1.निकायको स्वरुप र प्रकृति

नेपाल सरकार, भूमिसूधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय , नापी विभाग अन्तर्गत रहेको कार्यालय ।

2.निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार

जग्गा जमिनको नापनक्सा गरि भूमिलगत तयार गर्ने र तयार भएका भूमिलगतका आधारमा जग्गा प्रशासन कार्यमा प्रविधिक सहयोग गर्ने ।

3.निकायमा रहने कर्मचारी संख्या र कार्य विवरण
सि.नं. पद दरवन्दि संख्या कार्य विवरण कैफियत
१. प्रमुख नापी अधिकृत कार्यालय प्रमुख  
२. नापी अधिकृत नाप नक्सा तथा जग्गा प्रशासन कार्यमा गरिने प्राविधिक सहयोग अन्तर्गतको काममा सर्भेक्षक तथा अमिनले गरेको कामको रुजु तथा चेकजांच गर्ने एवं नाप नक्सा गर्ने टोलीहरुको टोली प्रमुखको जिम्मेवारी बहन गर्ने ।  
३. सर्भेक्षक २५ जग्गा प्रशासनको क्षेत्रमा कार्यालयमा  एवं फिल्डमा खटिई प्राविधिक कार्य गर्ने ।  
४. अमिन जग्गा प्रशासनको क्षेत्रमा कार्यालयमा  एवं फिल्डमा खटिई प्राविधिक कार्य गर्ने ।  
५. कार्यालय सहयोगी ५  कार्यालयको काममा सहयोग गर्ने ।  
4.निकायबाट प्रदान गरिने सेवा

१. नाप नक्सा गरी नक्सा श्रेस्ता तयार गरी जग्गा दर्ता ।
२. नक्सा तथा श्रेस्ता अध्यावधिक ।
३. नाप नक्सामा अन्य निकायलाई प्राविधिक सहयोग ।
४. नक्सा , फिल्डबुक प्रतिलिपी वितरण ।

5.सेवा प्रदान गर्ने निकायको शाखा र जिम्मेवार अधिकारी
सि.नं. शाखा जिम्मेवार अधिकारी
१. नाप नक्सा शाखा अमिन, सर्भेक्षक , नापी अधिकृत एवं प्रमुख नापी अधिकृत
२. अध्यावधिक शाखा अमिन, सर्भेक्षक , नापी अधिकृत एवं प्रमुख नापी अधिकृत

 

6.सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि
क्र.सं. सेवाको प्रकृती  लाग्ने दस्तुर लाग्ने समयावधि
१. किताकाट
क) राजिनामा साधारण लिखत
ख) वण्डापत्र
निशुल्क सोहिदिन 
कर्मचारीको चाप भएमा एक हप्ता भित्र
२. नक्सा ट्रेस प्रतिकित्ता रु १०० १ वजे भित्र राजश्व प्राप्त भएमा सोहीदिन
३. फिल्डवुक÷प्लटरजिष्टर उतार कम्प्युटर प्रिन्ट दिदा प्रति कित्ता रु १० तोकिएको ढाँचामा हातले उतार दिदा निशुल्क १ वजे भित्र राजश्व प्राप्त भएमा सोहीदिन
४. क्षेत्रफल टायल चेक
क)फिल्डजानु नपर्ने 
ख) फिल्ड जानु पर्ने
फिल्ड जानु नपर्ने अवस्थामा निशुल्क फिल्ड जानु पर्ने अवस्थामा रेखाङ्कन वापतको रकम  क) फिल्ड जानु नपर्ने अवस्थामा सोहिदिन
ख) सरकारी सार्वजनिक जग्गासंग जोडिएको कित्तामा फिल्डजानु पर्ने हुँदा वढिमा ७ दिन
५. नक्सा प्रिन्ट रु १०० १ वजे भित्र राजश्व प्राप्त भएमा सोहीदिन
६. नक्सा सुधार र संसोधन गर्ने जग्गा नापजाच नियमावलिको नियम ३३ वमोजिमको रकम २ दिन (वाटोको म्याद वाहेक)
७. नापी गर्न छुट भएको जग्गाको नापनक्सा गर्ने ।  जग्गा नापजाच नियमावलिको नियम ३३ वमोजिमको रकम नापनक्सा गर्नुपर्ने क्षेत्र अनुसार 
८. हालसाविक भिडाउने   ५ दिन ( वाटोको म्याद वाहेक)
९. फिल्ड रेखाङ्कन जग्गा नापजाँच नियमावलिको नियम वमोजिमको रकम  १५ दिन ( फिल्ड सिजनमा) कामको अत्याधिक चाप भएमा कार्यालय प्रमुखले तोके वमोजिम
१०. कित्ता एकिकरण गर्ने प्रति कित्ता रु ५० र फिल्ड रेखांकन वापतको रकम कित्ताहरुको संख्या हेरी कार्यालय प्रमुखले तोके वमोजिम २ दिन ( वाटोको म्याद वाहेक)
११. कित्ता नक्सा (एबचअभ िःबउ ) तयार गर्ने ( नापी विभागले तोकेको क्षेत्रमा मात्र)  प्रति कित्ता रु ५० र फिल्ड रेखांकन वापतको रकम बढिमा २ दिन ( वाटोको म्याद वाहेक) ( कित्तानक्सा तयार गर्ने कार्यविधि वमोजिम गर्ने )

