1.निकायको स्वरुप र प्रकृति
 • निर्वाचन आयोग मातहत मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय स्तरको कार्यालय।
 • कार्य प्रकृति अन्य जिल्ला निर्वाचन कार्यालय जस्तै जिल्ला स्तरमा मात्रै सीमित रहेको।

 

2.निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार
 • काठमाडौं जिल्ला भित्रको मतदाता नामावली तयार गर्ने।
 • जिल्लाभित्र निर्वाचन कार्यको व्यवस्थापन।

 

3.निकायमा रहने कर्मचारी संख्या र कार्य विवरण

 उपसचिव-१, शाखा अधिकृत-१, कम्प्युटर अधिकृत-१, नायब सुब्बा-२, लेखापाल-१, कम्प्युटर अपरेटर-२, हलुका सवारी चालक-१ (करार) र कार्यालय सहयोगी-२ गरी जम्मा ११ जना।

कार्यविवरणः

क्षेत्रीय निर्वाचन अधिकारी

 1. मतदाता नामावली रूजु गरी अद्यावधिक गराउने।
 2. मतदाता नामावलीको अभिलेख सुरक्षित र सुव्यवस्थित तरिकाले राख्‍ने।
 3. निर्वाचन सामग्रीहरूको भण्डार तथा मर्मतसम्भारको व्यवस्था गर्ने र जुनसुकै समयमा प्रयोग हुन सक्ने व्यवस्था गरी सुरक्षितरूपमा राख्‍ने।
 4. निर्वाचनको लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरूको एकिन गरी सोको समयमा नै आपूर्ति हुने आवश्यक व्यवस्था गर्ने।
 5. निर्वाचन सामग्रीहरूको अद्यावधिक अभिलेख राख्‍ने।
 6. क्षेत्रीयस्तर तथा सम्बन्धित जिल्लास्तरमा तोकिएका निर्वाचन/मतदाता शिक्षा तथा प्रचारप्रसार सम्बन्धी कामहरू गर्ने।
 7. कार्यालयको दैनिक प्रशासन तथा लेखा सम्बन्धी कार्यहरू गर्ने।
 8. सम्बन्धित जिल्लाको हकमा निर्वाचन आयोगको जिल्लास्तरीय कार्यालयको रूपमा कार्य गर्ने।
 9. जिल्लास्थित निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन, अनुगमन र प्रतिवेदन सम्बन्धी आयोगले तोकेको कार्य गर्ने।
 10. मतदान अधिकृतलाई मतदानकेन्द्रमा दिनुपर्ने सामान निजलाई बुझाउने र कार्य समाप्‍त भएपछि निजहरूबाट समयमा नै फिर्ता बुझिलिने व्यवस्था गर्ने।
 11. निर्वाचन आयोगले मागेको बेलामा उपलब्ध गराउने गरी निर्वाचन प्रयोजनको लागि जिल्लास्थित सरकारी तथा अर्धसरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरूको श्रेणीगत संख्या, नाम, पदसहितको अद्यावधिक लगत तयार पारी राख्‍ने।
 12. आयोगले तोकेबमोजिमको विवरण सहित मतदानकेन्द्र, उपकेन्द्रको लगत राख्‍ने।
 13. आयोगले तोकेबमोजिमका सम्बन्धित जिल्लाका सबै मतदान केन्द्रहरूको विवरण भू-सूचना प्रणालीमा राख्नका लागि सङ्कलन तथा अद्यावधिक गर्ने र आफ्नो क्षेत्र अन्तर्गतका जिल्लाका सबै मतदान केन्द्रहरूको विवरण भू-सूचना प्रणालीमा राख्नका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने।
 14. आयोगले तोकेअनुसार मतदाताहरूको विवरण र मतदाता नामावलीको प्रतिलिपि तयार गर्ने।
 15. आयोगबाट तोकेबमोजिम क्षेत्रीयस्तर र सम्बन्धित जिल्लास्तरमा निर्वाचन सम्बन्धी गोष्ठी, प्रशिक्षण, प्रचारप्रसार कार्यहरूको व्यवस्था मिलाउने।
 16. क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालयको प्रमुखको हैसियतले प्रशासकीय अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी नियम, २०४२ मा उल्लिखित कार्यालय प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार बमोजिमको काम गर्ने गराउने।
 17. निजामती सेवा ‌ऐन र नियमावली अनुसार कार्यालय प्रमुखको हैसियतले गर्नुपर्ने काम कारवाही गर्ने गराउने।
 18. मतदाता परिचयपत्र सम्बन्धी तोकिएका कार्यहरू गर्ने गराउने।
 19. निर्वाचन आयोगबाट समय समयमा निर्देशित अन्य कार्यहरू गर्ने।

