1.निकायको स्वरुप र प्रकृति

जिल्ला समन्वय समिति निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले नेतृत्व गर्ने कार्यालय हो । जिल्ला समन्वय समितिमा जिल्ला सभाका सदस्यहरुले निर्वाचित गरेका ६–९ जनाको संख्यामा पदाधिकारीहरु रहने व्यवस्था छ । जिल्ला भित्रका नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरु जिल्ला सभाका सदस्य रहन्छन् । जिल्ला सभाको तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम जिल्ला समन्वय समितिले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । काठमाडौं जिल्ला समन्वय समितिमा प्रमुख, उपप्रमुख र ७ जना सदस्य गरी जम्मा ९ जना पदाधिकारी रहनु भएको छ ।
काठमाडौं जिल्ला समन्वय समितिको वैठक प्रत्येक महिना कम्तिमा १ पटक वस्दछ । यस्ले गर्ने निर्णयहरुको कार्यान्वयन तथा दैनिक प्रशासन संचालनको लागि जिल्ला समन्वय अधिकारीको नेतृत्वमा निजमती तथा स्थानीय तह तर्फका कर्मचारीहरु रहेका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा  २२० मा जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था भई संविधानको धारा २२०(७) र  स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ९२ ले जि.स.स.ले गर्ने कार्य निर्दिष्ट गरेको छ ।
 

2.निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार

देहाय वमोजिमका कार्यहरु यस्को कार्यक्षेत्र भित्र पर्दछन् ।

(क) नेपालको संविधानको धारा २२० अनुसारका कार्यहरु :

 • जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिका बीच समन्वय गर्ने,
 • विकास तथा निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न सोको अनुगमन गर्ने,
 • जिल्लामा रहने संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय र गाउँपालिका र नगरपालिका बीच समन्वय गर्ने,
 • प्रदेश कानून बमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्ने । तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ वमोजिम जिल्ला समन्वय समितिले गर्नुपर्ने कार्यहरु निम्नानुसार रहेका छन् ।

(ख) स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ अनुसारका कार्यहरु

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ९२ मा जिल्ला सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय वमोजिम हुने उल्लेख छ ।

 • जिल्लाभित्रका गाउँपालिका वा नगरपालिकाबिचको विकास निर्माणका विषय पहिचान गर्न तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक समन्वय गर्ने,
 • जिल्लाभित्र सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रमको विवरण तयार गरी त्यस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारिता तथा व्यवस्थापनका विभिन्न चरणमा अनुगमन गर्ने, त्यस्ता कार्यक्रमको प्रतिफलका सम्वन्धमा क्षेत्र वा समुदायगत, विषय क्षेत्रगत र पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक सुझाव वा मार्गदर्शन दिने र त्यसरी दिएका सुझाव वा मार्गदर्शनलाई सार्वजनिक गर्ने,
 • जिल्लाभित्रका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको क्षमता विकासको लागि प्रदेश तथा सङ्‍घसँग समन्वय गर्ने,
 • जिल्लामा रहने सङ्‍घीय वा प्रदेश सरकारी कार्यालय र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबिच समन्वय गर्ने,
 • जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकबिच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा सोको समाधानका लागि समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने,
 • जिल्लाभित्रको प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी योजना र कार्यको समन्वय गर्ने,
 • जिल्लाभित्रको विकास तथा निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न गैरसरकारी सङ्‍घ संस्था तथा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने,
 • जिल्लाभित्रको विकास तथा निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन भए नभएको सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा अनुगमन गरी विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्नको लागि मन्त्रालय, स्थानीय तहसम्बन्धी विषय हेर्ने प्रदेश सरकारको मन्त्रालय तथा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपलिकालाई समेत सुझाव दिने,
 • आफ्नो काम कारबाहीको सम्बन्धमा मन्त्रालय र स्थानीय तह सम्बन्धी विषय हेर्ने प्रदेश सरकारको मन्त्रालयलाई प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने,
 • जिल्लाभित्रको विकास तथा निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि वर्षको कम्तीमा एक पटक वार्षिक समीक्षाको कार्यक्रम आयोजना गरी सो जिल्लाबाट सङ्घीय संसद र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने संसद-सदस्यलाई आमन्त्रण गरी सुझाव लिने,
 • नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकेका अन्‍य कार्य गर्ने।

(ग)  संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको निर्णयवाट चालु आ.व.का लागि थप गरिएका कार्यहरु

 • अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि प्राकृतिक स्रोत (ढुंगा, गिट्टी, वालुवा, माटो) उपयोग कर, पटके सवारी कर लगायत अन्य करहरु चालु आ.व.मा जिल्ला समन्वय समितिले नै उठाउने गरेको छ । साथै घरजग्गा रजिष्ट्रेशन वापतको मालपोत कार्यालयहरुबाट प्राप्त हुने रकम पनि अर्को व्यवस्था नभएसम्म जि.स.स.मा नै जम्मा भईरहेको  छ ।

(घ) राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणबाट निजी आवास पुर्ननिर्माण सम्वन्धी कार्यहरु

 • २०७२ साल वैशाख १२ गतेको भुकम्पमा घर क्षति भई निजी आवास पुर्ननिर्माण सम्झौता भएका व्यक्तिहरुलाई तोकिए वमोजिमको रकम उपलव्ध गराउने कार्य ।

(ङ)  अन्य

 • संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय लगायत अन्य विभिन्न केन्द्रीय निकायबाट अनुरोध भई आएका/आउने कार्यहरु पनि गर्ने गरेको छ ।
3.निकायमा रहने कर्मचारी संख्या र कार्य विवरण

निजामती सेवा तर्फ

सि नं

श्रेणी/तह

पद

कार्यरत शाखा

रा.प. द्वितीय

जिल्ला समन्वय अधिकारी श्री गोपाल कुमार अधिकारी

कार्यालय प्रमुख

रा.प. तृतीय

यो.अ.तथा प्र.अ. श्री घनश्याम तिमिल्सिना

प्रशासन, योजना, राजश्व

रा.प. तृतीय

लेखा अधिकृत श्री प्रमोद कुमार तिमिलसीना

लेखा

स्थानीय तह तर्फ

सि नं

श्रेणी/तह

पद

कार्यरत शाखा

अधिकृत स्तर सातौं

वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत (सामाजिक विकास) श्री दिपक कुमार के.सी.

