1.निकायको स्वरुप र प्रकृति

 जनतालार्इ अधिक मात्रामा ठाेस हुने नीति  निर्धारण गर्न सरकारी विभागहरूकाे प्रशासकीय  निपुणता बढाउन र मुलुककाे अार्थिक गतिविधिबारे यथार्थ ज्ञान प्राप्ति गर्न नेपाल सरकारलार्इ यथार्थ अाधार चाहिएकाे र त्यस्ताे अाधार जुटाउन तथ्यांक सम्बन्धी कामकाे निमित्त एक केन्द्रीय तथ्यांक विभागकाे स्थापना गर्न वाञ्छनीय भएकाले २०१५ मार्गशीर्ष १८ गतेका दिन नेपालमा तथ्यांक एेन, २०१५ लागू भयाे । यही एेनकाे अाधार साविक संख्या विभाग खारिज भर्इ वि.सं. २०१५ पाैष १७ गते तदनुरूप सन् १९५९ जनवरी १ मा केन्द्रीय तथ्यांक विभागकाे स्थापना भयाे ।

  हालकाे नेपालकाे तथ्यांक प्रणालीलार्इ केन्द्रीय तथ्यांक विभाग प्रमुख निकाय भएकाे एक विकेन्द्रीकृत प्रणालीकाे रूपमा लिइन्छ । समय क्रममा  जिल्लास्तरमा पनि तथ्यांक कार्यालयकाे महसुस गरी तथ्यांक एेन बमाेजिम केन्द्रीय तथ्यांक विभागकाे कार्य सम्पादनमा सघाउ पुर्याउने उद्देश्यले ७५ वटा जिल्लाहरूकाे कार्य हेर्ने गरी ३३ वटा तथ्याङ्क कार्यालयहरूकाे (तत्कालीन शाखा तथ्यांक कार्यालयहरू) स्थापना वि.सं. २०५० सालमा गरिएकाे हाे । यसै अनुरूप काठमाडाैँ, ललितपुर र भक्तपुर गरी ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र हुने गरी तथ्यांक कार्यालय, काठमाडाैँकाे स्थापना गरिएकाे हाे । हाल याे कार्यालय काठमाडाैँ जिल्ला, का.म.न.पा. वडा नं. ३१, शंखमूल क्षितिज मार्गमा रहेकाे छ ।

2.निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार

केन्द्रीय तथ्यांक विभागकाे मातहतमा रहेकाे यस कार्यालयका मुख्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमाेजिम छन्ः

क) विभागबाट अाफ्नाे क्षेत्रमा सञ्चालन गरिने गणना एवं सर्वेक्षणमा संलग्न हुने ।

ख) विभागबाट जिल्लास्तरमा सञ्चालन हुने तालिम कार्यमा सघाउ पुर्याउने र स्थानीयस्तरमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अावश्यक पर्ने तालिम सञ्चालन गर्ने ।

ग) विभागले  जिल्लाबाट संकलन गर्न अह्राएका सेकेण्डरी तथ्यांक संकलन गर्ने ।

घ) जिल्लाकाे तथ्यांक प्राेफाइल निर्माण गर्ने ।

ङ) जिल्लाकाे विकासकाे निम्ति अावश्यक तथ्यांक उपकब्ध भए/नभएकाे मूल्यांकन गर्ने ।

च) जिल्लास्तरीय तथ्यांक विकास कार्यक्रम बनार्इ केन्द्रमा पठाउने ।

छ) वडा तथा गणना क्षेत्रकाे सीमाना, धरातल घरपरिवारकाे निर्दिष्ट स्थान छुट्याउने गरी नक्सांकन गर्ने ।