शाखा अधिकृत

 1. मतदाता नामावली रूजु तथा अद्यावधिक गर्ने।
 2. मतदाता नामावलीको अभिलेख सुरक्षित र सुव्यवस्थित तरिकाले राख्‍ने।
 3. मतदाताहरूको विवरण र मतदाता नामावलीको प्रतिलिपि तयार गर्ने।
 4. निर्वाचन सामग्रीहरूको भण्डार गर्ने र जुनसुकै समयमा प्रयोग हुन सक्ने व्यवस्था गरी सुरक्षितरूपमा राख्‍ने।
 5. निर्वाचन सामग्रीहरूको अद्यावधिक अभिलेख राख्‍ने।
 6. जिल्ला स्तरमा तोकिएका निर्वाचन/मतदाता शिक्षा तथा प्रचारप्रसार सम्बन्धी कामहरू गर्ने।
 7. कार्यालयको दैनिक प्रशासन सम्बन्धी कार्यहरू गर्ने।
 8. मतदान केन्द्रमा पठाउने सामानहरू दुरूस्त अवस्थामा राख्‍ने र मतदान केन्द्रबाट फिर्ता आएपछि रूजु गन्ती गरी भण्डार गर्ने।
 9. जिल्ला स्थित सरकारी तथा अर्धसरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरूको श्रेणीगत संख्या, नाम, पदसहितको अद्यावधिक लगत तयार गर्ने।
 10. आयोगले तोकेबमोजिमको विवरण सहित मतदान स्थल र मतदान केन्द्रको लगत राख्‍ने।
 11. मतदाता परिचय पत्र सम्बन्धी तोकिएका कार्यहरू गर्ने।
 12. तोकिएका अन्य कार्यहरू गर्ने।

कम्प्युटर अधिकृत

 1. सूचना प्रणाली व्यवस्थापनको लागि आयोग र दर्ता केन्द्र बीच राम्रो सम्पर्क र समन्वय स्थापित गर्ने।
 2. क्षेत्र भित्र परिचालन गरिने दर्ता सामग्रीहरूको अवस्था र गुणस्तर अद्यावधिक राख्‍ने।
 3. आवश्यकता अनुसार कम्प्यूटर अपरेटर/दर्ता कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गर्ने।
 4. क्षेत्रभित्र संचालन हुने मतदाता दर्ता सम्बन्धी कार्यक्रमको अवलोकन गर्ने र आवश्यकता अनुसार प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने।
 5. क्षेत्रभित्रका जिल्ला निर्वाचन कार्यालय तथा दर्ता केन्द्रमा आइपरेका प्राविधिक समस्याको पहिचान विश्लेषण गरी समाधान गर्ने र आफ्नो जिल्लामा दर्ता कार्य सञ्चालन गर्ने गराउने।
 6. क्षेत्रमा सूचना प्रविधि सँग सम्बन्धित सामग्रीको सुरक्षित, भण्डारण, परिचालन तथा उपयोगी सम्बन्धमा आवश्यक सल्लाह र सहयोग उपलब्ध गराउने।
 7. आयोग, जि.नि.का. तथा दर्ता केन्द्र बीच तथ्याङ्क प्राप्‍ति, अभिलेख, भण्डारण तथा हस्तान्तरण गर्ने।
 8. आयोग, सचिवालय तथा कार्यालय प्रमुखबाट तोकिएका अन्य कार्यहरू गर्ने।

नायव सुब्बा

 1. प्रशासनिक कार्यहरू (आन्तरिक तथा कर्मचारी प्रशासन) गर्ने।
 2. मतदाता नामावली सम्बन्धी कार्यहरू गर्ने।
 3. निर्वाचन सम्बन्धी कार्यहरू (निर्वाचन परिणाम तथा कार्यक्रम सम्बन्धी कार्यहरू) गर्ने।
 4. आयोग तथा कार्यालय प्रमुखको निर्देशनमा जिल्ला स्थित निर्वाचन सम्बन्धी काम कारवाही गर्ने र सहयोग पुर्याउने।
 5. समय समयमा हुने निर्वाचनमा परी आउने कार्यहरू र अन्य भैपरी आउने कार्य कार्यालय प्रमुखको निर्देशनमा लाए अह्राएका कार्यहरू गर्ने।