सामाजिक विकास

अधिकृत स्तर छैठौं

कम्प्यूटर अधिकृत एवं सुचना अधिकारी

श्री सीता कार्की

सूचना शाखा

अधिकृत स्तर छैठौं

टिम लिडर -संघ संस्था समन्वय अधिकृत _

श्री शारदा कंडेल

समन्वय शाखा

समन्वयकर्ता

श्री मनमीरा श्रेष्ठ

गरीवसंग विशेश्वर कार्यक्रम

सहायक स्तर पाँचौं

नायव सुब्वा श्री शान्तकुमार महर्जन

योजना शाखा

सहायक स्तर पाँचौं

लेखापाल श्री शारदा उप्रेती

लेखा

सहायक स्तर पाँचौं

ना.सु. श्री सीता थपलिया

प्रशासन

सहायक स्तर पाँचौं

ना.सु. श्री संजीव कुमार श्रेष्ठ

राजश्व

सहायक स्तर चौथौ

स.क.अ. श्री चिरन्जिवी खड्का

प्रशासन

१०

सहायक स्तर चौथो

खरिदार श्री निर्मला के.सी.

दर्ता चलानी

११

श्रेणी विहिन

सवारी चालक श्री दिपक थापा

प्रमुखज्यूको सवारी

१२

श्रेणी विहिन

कार्यालय सहयोगी श्री डम्वर वहादुर तामाङ्ग

प्रशासन

१३

श्रेणी विहिन

कार्यालय सहयोगी श्री सानोभाई थापा

लेखा

१४

श्रेणी विहिन

कार्यालय सहयोगी श्री रामेश्वर कार्की

राजश्व

१५

श्रेणी विहिन

कार्यालय सहयोगी श्री खम वहादुर अर्याल

सूचना/ प्रमुखज्यूको सचिवालय

१६

श्रेणी विहिन

कार्यालय सहयोगी श्री प्रकाश महर्जन

राजश्व

 

करारतर्फ

 

 

१७

श्रेणी विहिन

सवारी चालक श्री विष्णु वहादुर वुढाथोकी

उप-प्रमुखज्यूको सवारी

१८

श्रेणी विहिन

सवारी चालक श्री बलराम श्रेष्ठ

जि.स.अ.ज्यूको सवारी

१९

श्रेणी विहिन

सफाई कर्मचारी श्री विद्या वस्याल

प्रशासन

२०

श्रेणी विहिन

सफाई कर्मचारी श्री रुपा पोडे

प्रशासन

२१

श्रेणी विहिन

सफाई कर्मचारी श्री निरमाया देउला

प्रशासन

    

 

निजी आवास पुनर्निमार्ण (भुकम्प सम्वन्धी कार्य)

२२

MIS Specialist 

श्री रामकृष्ण भेटवाल

 

२३

सामाजिक विकास विज्ञ

श्री मोति प्रसाद लामिछाने

 

२४

अनुगमन तथा मूल्यांकन विज्ञ

श्री राजकुमार पौडेल

 

महा/नगरपालिकामा काम काज गर्न खटिएका कर्मचारीहरुको विवरण

क्र.सं.

पद

कर्मचारीको नाम

काजमा गएको कार्यालय

व.आ.ले.प. अधिकारी

श्री गोपाल प्रसाद पोखरेल

का.म.पा.

व.सूचना अधिकृत

श्री प्रविण प्याकुरेल

का.म.पा.

कार्यकम अधिकृत

श्री सुदर्शन खनाल

तारकेश्वर न.पा.

ईन्जिनियर

श्री प्रकाशमान श्रेष्ठ

गोकर्णेश्वर नगरपालिका

ईन्जिनियर

श्री सन्देश ढकाल

कागेश्वरी मनोहरा न.पा

ईन्जिनियर

श्री अनिलनाथ श्रेष्ठ

का.म.पा.

सब–ईन्जिनियर

श्री मन्दिरा श्रेष्ठ

वूढानीलकण्ठ न.पा.

सब–ईन्जिनियर

श्री सन्ध्या रेग्मी

नागार्जुन न.पा.

सब–ईन्जिनियर

श्री लिलम राज राई

कागेश्वरी मनोहरा

१०

सब–ईन्जिनियर

श्री जागेश्वर साह

तारकेश्वर न.पा.

११

सब–ईन्जिनियर

श्री कुमार प्रसाद सापकोटा

गोकर्णेश्वर नगरपालिका

१२

सब–ईन्जिनियर

श्री दिल प्रसाद भट्टराई

शंखरापुर न.पा.

१४

सब–ईन्जिनियर

श्री भाई राम थापा

वूढानीलकण्ठ न.पा

१५

सहायक स्तर चौथो

खरिदार श्री अष्ट कुमार महर्जन

चन्द्रागिरी न.पा.

१६

हलुका सवारी चालक

श्री राम कुमार वुढाथोकी

महानगरपालिका

 
4.निकायबाट प्रदान गरिने सेवा
 • वुँदा नं. १ र २ मा उल्लेख भए वमोजिम र सो संग सम्वन्धित सवै प्रकारका सेवा उपलव्ध गराउने । 
 • विभिन्न निकायहरु विच समन्वय र अनुगमन सम्वन्धी कार्यहरु ।
   
5.सेवा प्रदान गर्ने निकायको शाखा र जिम्मेवार अधिकारी

सि नं

शाखा

शाखा प्रमुखको पद र नाम

कैफियत

प्रशासन, राजश्व र योजना

यो.अ.तथा प्र.अ. श्री घनश्याम तिमिल्सिना

 

लेखा शाखा

लेखा अधिकृत श्री प्रमोद कुमार तिमिलसीना

 

सामाजिक विकास

वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत (सामाजिक विकास) श्री दिपक कुमार के.सी.

