1.निकायको स्वरुप र प्रकृति

स्वरुपः

नेपाल सरकार, उद्योग विभाग (केन्द्रीय स्तरको निकाय)

प्रकृतिः

मझौला एबं ठुला र विदेशी लगानीका उद्योगहरुको अनुमति, दर्ता, नवीकरण तथा अनुगमन गर्ने, औद्योगिक सम्पतिको संरक्षण गर्ने तथा उद्योगहरुले कानुन बमोजिम पाउने सुविधाहरुलाई सिफारिस गर्ने र उद्योग प्रशासनसँग सम्बन्धित सेवालाई सहजीकरण गर्ने ।

2.निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार
 • औद्योगिक विकासका लागि स्वदेशी एवं विदेशी लगानी प्रवर्द्धन गर्ने ।
 • औद्योगिक एवं विदेशी लगानी कानून र नीतिको तर्जुमा गर्न सघाउ पुर्याउने ।
 • उद्योग दर्ता एवं अनुमति लिनु पर्ने उद्योगको अनुमति प्रदान गर्ने ।
 • दश करोड रुपैयाभन्दा वढी स्थिर पूजी लगानी भएका मझौला वा ठूला उद्योगहरु दर्ता गर्ने ।
 • विदेशी लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण तथा विदेशी ऋणको स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
 • विदेशी लगानीकर्ताहरुको प्रवेशाज्ञा (VISA) सिफारिश गर्ने ।
 • औद्योगिक सुविधा तथा सहुलियत सिफारिश गर्ने ।
 • औद्योगिक सम्पत्ति सम्वन्धी प्रशासनिक कार्यहरु गर्ने ।
 • उद्योगहरुको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने ।
 • उद्योगहरुको कच्चा पदार्थ खपतको लगत तयार गर्ने ।
 • आवश्यकतानुसार उद्योगहरुको वातावरणीय पक्ष लगायतका विषयहरुको अनुगमन गर्ने ।
 • भारत निकासी हुने औद्योगिक वस्तुहरुको उत्पतिको प्रमाण पत्र जारी गर्न सहयोग गर्ने ।
 • उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्ड र एकद्धार समितिको सचिवालयको कार्य गर्ने ।
3.निकायमा रहने कर्मचारी संख्या र कार्य विवरण
विभागमा कार्यरत कमर्चारीहरुको शाखागत विवरण  
       
सि.नं. कर्मचारीको नाम, थर दर्जा फोन नं.
  श्री शंकर अर्याल महानिर्देशक ४२६१३०२
  श्री शकुन्तलाअधिकारी टा.ना.सु.  
  श्री भक्तवहादुर वस्नेत का.स.  
  श्री केदार के.सी. ह.स.चा.  
प्रशासन तथा सुविधा शाखा    
  श्री आनन्द केशरी पोखरेल निर्देशक ४२६१२०३
  श्री निराज कुमार खत्री शाखाअधिकृत  
  श्री जितेन्द्र कुमार यादव शाखाअधिकृत  
  श्री गोपालदेव श्रेष्ठ कम्प्यूटर अधिकृत  
  श्री नवराज कोेइराला ना.सु.  
  श्री सिर्द्धार्थ महर्जन ह.स.चा.  
  श्री पानभाई पोडे का.स.  
  श्री राजेश च्यामे का.स.  
  श्री लक्ष्मीमहर्जन का.स.  
अनुमति तथा दर्ता शाखा    
  श्री दुर्गा प्रसाद भुसाल निर्देशक ४२६११६९
  श्री अम्बिका रमण आचार्य शाखाअधिकृत  
  श्री जोरासिंह माझी शाखाअधिकृत  
  श्री राजमणि दाहाल शाखाअधिकृत  
  श्री सरोज कोइराला शाखाअधिकृत  
  श्री राम प्रसाद लुइटेल शाखाअधिकृत  
  श्री केशव प्र. मैनाली ना.सु.  
  श्री चेत प्रसाद रिजाल ना.सु.  
  श्री चुडामणि नेउपाने कम्प्यूटर अपरेटर  
  श्री ईश्वर प्रसाद लुइटेल का.स.  
औद्योगिक सम्पत्ति शाखा (क)    
  श्री रामप्रसाद ढकाल निर्देशक ४२५६४०१
  श्री सुनिलकुमार थापा शाखाअधिकृत  
  श्री अञ्जु पोखरेल शाखाअधिकृत  
  श्री सिताराम दाहाल ना.सु.  
  श्री सानु रोक्का माली  
       