ज) जिल्लास्तरीय तथ्यांकीय क्रियाकलापहरूकाे समन्वय गर्ने ।

3.निकायमा रहने कर्मचारी संख्या र कार्य विवरण
 • निकायमा रहने कर्मचारीकाे संख्या (कर्मचारी दरबन्दी विवरण)
  सि.नं. पद सेवा/समूह श्रेणी पद संख्या हालकाे पदपूर्ति संख्या कैफियत
  निर्देशक अार्थिक याेजना तथा तथ्यांक सेवा रा.प.द्वि.(प्रा.)  
  तथ्यांक अधिकृत अार्थिक याेजना तथा तथ्यांक सेवा रा.प.तृ.(प्रा.)  
  सुपरीवेक्षक अार्थिक याेजना तथा तथ्यांक सेवा रा.प.अनं. प्र. प्रा.  
  लेखापाल प्रशासन, लेखा रा.प.अनं.प्र. प्र. रिक्त पद
  खरिदार प्रशासन, सा.प्र. रा.प.अनं. द्वि. प्र.  
  सवारी चालक - -

  करार सेवा

  ७       का.स.             प्रशासन, सा.प्र.                 श्रेणी विहीन       २                 २          करार सेवा

 

कर्मचारीहरूकाे कार्यविवरणसशः-

१. निर्देशक (रा.प.द्बि.) कार्यविवरण

यस पदकाे पदाधिकारीले केन्द्रीय तथ्यांक विभागकाे महा-निर्देशककाे निर्देशन एवं नियन्त्रणमा रही तथ्यांक कार्यालयकाे निर्देशककाे हैसियतले याेजना तर्जुमा तथा अन्य कार्यका लागि अावश्यक पर्ने विभिन्न  क्षेत्रकाे तथ्यांक उपलब्ध गराउने सिलसिला देहायका जिम्मेवारीहरू वहन गर्नुपर्दछः-

 • अधिनस्थ अधिकार क्षेत्रभित्र सञ्चालन गर्नुपर्ने विभिन्न क्षेत्रकाे तथ्यांक संकलन, वर्गीकरण, तालिकीकरण, तथ्यांकीय अनुमान, विश्लेषण, तथ्यांकीय व्याख्या, प्रकाशनकाे लागि अावश्यकीय वार्षिक विकास कार्यहरू तर्जुमा गर्ने, स्वीकृत गराउने, कार्यान्वयन गर्ने, सुपरीवेक्षण गर्ने, मूल्यांकन एवं प्रतिवेदन दिने अादि कार्य गर्ने ।
 • नमुना सर्वेक्षणकाे लागि फिल्ड संगठन तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने ।
 • तथ्यांक अधिकृत तथा सुपरीवेक्षकहरूलार्इ प्रभावकारी रूपमा सर्वेक्षण कार्य सञ्चालनार्थ तालिमकाे अायाेजना गर्ने वा व्यवस्था गर्ने ।
 • वार्षिक साधारण बजेट, वार्षिक विकास कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्ने ।
 • मासिक, चाैमासिक, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक प्रगति विवरण विभागमा पठाउने । 
 • जिल्लामा सञ्चालन गरिने कार्यक्रमहरूकाे याेजनाबद्ध रूपमा कार्यान्वयन, सुपरीवेक्षण, प्रगति समीक्षा, मूल्यांकन एवं प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित निकायरहरूमा पेश गर्ने ।
 • जिन्सी सामान र भवनकाे सरसफाइ र सुरक्षा, कार्यालयका फर्निचर, सवारी साधनकाे संरक्षण तथा मर्मत गरी सञ्चालन गर्ने ।
 • कार्यालयमा तथ्यांककाे अभिलेख अद्यावधिक बनाइराख्ने ।
 • अधिनस्थ कर्मचारीकाे विदा सिफारिस गर्ने वा प्रत्यायाेजित अधिकार बमाेजिम विदा स्वीकृत गर्ने ।
 • यस पदकाे पदाधिकारीलार्इ निर्दिष्ट अन्य कार्यहरू गर्ने ।

२. तथ्यांक अधिकृतकाे कार्यविवरणः-                                                                                                                                   यस पदकाे पदाधिकारीले यस कार्यालयकाे निर्देशककाे निर्देशन एवं नियन्त्रणमा रही तथ्यांक कार्यालयकाे तथ्यांक अधिकृतकाे हैसियतले याेजना तर्जुमा तथा अन्य कार्यका लागि अावश्यक पर्ने विभिन्न  क्षेत्रकाे तथ्यांक उपलब्ध गराउने सिलसिला देहायका जिम्मेवारीहरू वहन गर्नुपर्दछः-