 

7.निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकारी

नागरिक वडापत्रमा तोकिए वमोजिम ।

8.निर्णय उपर उजुरी सुन्ने अधिकारी

नागरिक वडापत्रमा तोकिए वमोजिम ।

9.सम्पादन गरेको कामको विवरण

साविक चपली भद्रकाली ,विष्णु वुढानिलकण्ठ र चूनिखेल गा.वि.स.को पुनः नापी गर्ने प्रकृया चलिरहेको ।

10.सूचना अधिकारी र प्रमुखको नाम र पद

 प्रमुख नापी अधिकृत श्री मनी प्रसाद रेग्मी   कार्यालय प्रमुख
 नापी अधिकृत श्री हरिकृष्ण त्रिपाठी     सूचना अधिकारी

11.ऐन, नियम, विनियम वा निर्देशिकाको सूची

जग्गा (नाप जांच )ऐन,२०१९
जग्गा (नाप जांच )नियमावली,२०५८
जग्गा नाप जांच तथा नक्सा श्रेस्ता अध्यावधिक सम्बन्धी निर्देशिका ,२०७३
मालपोत ऐन ,२०३४
गुठी संस्थान ऐन ,२०३३

12.आम्दानी, खर्च तथा आर्थिक कारोबार सम्बन्धी अद्यावधिक विवरण

 

 

 

 

13.तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण

नभएको 

14.अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक निकायले कुनै कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालन गरेको भए सोको विवरण

नभएको 

15.सार्वजनिक निकायको वेभसाईट भए सोको विवरण

नभएको 

16.सार्वजनिक निकायले प्राप्त गरेको वैदेशिक सहायता र ऋण, अनुदान एवम् प्रावधिक सहयोग वा सम्झौता सम्बन्धी विवरण

नभएको 

17.सार्वजनिक निकायले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम र सो को प्रगति प्रतिवेदन

कार्यक्रम नभएको ।

18.सार्वजनिक निकायले वर्गीकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामावली र त्यस्तो सूचना संरक्षण गर्न तोकिएको समयावधि

नापी विभागले तोके वमोजिम

19.सार्वजनिक निकायमा परेको सूचना माग सम्बन्धी निवेदन र सो उपर सूचना दिइएको विषय

२०७४ माघदेखि २०७४ चैत्रमसान्त सम्ममा  सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ तथा सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ बमोजिम  सूचना माग भएको कुनै निवेदन नपरेको ।

20.सार्वजनिक निकायका सूचनाहरु अन्यत्र प्रकाशन भएका वा हुने भएको भए सोको विवरण

नभएको