औद्योगिक सम्पत्ति शाखा (ख)    
  श्री दण्डपाणि भुसाल निर्देशक ४२५६९१३
  श्री प्रेमराज लुइटेल शाखाअधिकृत  
  श्री  शाखाअधिकृत  
  श्री शैलजा श्रेष्ठ इन्जिनियर  
  श्री माधव शर्मा ना.सु.  
  श्री कान्छी थापा का.स.  
औद्योगिक सम्पत्ति शाखा (ग)    
  श्री दीपक घिमिरे निर्देशक ४२६११०१
  श्री मेघराज पन्त शाखाअधिकृत  
  श्री बाबुराम अधिकारी शाखाअधिकृत  
    ना.सु.  
  श्री सुशील खनाल कम्प्यूटर अपरेटर  
  श्री जयराम प्रसाद गौतम का.स.  
प्रविधि तथा वातावण शाखा    
  श्री प्रशान्त बोहरा निर्देशक प्रा. ४२५६२११
  श्री जितेन्द्र प्रसादशर्मा मेकानिकल इन्जिनियर
  श्री सुनिलकुमार यादव केमिकल इन्जिनियर  
विदेशी लगानी शाखा    
  श्री खगेन्द्र बहादुर वस्नेत निर्देशक प्रा. ४२६११६८
  श्री गोविन्द प्रसाद निरौला शाखाअधिकृत  
  श्री जगदीश दाहाल शाखाअधिकृत  
  श्री सीता निरौला फूयाल शाखाअधिकृत  
  श्री भाष्कर दाहाल शाखाअधिकृत  
  श्री कृष्णमान प्रधान शाखाअधिकृत  
  श्री ऋषिराज दाहाल ना.सु.  
  श्री मोहन प्रसाद दाहाल ना.सु.  
  श्री चन्द्रमा पौडेल पुस्तकालय सहायक  
  श्री सीता देवी घिमीरे टा.ना.सु.  
  श्री रमेश महर्जन का.स.  
योजना तथा अनुगमन    
  श्री प्रशान्त बोहरा निर्देशक प्रा. ४२५६२१२
  श्री प्रेम सुवेदी मेकानिकल इन्जिनियर
  श्री टिकाराम वस्ती तथ्याङ्क सहायक  
  श्री श्रीराम खड्का का.स.  
एकद्वार समितिको सचिवालय श्री शम्भुबहादुर खड्का उप सचिव -राजश्व) ४२६१२०३
कानुन श्री टोपबहादुर बिष्ट कानुन अधिकृत ४२५९७९७
लेखा श्री अवधेश कुमार साह लेखा अधिकृत ४२५६२२६
  श्री ऋषिकेश रिजाल लेखापाल  
  श्री हरिप्रसाद सुवेदी का.स.  
  श्री कविन्द्र कृष्ण श्रेष्ठ - लेखापाल -लेखाबेरुजु सम्बन्धि हेर्ने)  
4.निकायबाट प्रदान गरिने सेवा

() प्रशासन तथा सुविधा शाखा

आर्थिक प्रशासन शाखाः

उद्योग विभागको आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमानित (साधारण) बजेट बनाई पेश गर्ने, अख्तियारी प्राप्त भए पछि विनियोजन बजेट निकासा माग गरी खर्च सहितको अभिलेख राखी आन्तरीक लेखापरीक्षण तथा अन्तिम लेखापरीक्षण गराउने, लेखापरीक्षणबाट वेरुजु देखिन आएमा सो को अभिलेख गरी फर्छ्यौट गर्ने गराउने सम्वन्धी काम गर्ने तत्सम्वन्धी प्रगति विवरण उद्योग मन्त्रालयमा पठाउने, राजस्व तथा धरौटी वापत प्राप्त हुन आउने रकमको अभिलेख गर्ने, लेखापरीक्षण गराउनेमन्त्रालयबाट प्राप्त हुन आउने आर्थिक प्रशासनसंग सम्वन्धित सरकारी नीति तथा आर्थिक अनुशासन सम्वन्धी विभिन्न निर्देशनहरु पालना गर्ने।