 • अधिनस्थ अधिकार क्षेत्रभित्र सञ्चालन गर्नुपर्ने विभिन्न क्षेत्रकाे तथ्यांक संकलन, वर्गीकरण, तालिकीकरण, तथ्यांकीय अनुमान, विश्लेषण, तथ्यांकीय व्याख्या, प्रकाशनकाे लागि अावश्यकीय वार्षिक विकास कार्यहरू तर्जुमा गर्ने, स्वीकृत गराउने, कार्यान्वयन गर्ने, सुपरीवेक्षण गर्ने, मूल्यांकन एवं प्रतिवेदन दिने अादि कार्य गर्ने  
 • नमुना सर्वेक्षणकाे लागि फिल्ड संगठन तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने । 
 • सुपरीवेक्षक तथा गणकहरूहरूलार्इ प्रभावकारी रूपमा सर्वेक्षण कार्य सञ्चालनार्थ तालिमकाे अायाेजना गर्ने वा व्यवस्था गर्ने । 
 • कार्यालयमा तथ्यांककाे अभिलेख अद्यावधिक बनाइराख्ने ।
 • अधिनस्थ कर्मचारीकाे विदा सिफारिस गर्ने वा प्रत्यायाेजित अधिकार बमाेजिम विदा स्वीकृत गर्ने ।
 • यस पदकाे पदाधिकारीलार्इ निर्दिष्ट अन्य कार्यहरू गर्ने । 

 

३. सुपरीवेक्षककाे कार्यविवरणः-

         यस पदका पदाधिकारीले यस कार्यालयकाे  कार्यालय प्रमुखकाे निर्देशन एवं नियन्त्रणमा रही सुपरीवेक्षककाे हैसियतले याेजना तर्जुमा तथा अन्य कार्यका लागि अावश्यक पर्ने विभिन्न  क्षेत्रकाे तथ्यांक उपलब्ध गराउने सिलसिला देहायका जिम्मेवारीहरू वहन गर्नुपर्दछः-

 • अाफ्नाे क्षेत्राधिकारभित्र रहेकाे क्षेत्रमा  सञ्चालित नमुना सर्वेक्षण कार्यकाे प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनकाे लागि स्वीकृत कार्यतालिका अनुसार सुपरीवेक्षण गर्ने, जाँचबुझ गर्ने, अावश्यकतानुसार निर्देशन दिने, स्थलगत रूपमा समस्याहरूकाे समाधान गर्ने एवं फिल्ड भ्रमणकाे प्रतिवेदन निर्दिष्ट समयावधिभित्र पेश गर्ने ।
 • ताेकिएका अन्य कार्यहरू गर्ने ।

 

४. लेखापाल (रा.प.अनं. प्रथम) काे कार्यविवरणः-

    यस पदकाे पदाधिकारीले यस कार्यालयकाे  कार्यालय प्रमुखकाे निर्देशन एवं नियन्त्रणमा रही तथ्यांक कार्यालयकाे लेखापालकाे हैसियतले कार्यालय प्रमुखलार्इ अार्थिक काराेबारमा सहयाेग पुर्याउने सिलसिला देहायका जिम्मेवारीहरू वहन गर्नुपर्दछः-

