1.निकायको स्वरुप र प्रकृति

काठमाणडौ जिल्लाको जनसंख्या भौगोलिक अवस्थिति र स्थानीय राजनिति दलहरूको माग समेतलार्इ मध्यनजर गरी .नेपाल सरकार माननीय उपप्रधानमन्त्री  तथा  गृह मन्त्री स्तरको मिति 2069।11।21 को निर्णयनुसार यस इलाका प्रशासन कार्यालय,साँखुमा स्थापना भएको हो ।काठमाणडौ जिल्लाको उत्तरपुर्व भेगका तिनवटा नगरपालिकामा रहेको १३ वटा गा.वि.स.का जनताहरूकोलार्इ  सेवा प्रवाह गर्ने उदेश्य अनुरूप स्थापना गरिएको हो ।यस इलाका प्रशासन कायार्लय साँखुमा नेपाल सरकारका रा.प.तिय श्रेणीको उपसचिव कार्यालय प्रमुख रहने  व्यवस्था छ । इलाका प्रशासन कार्यालयले यस भेगमा बसोबास गर्ने जनताहरूलार्इ ,नागरिकता ,नाबालक परिचय पत्र , राहदानीको सिफारिस शान्ति सुरक्षा र ठाडो उजुरी जस्ता सेवाहरू प्रदान गर्दै अएका छन् ।

2.निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार

क्र.सं.

कार्यहरू

आवश्यक कागजात

कार्यालयको तर्फबाट गरिने कार्य/प्रक्रिया

जिम्मेवारी शाखा

 

बंशजको आधारमा नागरिकता जारी गर्ने सम्बन्धमा

 • नागरिकता एन २०६३ को अनुसुची-१ को फाराम भरी स्थानीय निकायको सिफारिस सहित पेश गर्ने
 • बाबुके नागरिकता प्रमाणपत्र
 • आमाको नागरिकता प्रमाणापत्र
 • जन्म दर्ता प्रमाणपत्र
 • शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र
 • बाबु,आमा वा बंशज खुल्ने नातेदारको नागरिकताको प्रमाण पत्र सहित सनाखत गर्ने ।
 • विवाहित महिलाको हकमा विवाह दर्ता र पतिको नागिरकताको प्रमाण र सनाख्त ।
 • बाबुको नागरिकताको प्रमाणपत्र वेजिल्लाको भए रेकर्ड एकीन गरेको निस्सा
 • वसाइ सरि आएकाको हकमा बसार्इ सरार्इ जग्गाधनी प्रमाण /घर निर्माण स्वीकृति पत्र ।
 • सक्कल प्रतिसँग पेश भएका कागजात भिडाउने
 • विवरणा एकिन गर्ने
 • सनाखत गर्ने व्यत्तिको नागरिकता प्रमाणपत्र एकिन गर्ने
 • सनाखत गराउने
 • नागरिकता प्रमाणपत्र तयार गरी जारी गर्ने

समयःप्रमाणा पुगेको हकमा सेहि दिन ।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नागरिकता शाखा

3.निकायमा रहने कर्मचारी संख्या र कार्य विवरण

स्वीकृत कर्मचारी दरवन्दी–१२

जम्मा कर्मचारी–८

4.निकायबाट प्रदान गरिने सेवा

क्र.सं.

कार्यहरू

आवश्यक कागजात

कार्यालयको तर्फबाट गरिने कार्य/प्रक्रिया

जिम्मेवारी शाखा

 

बंशजको आधारमा नागरिकता जारी गर्ने सम्बन्धमा

 • नागरिकता एन २०६३ को अनुसुची-१ को फाराम भरी स्थानीय निकायको सिफारिस सहित पेश गर्ने
 • बाबुके नागरिकता प्रमाणपत्र
 • आमाको नागरिकता प्रमाणापत्र
 • जन्म दर्ता प्रमाणपत्र
 • शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र
 • बाबु,आमा वा बंशज खुल्ने नातेदारको नागरिकताको प्रमाण पत्र सहित सनाखत गर्ने ।
 • विवाहित महिलाको हकमा विवाह दर्ता र पतिको नागिरकताको प्रमाण र सनाख्त ।
 • बाबुको नागरिकताको प्रमाणपत्र वेजिल्लाको भए रेकर्ड एकीन गरेको निस्सा
 • वसाइ सरि आएकाको हकमा बसार्इ सरार्इ जग्गाधनी प्रमाण /घर निर्माण स्वीकृति पत्र ।
 • सक्कल प्रतिसँग पेश भएका कागजात भिडाउने
 • विवरणा एकिन गर्ने
 • सनाखत गर्ने व्यत्तिको नागरिकता प्रमाणपत्र एकिन गर्ने
 • सनाखत गराउने
 • नागरिकता प्रमाणपत्र तयार गरी जारी गर्ने

समयःप्रमाणा पुगेको हकमा सेहि दिन ।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नागरिकता शाखा

5.सेवा प्रदान गर्ने निकायको शाखा र जिम्मेवार अधिकारी
6.सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि
7.निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकारी
8.निर्णय उपर उजुरी सुन्ने अधिकारी

चन्द्र प्रसाद गैरे

उपसचिव

कार्यालय प्रमुख

9.सम्पादन गरेको कामको विवरण
10.सूचना अधिकारी र प्रमुखको नाम र पद

दिपेन्द्र कुमार झा

शाखा अधिकृत

सुचना अधिकारी

11.ऐन, नियम, विनियम वा निर्देशिकाको सूची
12.आम्दानी, खर्च तथा आर्थिक कारोबार सम्बन्धी अद्यावधिक विवरण
13.तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण
14.अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक निकायले कुनै कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालन गरेको भए सोको विवरण
15.सार्वजनिक निकायको वेभसाईट भए सोको विवरण
16.सार्वजनिक निकायले प्राप्त गरेको वैदेशिक सहायता र ऋण, अनुदान एवम् प्रावधिक सहयोग वा सम्झौता सम्बन्धी विवरण
17.सार्वजनिक निकायले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम र सो को प्रगति प्रतिवेदन
18.सार्वजनिक निकायले वर्गीकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामावली र त्यस्तो सूचना संरक्षण गर्न तोकिएको समयावधि
19.सार्वजनिक निकायमा परेको सूचना माग सम्बन्धी निवेदन र सो उपर सूचना दिइएको विषय
20.सार्वजनिक निकायका सूचनाहरु अन्यत्र प्रकाशन भएका वा हुने भएको भए सोको विवरण