प्रशासन तथा सुविधा शाखाः

प्रशासन सम्बन्धी

यस शाखाले विभागमा कार्यरत कर्मचारीहरुसंग सम्बन्धित प्रशासनिक कार्य, मानव संशाधन विकास सम्बन्धि कार्य, विभाग अन्तर्गतका सम्पूर्ण भौतिक साधनहरुको अनुगमन, निरीक्षण, आन्तरिक प्रशासन सम्बन्धी कार्य, कर्मचारीहरुको आन्तरिक सरुवासम्बन्धी कार्य, सुशासन तथा नागरिक वडापत्र बमोजिम कार्य भए नभएको अनुगमन सम्बन्धी कार्य गर्दछ।

सुविधा सम्बन्धी

आवधिक आयकर छुट सम्बन्धी कार्य, पुनलगानी वापत आयकर सुविधा सम्बन्धी कार्य, भन्सार महशुल फिर्ता (Duty Draw Back) सम्बन्धी कार्य, उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने मेशिनरीऔजार कच्चा पदार्थ तथा आवश्यक अन्य सुविधाको लागि सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गरिदिने सम्बन्धी कार्य

योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखाः

उद्योग तथा औद्योगिक सम्पत्ति सम्बन्धी औद्योगिक तथ्याङ्क संकलन, विश्लेषण अध्यावधिक गर्ने, विभाग तथा अन्तर्गत आयोजनाको वार्षिक तथा आवधिक योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन प्रगति विवरण तयार गर्ने, विभागबाट प्रकाशन हुने औद्योगिक तथ्याङ्क अन्य प्रकाशनहरु प्रकाशित गर्ने, पुस्तकालयको संरक्षण सम्वर्द्धन गर्ने, उद्योगहरुको स्थिति अध्ययन गरी Status Report तयार गर्ने, नेपाली औद्योगिक उत्पादनहरुको भारतीय वजारमा रियायती निर्यातका निमित्त आएका आवेदन सम्बन्धमा प्राविधक समितिको बैठक राखी उत्पतिको प्रमाण पत्र सिफारिस गर्ने, हस्तकलाका उत्पादनहरु कृषिजन्य मौलिक संस्कृति झल्कने लघु कुटीर साना एवम् राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगहरुको उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिनका लागी उत्पतिको प्रमाण पत्र सिफारिस गर्ने,औद्योगिक उत्पादन प्रकृया, यन्त्र तथा उपकरणहरुको क्षमताको मूल्याङ्कन गर्न स्थलगत निरीक्षण गरी वार्षिक उत्पादित वस्तुको परिमाणका आधारमा आर्थिक वर्षा तोकेर उत्पतिको प्रमाण पत्र सिफारिस गर्ने

अनुमति तथा दर्ता शाखा

उद्योग दर्ता, उद्योग अनुमति, उद्योगको पुँजी तथा क्षमता बृध्दि, उद्योगको उद्येश्य थप, विद्युत क्षमता बृध्दि, उद्योगको ठाउँसारी, उद्योग सन्चालनको म्याद थप, धरौटी रकम फिर्ता, नामसारी, शेयर हस्तान्तरण, स्कीम प्रमाणित,संयुक्त लगानी सम्झौता स्वीकृत गर्ने, EIA को लागी मन्त्रालय मार्फत स्वीकृतिको लागि वातावरण मन्त्रालय पठाउने

. औद्योगिक सम्पत्ति शाखा 

  स्वदेशी तथा विदेशी पेटेन्ट, ट्रेडमार्क डिजाइन दर्ता गर्ने, नामसारी, अभिलेख, नवीकरण गर्ने, औद्योगिक सम्पत्ति पेटेन्ट, ट्रेडमार्क डिजाइनको अपचलन सम्बन्धी कानूनी कारवाही गर्ने ।ट्रेडमार्क लाइसेन्सिङ (Trademark Licensing) सम्बन्धी कार्य गर्ने, औद्योगिक सम्पत्ति विषयक सेमिनार, गोष्ठी, अध्ययन, अनुसन्धान संचालन गर्ने, औद्योगिक सम्पत्ति विषयक जनचेतनामूलक सामाग्रीहरु प्रकाशन गरी वितरण गर्ने, विश्व बौध्दिक सम्पत्ति संगठन (WIOP) संग समन्वय सम्पर्क सहयोग आदान प्रदान गर्ने