 

सूचना

कम्प्यूटर अधिकृत एवं सुचना अधिकारी

श्री सीता कार्की

समन्वय

टिम लिडर श्री शारदा कंडेल

 

गरीवसंग विशेश्वर कार्यक्रम

श्री मनमीरा श्रेष्ठ

 

योजना/जिन्सी

नायव सुब्वा श्री शान्तकुमार महर्जन

राजश्व

ना.सु. श्री संजीव कुमार श्रेष्ठ

प्रशासन

ना.सु. श्री सीता थपलिया

 

१०

प्रमुखज्यूको सचिवालय

खरिदार श्री दिपक प्रसाद रुपाखेती

 

6.सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि

जि.स.स.वाट प्राप्त हुने सेवाहरु निःशुल्क प्राप्त हुने गरेको ।

7.निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकारी
 • शाखासंग सम्वन्धित नियमित कामहरु शाखा प्रमुखबाट निर्णय हुने ।
 • विशेष निर्णय तथा कार्यालय प्रमुखबाटै हुनुपर्ने भनी तोकिएको कामहरु कार्यालय प्रमुखबाट निर्णय हुने ।
 • नीतिगत विषयका निर्णयहरु जिल्ला समन्वय समितिबाट ।
8.निर्णय उपर उजुरी सुन्ने अधिकारी
 • जिल्ला समन्वय अधिकारी मातहतबाट भएको निर्णयको जिल्ला समन्वय अधिकारी 
 • जिल्ला समन्वय अधिकारीबाट भएको निर्णयको जि.स.स. प्रमुख 
 • दैनिक सेवा प्रवाह तथा कर्मचारीको कार्यव्यवहारवारे गुनासो सुन्ने अधिकारीः योजना अनुगमन तथा प्रशासकिय अधिकृत
9.सम्पादन गरेको कामको विवरण

(क) विभिन्न शाखावाट सम्पादन भएका मुख्य मुख्य कार्यहरु :

(१) प्रशासन शाखा मार्फत भएका कार्यहरु :

(१) प्रशासन शाखा मार्फत भएका कार्यहरुः
(क) जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समितिको निर्णयानुसार जि.स.स. र विभिन्न निकायका निम्‍नानुसारका १९ जना कर्मचारीलाई देहाय वमोजिमका न.पा.मा कामकाज गर्न  पठाइएको । 

क्र.सं.

कर्मचारीको नाम

दरवन्दी रहेको कार्यालय

काजमा खटिएको महानगर/नगरपालिका

म.वि.अ. भद्रा अर्याल

महिला तथा वालवालिका कार्यालय, धनुषा

चन्द्रागिरी

म.वि.नि. सविना कुमारी श्रेष्ठ

महिला तथा वालवालिका कार्यालय, डोटी

कागेश्वरी मनोहरा

ना.सु. टेकहरि अर्याल

पर्यटन विभाग

तारकेश्वर

ना.सु. कमला कार्की

सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय

टोखा

म.वि.नि. कमलादेवी शर्मा

महिला तथा वालवालिका कार्यालय, पर्सा

कीर्तिपुर

म.वि.नि. विनिता शर्मा

महिला तथा वालवालिका कार्यालय, दार्चुला

कीर्तिपुर

ना.सु. कृष्णराज राई

महिला वालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय

गोकर्णेश्वर

ना.सु. सुशिला अर्याल

जिल्ला शिक्षा कार्यालय, डडेल्धुरा

नागार्जुन

ना.प.से.प्रा. लक्ष्मी राई

जिल्ला पशु सेवा कार्यालय, रुकुम

नागार्जुन

१०

म.वि.नि. समिता श्रेष्ठ

महिला तथा वालवालिका कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक

चन्द्रागिरी

११

खा.पा.स.टे. मन सिलवाल

जिल्ला प्राविधिक का. ललितपुर

टोखा

१२

स.म.वि.नि. दिव्यश्वरी लामिछाने

महिला तथा वालवालिका कार्यालय, ललितपुर

कीर्तिपुर

१३

स.म.वि.नि. मिरा रायमाझी

महिला तथा वालवालिका कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक

गोकर्णेश्वर

१४

स.म.वि.नि. सिमा के.सी.

महिला तथा वालवालिका कार्यालय, रुकुम

गोकर्णेश्वर

१५

खरिदार रामेश्वर ढुंगाना

संघीय मामिला तथा सामान्य प्र. मन्त्रालय

नागार्जुन

१६

स.म.वि.नि. संगीता थापा

महिला तथा वालवालिका कार्यालय, सिन्धुलाी

नागार्जुन

१७

स.म.वि.नि. सरिता पनथी

महिला तथा वालवालिका कार्यालय, रुपन्देही

चन्द्रागिरी

१८

खरिदार लक्ष्मण थापा

संघीय मामिला तथा सामान्य प्र.मन्त्रालय

चन्द्रागिरी

१९

खरिदार रजनी थापा

कार्यरथी विभाग (निवेश) जंगी अडड

चन्द्रागिरी

 

