1.निकायको स्वरुप र प्रकृति

जिल्ला समन्वय समिति निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले नेतृत्व गर्ने कार्यालय हो । जिल्ला समन्वय समितिमा जिल्ला सभाका सदस्यहरुले निर्वाचित गरेका ६–९ जनाको संख्यामा पदाधिकारीहरु रहने व्यवस्था छ । जिल्ला भित्रका नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरु जिल्ला सभाका सदस्य रहन्छन् । जिल्ला सभाको तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम जिल्ला समन्वय समितिले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । काठमाडौं जिल्ला समन्वय समितिमा प्रमुख, उपप्रमुख र ७ जना सदस्य गरी जम्मा ९ जना पदाधिकारी रहनु भएको छ ।
काठमाडौं जिल्ला समन्वय समितिको वैठक प्रत्येक महिना कम्तिमा १ पटक वस्दछ । यस्ले गर्ने निर्णयहरुको कार्यान्वयन तथा दैनिक प्रशासन संचालनको लागि जिल्ला समन्वय अधिकारीको नेतृत्वमा निजमती तथा स्थानीय तह तर्फका कर्मचारीहरु रहेका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा  २२० मा जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था भई संविधानको धारा २२०(७) र  स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ९२ ले जि.स.स.ले गर्ने कार्य निर्दिष्ट गरेको छ ।
 

2.निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार

देहाय वमोजिमका कार्यहरु यस्को कार्यक्षेत्र भित्र पर्दछन् ।

(क) नेपालको संविधानको धारा २२० अनुसारका कार्यहरु :

 • जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिका बीच समन्वय गर्ने,
 • विकास तथा निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न सोको अनुगमन गर्ने,
 • जिल्लामा रहने संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय र गाउँपालिका र नगरपालिका बीच समन्वय गर्ने,
 • प्रदेश कानून बमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्ने । तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ वमोजिम जिल्ला समन्वय समितिले गर्नुपर्ने कार्यहरु निम्नानुसार रहेका छन् ।

(ख) स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ अनुसारका कार्यहरु

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ९२ मा जिल्ला सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय वमोजिम हुने उल्लेख छ ।

 • जिल्लाभित्रका गाउँपालिका वा नगरपालिकाबिचको विकास निर्माणका विषय पहिचान गर्न तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक समन्वय गर्ने,
 • जिल्लाभित्र सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रमको विवरण तयार गरी त्यस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारिता तथा व्यवस्थापनका विभिन्न चरणमा अनुगमन गर्ने, त्यस्ता कार्यक्रमको प्रतिफलका सम्वन्धमा क्षेत्र वा समुदायगत, विषय क्षेत्रगत र पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक सुझाव वा मार्गदर्शन दिने र त्यसरी दिएका सुझाव वा मार्गदर्शनलाई सार्वजनिक गर्ने,
 • जिल्लाभित्रका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको क्षमता विकासको लागि प्रदेश तथा सङ्‍घसँग समन्वय गर्ने,
 • जिल्लामा रहने सङ्‍घीय वा प्रदेश सरकारी कार्यालय र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबिच समन्वय गर्ने,
 • जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकबिच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा सोको समाधानका लागि समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने,
 • जिल्लाभित्रको प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी योजना र कार्यको समन्वय गर्ने,
 • जिल्लाभित्रको विकास तथा निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न गैरसरकारी सङ्‍घ संस्था तथा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने,
 • जिल्लाभित्रको विकास तथा निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन भए नभएको सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा अनुगमन गरी विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्नको लागि मन्त्रालय, स्थानीय तहसम्बन्धी विषय हेर्ने प्रदेश सरकारको मन्त्रालय तथा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपलिकालाई समेत सुझाव दिने,
 • आफ्नो काम कारबाहीको सम्बन्धमा मन्त्रालय र स्थानीय तह सम्बन्धी विषय हेर्ने प्रदेश सरकारको मन्त्रालयलाई प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने,
 • जिल्लाभित्रको विकास तथा निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि वर्षको कम्तीमा एक पटक वार्षिक समीक्षाको कार्यक्रम आयोजना गरी सो जिल्लाबाट सङ्घीय संसद र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने संसद-सदस्यलाई आमन्त्रण गरी सुझाव लिने,
 • नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकेका अन्‍य कार्य गर्ने।

(ग)  संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको निर्णयवाट चालु आ.व.का लागि थप गरिएका कार्यहरु

 • अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि प्राकृतिक स्रोत (ढुंगा, गिट्टी, वालुवा, माटो) उपयोग कर तथा पटके सवारी लगायत अन्य करहरु विगतमा झै जिल्ला समन्वय समितिले नै उठाउने गरिएको ।