औद्योगिक सम्पत्ति शाखा ()

खाध्द्यान्न औषाधि कस्मेटिक इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक अटोमोवायल सम्बन्धी स्वदेशी तथा विदेशी ट्रेडमार्क दर्ता गर्ने, नामसारी, अभिलेख, नवीकरण गर्ने, औद्योगिक सम्पत्ति ट्रेडमार्कको अपचलन सम्बन्धी कानूनी कारवाही गर्ने

 

औद्योगिक सम्पत्ति शाखा ()

पेटेन्ट तथा डिजाइन दर्ता गर्ने साथै स्वदेशी तथा विदेशी मदिरा, किचेन, टेक्सटायल, धागो, फुटवयर, ननमेटालिक निर्माण सामाग्रीको दर्ता गर्ने, ट्रेडमार्क, नामसारी, अभिलेख, नवीकरण गर्ने, औद्योगिक सम्पत्ति पेटेन्ट, ट्रेडमार्क डिजाइनको अपचलन सम्बन्धी कानूनी कारवाही गर्ने

औद्योगिक सम्पत्ति शाखा ()

स्वदेशी तथा विदेशी सुर्तिजन्य पदार्थ, हल्का पेय पदार्थ (जुस, वियर, पानी), सेवा सम्बन्धी ३५ देखि ४० सम्मको ट्रेडमार्क दर्ता गर्ने, नामसारी, अभिलेख, नवीकरण गर्ने, औद्योगिक सम्पत्ति पेटेन्ट, ट्रेडमार्क डिजाइनको अपचलन सम्बन्धी कानूनी कारवाही गर्ने

५. विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाः

विदेशी लगानी स्वीकृति, विदेशी लगानीका उद्योगहरुको शेयर हस्तान्तरणमा राय दिने, प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौता स्वीकृति गर्ने, विदेशी ऋण लगानी सम्झौता स्वीकृतिगर्ने, व्यावसायिक भिषा, गैरपर्यटक भिषा आवासिय भिषा सिफारिस गर्ने ।विदेशी कामदारको श्रम स्वीकृतिको लागि सिफारिस गर्ने।

६. प्रविधि तथा वातावरण शाखाः

परियोजनाको प्राविधिक विश्लेषण, कच्चा पदार्थ खपत विवरण निर्धारण पुनरावलोकन गर्ने, वातावरणीय परिक्षण प्रतिवेदनको लागि कार्यसूची (TOR) स्वीकृत गर्ने, प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण (IEE) प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने, प्राविधिक राय प्रदान गर्ने।

5.सेवा प्रदान गर्ने निकायको शाखा र जिम्मेवार अधिकारी

सेवा प्रदान गर्ने शाखा

जिम्मेवार अधिकारी

प्रशासन तथा सुविधा

निर्देशक, श्रीडण्डपाणि भुसाल

अनुमति तथा दर्ता

निर्देशक, दुर्गा प्रसाद भुसाल

प्रविधि तथा वातावरण

निर्देशक, श्री प्रशान्त वोहरा

योजना,अनुगमन तथा मूल्याङ्कन

निर्देशक, श्री प्रशान्त वोहरा

औद्योगिक सम्पत्ति शाखा (क)

निर्देशक, श्री रामप्रसाद ढकाल

औद्योगिक सम्पत्ति शाखा (ख)

निर्देशक, श्री डण्डपाणि भुसाल

औद्योगिक सम्पत्ति शाखा (ग)