(ग) चिठ्ठी पत्र दर्ता चलानीः
     दर्ताः       ३६०     चलानीः   ३७९

(२)  योजना शाखाः

 • जि.स.स.को मिति २०७४/१०/२८ को निर्णयानुसार गत वर्ष कार्यसम्पन्न भई भुक्तानी वाँकी भएका (म.ले.प.फा.नं. १८ प्रमाणित भएका) निम्नानुसारका योजनाहरुको भुक्तानी गरिएको ।
      सौर्य वत्ती जडान, का.म.पा. २३                                   रकम रु. ५,८२,०००।–
      सोलार वाटर हिटर जडान, का.म.पा. १०, ११ र ३१          रकम रु. ४,९१,४१०।–
      मनमैंजु मन्दिर प्राङ्गणमा ईट्टा छपाई तारकेश्वर न.पा.       रकम रु. ३,६८,०१२।५२
      जोरपाटी खेल मैदान निर्माण, गोकर्णेश्वर न.पा.               रकम रु. २,४८,८००।–
 • गत वर्ष संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयबाट रकम विनियोजन भई अक्षयकोष स्थापनार्थ निम्न संस्थाहरुको लागि निकासा भएको पेश्की फछ्र्यौट गर्ने कार्य सम्पन्न भएको ।

                युगकवि सिद्धिचरण प्रतिष्ठान                                         रकम रु. २५ लाख 
                पारिजात स्मृति केन्द्र                                                    रकम रु. ३६ लाख
                महेन्द्रनारायणनिधि स्मृति प्रतिष्ठान                                   रकम रु. ९७ लाख
                गणेशमान सिंह तथा जनआन्दोलन स्मृति शान्ति प्रतिष्ठान     रकम रु. ३५ लाख

 • भारतीय राजदुतावास मार्फत प्राप्त हुने भारत सरकारको सहयोग रकमबाट संचालित निम्नानुसारका योजनाहरुको मूल्यांकन अनुसार भुक्तानी गरिएको 

              वुढानीलकण्ठ मठाधिश भवन निर्माण            रकम रु. ९,६२,५१०।८७ 
              कुलेश्वर आवास मा.वि. भवन निर्माण            रकम रु. १९,८३,९८५।७१
 

३) सूचना शाखाबाट सम्पादन भएका र हुँदै आएका कार्यहरु:

 • Website अद्यावधिक सम्वन्धी (www.ddcktm.gov.np) जि.स.स.का सवै गतिविधिहरु नियमित रुपमा अद्यावधिक भईरहेको ।
 • Bulk SMS सम्वन्धी कार्य (३३२३४) : जि.स.स.ले आयोजना गर्ने कार्यक्रमहरुको लागि सरोकारवालाहरुलाई Bulk SMS मार्फत सूचना दिने गरिएको ।
 • E-Attendence (विद्युतीय हाजिरी) सम्वन्धी कार्य ।
 • चालु आ.व. २०७४/०७५ बाट सूचना प्रवाहका लागि सूचना अधिकारीको कार्य गर्दै आइरहेको ।
 • राष्ट्रिय सूचना आयोगले संचालनमा ल्याएको स्वतः प्रकाशिन व्यवस्थापन प्रणाली (PDMS) सम्वन्धी कार्य: जस अन्तर्गत चालु आ.व. २०७४/०७५ को पहिलो त्रैमासिक प्रकाशन (श्रावण–आश्विन) pdms.gov.np र दोस्रो त्रैमासिक (कात्तिक-पुस)  pdms.gov.np  र जि.स.स.को वेवसाईट www.ddcktm.gov.np मा प्रकाशित भईसकेको ।
 • जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रत्येक महिनाको ४ गते आयोजना गर्ने सूचना अधिकारीहरुको नियमित वैठकमा सहभागी हुने गरेको । 
 • जि.स.स.को डिजिटल सूचना पाटी अद्यावधिक सम्वन्धी कार्य ।
 •    कम्प्यूटर व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्यहरु (जि.स.स.को सवै शाखाहरुमा सहजीकरण)

(४)  सामाजिक विकास शाखा :
    निम्नानुसारका ९ वटा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र गैरसरकारी संस्थाहरुलाई विदेशबाट सहायता प्राप्त गर्न पूर्वस्वीकृती दिइएको ।

क्र.सं.

संस्थाको नाम

परियोजनाको नाम

दातृ संस्था

कार्यक्षेत्र

कुल वजेट रु.

SOS ChildrenÚs Village Jorpati

SOS ChildrenÚs Village Jorpati

SOS ChildrenÚs Village Madhyapur Thimi

Gokarneshwor Municipality-6

(Jan 2017-Dec 2021)

16,7251,672.00

Nepal Public Health Foundation

Global Exemplars in Stunting Reduction: Nepal Country Case Study

The Hospital for Sick Children,555 University Avenue Toronto, Onm5g 1X8

Kathmandu

(Jan 2018-June 2018)

4,992,000.00

Samrakshak Samuha Nepal

Survivor-centered action to prevent and address trafficiking of Children and Youth people into CSE

Anti-Slavery International

( AAI) England

Kathmandu Metropolitiancity-18, Pokhara Lekhnath Metropolitiancity -17

Dupcheswor Rural Municipality-1

(Feb 2018-Jan 2020)

12,435,199.00

National Association of PLWHA in Nepal (NAP+N)

Key Population Research and Advocacy (KPRA)

Save The Children International

Kathmandu, Chitwan,Kaski

(April 2018-Dec 2018)

3,075,101.00

Shangrila Home VZW Belgium

Shangrila underprivileged children support

Counterpart Ngo:

Kids Shangrila Home"

Gokarneshwor Municipality-4

(May 2018-May 2023)

136,500,000.00

Autism Care Nepal Society

Establishment of Tele Traininig Unit, Strengtheining of Speech, Music, Occupational Therapy, Vocational Unit of PWAs at ACNS, Kaski, Jhapa and Surkhet

Direct Aid Project, Australian Embassy

Kathmandu

(Dec 2017-Dec 2018)

1,659,500.00

Global Peace Youth Corps

Sharing Meaningful Innitiative for Leadership and Empowerment

fredskorpset

Kathmandu

(Jan 2018-July 2018)

2,985,700.00

La Dhoka (Naari Ghar)