 • यस कार्यालयद्वारा सञ्चालन गरिने सम्पूर्ण विकास कार्यहरूकाे अायाेजनाहरूकाे वार्षिक बजेट अनुमान तयार गर्ने कार्यमा सहयाेग गर्ने ।
 • स्वीकृत कार्यक्रम बजेट निकाशाकाे परिधिभित्र रही विकास अायाेजनाहरू सञ्चालनार्थ चाैमासिक बजेट निकाशाकाे लागि अावश्यक कार्यहरू गर्ने र बजेट निकाशा गराउने ।
 • अार्थिक कार्यविधि एेन, नियम तथा विनियमकाे परिधिभित्र रही स्वीकृत बजेट अादेश बमाेजिम खर्च गर्ने, अभिलेख राख्ने, प्रगति प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित निकायहरूमा पेश गर्ने ।
 • बजेट शीर्षकानुसार अार्थिक काराेवारका स्रेस्ताहरू अान्तरिक एवं अन्तिम लेखापरीक्षण गराउने ।
 • अान्तरिक एवं अन्तिम लेखापरीक्षणबाट अाैँल्याइएका बेरूजुहरू तदारूकताकासाथ असुलउपर गरी बेरूजु फर्छ्याै गर्ने, गराउने ।
 • स्वीकृत अादेश बमाेजिम कर्मचारीहरूकाे पारिश्रमिक निर्दिष्ट समयभित्र उपलब्ध गर्ने, गराउने ।
 • अार्थिक अनुशासन कायम गर्ने ।
 • यस पदकाे पदाधिकारीलार्इ निर्दिष्ट अन्य कार्यहरू गर्ने ।

                                    

4.निकायबाट प्रदान गरिने सेवा
 • प्रकाशित तथ्यांक एवं विवरणहरू माग भए बमाेजिम निःशुल्क उपलब्ध गराउने ।
5.सेवा प्रदान गर्ने निकायको शाखा र जिम्मेवार अधिकारी

 यस तथ्यांक कार्यालय, काठमाडाैँका जिम्मेवार पदाधिकारीकाे विवरणः

सि.नं. कामकाे जिम्मेवारी जिम्मेवार कर्मचारीकाे नाम जिम्मेवार कर्मचारीकाे पद
पाइलट अाैद्याेगिक गणना र उत्पादन मूल्य संकलन अनिता काफ्ले तथ्यांक अधिकृत
कृषक मूल्य संकलन भवानी तण्डुकार सुपरीवेक्षक
निर्माण सामग्रीहरूकाे मूल्य संकलन साधना केसी सुपरीवेक्षक
पाइलट अार्थिक गणना बलराम दुलाल सुपरीवेक्षक
राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक संकलन किरण विष्ट सुपरीवेक्षक
जिल्ला वस्तुगत विवरण(प्राेफाइल) निर्माण कविन्द्रप्रसाद लम्साल खरिदार
अार्इ.सी.पी. सम्बन्धी तथ्यांक संकलन नाेर्बु लामा खरिदार
हलुका सवारी चालक विजय कुमार तामाङ सवारी चालक
कार्यालयका विभिन्न कार्यमा सघाउने रबिन्द्र मान महर्जन कार्यालय सहयाेगी
१० कार्यालयका विभिन्न कार्यमा सघाउने दशु पुतुवार कार्यालय सहयाेगी

 

6.सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि

यस कार्यालयबाट प्रकाशित प्रकाशन तथा सेवाहरू निःशुल्क प्रदान गरिन्छ ।

        माग भए बमाेजिमका सेवा यथाशीघ्र उपलब्ध गराइन्छ ।

7.निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकारी

 सेवाग्राहीले अाफूले चाहेकाे विषयवस्तुसँग  यस कार्यालयका निर्देशक समक्ष लिखित वा माैखिक रूपमा सूचना माग गर्नुपर्नेछ । निज निर्देशक वा निजले ताेकेकाे अधिकारी नै जिम्मेवार अधिकारी हुन् ।

8.निर्णय उपर उजुरी सुन्ने अधिकारी

 यस कार्यालयका निर्देशकले गरेकाे निर्णय उपर केन्द्रीय तथ्यांक विभागमा उजुरी दिन सकिने छ ।

9.सम्पादन गरेको कामको विवरण

अा.व. २०७४/७५ मा यस कार्यालयबाट सम्पादन गरिएका कामकाे विवरणः

 • काठमाडाैँ जिल्लाकाे प्राेफाइल निर्माण
 • उत्पादन मूल्य संकलन
 • निर्माण सामग्री मूल्य संकलन
 • कृषि मूल्य संकलन ।
 • राष्ट्रिय लेखा सम्बन्धी तथ्यांक संकलन
10.सूचना अधिकारी र प्रमुखको नाम र पद