निर्देशक, श्री दिपक घिमिरे

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा

निर्देशक, श्री खगेन्द्रबहादुर वस्नेत

आर्थिक प्रशासन शाखा

ले. अ. अवधेश कुमार साह

कानून शाखा

कानून अधिकृत टोपबहादुर विष्ट

 
6.सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि
 • प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि:- उद्योग दर्ता, Trademark  दर्ता को लागि शुल्क नवीकरण शुल्क आदि ।
 • तथा विदेशी पेटेन्ट दर्ता -     आवेदन रु २०००।–
 •                               रु १०,०००।–
 • तथा विदेशी ट्रेडमार्क दर्ता -    आवेदन रु २०००।–
 •                               रु ७,०००।–
 • तथा विदेशी ट्रेडमार्क दर्ता -    आवेदन रु २०००।–
 •                               रु ७,०००।–
 • नवीकरण –              पहिलो पटक ५०००।–
 •                               पटक ७५००।–
 • नवीकरण –             पहिलो पटक १०००।–
 •                               पटक २०००।–
 • नवीकरण –             ३५००।–सात/सात वर्षमा
 • तथा विवरण संशोधन
 • –पेटेन्ट रु ५०००।–                  अभिलेख संशोधन –पेटेन्ट रु २०००।–
 •         रु ३०००।–                  डिजाइन रु १०००।–
 •         रु २०००।–                  ट्रेडमार्क रु १०००।–

 

 • सम्पत्ति सम्बन्धी उजुरी छानविन गरी टुङ्गो लगाउने (पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क) – रु १०००।–
7.निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकारी

सम्बन्धित शाखा प्रमुख, सम्बन्धित शाखाहरुबाट राय प्राप्त गरी महानिर्देशकबाट निर्णय हुने ।

8.निर्णय उपर उजुरी सुन्ने अधिकारी
 • शंकर अर्याल – महानिर्देशक
9.सम्पादन गरेको कामको विवरण

आ.व. २०७४।७५, आश्विन महिना सम्मको

उद्योग दर्ता संख्याः १३९

विदेशी लगानी स्वीकृति संख्याः १०२

भिसा सिफारिस संख्याः

ट्रेडमार्क दर्ता संख्याः

ट्रेडमार्क नविकरण संख्याः

डिजाइन दर्ता संख्याः

पेटेन्ट दर्ता संख्याः  ०

सुविधा सिफारिस संख्याः

नर्म्स निर्धारण संख्याः

IEE प्रतिवेदन स्वीकृति संख्याः

 

 

10.सूचना अधिकारी र प्रमुखको नाम र पद

प्रमुखः श्री शंकर अर्याल, महानिर्देशक

सूचना अधिकारीः श्री दुर्गा प्रसाद भुसाल, निर्देशक

11.ऐन, नियम, विनियम वा निर्देशिकाको सूची
 • निकायलाई निर्देशित गर्ने बैधानिक/कानूनी आधारहरु निम्नअनुसार रहेका छन् ।

       

 • संरक्षण ऐन, २०५३
 • लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९  
 • व्यवसाय ऐन, २०७३        
 • ऐन, २०६३   
 • , डिजायन तथा ट्रेडमार्क ऐन, २०२२        
 • नीति, २०६७
 • लगानी नीति, २०७१
 • निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७१
 • प्रतिष्ठानहरुमा हुने लैगिक हिंसा विरुद्धको कार्यविधि, २०६७
12.आम्दानी, खर्च तथा आर्थिक कारोबार सम्बन्धी अद्यावधिक विवरण

आ.व. २०७४।७५ आश्विन महिनाको पुँजीगत खर्चको विवरण

यो महिनाको खर्च यस महिना सम्मको खर्च खर्च वित्तीय संकेत खर्च वित्तीय शीर्षक अन्तिम बजेट यस महिना सम्मको खर्च बाँकी बजेट
नेपाल सरकार
7,661,196.00 16,166,907.00 29221 भवन निर्माण 86,703,000.00 16,166,907.00 70,536,093.00
0 0 29311 फर्निचर तथा फिक्चर्स 995,000.00 0 995,000.00
0 0 29511 मेशिनरी औजार 1,602,000.00 0 1,602,000.00
0 0 29411 सवारी साधन 3,100,000.00 0 3,100,000.00
0 0 29712 सफ्टवेयर निर्माण र खरिद 4,700,000.00 0 4,700,000.00
7,661,196.00 16,166,907.00   जम्मा 97,100,000.00 16,166,907.00 80,933,093.00
7,661,196.00 16,166,907.00   कूल जम्मा 97,100,000.00 16,166,907.00 80,933,093.00

