सम्बन्धी आवधिक  (अल्पकालिन, मध्य र दीर्घकालीन) योजनाहरू तयार गर्ने,
 • जिल्ला तथा क्षेत्रस्तरीय कार्यक्रमहरूको तर्जुमा गर्ने,
 • मन्त्रालय अन्तर्गतका निकाय तथा सम्बन्धित संस्थाबाट प्राप्त योजना तथा कार्यक्रमलार्इ अन्तिम रूप दिर्इ राष्ट्रिय योजनामा समाहित गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगमा सिफारिस सहित पठाउने,
 • वैदेशिक सहयोगका सम्बन्धमा सरकारका अन्य मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र दातृ निकायसँग सहयोग र सम्बन्ध विस्तार गर्न आवश्यक कार्य गर्ने,
 • युवा विकास सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, सर्वेक्षण र राष्ट्रिय तथा अन्तर्रष्ट्रिय गोष्ठि, सेमिनार तथा सम्मेलन सम्बन्धि कार्य गर्ने गराउने,
 • योजना शाखासँग समन्वय गरी वैदेशिक सहयोग सम्बन्धी कार्य गर्ने,
 • युवा विकास र परिचालनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता सम्बन्धी कार्य गर्ने,
 • आन्तरिक व्यवस्थापन शाखाबाट अनुरोध भर्इ आएका जनशक्ति विकास सम्बन्धी कार्यक्रमका लागि वैदेशिक सहयोगको परिचालन गर्न पहल गर्ने,
 • युवा, खेलकुद र स्काउटको विकास र विस्तारका लागि वैदेशिक सहयोग सम्भाव्यता र आवश्यकताको क्षेत्र पहिचान गर्ने,
 • युवा, खेलकुद र स्काउटको विकास र विस्तारका लागि वैदेशिक सहयोग गर्ने विभिन्न वैदेशिक दातृ निकायहरूबीच सम्बन्ध सम्बन्धी कार्य गर्ने,
 • शाखाको मासिक, चौमासिक तथा बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्ने,
 • नागरिक बडापत्रमा उल्लेख भएका आफ्नो शाखासँग सम्बन्धित कामहरू एवं अन्य निर्देशित कार्यहरू सम्पादन गर्ने ।

खेलकुद विकास शाखा

 • खेलकुद सम्बन्धि नीति, योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा सो को कार्यान्वयन, अनुगमन, समन्वय र मूल्यांकन सम्बन्धी कार्य गर्ने,
 • राष्ट्रिय खेलकुद नीतिको कार्यान्वयन गर्ने/गराउने,
 • राष्ट्रिय खेलकुद परिषद सम्बन्धी कार्य गर्ने,
 • खेलकुदको बिकासको लागि विद्यालयस्तरमा संचालन गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरूको तर्जुमा, कार्यान्वयन र समन्वय गर्ने,
 • सह क्रियाकलाप सम्बन्धी शिक्षकहरूलार्इ तालिमको व्यवस्था गर्ने,
 • खेलकुद विकाससम्बन्धी बार्षिक कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने,
 • खेलकुद विकाससम्बन्धी स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रमको कार्ययोजना तयार गरी गरार्इ सो अनुरूप कार्य सम्पादन गर्ने गराउने,
 • शाखाको मासिक, चौमासिक तथा बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्ने,
 • नागरिक बडापत्रमा उल्लेख भएका आफ्नो शाखासँग सम्बन्धित कामहरू एवं अन्य निर्देशित कार्यहरू सम्पादन गर्ने ।