(घ)  भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको निर्णयबाट चालु आ.व.का लागि थप गरिएका कार्यहरु ः

 • “घ” वर्गको निर्माण व्यवसायीलाई ईजाजत पत्र दिने तथा नविकरण गर्ने ।

(ङ)  अन्य

 • संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय लगायत अन्य विभिन्न केन्द्रीय निकायबाट अनुरोध भई आएका/आउने कार्यहरु पनि गर्ने गरेको छ ।
3.निकायमा रहने कर्मचारी संख्या र कार्य विवरण

निजामती सेवा तर्फ

सि नं

श्रेणी/तह

पद

कार्यरत शाखा

रा.प. द्वितीय

जिल्ला समन्वय अधिकारी श्री गोपाल कुमार अधिकारी

कार्यालय प्रमुख

रा.प. तृतीय

यो.अ.तथा प्र.अ. श्री घनश्याम तिमिल्सिना

प्रशासन, योजना, राजश्व

रा.प. तृतीय

लेखा अधिकृत श्री प्रमोद कुमार तिमिलसीना

लेखा

 

स्थानीय तह तर्फ

सि नं

श्रेणी/तह

पद

कार्यरत शाखा

अधिकृत स्तर सातौं

वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत (सामाजिक विकास)

श्री दिपक कुमार के.सी.

सामाजिक विकास

अधिकृत स्तर छैठौं

कार्यकम अधिकृत श्री सुदर्शन खनाल

प्रशासन

अधिकृत स्तर छैठौं

कम्प्यूटर अधिकृत एवं सुचना अधिकारी

श्री सीता कार्की

सूचना शाखा, सूचना अधिकारी र कम्प्यूटर सम्वन्धी सवै शाखाहरुमा सहजीकरण

अधिकृत स्तर छैठौं

टिम लिडर -संघ संस्था समन्वय अधिकृत _

श्री शारदा कंडेल

समन्वय शाखा

समन्वयकर्ता

श्री मनमीरा श्रेष्ठ

गरीवसंग विशेश्वर कार्यक्रम

सहायक स्तर पाँचौं

नायव सुब्वा श्री शान्तकुमार महर्जन

योजना शाखा

सहायक स्तर पाँचौं

लेखापाल श्री शारदा उप्रेती

लेखा

सहायक स्तर पाँचौं

ना.सु. श्री सीता थपलिया

प्रशासन

सहायक स्तर पाँचौं

ना.सु. श्री संजीव कुमार श्रेष्ठ

राजश्व

१०

सहायक स्तर चौथो

खरिदार श्री निर्मला के.सी.

दर्ता चलानी

११

सहायक स्तर चौथो

खरिदार श्री अष्ट कुमार महर्जन

राजश्व

१२

श्रेणी विहिन

सवारी चालक श्री दिपक थापा

प्रमुखज्यूको सवारी

१३

श्रेणी विहिन

कार्यालय सहयोगी श्री डम्वर वहादुर तामाङ्ग

प्रशासन

१४

श्रेणी विहिन

कार्यालय सहयोगी श्री सानोभाई थापा

लेखा

१५

श्रेणी विहिन

कार्यालय सहयोगी श्री रामेश्वर कार्की

राजश्व

१६

श्रेणी विहिन

कार्यालय सहयोगी श्री खम वहादुर अर्याल

सूचना, प्रमुखज्यूको सचिवालय

१७

श्रेणी विहिन

कार्यालय सहयोगी श्री प्रकाश महर्जन

राजश्व

 

करारतर्फ

 

 

१८

श्रेणी विहिन

सवारी चालक श्री विष्णु वहादुर वुढाथोकी

उप-प्रमुखज्यूको सवारी

१९

श्रेणी विहिन

सवारी चालक श्री बलराम श्रेष्ठ

जि.स.अ.ज्यूको सवारी

२०

श्रेणी विहिन

कार्यालय सहयोगी श्री सुनिता कार्की

प्रमुखज्यूको सचिवालय

२१

श्रेणी विहिन

सफाई कर्मचारी श्री विद्या वस्याल

प्रशासन

२२

श्रेणी विहिन

सफाई कर्मचारी श्री रुपा पोडे

प्रशासन

२३

श्रेणी विहिन

सफाई कर्मचारी श्री निरमाया देउला

प्रशासन

     

निजी आवास पुनर्निमार्ण (भुकम्प सम्वन्धी कार्य)

२४

MIS Specialist 

श्री रामकृष्ण भेटवाल

 

२५

सामाजिक विकास विज्ञ

श्री मोति प्रसाद लामिछाने

 

२६

अनुगमन तथा मूल्यांकन विज्ञ

श्री राजकुमार पौडेल

 

महा/नगरपालिकामा काज खटिएका कर्मचारीहरुको विवरण

क्र.सं.