आ.व. २०७४।७५ आश्विन महिनाको खर्चको फाँटवारी

यो महिनाको खर्च यस महिना सम्मको खर्च खर्च वित्तीय संकेत खर्च वित्तीय शीर्षक अन्तिम बजेट यस महिना सम्मको खर्च बाँकी बजेट
g]kfn ;/sf/
59,500.00 179,097.00 21113 महंगी भत्ता 864,000.00 179,097.00 684,903.00
2,020,111.70 7,883,692.80 21111 तलब 32,841,000.00 7,883,692.80 24,957,307.20
90,530.00 340,130.00 22412 अन्य सेवा शुल्क 1,080,000.00 340,130.00 739,870.00
85,428.00 266,237.00 22212 सञ्चालन तथा मर्मत सम्भार 680,000.00 266,237.00 413,763.00
90,000.00 236,000.00 22611 अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च 2,174,000.00 236,000.00 1,938,000.00
0 941,668.00 22311 कार्यालय सम्बन्धी खर्च 2,750,000.00 941,668.00 1,808,332.00
169,500.00 201,500.00 22522 कार्यक्रम खर्च 4,417,000.00 201,500.00 4,215,500.00
17,000.00 53,325.00 22711 विविध खर्च 938,000.00 53,325.00 884,675.00
22,610.00 65,400.00 22111 पानी तथा बिजुली 546,000.00 65,400.00 480,600.00
13,500.00 88,500.00 21119 अन्य भत्ता 1,422,000.00 88,500.00 1,333,500.00
145,770.00 145,770.00 22112 सञ्चार महसुल 1,080,000.00 145,770.00 934,230.00
0 0 21121 पोशाक 540,000.00 0 540,000.00
0 0 22211 इन्धन 808,000.00 0 808,000.00
0 0 22512 सीप विकास जनचेतना तालिम 2,000,000.00 0 2,000,000.00
0 0 22321 निर्मित सार्वजनिक सम्पत्तिको मर्मत सम्भार खर्च 200,000.00 0 200,000.00
0 0 22411 सेवा तथा परामर्श खर्च 8,798,000.00 0 8,798,000.00
0 0 22612 भ्रमण खर्च 280,000.00 0 280,000.00
0 0 22313 पुस्तक तथा सामग्री खर्च 54,000.00 0 54,000.00
0 0 26413 अन्य संस्था तथा व्यक्तिलाई चालु अनुदान 222,356,000.00 0 222,356,000.00
2,713,949.70 10,401,319.80   जम्मा 283,828,000.00 10,401,319.80 273,426,680.20
2,713,949.70 10,401,319.80   कूल जम्मा 283,828,000.00 10,401,319.80 273,426,680.20

 

13.तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण
14.अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक निकायले कुनै कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालन गरेको भए सोको विवरण
15.सार्वजनिक निकायको वेभसाईट भए सोको विवरण

http://doind.gov.np/

16.सार्वजनिक निकायले प्राप्त गरेको वैदेशिक सहायता र ऋण, अनुदान एवम् प्रावधिक सहयोग वा सम्झौता सम्बन्धी विवरण
17.सार्वजनिक निकायले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम र सो को प्रगति प्रतिवेदन
18.सार्वजनिक निकायले वर्गीकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामावली र त्यस्तो सूचना संरक्षण गर्न तोकिएको समयावधि
19.सार्वजनिक निकायमा परेको सूचना माग सम्बन्धी निवेदन र सो उपर सूचना दिइएको विषय

उद्योग विभागका अधिकांश सूचनाहरू बेवसाइट मार्फत नै उपलब्ध गराइएको, टेलिफोन मार्फत तथा मौखिक रूपमा माग गरिने जानकारी तत् समयमै उपलब्ध गराउने गरिएको, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था बमोजिम हालसम्म कुनै आवेदन नपरेको

20.सार्वजनिक निकायका सूचनाहरु अन्यत्र प्रकाशन भएका वा हुने भएको भए सोको विवरण