   प्रमुख श्री रामबन्धु रेग्मी (निर्देशक)

      सूचना अधिकारी अनिता काफ्ले (तथ्यांक अधिकृत) ।

11.ऐन, नियम, विनियम वा निर्देशिकाको सूची
 • तथ्यांक एेन, २०१५,
 • तथ्यांक नियमहरू, २०४१,
 • केन्द्रीय संगठन दिग्दर्शन, २०५४, केन्द्रीय तथ्यांक विभाग,
 • केन्द्रीय तथ्यांक विभागकाे कार्यविधि, २०६४ ।

       

12.आम्दानी, खर्च तथा आर्थिक कारोबार सम्बन्धी अद्यावधिक विवरण

अा.व. २०७४/७५ काे तथ्यांक कार्यालय, काठमाडाैँमा प्राप्त कूल अख्तियारीकाे विवरण (रू.हजारमा)

 • तलब----------------५९५०
 • महंगी भत्ता-----------१४४
 • अन्य भत्ता-------------४४
 • पाेसाक भत्ता----------९०
 • पानी/बिजुली----------१०१
 • सञ्चार महसुल---------७२
 • घरभाडा----------------३३७
 • इन्धन-------------------११८
 • सञ्चालन तथा मर्मत----२००
 • बीमा--------------------३५
 • कार्यालय सम्बन्धी------२४०
 • इन्धन तथा अन्य प्रयाेजन---१४
 • अन्य सेवा शुल्क---------१४६६
 • कार्यक्रम खर्च------------७६४
 • अनुगमन------------------४८
 • विविध---------------------५०
 • फर्निचर--------------------४५
13.तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण

नभएकाे ।

14.अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक निकायले कुनै कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालन गरेको भए सोको विवरण

अा.व. २०७३/७४ मा यस कार्यालयबाट सञ्चालन गरिएका प्रमुख कार्यक्रमहरूः

 • भूकम्प पीडित परिवारकाे लगत संकलन कार्यक्रमकाे व्यवस्थापन
 • वार्षिक घरपरिवार सर्वेक्षण
 • भक्तपुर जिल्लाकाे प्राेफाइल निर्माण
 • पाइलट अाैद्याेगिक गणना
 • पाइलट अार्थिक गणना
 • उत्पादन मूल्य संकलन
 • निर्माण सामग्री मूल्य संकलन
 • कृषि मूल्य संकलन ।
15.सार्वजनिक निकायको वेभसाईट भए सोको विवरण

  नभएकाे ।

16.सार्वजनिक निकायले प्राप्त गरेको वैदेशिक सहायता र ऋण, अनुदान एवम् प्रावधिक सहयोग वा सम्झौता सम्बन्धी विवरण

  नभएकाे ।

17.सार्वजनिक निकायले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम र सो को प्रगति प्रतिवेदन

 वार्षिक कार्यक्रम अनुरूप कार्यक्रम सञ्चालन भएका र साेकाे प्रतिवेदन प्रकाशित गरिएकाे ।

18.सार्वजनिक निकायले वर्गीकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामावली र त्यस्तो सूचना संरक्षण गर्न तोकिएको समयावधि

  व्यक्तिगत विवरण बाहेक यस कार्यालयबाट प्रकाशित सबै प्रकारका सूचना तथा तथ्यांक खुल्ला रहेकाे ।

19.सार्वजनिक निकायमा परेको सूचना माग सम्बन्धी निवेदन र सो उपर सूचना दिइएको विषय

  व्यक्तिगत विवरण बाहेक यस कार्यालयबाट प्रकाशित सबै प्रकारका सूचना तथा तथ्यांक खुल्ला रहेकाे ।

20.सार्वजनिक निकायका सूचनाहरु अन्यत्र प्रकाशन भएका वा हुने भएको भए सोको विवरण

  केही निकायहरूले अाफ्ना प्रकाशनमा यहाँबाट प्रकाशित तथ्यांक समावेश गर्नु बाहेक अन्य प्रकाशन नभएकाे ।