पद

कर्मचारीको नाम

काजमा गएको कार्यालय

व.आ.ले.प. अधिकारी

श्री गोपाल प्रसाद पोखरेल

का.म.पा.

व.सूचना अधिकृत

श्री प्रविण प्याकुरेल

का.म.पा.

ईन्जिनियर

श्री प्रकाशमान श्रेष्ठ

गोकर्णेश्वर नगरपालिका

ईन्जिनियर

श्री सन्देश ढकाल

कागेश्वरी मनोहरा न.पा

ईन्जिनियर

श्री अनिलनाथ श्रेष्ठ

का.म.पा.

सब–ईन्जिनियर

श्री मन्दिरा श्रेष्ठ

वूढानीलकण्ठ न.पा.

सब–ईन्जिनियर

श्री सन्ध्या रेग्मी

नागार्जुन न.पा.

सब–ईन्जिनियर

श्री लिलम राज राई

कागेश्वरी मनोहरा

सब–ईन्जिनियर

श्री जागेश्वर साह

तारकेश्वर न.पा.

१०

सब–ईन्जिनियर

श्री कुमार प्रसाद सापकोटा

गोकर्णेश्वर नगरपालिका

११

सब–ईन्जिनियर

श्री दिल प्रसाद भट्टराई

शंखरापुर न.पा.

१२

सब–ईन्जिनियर

श्री भाई राम थापा

वूढानीलकण्ठ न.पा

१४

हलुका सवारी चालक

श्री राम कुमार वुढाथोकी

महानगरपालिका

 
4.निकायबाट प्रदान गरिने सेवा
 • वुँदा नंं १ र २ मा उल्लेख भए वमोजिम र सो संग सम्वन्धित सवै प्रकारका सेवा उपलव्ध गराउने । 
 • विभिन्न निकायहरु विच समन्वय र अनुगमन सम्वन्धी कार्यहरु ।
   
5.सेवा प्रदान गर्ने निकायको शाखा र जिम्मेवार अधिकारी

सि नं

शाखा

शाखा प्रमुखको पद र नाम

कैफियत

 

यो.अ.तथा प्र.अ. श्री घनश्याम तिमिल्सिना

 

लेखा शाखा

लेखा अधिकृत श्री प्रमोद कुमार तिमिलसीना

 

सामाजिक विकास

वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत (सामाजिक विकास)

श्री दिपक कुमार के.सी.

 

प्रशासन

कार्यकम अधिकृत श्री सुदर्शन खनाल

 

सूचना

कम्प्यूटर अधिकृत एवं सुचना अधिकारी

श्री सीता कार्की

 

समन्वय

टिम लिडर -संघ संस्था समन्वय अधिकृत _

श्री शारदा कंडेल

 

गरीवसंग विशेश्वर कार्यक्रम

श्री मनमीरा श्रेष्ठ

 

योजना

नायव सुब्वा श्री शान्तकुमार महर्जन

 

राजश्व

ना.सु. श्री संजीव कुमार श्रेष्ठ

 

१०

प्रमुखज्यूको सचिवालय

खरिदार श्री दिपक प्रसाद रुपाखेती

 

6.सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि

१० पेजसम्मको सूचना निःशुल्क प्राप्त हुने र सो भन्दा माथि भएमा प्रति पेज रु ५।— दस्तुर लाग्ने, सूचनाको प्रकृति हेरी बढीमा १५ दिन सम्मको अवधि लाग्ने ।

7.निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकारी
 • शाखासंग सम्वन्धित नियमित कामहरु शाखा प्रमुखबाट निर्णय हुने ।
 • विशेष निर्णय तथा कार्यालय प्रमुखबाटै हुनुपर्ने भनी तोकिएको कामहरु कार्यालय प्रमुखबाट निर्णय हुने ।
 • नीतिगत विषयका निर्णयहरु जिल्ला समन्वय समितिबाट ।
8.निर्णय उपर उजुरी सुन्ने अधिकारी
 • जिल्ला समन्वय अधिकारी मातहतबाट भएको निर्णयको जिल्ला समन्वय अधिकारी 
 • जिल्ला समन्वय अधिकारीबाट भएको निर्णयको जि.स.स. प्रमुख 
 • दैनिक सेवा प्रवाह तथा कर्मचारीको कार्यव्यवहारवारे गुनासो सुन्ने अधिकारीः योजना अनुगमन तथा प्रशासकिय अधिकृत
9.सम्पादन गरेको कामको विवरण