अनुसन्धान, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखा

 • युवा, खेलकुद तथा स्काउटसँग सम्बन्धी विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गरी नीति निर्धारणमा सहयोग गर्ने,
 • युवा, खेलकुद तथा स्काउटसँग सम्बन्धी अनुसन्धान तथा विकाससँग सम्बन्धित कार्यमा सहयोग र समन्वय गर्ने,
 • अनुसन्धानबाट प्राप्त निष्कर्षहरूको प्रचार प्रसार गराउने,
 • मन्त्रालयको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअनुसार अनुगमन कार्ययोजना तथा मूल्याङ्कन सूचकहरू तयार गरी स्वीकृतिका लागि पेश गर्ने,
 • स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयनको आवश्यकतानुसार अनुगमन एवं निरीक्षण गरी यससम्बन्धी पृष्ठपोषण प्राप्त गर्ने,
 • कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखा परेका बाधा अड्काउ हटाउने र समस्या समाधान गर्न सहयोग गर्ने,
 • आयोजना र परियोजनाहरूको चौमासिक प्रगति विवरण तयार गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग लगायत सम्बन्धित निकायहरूमा पठाउने,
 • शाखाको मासिक, चौमासिक तथा बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्ने,
 • नागरिक बडापत्रमा उल्लेख भएका आफ्नो शाखासँग सम्बन्धित कामहरू एवं अन्य निर्देशित कार्यहरू तोकिएको अवधिभित्रै सम्पादन गर्ने ।

संघसंस्था समन्वय शाखा

 • युवा तथा खेलकुदसम्बन्धि राष्ट्रियस्तरका संघ/संस्था/परिषदहरूसँग सम्पर्क, सम्बन्ध, समन्वय सहजीकरण सम्बन्धी कार्य गर्ने,
 • युवा र खेलकुदका क्षेत्रमा कार्यरत संघ/संस्थाहरूलार्इ आबद्ध गरार्इ राष्ट्रियस्तरमा सञ्जाल तयार गर्ने,
 • राष्ट्रिय सञ्जाल मार्फत युवा तथा खेलकुद विकास सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने र नेपाल स्काउट सम्बन्धी कार्य गर्ने,
 • विभिन्न निकायबाट अनुरोध भर्इ आएमा राजश्व छुट, भिषा र राहदानी सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही गर्ने,
 • नेपाल स्काउटसँग समन्वय गरी उक्त निकाय मार्फत सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमको समन्वय गर्ने,
 • शाखाको मासिक, चौमासिक तथा बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्ने,
 • नागरिक बडापत्रमा उल्लेख भएका आफ्नो शाखासँग सम्बन्धित कामहरू एवं अन्य निर्देशित कार्यहरू सम्पादन गर्ने ।

कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा

 • मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषयहरूका एन नियम तर्जुमा गर्ने,
 • मन्त्रालयसम्बन्धी पर्न आएका मुद्दा मामिलासम्बन्धमा आवश्यक कार्य गर्ने,
 • जग्गा अधिकरण र भोगाधिकार सम्बन्धी कार्य गर्ने,
 • मन्त्रालयका महाशाखा, शाखा तथा अन्तर्गतका कार्यालयहरूलार्इ आवश्यक परेको बेलामा कानुनी सल्लाह उपलब्ध गराउने,
 • मन्त्रालयबाट प्रकाशित गराउनुपर्ने नियम विनियम सूचना आदि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गराउने व्यवस्था गर्ने,
 • अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
 • शाखाको मासिक, चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्ने,
 • नागरिक बडापत्र उल्लेख भएका आफ्नो शाखासँग सम्बन्धित कामहरू एवं अन्य निर्देशित कार्यहरू तोकिएको अवधिभित्रै सम्पादन गर्ने ।

खेलकुद प्रतियोगिता शाखा

उप सचिवः

 • राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा संचालन हुने खेलकुद प्रतियोगिताहरू सम्बन्धि कार्यहरूको समन्वय गर्ने,
 • राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खेलकुद प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने खेलाडी उत्पादन हुनेगरी खेलको स्तर वृद्धि सम्बन्धमा कार्य गर्ने गराउने,
 • राष्ट्रपति रनिङशिल्ड, खेलकुद प्रतिभा सम्मान सम्बन्धी कार्य गर्ने,
 • विद्यालय खेलकुद प्रतियोगिता (जुनीयर च्याम्पियनसिप) सम्बन्धी कार्य गर्ने,
 • विश्वविद्यालय खेलकुद प्रतियोगिता सम्बन्धी कार्य गर्ने,
 • राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सम्बन्धी कार्य गर्ने,
 • शाखाको मासिक, चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्ने,
 • नागरिक बडापत्रमा उल्लेख भएका आफ्नो शाखासँग सम्बन्धित कामहरू एवं अन्य निर्देशित कार्यहरू तोकिएको अवधिभित्रै सम्पादन गर्ने,