कम्प्युटर अपरेटर

 1. मतदाता नामावलीसम्बन्धी कार्यहरू कम्प्युटरमा इन्ट्री, अपडेट, प्रशोधन गर्ने
 2. नामावली इन्ट्रीको रेकर्डहरू सुव्यवस्थित रूपमा राख्‍ने
 3. इन्ट्री भैसकेको मतदाता नामावलीको फाइलहरू सम्बन्धित शाखामा वुझाउने
 4. इन्ट्री भएका डाटाहरूलाई चेकिङ्ग र अपडेट (सच्याउने) गराउने
 5. सूचना सामग्रीहरू जस्तैः फ्याक्स, टेलिफोन, इन्टरनेट लगायतका माध्यमहरूको सञ्चालन एवं सूचना अद्यावधिक गर्ने, सहयोग गर्ने
 6. मतदाता परिचयपत्रसम्बन्धी कामहरू जस्तैः फोटो  edit गर्ने, तथ्याङ्क व्यवस्थित गर्ने
 7.  अद्यावधिक भई इन्ट्री भएका नामावली प्रिण्ट गर्ने
 8. कार्यालयमा दैनिक आइपर्ने चिठ्ठीपत्रहरू कम्प्युटरमा टाइप गर्ने
 9. समय समयमा हुने निर्वाचनमा परी आउने कार्यहरू र अन्य भैपरी आउने कार्य कार्यालय प्रमुखको निर्देशनमा  लाए अह्राएका कार्यहरू गर्ने

लेखापाल

 1. जिल्लास्थित कार्यालयमा लेखापालको हैसियतले बजेट तयार गर्ने र बार्षिक बजेट निकासा खर्चको कारोबार गर्ने
 2. स्वीकृत वार्षिक बजेट अन्तर्गत चौमासिक निकासा लिनको लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तयार पार्ने  
 3. आयोगको वार्षिक कार्यक्रमबमोजिम खर्च सञ्चालनको सिलसिलामा नियम, परिपत्र र स्वीकृत आदेशबमोजिम बीलभरपाइसमेतका आधारमा खर्च गर्न गोश्वारा भौचर तयार गर्ने  
 4. खर्चका अभिलेखहरू बैंक नगदी किताब, बजेट सिट, पेश्की खाता एवं आवश्यक खाताहरू खर्च स्वीकृत भएबमोजिम लेखा कारोवारहरू प्रष्टरूपमा देखिने गरी राख्‍ने   
 5. नियमानुसार विभिन्न निकायहरूमा नियमित पठाउनुपर्ने बजेट खर्चका कार्यक्रमबमोजिमका प्रतिवेदनहरू जिल्ला निर्वाचन अधिकारीसमक्ष पेश गर्ने
 6. बजेट शीर्षक अनुसारका श्रेस्ताहरू लेखा परीक्षणका लागि ठीक दुरूस्त राखी लेखा परीक्षक समक्ष प्रस्तुत गर्ने
 7. आफूभन्दा माथिका अधिकृतले लाए अह्राएको कामहरू र अन्य भैपरी आउने कामहरू गर्ने

हलुका सवारी चालक

 1. कार्यालयका कार्यालय प्रमुख तथा अन्य कर्मचारीहरू चढ्ने सवारी साधन सुरक्षित तवरले तोकिएको समयमा चलाउने  
 2. आफुले चलाउने सवारी साधन चुस्त, दुरूस्त राखी सोको सुरक्षा, मर्मत-सम्भारमा ध्यान दिने,
 3. आवश्यकताअनुसार विदाका दिनमा समेत सम्बन्धित अधिकारीहरूको सवारी सञ्चालन गर्ने  
 4. कार्यालय प्रमुख र अन्य जिम्मेवारी कर्मचारीको अनुमति बिना सवारी साधन अन्त कतै नलैजाने  
 5. सवारी साधनमा कुनै समस्या देखिएमा सम्बन्धित अधिकारीलाई तुरून्त जानकारी गराउने  
 6. आफ्नो पदसँग सम्बन्धित लाए अह्राएका अन्य कामहरू तुरून्त गर्ने  