Training,Scholarship ,informal education program

Simone Moser, Switzerland

Kathmandu

(2074/10/18-2077/3/30)

2,428,320.00

Punarbal Plus

Punarbal Child Home

Stephane-Guy Croisier

Nagarjun Municipality

(Jan 2018-Dec 2018)

1,536,750.00

 

(५) राजश्व शाखा : 

(१) प्राकृतिक स्रोत (वालुवा, ढुंगा, गिट्टी) व्यवस्था जिल्ला अनुगमन समितिको वैठक संख्याः ५ वटा 
    – मिति २०७४/१०/०९ गते
    – मिति २०७४/११/१४ गते 
    – मिति २०७४/११/२५ गते
    – मिति २०७४/१२/०७ गते
   – मिति २०७४/१२/२३ गते
 नोटः जिल्ला अनुगमन समितिको वैठकका निर्णयहरु सवै जि.स.स.को वेससाईट www.ddcktm.gov.np र फेसवुक पेज           www.facebook.com/hellodccktm मा राखिएको छ ।

(२) विभिन्न वैठकहरुबाट गठित उपसमितिले अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गरेको संख्या: ५ वटा

 • मिति २०७४/११/१४ गतेको वैठकबाट शंखरापुर नगरपालिका वडा नं. ६ मा संचालनमा सरहेका वासिङ्ग उद्योगहरुको अनुगमनका लागि उपसमितिका संयोजक ईलाका प्रशासन कार्यालय, सांखुका प्रमुख श्री चन्द्र प्रसाद गैरेको अनुगमन टोलीले उक्त क्षेत्रको विभिन्न ७ वटा वासिङ्ग उद्योगहरुको अनुगमन गरी राय सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गरेको ।
 • जि.स.स.को मिति २०७४/१२/०७ गतेको वैठकबाट का.म.पा. ३२ स्थित श्री वटुक भैरव वालुवा प्रशोधन उद्योगको अनुगमनका लागि जि.स.स. उपप्रमुख श्री सरिता दाहालको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले मिति २०७४/१२/१४ गते उक्त क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरी राय सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गरेको ।
 • जिल्ला अनुगमन समितिको मिति २०७४/१२/०७ गतेको वैठकबाट जिल्लाका वासिङ्ग उद्योग एवं निजी जग्गा व्यवस्थापनका लागि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री ललित कुमार वस्नेतको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिका पदाधिकारीहरुले तारकेश्वर नगरपालिकाको निजी जग्गा व्यवस्थापन सम्वन्धमा मिति २०७४/१२/२२ गते स्थलगत अनुगमन गरी राय सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गरेको ।
 • जि.स.स. सदस्य श्री कृष्ण प्रसाद लम्सालले कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको वासिङ्ग उद्योग एवं निजी जग्गा व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्यको स्थलगत अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गरेको ।
 • जि.स.स. सदस्य श्री रघुनाथ तिमिल्सिनाले तारकेश्वर नगरपालिकाको स्थलगत अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गरेको ।

(६) निजी आवास पुर्ननिर्माणतर्फ : आ.व. २०७४/७५  तेस्रो त्रैमासिक (०७४ चैत्रमसान्त)सम्मको खर्च विवरण

 

आ.व. २०७४/७५ चैत्र ३० गते सम्मको खर्च विवरण

सि.नं

नगरपालिका

पहिलो किस्ता

दोश्रो किस्ता

तेश्रो किस्ता

प्रबलीकरण संख्या

जम्मा रकम(रु.हजारमा)

संख्या

रकम (रु.हजारमा)

संख्या

रकम (रु.हजारमा)

संख्या

रकम (रु.हजारमा)

पहिलो

दोश्रो

रकम (रु.हजारमा)

काठमाडौ महा

३५१

१७५५०

७९१

११८६५०

७५३

७५३००

२११५००

किर्तिपुर

३८४

१९२००

४४०

६६०००

३९९

३९९००

५०

१२५१५०

शंखरापुर

५०९

२५४५०

३९८

५९७००

२११

२११००

२४

१२००

१०७४५०

कागेश्वरीमनोहरा

१७०

८५००

४१०

६१५००

२१५

२१५००

 ०

९१५००

गोकर्णेश्वर

१७२

८६००

३५०

५२५००

२२१

२२१००

२२

११००

८४३००

टोखा

१६४

८२००

३११

४६६५०

४३

४३००

१२

 

६००

५९७५०

तारकेश्वर

६६७

३३३५०

३९४

५९१००

३२५

३२५००

२००

१२५१५०

बुढानिलकण्ठ

५१

२५५०

४५५

६८२५०

१४८

१४८००

८५६००

नागार्जुन

६४८

३२४००

४७४

७११००

१२३

१२३००

११५८००

१०

चन्द्रागिरी

५५७

२७८५०

३१९

४७८५०

२४२

२४२००

९९९००

११

दक्षिणकाली

३१७

१५८५०

२६१

३९१५०

१३९

१३९००

१९

९५०

६९८५०

जम्मा

३९९०

१९९५००

४६०३

६९०४५०

२८१९

२८१९००

८२

४१००

११७५९५९

 

10.सूचना अधिकारी र प्रमुखको नाम र पद

१. कार्यालय प्रमुख, जिल्ला समन्वय अधिकारी श्री गोपाल कुमार अधिकारी

२. सूचना अधिकारी कम्प्यूटर अधिकृत श्री सीता कार्की

11.ऐन, नियम, विनियम वा निर्देशिकाको सूची
 • स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४
 • सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४
 • आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४
 • भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४
 • आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५
   
12.आम्दानी, खर्च तथा आर्थिक कारोबार सम्बन्धी अद्यावधिक विवरण

(क) चालु आ.व. २०७४/०७५ को  तेस्रो त्रैमासिक (माघ-चैत्र) अवधिको केन्द्रबाट प्राप्त वजेट र खर्चको विवरण

मन्त्रालय

व.उ.शि.नं.