प्राविधिक सहायकः

 • शाखामा आवश्यक चिठीपत्रहरू मस्यौदा गर्ने,
 • शाखामा तयार भएका फार्इलहरूको अभिलेख राख्ने,
 • शाखा सम्बन्धी चिठी दर्ता चलानी गर्ने,
 • शाखाका सामग्रीहरूको सुरक्षा गर्ने,
 • शाखाका उच्च अधिकारीबाट निर्देशन गरिएका कार्य गर्ने ।
4.निकायबाट प्रदान गरिने सेवा

नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७२ ले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलार्इ प्राप्त ११ वटा कार्यादेश र जिम्मेवारी पूरा गर्ने सिलसिलामा निम्नलिखित सेवाहरू प्रदान गरिंदैअएको छ ।

 • सबै सरोकारवाला युवाहरूलार्इ माग बमोजिम सूचना उपलब्ध गराउने,
 • खेलकुद सामग्रीलहरू मगाउँदा लाग्ने भ्याट तथा अन्य कर छुट सुविधाकालागि सिफारिस गर्ने,
 • विदेशी खेलाडी, प्रशिक्षकको भिसा सिफारिस गर्ने,
 • राष्ट्रिय युवा नीति,२०७२, राष्ट्रिय खेलकुद नीति २०६७, यस मन्त्रालयबाट प्रकाशित विविध निर्देशिका, कार्यविधि लगायतका अन्य प्रकाशनहरू उपलब्ध गराउने,
 • यस मन्त्रालयको नागरिक बडापत्र बमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्ने,
5.सेवा प्रदान गर्ने निकायको शाखा र जिम्मेवार अधिकारी

यस मन्त्रालयअन्तर्गतका दुई महाशाखाका शाखा तथा शाखा प्रमुखको विवरण यसप्रकार छः

युवा तथा प्रशासन महाशाखा प्रमुखःसहसचिव रामप्रसाद थपलिया

 

युवा तथा प्रशासन महाशाखाअन्तर्गतका शाखाहरू

क्र सं

 •  

जिम्मेवार अधिकारी

 •  
 •  

प्रशासन शाखा

शुशीला अर्याल

 •  
 •  

युवा विकास तथा परिचालन शाखा

ज्ञानराज सुवेदी

 •  
 •  

तथ्याङ्क तथा सूचना शाखा

महेन्द्रप्रसाद पौड्याल

 •  
 •  

आर्थिक प्रशासन शाखा

मेघराज पोखरेल

 •  
 •  

कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा

अर्जुन भुषाल

शाखा अधिकृत

 

खेलकुद तथा संघसंस्था महाशाखा प्रमुखः सहसचिव अणप्रसाद न्यौपाने

खेलकुद तथा संघसंस्था महाशाखा अन्तर्गतका शाखा

क्र सं

 •  

जिम्मेवार अधिकारी

 •  
 •  

योजना तथा वैदेशिक समन्वय शाखा

रविप्रसाद दवाडी

 •  
 •  

खेलकुद विकास शाखा

लक्ष्मी प|साद भट्टरार्इ

 •  
 •  

खेलकुद प्रतियोगिता शाखा

रत्नबहादुर कटुवाल

 •  
 •  
 • , अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखा

महेश्वर शर्मा

 •  
 •  

संघसंस्था समन्वय शाखा

जर्नादन रिजाल

 •  
6.सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि
 •  

सेवाको किसिम

लाग्ने दस्तुर

 •  
 •  
 •  

सूचना माग

१० पृष्ठसम्म निशुल्क र सोभन्दा माथि प्रति पृष्ठ रु ५।

१५ दिनभित्र

माग गरिएको सूचनाको प्रकृतिअनुसार कम समयमा पनि उपलब्ध हुन सक्ने

 •  

खेलकुद सामग्रीहरू मगाउँदा लाग्ने

भ्याट तथा अन्य कर छुट सुविधाका लागि सिफारिस गर्ने

 •  

यथाशक्य छिटो

 