(क) जि.स.स. निर्वाचन सम्पन्न ।

 • मिति २०७४ श्रावण २२ गते जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन सम्पन्न । निम्नानुसारको पदाधिकारी निर्वाचित भई वहाल रहनु भएको ।

पद

नाम

सम्पर्क नम्वर

प्रमुख

श्री शिवसुन्दर राजवैद्य

९८५१२७३०५०

उपप्रमुख

श्री सरिता दाहाल

९८५१२७३०१७२

सदस्य

श्री उद्धव भण्डारी

९८६०९०९५५८

सदस्य

श्री कृष्ण प्रसाद लम्साल

९८५१२३४३३४

सदस्य

श्री तेजिला थापा

९८४९२९९४२३

सदस्य

श्री रघुनाथ तिमिल्सिना

९७४१०२०८९९

सदस्य

श्री शिला चर्मकार

९८६०३३४७४५

सदस्य

श्री सान्नानी लामा

९८४१४९८७५८

सदस्य

श्री सावित्रि ढकाल

९८५१११६४३९

(ख) विभिन्न शाखावाट सम्पादन भएका मुख्य मुख्य कार्यहरु :

(१) प्रशासन शाखा मार्फत भएका कार्यहरु :

(क) “घ” वर्गको ईजाजत प्रमाणपत्र दर्ता/नविकरण

 • “घ” वर्गको ईजाजत प्रमाण पत्र दर्ता : ४१ वटा
 •  “घ” वर्गको ईजाजत प्रमाण पत्र नविकरण : १०२४ वटा
(ख) जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समितिको निर्णयानुसार जि.स.स. र विभिन्न निकायका १४० जना कर्मचारीलाई न.पा.मा कामकाज गर्न पठाइएको । 
(ग) विभिन्न विषयमा परेका उजुरी/फछ्र्यौट : ६ वटा

(२)  योजना शाखा :

 • गत आ.व. २०७३/०७४ मा सम्पादित कार्यहरुको पर्यटन विभाग, भृकुटीमण्डप, स्थानीय यातायात पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार), संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालय र पुरातत्व विभागमा माग वमोजिमका प्रगति विवरण तयार गरी पठाइएको ।
 • आ.ले.प./म.ले.प. कार्यमा आवश्यक सहयोग गर्नुका साथै माग भएका विवरणहरु उपलव्ध गराइएको ।
 • गत आ.व.मा कार्यान्वयन भएका योजना/कार्यक्रमहरुको अद्यावधिक विवरण तयार पारी वार्षिक समीक्षा सम्पन्न गरिएको ।
 • विभिन्न शिर्षक/कार्यक्रमहरुको कार्यक्रमगत रुपमा WBRS मा प्रविष्टि गर्न सहयोग गरेको ।
 • निर्माण व्यवसायीहरुको माग वमोजिम भुक्तानी विवरणको लागि सहजीकरण गरेको ।
 • अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका निकायले माग भई आएका योजना सम्वन्धी विवरणहरु निर्धारित समय भित्र पठाउन आवश्यक सहयोग गरिएको ।
 • निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत माननीय सांसद वा सांसद प्रतिनिधिले माग गरे अनुसार विभिन्न आ.व.हरुको समेतको विवरण उपलव्ध गराइएको ।

(३) सूचना शाखाबाट सम्पादन भएका र हुँदै आएका कार्यहरु:

 • Website अद्यावधिक सम्वन्धी (www.ddcktm.gov.np) जि.स.स.का सवै गतिविधिहरु नियमित रुपमा अद्यावधिक भईरहेको ।
 • E-bidding सम्वन्धी कार्य : चालु आ.व.मा कुनै पनि कार्यको लागि E-bidding नगरिएको ।
 • Bulk SMS सम्वन्धी कार्य (३३२३४) : जि.स.स.ले आयोजना गर्ने कार्यक्रमहरुको लागि सरोकारवालाहरुलाई Bulk SMS मार्फत सूचना दिने गरिएको ।
 • WBRS (Web Based Reporting System) मा गत आ.व. २०७३/०७४ मा सम्पादित कार्यहरुको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले संचालनमा ल्याएको WBRS (Web Based Reporting System) मा सम्वन्धित शाखाहरुसंग समन्वय गरी वार्षिक प्रगति प्रविष्टी गर्ने काम सम्पन्न भएको ।
 • E-Attendence (विद्युतीय हाजिरी): मिति २०७४ श्रावण १ गतेदेखि जि.स.स.तर्फको रजिष्टर हाजिरी विस्थापन गरी विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य गरिएको । सोको व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्य सूचना शाखाले गर्दै आएको ।
 • जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समितिबाट नगरपालिकाहरुमा व्यवस्थापन गरिएको कर्मचारीहरुको विवरण सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्धारा संचालनमा ल्याइएको Online Software EMIS मा प्रविष्टि गर्ने कार्य भईरहेको ।
 • चालु आ.व. २०७४/०७५ बाट सूचना प्रवाहका लागि सूचना अधिकारीको कार्य गर्दै आइरहेको । जस अन्तर्गत राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट आयोजित निम्नानुसारको कार्यक्रममा सहभागी भएको ।
 1. मिति २०७४ भाद्र १५ गते सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन र नियमावली सम्वन्धी तिनकुने, काठमाडौंमा आयोजित  अभिमुखीकरण कार्यक्रम
 2.  मिति २०७४ भाद्र ३० गते पुरानो वानेश्वरमा आयोजित सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि  MIS सम्वन्धी तालिम
 3.  २०७४ आश्विन ३० गते राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित “सूचनामा सर्वव्यापी पहुँच सम्वन्धी अन्तराष्ट्रिय दिवस, २०७४”
 •    कम्प्यूटर व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्यहरु (जि.स.स.को सवै शाखाहरुमा सहजीकरण)
   

(५) राजश्व शाखा/दर्ता चलानी : 

 • ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको कर संकलनको लागि निम्नानुसार ठेक्का व्यवस्थापन गरिएको । 

ठेक्का अंक

समुह

सवै भन्दा वढी रकम कवोल गर्ने बोलपत्रदाता व्यक्ति/फर्मको नाम

कवोल रकम रु.

अंकमा  

अक्षरमा

१/०७३/०७४

पूर्व क्षेत्र (शंखरापुर न.पा., कागेश्वरी(मनहरा न.पा. र गोकर्र्णेश्वर न.पा. क्षेत्रमा कर संकलन वापत

सि.वि./भण्डारी जे.भि., काभ्रे

७,०७,७७,७७७।००

सात करोड सात लाख सतहत्तर हजार सात सय सतहत्तर रुपैंया मात्र ।

२/०७३/०७४

उत्तर क्षेत्र (वुढानीलकण्ठ न.पा., तारकेश्वर न.पा. र टोखा न.पा.)

एन्जल हाउजिङ्ग एण्ड ल्याण्ड डेभलपर्स प्रा.लि., का.म.पा.

४,२०,००,०००।००

चार करोड विस लाख रुपैंया मात्र ।

३/०७३/०७४

दक्षिणकाली न.पा., चन्द्रागिरी न.पा., नागार्जुन न.पा. क्षेत्र

राजु महर्जन, दक्षिणकाली, ४

२,१०,२२,५००।००

दुई करोड दश लाख वाईस हजार पांच सय

 • पटके सवारी कर संकलनको लागि निम्नानुसार ठेक्का व्यवस्था गरिएको ।

          (क) फर्पिङ्ग–टल्कुडुडेचौर–कुलेखानी सडक

                 ठेकेदार                :     श्री अनिष श्रेष्ठ

                 ठेक्का अंक           :     रु. १२,१२,१२५।००

         (ख) नाङ्गलेभारे चापाबोट सडकमा पटके सवारी कर व्यवस्थापनका लागि शंखरापुर न.पा.लाई अनुमति दिइएको ।

 • वालुवा ढुंगा खानी अनुगमन वैठक संख्या : १ वटा (मिति २०७४ भाद्र १२ गते)
 • अनुगमन गरिएको संख्या : २ वटा
 • चिठ्ठी पत्र दर्ता चलानी :

           दर्ता : १२८७

          चलानी : ६४९

(६) समन्वय/गैसस दर्ता/नविकरण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सिफारिस गरिएको विवरण :
      दर्ता : ३१४
      नविकरण : १३१२
      नोट : २०७४ कात्तिक १ गतेबाट नगरपालिकाहरुबाट सोझै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सिफारिस गर्ने व्यवस्था मिलाइएको ।

(७) निजी आवास पुर्ननिर्माणतर्फ : आ.व. २०७४/७५ पहिलो त्रैमासिकको खर्च विवरण

सि.नं

नगरपालिका

पहिलो किस्ता

दोश्रो किस्ता

जम्मा रकम(रु.हजारमा)

संख्या

रकम (रु.हजारमा)

संख्या

रकम (रु.हजारमा)