खर्च शिर्षक

वजेट

निकासा रकम रु

खर्च रु

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रलय

३६५८०८३

स्था.या.क्षे.पू. कार्यक्रम

तलव, भत्ता, पोशाक अन्य सेवा शुल्क

१४६३०००.००

२९४६९३.८०

२९४६९३.८०

३६५८०१३

२६३११ स्थानीय निकाय नि.चालु अनुदान

१७१२५०००.००

५५१४४६२.०४

५५१४४६२.०४

२६३२१ स्थानीय निकाय नि. पूजीगत अनुदान

२५०००००.००

-

-

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी

३६५८४५३

गरीवसंग विश्वेश्वर कार्यक्रम

४६९०००.००

१४५४४०.००

१४५४४०.००

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रलय

३६५८१९३

स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम

२०००००.००

-

-

३०१८०१३

राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण (कार्यक्रम खर्च)

५०००००.००

२०५०६३.००

२०५०६३.००

३०१८०१३

राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण

१२००००००००.००

६८१५०००००.००

६८१५०००००.००

 

 

जम्मा

१२२२२५७०००.००

६८७६५९६५८.८४

६८७६५९६५८.८४

(ख) चालु आ.व. २०७४/०७५ को दोस्रो त्रैमासिक (कार्तिक, मंसीर र पुस) अवधिमा जि.स.स.ले गरेको आम्दानी विवरण 

आय विवरण

आय

कैफियत

रजिष्ट्रेसन

१९४८९४५६४.४०

 

विद्युत महशुल

 -

 

केवलकार दस्तुर

 -

 

ढुंगा/बालुवा खानी

२५५००००.००

 

संस्था सिफारिस र कार्ड सहित

२५०००.००

 

पटके सवारी कर

६०००००.००

 

“घ” वर्गको अनुमति नविकरण/इजाजत पत्र नामसारी

१००००.००

 

जलउपभोक्ता समिति दर्ता नविकरण

 

निवेदन

 

भाडा (भु-वहाल)

४४६९८३७.४०

 

हल भाडा

५०३०.००

 

विविध (टेण्डर फाराम) र क्षतिपूर्ति, परीक्षा दस्तुर, प्रतिलिपी, दररेट पुस्तिका विक्री, भौतिक सुविधा सेवा शुल्क, अन्य सेवा शुल्क, विलम्व शुल्क, पार्किङ्ग)

५०३०.००

 

दण्ड जरिवाना (गाडी)

१६४०००.००

 

विक्री (वालुवा, चल अचल सम्पत्ति विक्री)

१०००००.००

 

जम्मा

२०२८१८४६१.८०

 

 
 
13.तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण
 • नेपाल सरकार र सम्वन्धित मन्त्रालय र विभागबाट प्राप्त परिपत्र, निर्देशन वमोजिमका कार्यहरु ।
 • जिल्ला शिक्षा समिति, लघु उद्यम विकास समिति, पशुपति क्षेत्र विकास कोष लगतयका अन्य विभिन्न समितिहरुमा तोकिए वमोजिम अध्यक्षता एवं प्रतिनिधित्व हुने गरेको ।
14.अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक निकायले कुनै कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालन गरेको भए सोको विवरण

(१) चालु आ.व.को ०७४ श्रावण देखि पौषमसान्तसम्म संचालित मुख्य मुख्य कार्यहरुः

 • जिल्ला समन्वय समिति (साविक जिल्ला विकास समिति) बाट गत आ.व. २०७३/०७४ मा सम्पादित कार्यहरुको सरोकारवाला निकायहरुको उपस्थितिमा २०७४ आश्विन २ गते वार्षिक प्रगति समिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न । सो प्रगति विवरण जि.स.स.को वेवसाईट www.ddcktm.gov.np मा राखिएको छ ।
 • जिल्लामा संचालित विभिन्न निर्माण कार्यहरुको जि.स.स. पदाधिकारी सहितको टोलीले निम्नानुसार अनुगमन निरीक्षण गर्ने कार्य सम्पन्न गरेको ।

 

क्र.सं.

अनुगमन गरिएको मिति

योजनाको नाम

२०७४/५/६

१) भारतीय दुतावासको आर्थिक सहयोगमा जि.स.स.बाट संचालित वूढानीलकण्ठ न.पा. स्थित मठाधिश भवन र छहारी एकल महिला भवन निर्माण

२) नागार्जुन न.पा. स्थित सितापाईला खानेपानी ट्यांकी निर्माण योजना

३) का.म.पा. १६ स्थित एकलटार एकता सडक कालोपत्रे योजना

२०७४/५/२६ र २७

 • , गिट्टी, वालुवा तथा माटोलाई उत्खनन, संचय एवं निकासीलाई व्यवस्थित गर्ने सम्वन्धलदमा गठन भएको जिल्ला स्तरीय अनुगमन तथा समन्वय समितिका पदाधिकारीहरु सहित काठमाडौं जिल्लाको पूर्वी क्षेत्र (शंखरापुर र कागेश्वरी मनोहरा न.पा.) को खानीहरु

२०७४/५/२८

१) भारतीय दुतावासको आर्थिक सहयोगमा जि.स.स.बाट संचालित कुलेश्वर आवास मा.वि.को भवन निर्माण ।

२) बलम्वु विकास केन्द्रमा निर्माण भएको घरटहराहरु र खाली स्थानमा जि.स.स.ले ७ वर्षको लागि ठेक्का दिएको खाली जग्गामा निर्माण हुँदै गरेको पूर्वाधारहरुको अवस्थाका वारेमा ।

३) चन्द्रागिरी स्थित त्रिवेणीघाटमा निर्माण भई अधुरो अवस्थामा रहेको पक्की पुलको सम्वन्धित सरोकारवाला/उपभोक्ताहरु समेतको उपस्थितिमा अवलोकन गरी जानकारी लिने कार्य गरियो ।