 •  

विदेशी खेलाडी, प्रशिक्षकको भिसा सिफारिस गर्ने

 •  

यथाशक्य छिटो

 

 •  

राष्ट्रिय युवा नीति, २०७२, राष्ट्रिय खेलकुद नीति, २०६७ तथा यस मन्त्रालयबाट प्रकाशित विभिन्न निर्देशिका, कार्यविधिलगायतका अन्य प्रकाशनहरू उपलब्ध गराउने

 •  

माग गरेकै समयमा

 

7.निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकारी

 

निर्णय गर्ने प्रक्रियाका सम्बन्धमा कागजात फार्इल अदिको सुरूउत्थान गर्ने कार्यको थालनी शाखा अधिकृत तथा उप सचिवबाट र निर्णय गर्ने कार्य सहसचिव वा सचिव वा मन्त्रीबाट हुने ।

 

 

8.निर्णय उपर उजुरी सुन्ने अधिकारी

निर्णय प्रक्रियामा संलग्न अधिकारीले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझेमा निर्णयकर्ता भन्दा १ तहमाथिको पदाधिकारी समक्ष उजुरी गर्न सकिने र त्यस्तो उजुरी उपर नियमानुसार कारवाही गरिने ।

9.सम्पादन गरेको कामको विवरण

तथ्याङ्क तथा सूचना शाखा सम्पादित कार्यहरु

 • मिति २०७४÷०५÷२८ मा मन्त्रालय, राष्ट्रिय युवा परिषद् , राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र स्काउटका सूचना अधीकारी एवम कर्मचारीहरुका लागि सूचनाको हकको, अभिमुखिकरण बैठक कार्यक्रम सम्पन्न ।
 • युवा सँचार टेलिभिजन कार्यत्रमको अवधारण स्वकृत भइ प्रतिकृया अगाडि बडेको।
 • युवा सँचार रेडियो कार्यत्रमको सम्झौता भइ नियमित रूपमा प्रसारण भइरहेको।
 • सूचना अधिकारीको बैठक पालै पालो सबै निकायमा बस्ने र पृष्ठपोषण लिने  दिने निर्णय भयो ।

 

 

 

 

 

 

नगद रू १ लाख सहित राष्ट्रिय युवा प्रतिभा सम्मान प्रदान गरि कार्यक्रम (२०७३/०७४)  सम्मपन्न भएको ।

क्र.सं.

युवा प्रतिभा/उद्यमीको नामथर

उमेर

ठेगाना

प्रदेश नं.

भूमिका /योगदान

विधा/क्षेत्र

चोरी शिकारी नियन्त्रण युवा परिचालन अभियान सञ्जाल, बर्दिया, (अध्यक्ष हेमन्त आचार्य मो.नं. ९८४९६४७११०)

35 वर्ष

बर्दिया

वन्य जन्तु चोरी शिकारी नियन्त्रणका लागि युवा क्लव गठन गरी युवाको व्यापक सहभागिता र नेतृत्त्वमा अनुकारणीय कार्य गरेको, ९ वर्ष अगाडि १५ जनाको समूह बनाई काम सुरू गरेको, हाल २५ सयभन्दा बढी युवा सदस्य बनेर काम गरिरहेको, १९ वटा वडामा १०० युनिट रहेका, वातावरण र जैविक विविधता संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुगेको, पर्यटन प्रवर्द्धन र ठूला सांस्कृतिक कार्यक्र आयोजना गर्ने गरेको, सदस्यहरूमा उद्यमशीलता विकासका कार्यक्रम, वन्यजन्तुको आक्रमणका समयमा उद्धार कार्य, जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन

वातावरण संरक्षण, युवा परिचालन

फुर्वा तेन्जिङ् शेर्पा, ९८४१८७२५६३

28 वर्ष

दोलखा

0 हिमाल आरोहीः सन् २००८ मा ३ दिनमा २ पटक सगरमाथा आरोहण, सन् २००८ मा समावेशी महिला सगरमाथा आरोहण टोलीको Climbing Leader भइ काम गरेको, २४ वर्षको उमेरमा ९ पटक आरोहणको विश्व कीर्तिमान, गुडविल एम्बास्डर
0 एभरेस्ट सुपर हिरो, चाइना फेसबाट पनि सगरमाथा चढेको, ...विभिन्न हिमाल चढेको,
0 नेपालीलाई नै सगरमाथा चढाउने अभियानका अभियन्ता

सहासिक कार्य

एग्रो मनाङ,           समराज गुरुङ्, मो.नं. ९८५१०५४३०५

35 वर्ष

मनाङ्

0 अपर मनाङमा इटालियन प्रविधि उपयोग गरेर व्यावसायिक स्याउ खेती,...वर्षमा स्याउ फलाएको
0 छिटो उत्पादन हुने महंगो र गुणस्तरीय जातको स्याउ उत्पादन तथा विदेशमा समेत निर्यातको सम्भावना, लहरे स्याउको आयात प्रतिस्थापन
0 कृषि पर्यटन प्रवर्द्धन

कृषि र पर्यटन

विशेष स्कुल तथा पुनस्थापना केन्द्र, पुरानो सिनामंगल (सविता उप्रेती, ९८४१४७१५१५)

32 वर्ष

दोलखा,  हाल काठमाडौ

0 अटिजम भएका बालबालिकाको सेवा र अध्यापन
0 हाल ४५ जना विरामी बालबालिकाको स्याहार केन्द्र सञ्चालन
0 एम वि वि एस डाक्टर लगायत ३० जना कर्मचारीहरु, सात जना थेरापिस्टबाट सेवा

मानवसेवा/शिक्षा

रोहित भण्डारी         ९८४१४९८४५७

३३ वर्ष

काठमाडौं

0 युवामा सकारात्मक सोच प्रवाह गर्ने पुस्तकका लेखक
0 नेपालमै सकिन्छ (२०७३)संभव (२०७१) नामका दुई सकारात्मक सोचका खोजमूलक पुस्तक प्रकाशित,
0  युवामा उत्प्रेरणा जगाउने Motivational Speaker,          युवा पत्रकार

उद्यमशीलता विकास, लेखन तथा उत्प्रेरणा (सकारात्मक सोच विकास अभियन्ता)

सिकन्दर कुमार  ठाकुर ९८४९१४७१६४

३० वर्ष

बारा

0एम वि एस गरेर सैलुन सञ्चालन गरी कपाल काट्ने पेसालाई सम्मान दिलाउने अनुकारणीय कार्य गरी युवामा प्रेरणा प्रदान गरेको
0 मासिक १ लाखभन्दा बढी आम्दानी
0 कपाल काट्ने सैलुन सञ्चालक
0 श्रमको सम्मान र प्रवर्द्धन

उद्यमी

 स्प्रिङ व्याचलर शाही, ९८४३४९४६७९     Young Medical Research Team Leader

२१ वर्ष

कालिकोट

0 Cardiac output, Stroke volume, Blood volume and       10 more crucial Cardiac investigations ५ सेकेन्डमा निकाल्न सकिने स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी उपकरण निर्माण गरी नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदमा Demonstration गरेको, दुरी मापन सम्बन्धी उपकरण निर्माण,
 

नयाँ खोज र आविष्कार

रामु खत्री ९८४१७०५५११

20 वर्ष

दोलखा

0 सेन्टलरेन्स कलेजमा अध्ययनरत
0 मल्टिवर्कर मेशिनको आविष्कार (घाममा सुकाएका कपडा पानी पर्दा भित्र लाने, घरमा नयाँ मानिस पसे घरमुलीको मोबाइलमा साइरन बज्ने मेसिन)                                     Second Young Scientist Summit 2017 मा Intelligenc Machinभe Best Project Award प्राप्त गरेको     
0 सोलारबाट चल्ने खेतजोत्ने ट्रयाक्टर निर्माण