कार्यालय सहयोगी

 1. तोकिएको समयमा आई कार्यालय खोली सरसफाई गर्ने
 2. कार्यालय, टेवुल, कुर्सी, पंखा, टेलिफोन, फाइलिङ्ग क्याविनेट आदि सफा राख्‍ने
 3. चिठीपत्रहरू बुझाएको निस्सा तथा भर्पाइ लिई सम्वन्धित शाखाको पदाधिकारीलाई बुझाउने
 4. शाखाको फाइल, चिठीपत्र, निर्देशन वमोजिम सम्वन्धित शाखाको पदाधिकारीसमक्ष पुर्‍याउने
 5. शाखा (कार्यालय) को लागि पिउने पानीको वन्दोवस्त गर्ने
 6. शाखा (कार्यालय) को विजुली वत्ती, पंखा आदि समयमै बाल्ने, निभाउने काम गर्ने
 7. शाखा (कार्यालय) मा भएको कप, प्लेट, ग्लास आदि सफा राख्‍ने
 8. आफुभन्दा माथिका पदाधिकारीहरूले तोकिएको अन्य कामहरू गर्ने
4.निकायबाट प्रदान गरिने सेवा
 • फोटो सहितको मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक
 • मतदाता शिक्षा
 • राजनीतिक दलहरूको जिल्लास्तरीय कार्यालयका पदाधिकारीहरूको नाम दर्ता
5.सेवा प्रदान गर्ने निकायको शाखा र जिम्मेवार अधिकारी
 • कम्प्युटर शाखा : फोटोसहितको मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक सम्बन्धी कार्य गर्ने। (क.अ. रोशन यादव)
 • लेखा शाखा : विभिन्न भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने। (ले.पा. नवराज खनाल)
6.सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि

दस्तुर नलाग्ने। तत्काल सेवा प्रदान गरिने।

7.निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकारी

नामावली दर्ता र अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित व्यक्तिले निवेदन दिनासाथ कार्यस्थलमा रहेकै कर्मचारीबाट निर्णय गरिने।

8.निर्णय उपर उजुरी सुन्ने अधिकारी

क्षेत्रीय निर्वाचन अधिकारी

9.सम्पादन गरेको कामको विवरण
 • मिति २०७४/१०/२४ मा सम्पन्न राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन, २०७४ सम्बन्धी कार्य सम्पन्न गरेको।
 • मिति २०७४/११/२९ मा सम्पन्न राष्ट्रपतिको निर्वाचन, २०७४ सम्बन्धी कार्य सम्पन्न गरेको।
 • मिति २०७४/१२/०९ मा सम्पन्न उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन, २०७४ सम्बन्धी कार्य सम्पन्न गरेको।
10.सूचना अधिकारी र प्रमुखको नाम र पद

प्रमुखः विनोद कुमार दाहाल, क्षेत्रीय निर्वाचन अधिकारी

सूचना अधिकारीः शान्ति वोगटी, शाखा अधिकृत

11.ऐन, नियम, विनियम वा निर्देशिकाको सूची

(क)  ऐन

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३

राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७४

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४

प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४

मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०७३

निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ (पहिलो संसोधन सहित)

स्थानीय तह निर्वाचन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७४

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३

(ख) नियमावली

निर्वाचन आयोग नियमावली, २०७३

राजनीतिक दल सम्बन्धि नियमावली, २०७४

राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७४

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७४

प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन  (संशोधन सहित) नियमावली, २०७४

स्थानीय तह नियमावली (पहिलो संशोधन), २०७३

स्थानीय तह नियमावली (दोश्रो संशोधन), २०७३

स्थानीय तह नियमावली (तेश्रो संशोधन), २०७३

स्थानीय तह निर्वाचन (चौथो संशोधन) नियमावली , २०७४

स्थानीय तह नियमावली (दोश्रो संशोधन सहित), २०७३

(ग) निर्देशिका

राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०७४

राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन (आर्थिक तथा जनशक्ति) निर्देशिका, २०७४

प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन (संशोधन सहित) निर्देशिका, २०७४

प्रदेशसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन (संशोधन सहित) निर्देशिका, २०७४

प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन (मतगणना ) निर्देशिका २०७४

प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन (तेस्रो संशोधन) निर्देशिका २०७४

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन (दोस्रो संशोधन) निर्देशिका, २०७४

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०७४

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०७४

प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन (मतदान) निर्देशिका, २०७४

प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन आचार संहिता अनुगमन निर्देशिका, २०७४

मतदाता शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०७४

मतदाता शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७४

प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन विवाद निरुपण निर्देशिका, २०७४

प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन (सुरक्षा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७४

प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन (जनशक्ति व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७४

प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन कसूर तथा सजाय निर्देशिका, २०७४

प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन अनुगमन निर्देशिका, २०७४

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन (आर्थिक) (पहिलो संसोधन) निर्देशिका, २०७४

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन (आर्थिक) निर्देशिका, २०७४

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन पर्यवेक्षण नीति, निर्देशिका तथा आचारसंहिता, २०७४