काठमाडौ महा

१२९

६४५०

७८

११७००

१८१५०

किर्तिपुर

८८

१३२००

१३२००

शंखरापुर

८८

४४००

१६

२४००

६८००

कागेश्वरी मनोहरा

१०

५००

१२१

१८१५०

१८६५०

गोकर्णेश्वर

७५

३७५०

४८

७२००

१०९५०

टोखा

५०

२५००

५८

८७००

११२००

तारकेश्वर

१५

७५०

५४

८१००

८८५०

बुढानिलकण्ठ

४००

९८

१४७००

१५१००

नागार्जुन

१०२

५१००

४२

६३००

११४००

१०

चन्द्रागिरी

२६

१३००

७०

१०५००

११८००

११

दक्षिणकाली

२५०

३०

४५००

४७५०

जम्मा

५०८

२५४००

७०३

८७३००

९४०५०

(८) जिल्ला प्राविधिक कार्यालयतर्फ ः

 • ठेक्का दिएको विवरण : हालसम्म कुनै पनि ठेक्का नगरिएको ।
 •  योजना वांडफांड गरेको विवरण :
 1. निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न ३१ जना माननीय सांसदज्यूहरुको सिफारिसमा संचालन हुने  रु. ५० लाखको दरले जम्मा १५ करोड ५० लाख र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमतर्फ १० वटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि प्रति निर्वाचन क्षेत्र रु. ३ करोडका दरले रु. ३० करोड गरी जम्मा रु. ४५ करोड ५० लाखको योजनाहरु २०७४ असोजमसान्तसम्ममा छनौट गरिएको ।

          नोट : निर्वाचन आयोगको निर्देशन वमोजिम यो कार्यक्रम रद्द गरिएकोले कार्यान्वयन नहुने ।

 • ठेक्का तोडेको/कारवाही गरेको विवरण : स्थानीयस्तरका सडक पुल कार्यक्रम अन्तर्गत शालीनदी सडक पुल, शंखरापुर नगरपालिकामा निर्माणाधिन पुलको निर्माण व्यवसायी श्री जनपथ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको ठेक्का मिति २०७४/०६/२९ मा तोडी कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय भएको ।
 • योजना सम्वन्धी अन्य विवरण :
 1. ग्रामीण पुर्नर्निमाण तथा पुर्नस्थापना आयोजना अन्तर्गतको कलंकी–खड्का गाउं–ईन्द्रदह सडकको वांकी कामको ठेक्का व्यवस्थापन गर्न लागत अनुमान स्वीकृतीको लागि आयोजना समन्वय ईकाई कार्यालयमा पठाइएको ।
 2. भूकम्प आपतकालिन सहायता योजना अन्तर्गतको झोर–साङ्गला–जीतपुरफेदी–वोहराटार–गोलढुंगा सडकको ठेक्का व्यवस्थापन अन्तिम चरणमा पुगेको ।
 3.  भूकम्प आपतकालिन सहायता योजना अन्तर्गतको नागढुंगा–वाडभन्ज्याङ्ग–भिमढुंगा–भुलढुंगा–रामकोट सडकको विस्तृत डिजाईन अन्तिम चरणमा पुगेको ।
 4. Rural Connectivity Improvement Project (RCIP) कार्यक्रम अन्तर्गत वाडभन्ज्याङ्ग–सानो मसिनो–ठूलो मसिनो–सातघुम्ती सडकको IEE को अन्तिम प्रतिवेदन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा स्वीकृतीको लागि पठाइएको ।

 

10.सूचना अधिकारी र प्रमुखको नाम र पद

१. कार्यालय प्रमुख, जिल्ला समन्वय अधिकारी श्री गोपाल कुमार अधिकारी

२. सूचना अधिकारी कम्प्यूटर अधिकृत श्री सीता कार्की

11.ऐन, नियम, विनियम वा निर्देशिकाको सूची
 • स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ( यो एेन लागु भए पश्चात स्था.स्वा.शा.ऐन र नियमावली खारेज भएको)
 • सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४
 • आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४
 • भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४
 • आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५
   
12.आम्दानी, खर्च तथा आर्थिक कारोबार सम्बन्धी अद्यावधिक विवरण

(क) चालु आ.व. २०७४/०७५ को असोजमसान्त केन्द्रबाट प्राप्त वजेट र खर्चको विवरण

मन्त्रालय

व.उ.शि.नं.