नयाँ खोज र आविष्कार

सीता राना थारू, Wheelchair User, खुट्टा लतारेर हात टेकेर हिंड्ने

३२ वर्ष

बेलौरी न.पा. कञ्चनपुर

करिब १२ वर्ष अगाडि टेलरिङ पेशा सुरू, हाल १५ जना सिक्दै, ५जनाले रोजगार पाएका, ७ जनाले उक्त टेलरिङमा तालिम लिएपछि आफ्नै टेलरिङ व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका

उद्यमी,     विशेष प्राथमिकताको समूहको युवा,

१०

विशाल राई, ९८०७०७३२३८

२६ वर्ष

बिर्तामोड, झापा

बिर्तामोडमा ३ बिघा जग्गामा उद्यम सञ्चालन,                 १६ कठ्ठामा फैलिएका पोखरीमा व्यावसायिक माछापालन, हालै Pangacious जातको माछाको भुरा उत्पादन (Breeding Centre) सञ्चालन गरेको, यो जातको माछा थोरै स्थानमा धेरै उत्पादन हुने भएकाले त्यसका भुरा उत्पादन गरी देशभरि सप्लाइ गर्ने उद्देश्य लिएको,    सोही स्थानमा हाँस र लोकल कुखुरापालन, अर्गानिक कटेज रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्दै आएको उद्यमी युवा,               ८ जना प्रत्यक्ष रोजगार(५ जना परिवारका सदस्य, ३ जना बाहिरका कामदार)

कृषि/उद्यम

 

 

सूचनाको हकअन्तर्गत सूचना माग भएको र प्रवाह भएको बिवरण            

निकायको नामः श्री युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, तथ्याङक तथा सूचना शाखा

प्रतिबेदनको अबधिः साउन, भदौ, असोज २०६४

कैफियतः एस अवधिमा कुनै सुचना माग नभएको

क्र.सं

सूचनामागगर्नेको नाम, ठेगाना र सूचनामाग गरेको मिति

 

माग गरेको सूचनाको संक्ष्प्ति बिबरण

सूचनादिएनदिएको र सो निर्णयको मिति

सूचना

कार्यालय प्रमुखवा सूचनाअधिकारी मध्ये कुन तहबाट सूचनादिइएको    कार्यालय प्रमुखवा सूचनाअधिकारी मध्ये कुन तहबाट सूचनादिइएको

नदिइएको भए सोको कारण

 

कैफियत

 

 

 

 

 

 

 

 

 

खेलकुद प्रतियोगिता शाखावाट सम्पादित कार्यहरु

 • निम्न कार्यविधि/निर्देशिका परिमार्जन गर्न खेलकुद हेर्ने सहसचिवज्यूको नेतृत्वमा मस्यौदा समिति गठन भएकोमा सो समितिबाट निर्देशिका परिमार्जनको मस्यौदा तयार भैरहेको ।
  • राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड तथा विद्यालय खेलकुद प्रतियोगिता संचालन निर्देशिका, २०७०
  • खेलकुद पुरस्कार तथा सम्मान कार्यविधि, २०७२
  • राष्ट्रिय खेलकुद प्रतिभा सम्मान कार्यविधि, २०६८
 • खेलकुद पुरस्कार तथा सम्मानकार्यविधि, २०७२ बमजिममापदणड पुगेका विभिन्न खेलका ६ जना खेलाडिहरूलाइ  माननिय युवा तथा खेलकुदमन्त्रीबाट नगद पुरस्कार तथा सम्मानप्रदान गरेको ।
 • ४० वर्ष पछि भलिबल खेलमा पहिले अन्तराष्ट्रिय पदकजित्ने १२ जना खेलाडी र ३ जनाव्यवस्थापक , प्रशिकलाइ माननिय युवा तथा खेलकुदमन्त्रीबाट जनहि रू.१ लाखकोदरले नगद पुरस्कार तथा सम्मानप्रदान गरेको ।

 

खेलकुद विकासशाखावाट सम्पादित कार्यहरु

यस शाखाबाट राष्ट्रिय खेल प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम अन्तर्गत 2074 असोज महिनासम्म देहाय बमोजिमका खेलाडी, प्रशिक्षक, संघसंस्था एवं प्रायोजकहरुलाई सम्मान गर्ने कार्य सम्पन्न भएको ।

तपसिल

खेलाडीतर्फ

सि.नं.