गाउँ कार्यपालिका तथा नगर कार्यपालिका निर्वाचन निर्देशिका, २०७४

जिल्ला समन्वय समिति निर्वाचन (तेस्रो संशोधन) निर्देशिका, २०७४

जिल्ला समन्वय समिति निर्वाचन (दोस्रो संशोधन) निर्देशिका, २०७४

जिल्ला समन्वय समिति निर्वाचन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०७४

जिल्ला समन्वय समिति निर्वाचन निर्देशिका, २०७४

स्थानीय तह निर्वाचन (चौथो संशोधन) निर्देशिका, २०७४

स्थानीय तह निर्वाचन (तेश्रो संशोधन) निर्देशिका, २०७४

स्थानीय तह निर्वाचन (दोश्रो संशोधन) निर्देशिका, २०७४

स्थानीय तह निर्वाचन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०७४

स्थानीय तह निर्वाचन (संशोधन सहित) निर्देशिका, २०७३

स्थानीय तह निर्वाचन विवाद निरुपण निर्देशिका, २०७४

स्थानीय तह निर्वाचन (मतदान) निर्देशिका, २०७४

स्थानीय तह निर्वाचन (मतगणना ) निर्देशिका, २०७४

स्थानीय तह निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) निर्देशिका, २०७४

स्थानीय तह निर्वाचन आचार संहिता अनुगमन निर्देशिका, २०७४

मतदाता शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७३

स्थानीय तह निर्वाचन पर्यवेक्षण नीति, निर्देशिका तथा आचारसंहिता, २०७३

स्थानीय तह निर्वाचन अनुगमन निर्देशिका, २०७३

स्थानीय तह निर्वाचन (आर्थिक) (दोस्रो संशोधन) निर्देशिका, २०७४

स्थानीय तह निर्वाचन (आर्थिक) (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०७४

स्थानीय तह निर्वाचन (आर्थिक) निर्देशिका, २०७३

स्थानीय तह निर्वाचन (जनशक्ति व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७३

12.आम्दानी, खर्च तथा आर्थिक कारोबार सम्बन्धी अद्यावधिक विवरण

2074 चैत्र मसान्तसम्मको

ब.उ.शी.नं. 2120133 (तलव तथा प्रशासनिक खर्च)

  कूल बजेट रू. 47,99,000    खर्च रू. 33,38,318    बाँकी रू. 14,60,682

ब.उ.शी.नं. 2120153 (प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन)

  कूल बजेट रू. 3,52,09,916  खर्च रू. 3,37,45,853  बाँकी रू. 14,64,063

ब.उ.शी.नं. 2120113 (नामावली अद्यावधिक कार्यक्रम)

  कूल बजेट रू. 31,33,750    खर्च रू. 30,73,458    बाँकी रू. 60,292

ब.उ.शी.नं. 2121014 (फर्निचर तथा मेसिनरी सामग्री खरिद - पूँजिगत)

  कूल बजेट रू. 1,64,000 खर्च रू. 1,63,737  बाँकी रू. 263

13.तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण

निर्वाचनको समयमा वितरण भै फिर्ता भएका बाँकी मतदाता परिचयपत्र  लिन आउने मतदाताहरूलाई आ-आफ्नो परिचयपत्र उपलब्ध गराउन शुरू गरिएको।

14.अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक निकायले कुनै कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालन गरेको भए सोको विवरण

फोटो सहितको मतदाता नामावली सङ्कलनको लागि प्रत्येक वडामा टोली खटाएको। 

15.सार्वजनिक निकायको वेभसाईट भए सोको विवरण

निर्वाचन आयोगको वेबसाइट www.election.gov.np मा नै कार्यालयको विवरण रहेको।

16.सार्वजनिक निकायले प्राप्त गरेको वैदेशिक सहायता र ऋण, अनुदान एवम् प्रावधिक सहयोग वा सम्झौता सम्बन्धी विवरण

नभएको।

17.सार्वजनिक निकायले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम र सो को प्रगति प्रतिवेदन
18.सार्वजनिक निकायले वर्गीकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामावली र त्यस्तो सूचना संरक्षण गर्न तोकिएको समयावधि

सूचनाको वर्गीकरण र संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएको।

19.सार्वजनिक निकायमा परेको सूचना माग सम्बन्धी निवेदन र सो उपर सूचना दिइएको विषय

कुनै सूचनाको माग नभएको। 

20.सार्वजनिक निकायका सूचनाहरु अन्यत्र प्रकाशन भएका वा हुने भएको भए सोको विवरण

निर्वाचन सम्बन्धी सूचना रेडियो, टेलिभिजन र पत्रिकामा प्रकाशित गर्ने गरिएको तथा निर्वाचन आयोगको वेबसाइटमा समेत राख्‍ने गरिएको।