खर्च शिर्षक

वजेट

निकासा रकम रु

खर्च रकम रु

वांकी वजेट रु

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रलय

३६५८०८

स्था.या.क्षे.पू. कार्यक्रमतर्फ (तलव, भत्ता, पोशाक अन्य सेवाशुल्क)

१४६३०००.००

३६१२०६.७०

३६१२०६.७०

                -  

"

३६५८०१

जि.स.स.तर्फ (तलव, भत्ता, पोशाक अन्य सेवाशुल्क)

१९६२५०००.००

६५४१६६६.००

५९१३,९५७.३५

६२७७०८.६५

"

३०१८०१३

राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण

१२००००००००.००

१३०८५००००.००

१३०८५००००.००

संस्कृति

६०२०१५३

सरकारी निकाय, समिति एवं वोर्डहरुलाई सशर्त चालु अनुदान (श्री चैतन्य सारस्वत सभा, काठमाडौं)

१००००००.००

 -

 -

 -

संस्कृति

६०२०१५३

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, काठमाडौं

११०००००.००

 -

 -

 -

 

 

जम्मा

१२२३१८८०००.००

१३७७५२८७२.७०

१३७१२५१६४.०५

६२७७०८.६५

(ख) चालु आ.व. २०७४/०७५ को असोजमसान्त जि.स.स.ले गरेको आम्दानी विवरण 

आय विवरण

आ.व. २०७४/०७५ को आश्विनमसान्तसम्मको आय

कैफियत

रजिष्ट्रेसन

 १२४६५२१२८.५०

 

विद्युत महशुल

 ४६६४४९.३७

 

केवलकार दस्तुर

 ३४९४८३५.८२

 

ढुंगा/बालुवा खानी

 ११२८००२७७.००

 

संस्था सिफारिस र कार्ड सहित

 १३३५२३०.००

 

पटके सवारी कर

 ६०६२५०.००

 

“घ” वर्गको अनुमति नविकरण/इजाजत पत्र नामसारी

 २६२२५००.००

 

खानी संचालन प्रमाण पत्र/नविकरण

 ५७५०००.००

 

निवेदन

 २७१३०.००

 

भाडा (भु-वहाल)

 ११५२५५७.००

 

वलम्वु विकास केन्द्र भाडा

 २४०१७७०.००

 

विविध (टेण्डर फाराम) र क्षतिपूर्ति, परीक्षा दस्तुर, प्रतिलिपी, दररेट पुस्तिका विक्री, भौतिक सुविधा सेवा शुल्क, अन्य सेवा शुल्क, विलम्व शुल्क, पार्किङ्ग)

 २२११४०.००

 

दण्ड जरिवाना (गाडी)

 २३५०००.००

 

विक्री (वालुवा, चल अचल सम्पत्ति विक्री)

 ८१०००.००‍

 

जम्मा

२५०६७१२६७.६९

 

 
 
13.तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण
 • नेपाल सरकार र सम्वन्धित मन्त्रालय र विभागबाट प्राप्त परिपत्र, निर्देशन वमोजिमका कार्यहरु ।
 • जिल्ला शिक्षा समिति, लघु उद्यम विकास समिति, पशुपति क्षेत्र विकास कोष लगतयका अन्य विभिन्न समितिहरुमा तोकिए वमोजिम अध्यक्षता एवं प्रतिनिधित्व हुने गरेको ।
14.अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक निकायले कुनै कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालन गरेको भए सोको विवरण

साविक जिल्ला विकास समितिबाट गत आ.व. २०७३/०७४ मा संचालित आयोजनाहरुको मिति २०७४ आश्विन २ गते वार्षिक समीक्षा सम्पन्न गरिएको सोको संक्षिप्त प्रगति विवरण जि.स.स.को वेवसाईट www.ddcktm.gov.np मा राखिएको । जस अन्तर्गत साविक जि.विस.वाट संचालन भएका योजनाहरुको संख्यात्मक विवरण र प्रमुख उपलव्धिहरु निम्‍नानुसार उल्लेख गरिएको छ ।

15.सार्वजनिक निकायको वेभसाईट भए सोको विवरण

यस कार्यालयको संचालनमा रहेको वेवसाईट  www.ddcktm.gov.np

बिभिन्न जानकारीका लागि हेलो फेसबुकमा संचालनमा रहेको  www.facebook.com/helloDCCKTM

पैसा नलाग्ने टोल फ्रि नं. : १६६००१११११३

ईमेल ठेगाना ः ddckathmandu@gmail.com, info@ddcktm.gov.np

16.सार्वजनिक निकायले प्राप्त गरेको वैदेशिक सहायता र ऋण, अनुदान एवम् प्रावधिक सहयोग वा सम्झौता सम्बन्धी विवरण