नामथर

विधा

रकम

कैफियत

1

श्री हरि कुमार रिमाल

एथलेटिक्स, म्याराथुन

१ लाखसहित प्रशंसापत्र

 

2

श्री किरणकुमार चेम्जोङ्ग

फुटबल

१ लाखसहित प्रशंसापत्र

 

3

श्री सिता भण्डारी

मार्सल आर्टस (पारा)

१ लाखसहित प्रशंसापत्र

 

4

श्री मनिता श्रेष्ठ प्रधान

जुडो

१ लाखसहित प्रशंसापत्र

 

5

श्री जितबहादुर मोक्तान

आर्चरी

१ लाखसहित प्रशंसापत्र

 

6

श्री नङसल तामाङ्ग

व्याटमिन्टन

१ लाखसहित प्रशंसापत्र

 

7

श्री ईमबहादुर मगर

भलिबल

50 हजारसहित प्रशंसापत्र

संयुक्त रुपमा

8

श्री प्रतिभा माली

भलिबल

50 हजारसहित प्रशंसापत्र

संयुक्त रुपमा

प्रशिक्षकतर्फ

 

 

 

9

श्री किरणकुमार थापा

व्याडमिन्टन

१ लाखसहित प्रशंसापत्र

 

10

श्री दिपक श्रेष्ठ

कराँते

१ लाखसहित प्रशंसापत्र

 

संघसंस्थातर्फ

 

 

 

11

नेपाल भारोत्तलन संघ

भारोत्तलन

१ लाखसहित प्रशंसापत्र

 

सम्मान

1.  अखिल नेपाल लनटेनिस संघ, संघ संस्था तर्फ

2. नेपाल व्याडमिन्टन संघ, संघ संस्था तर्फ

3.  महेश कुमार जाजु, एशियन फुडप्रा.लि., प्रायोजकतर्फ

4.  सिटिजन बैंक इन्टरनेशनल, प्रायोजक तर्फ 

10.सूचना अधिकारी र प्रमुखको नाम र पद

कार्यालय प्रमुखः

नामः महेश प्रसाद दहाल

पदः सचिव

सूचना अधिकारीः

नामः महेन्द्रप्रसाद पौड्याल

पदः उपसचिव

सहायक सूचना अधिकारीः                 

नामः भुदेव झा

पदः शाखा अधिकृत

 

मातहतका सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुखको नाम र पदः

राष्ट्रिय युवा परिषद्

नामः धुर्वराज पौडेल

पदः उपसचिव

सम्पर्कः ९८५५०५२४२१

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्

नामः सुधीर अधिकारी

सम्पर्कः ९८४१२९३९३८

पदः शाखा अधिकृत

नेपाल स्काउट

नामः रविराज पौडेल

पदः प्रशासकीय अधिकृत

सम्पर्कः ९८०१८०६७१९

11.ऐन, नियम, विनियम वा निर्देशिकाको सूची

यस मन्त्रालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन र कामकारबाही व्यवस्थित गर्नका लागि निम्नलिखित ऐन, नियम तथा नीति, निर्देशिका र कार्यविधिहरु प्रचलनमा रहेका छनः