४) जि.स.स. पदाधिकारी र चन्द्रागिरी नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख र कर्मचारीहरु सहितको संयुक्त समन्वयात्मक वैठक वसी विकास निर्माण र अन्य विभिन्न विषयहरुमा छलफल गरियो ।

विभिन्र मितिहरु

कपन क्याम्पसको भवन निर्माणस्थलबाट निस्किएको माटो, वालुवा र ढुंगा व्यवस्थापन सम्वन्धी

 
 • जि.स.स. पदाधिकारीहरु र चन्द्रागिरी नगरपालिका पदाधिकारीहरु विच चन्द्रागिरी केवलकारको दस्तुर एवं अन्य विविध विषयमा छलफलका लागि चन्द्रागिरी नगरपालिकामा मिति २०७४/०७/१२ गते समन्वय वैठक सम्पन्न भएको ।
 • काठमाडौं जिल्लाका मृत जिवजन्तुका हाड, सिंग, प्वाँख र छालामा कर लगाउने सम्वन्धमा, घ वर्गको ईजाजत पत्र र अन्य विविध विषयमा छलफलका लागि सवै न.पा.का नगर प्रमुखहरु र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतहरु सहित मिति २०७४/०७/२० मा जि.स.स.मा समन्वय वैठक आयोजना गरिएको ।  
 • कक्षा ८ को जिल्ला स्तरीय परीक्षा संचालन सम्वन्धमा र मालपोत कार्यालयहरुबाट गत आ.व. २०७३/०७४ मा संकलित रजिष्ट्रेशन रकम सम्वन्धित नगरपालिकाहरुलाई वांडफांड गर्ने सम्वन्धमा मिति २०७४/०९/१३ गते जि.स.स., मालपोत कार्यालयहरु (६ वटा) र नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतहरु विच समन्वय वैठक   सम्पन्न । 
 • जि.स.स. र काठमाडौं महानगरपालिका विच रजिष्ट्रेशन वांडफांड र मालपोत रकम सम्वन्धमा हिसाव एकिनका लागि मिति २०७४/०९/१३ को वैठकको निर्णय नं. १३ वमोजिम गठित कार्यदलले मिति २०७४/०९/३० मा प्रतिवेदन पेश गरेको ।
 • मिति २०७४/०७/०५ मा प्रमाणिकरण भई सोही मितिबाट लागु भएको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ का सम्वन्धमा सवै महा/न.पा.का नगरप्रमुखहरु लगायत जिल्ला व्यवस्थापन समितिका सवै पदाधिकाहरुलाई मिति २०७४/०९/२१ अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न । सोही मितिमा जि.स.स. र नगरप्रमुखहरु विच समन्वय वैठक समेत सम्पन्न गरिएको ।
 • जि.स.स. उप–प्रमुख सरिता दाहाल र टीम लिडर शारदा कँडेलको उपस्थितिमा निम्नानुसारको न.पा.हरुमा गैरसरकारी संघसंस्थाका कामकारवाही वारे स्थलगत सहजीकरण र संघसंस्थाहरुद्धारा संचालित कार्यक्रमको स्थलगत अनुगमन गर्ने कार्य सम्पन्न ।

           -   मिति २०७४/०९/०२, कागेश्वरी मनोहरा र शंखरापुर
           -    मिति २०७४/०९/०४, वुढानीलकण्ठ र टोखा
           -    मिति २०७४/०९/०६, Wordl Vision, भूकम्प प्रभावित विद्यालयहरुको पुनर्निर्माण सहयोग कार्यक्रम
           -    मिति २०७४/०८/०१, ECDC Butterfly Home, वुढानीलकण्ठ–२
           -    मिति २०७४/०८/२६, सिविस: नेपालमा भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा जीवनस्तर सुधार र पुनस्र्थापना सम्वन्धी कार्यक्रम

15.सार्वजनिक निकायको वेभसाईट भए सोको विवरण

यस कार्यालयको संचालनमा रहेको वेवसाईट  www.ddcktm.gov.np

बिभिन्न जानकारीका लागि हेलो फेसबुकमा संचालनमा रहेको  www.facebook.com/helloDCCKTM

पैसा नलाग्ने टोल फ्रि नं. : १६६००१११११३

ईमेल ठेगाना ः ddckathmandu@gmail.com, info@ddcktm.gov.np

16.सार्वजनिक निकायले प्राप्त गरेको वैदेशिक सहायता र ऋण, अनुदान एवम् प्रावधिक सहयोग वा सम्झौता सम्बन्धी विवरण

 कुनै वैदेशिक स्रोतमार्फत वजेट प्राप्त हुने नगरेको ।

17.सार्वजनिक निकायले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम र सो को प्रगति प्रतिवेदन
 • संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट विभिन्न समयमा माग भएका देहायका विवरणहरु नगरपालिकाहरुबाट संकलन गरी मन्त्रालयमा उपलव्ध गराइएको ।

क्र.सं

 

विवरण

 
 

निजामती र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको विवरण

 

 नगरपालिकाहरुको आ.व. २०७३/०७४ को आयव्यय

 

जनप्रतिनिधिहरुको सम्पत्ति विवरण Online Entry को विवरण

 

स्थानीय तहको वडा सचिवको रिक्तको जानकारी

 

स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतहरुको विवरण

 

नगरपालिकाको प्रशासनिक कार्यालय भवन र वड कार्यालय भवन सम्वन्धी विवरण

अग्नि नियन्त्रण उपकरण (वारुणयन्त्र) सम्वन्धी विवरण

 
 