 कुनै वैदेशिक स्रोतमार्फत वजेट प्राप्त हुने नगरेको ।

17.सार्वजनिक निकायले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम र सो को प्रगति प्रतिवेदन
 • जिल्ला समन्वय समिति (साविक जिल्ला विकास समिति) बाट गत आ.व. २०७३÷०७४ मा सम्पादित कार्यहरुको सरोकारवाला निकायहरुको उपस्थितिमा २०७४ आश्विन २ गते वार्षिक प्रगति समिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न । सो प्रगति विवरण जि.स.स.को वेवसाईट www.ddcktm.gov.np मा राखिएको छ ।
 • जिल्लामा संचालित विभिन्न निर्माण कार्यहरुको जि.स.स. पदाधिकारी सहितको टोलीले निम्नानुसार अनुगमन निरीक्षण गर्ने कार्य सम्पन्न गरेको ।
 • क्र.सं.

  अनुगमन गरिएको मिति

  योजनाको नाम

  २०७४/०५/०६

  १) भारतीय दुतावासको आर्थिक सहयोगमा जि.स.स.बाट संचालित वूढानीलकण्ठ न.पा. स्थित मठाधिश भवन र छहारी एकल महिला भवन निर्माण

  २) नागार्जुन न.पा. स्थित सितापाईला खानेपानी ट्यांकी निर्माण योजना

  ३) का.म.पा. १६ स्थित एकलटार एकता सडक कालोपत्रे योजना

  २०७४/५/२६ र २७

  • गिट्टी, वालुवा तथा माटोलाई उत्खनन, संचय एवं निकासीलाई व्यवस्थित गर्ने सम्वन्धलदमा गठन भएको जिल्ला स्तरीय अनुगमन तथा समन्वय समितिका पदाधिकारीहरु सहित काठमाडौं जिल्लाको पूर्वी क्षेत्र (शंखरापुर र कागेश्वरी मनोहरा न.पा.) को खानीहरु

  २०७४/०५/२८

  १) भारतीय दुतावासको आर्थिक सहयोगमा जि.स.स.बाट संचालित कुलेश्वर आवास मा.वि.को भवन निर्माण

  २) बलम्वु विकास केन्द्रमा निर्माण भएको घरटहराहरु र खाली स्थानमा जि.स.स.ले ७ वर्षको लागि ठेक्का दिएको खाली जग्गामा निर्माण हुँदै गरेको पूर्वाधारहरुको अवस्थाका वारेमा

  ३) चन्द्रागिरी स्थित त्रिवेणीघाटमा निर्माण भई अधुरो अवस्थामा रहेको पक्की पुलको सम्वन्धित सरोकारवाला/उपभोक्ताहरु समेतको उपस्थितिमा अवलोकन गरी जानकारी लिने कार्य गरियो ।

  ४) जि.स.स. पदाधिकारी र चन्द्रागिरी नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख र कर्मचारीहरु सहितको संयुक्त समन्वयात्मक वैठक वसी विकास निर्माण र अन्य विभिन्न विषयहरुमा छलफल गरियो ।

  विभिन्र मितिहरु (०७४ भाद्र)

  कपन क्याम्पसको भवन निर्माणस्थलबाट निस्किएको माटो, वालुवा र ढुंगा व्यवस्थापन सम्वन्धी

18.सार्वजनिक निकायले वर्गीकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामावली र त्यस्तो सूचना संरक्षण गर्न तोकिएको समयावधि

सबै सूचना खुल्ला रहेको ।

19.सार्वजनिक निकायमा परेको सूचना माग सम्बन्धी निवेदन र सो उपर सूचना दिइएको विषय

२०७४ श्रावण देखि २०७४ असोज मसान्त सम्ममा  सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ तथा सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ बमोजिम लिखित रुपमा कुनै पनि सूचना माग नभएको तर काठमाडौं जिल्लाका विविध विषयहरुमा टेलिफोन मार्फत धेरै सोधनी हुने गरेको र सोही वमोजिम सूचना तत्काल उपलव्ध गराईएको ।

20.सार्वजनिक निकायका सूचनाहरु अन्यत्र प्रकाशन भएका वा हुने भएको भए सोको विवरण

गत विगतमा चौमासिक रुपमा काठमाडौं विकास सन्देश प्रकाशन गरी जि.वि.स.ले संचालन गरेका सवै गतिविधिहरु नियमित रुपमा प्रकाशित हुने गरेको हाल कार्यालयको भूमिका र जिम्मेवारीमा परिवर्तन संगै वेवसाईट र फेसवुकमार्फत सवै गतिविधिहरु नियमित रुपमा अद्यावधिक गरी सूचना प्रवाह गर्ने गरिएको ।