 • खेलकुद विकास ऐन, २०४८
 • राष्ट्रिय युवा परिषद ऐन, २०७२
 • नेपाल स्काउट ऐन, २०५०
 • राष्ट्रिय युवा नीति, २०७२
 • राष्ट्रिय खेलकुद नीति, २०६७
 • युथ भिजन २०२५
 • राष्ट्रपति रनिङशिल्ड तथा विद्यालय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन निर्देशिका, २०७०
 • राष्ट्रिय युवा प्रतिभा सम्मानकार्यविधि, २०७२
 • राष्ट्रिय खेलकुद प्रतिभा सम्मान (दोश्रो संशोधन) कार्यविधि, २०६८
 • खेलकुद मैदान निर्माण तथा मर्मत र खेलकुद सामग्री सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०६७
 • पारा र स्पेसल खेलकुद सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०६७
 • राष्ट्रिय खेलकुद पुरस्कार तथा सम्मान कार्यविधि, २०७२
 • खेलकुद प्रशिक्षणका लागि युवा स्वयंसेवक परिचालन कार्यविधि, २०७२
 • सूचनाको हकसम्बन्धी निवेदनको कारबाही र किनारा गर्ने आन्तरिक कार्यविधि, २०७२
 • युवा अनुभव आदान प्रदान ब्यवस्थापन कार्यविधि, २०७२
12.आम्दानी, खर्च तथा आर्थिक कारोबार सम्बन्धी अद्यावधिक विवरण

                        २०७४ असोज मसान्त सम्मको खर्चको विवरण

 
         

.शि.नं.

जम्मा बजेट विनीयोजन (बार्षिक)

असोज मसान्त सम्मको खर्च

बजेट बाँकी

 
 

3430113 कार्यालय संचालन

३९०८८०००।००

१०१५०८३२।५३

२८९३७१६७।४७

 

3430114 पूजीगत

१२२९०००।००

७७८४०।००

११५११६०।००

 

3431013 राष्ट्रिय युवा परिचालन कार्यक्रम

४५७४३०००

1106289

४४६३६७११

 

3431023 खेलकुद विकास कार्यक्रम

२०३१६२०००

10816350

१९२३४५६५०

 

कूल जम्मा

२४८९०५०००

11922639

२३६९८२३६१

 
13.तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण
 • सूचना अधिकारीको फोटो र विवरणसहितकोFlex Boardकार्यालय प्रवेशद्वारमा राखिएको ।
 • तथ्याङ्क तथा सूचना शाखाका शाखा अधिकृतलाई सहायक सूचना अधिकारी तोकिएको ।
 • राष्ट्रिय सूचना आयोगको निर्देशनबमोजिम सूचनाको हकसम्बन्धी निवेदनको कारबाही र किनारा गर्ने आन्तरिक कार्यविधि, २०७२ कार्यान्वयनमा ल्याइएको ।
 • क्षतिपूर्तिसहितको नागरिकबडापत्र तयार पारी मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको ।
 • सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा ५(३) अनुसार ३/३ महिनामाProactive Disclosureनियमित रूपमा प्रकाशन गरिएको । प्रकाशन गरिएको सूचना मन्त्रालयकोwebsiteमा राख्नुका साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय सूचना आयोग, र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयमा पठाउने गरिएको ।
14.अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक निकायले कुनै कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालन गरेको भए सोको विवरण

15.सार्वजनिक निकायको वेभसाईट भए सोको विवरण

www.moys.gov.np 

16.सार्वजनिक निकायले प्राप्त गरेको वैदेशिक सहायता र ऋण, अनुदान एवम् प्रावधिक सहयोग वा सम्झौता सम्बन्धी विवरण

-

17.सार्वजनिक निकायले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम र सो को प्रगति प्रतिवेदन

-

18.सार्वजनिक निकायले वर्गीकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामावली र त्यस्तो सूचना संरक्षण गर्न तोकिएको समयावधि

-

19.सार्वजनिक निकायमा परेको सूचना माग सम्बन्धी निवेदन र सो उपर सूचना दिइएको विषय

छैन् ।

20.सार्वजनिक निकायका सूचनाहरु अन्यत्र प्रकाशन भएका वा हुने भएको भए सोको विवरण
 यस मन्त्रालयका गतिविधि तथा युवा तथा खेलकुद विकाससम्बन्धी लेखरचनाहरु समेटी युवा बुलेटिननियमित रुपमा प्रकाशन हुँदै आएको छ र सो बुलेटिन माथि उल्लेख गरिएको वेबसाइटमा राखिएको छ ।  यस मन्त्रालयका सार्वजनिक सरोकारका सूचनाहरु मन्त्रालयका] www.moys.gov.np वेबसाइटमा राख्ने गरिएको छ .