 • प्रत्येक महिनाको ७ गते जि.स.स. पदाधिकारीहरुको नियमित वैठक वस्ने गरेको र आवश्यकतानुसार समय समयमा वैठक वस्ने गरेको ।
 • जि.स.स. र नगरपालिकाहरुसंग समन्वयका लागि प्रत्येक महिनाको ५ गते कार्यालय प्रमुखहरुको वैठक वस्नु पूर्व जि.स.स.मा जि.स.स. र नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतहरुको समन्वय वैठक वस्ने गरेको । वैठकका निर्णयहरु सवै न.पा.हरुमा परिपत्र गर्ने गरेको ।
 •  जि.स.स. पदाधिकारीहरु र नागार्जुन नगरपालिका पदाधिकारीहरु विच नागार्जुन नगरपालिकामा विविध विषयमा मिति २०७४/११/०९ गते समन्वय वैठक सम्पन्न भएको ।
 • जि.स.स. पदाधिकारीहरु र शंखरापुर नगरपालिका पदाधिकारीहरु विच शंखरापुर नगरपालिकामा निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण लगायत विविध विषयमा मिति २०७४/११/११ गते समन्वय वैठक सम्पन्न भएको ।
 • जि.स.स. पदाधिकारी, जि.स.स. कर्मचारी एवं विभिन्न महा÷नगरपालिकामा काज खटिएका कर्मचारीहरुहरु विच मिति २०७४/११/१६ गते समन्वय वैठक सम्पन्न ।
 • जि.स.स. पदाधिकारीहरु, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि र तारकेश्वर नगरपालिका पदाधिकारीहरु विच तारकेश्वर नगरपालिकामा विविध विषयमा मिति २०७४/११/२५ गते समन्वय वैठक सम्पन्न भएको ।
 • मिति २०७४/११/२८ गते कर्मचारी वैठक सम्पन्न ।
 • मिति २०७४ फागुन ३० गते काठमाडौं जिल्लाबाट ३ नंं प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने माननीयहरुलाई स्वागत तथा परिचयात्मक कार्यक्रम  सम्पन्न भएको ।
 • मिति २०७४/१२/१३ गते जि.स.स. पदाधिकारीहरु सहित जि.स.स. कर्मचारी, महानगर/नगरपालिकामा काज खटिएका कर्मचारीहरु सहित समन्वय वैठक सम्पन्न ।
 • मिति २०७४/१२/१६ र १७ गते जि.स.स. काठमाडौंको आयोजनामा (महिला कानून र विकास मञ्च एवं Open Society Foundations समेतको सहयोगमा) महानगर÷नगरपालिकाका न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरुलाई वूढानीलकण्ठ स्थित पार्क भिलेज होटलमा २ दिने आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न ।
 •  मिति २०७४/१२/२६ गते स्थानीय तहका लागि स्वीकृत अन्तरिम संगठन संरचना एवं तेरिज सम्वन्धमा छलफलका लागि जि.स.स. पदाधिकारीहरु सहित कर्मचारी वैठक सम्पन्न ।
 • मिति २०७४/१२/२६ गते जिल्ला स्थित कार्यालय वा निकाय र जिल्ला समन्वय समितिको सम्पत्ति, दायित्व, वजेट तथा कार्यक्रम स्थानीय तहमा स्थानान्तरण गर्ने सम्वन्धमा स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह सम्वन्धी व्यवस्था, २०७४ को दफा १८ वमोजिम गठित उपसमितिको वैठक सम्पन्न ।
 • मिति २०७४/१२/२८ गते दक्षिणकाली/छैमले–सिस्नेरी–कुलेखानी सडकमा समस्या भएकाले फर्पिङ्ग–फाखेलचौर–कुलेखानी सडक खण्डलाई वैकल्पिक मार्गको रुपमा प्रयोग गर्ने सम्वन्धमा काठमाडौं र मकवानपुर जि.स.स. एवं अन्य सरोकारवालाहरुको उपस्थितिमा समन्वय वैठक सम्पन्न ।
 • मिति २०७४/१२/३० जि.स.स. पदाधिकारी र कर्मचारीहरु विच शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम सम्पन्न ।
 • जि.स.स. उप–प्रमुख श्री सरिता दाहाल र टीम लिडर शारदा कँडेलको उपस्थितिमा महिला तथा वाल विकास मञ्च नेपाल नामक संस्थाद्धारा संचालित बालगृह “माया घर” को वारेमा मिति २०७४/१०/१७ द.नं. १५६८ को उजुरी गुनासो सम्वन्धमा मिति २०७४/११/२८ गते उक्त संस्थाको स्थलगत अनुगमन गरी प्रतिवेदन प्राप्त भएको ।

 

18.सार्वजनिक निकायले वर्गीकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामावली र त्यस्तो सूचना संरक्षण गर्न तोकिएको समयावधि

सबै सूचना खुल्ला रहेको ।

19.सार्वजनिक निकायमा परेको सूचना माग सम्बन्धी निवेदन र सो उपर सूचना दिइएको विषय

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ तथा सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ बमोजिम लिखित रुपमा तेस्रो त्रैमासिक अवधिमा कसैले पनि लिखित रुपमा सूचना माग नगरेको र विभिन्‍न ९ जनाले काठमाडौं जिल्लाका विविध विषयहरुमा सूचना माग गरी एवं टेलिफोन मार्फत सूचना माग गरेको र सोही वमोजिम सूचना तत्काल उपलव्ध गराईएको ।

20.सार्वजनिक निकायका सूचनाहरु अन्यत्र प्रकाशन भएका वा हुने भएको भए सोको विवरण

गत विगतमा चौमासिक रुपमा काठमाडौं विकास सन्देश प्रकाशन गरी जि.वि.स.ले संचालन गरेका सवै गतिविधिहरु नियमित रुपमा प्रकाशित हुने गरेको हाल कार्यालयको भूमिका र जिम्मेवारीमा परिवर्तन संगै वेवसाईट र फेसवुकमार्फत सवै गतिविधिहरु नियमित रुपमा अद्यावधिक गरी सूचना प्रवाह गर्ने गरिएको ।