1.निकायको स्वरुप र प्रकृति

काठमाणडौ जिल्लाको जनसंख्या भौगोलिक अवस्थिति र स्थानीय राजनिति दलहरूको माग समेतलार्इ मध्यनजर गरी .नेपाल सरकार माननीय उपप्रधानमन्त्री  तथा  गृह मन्त्री स्तरको मिति २०६९।११।२१ को निर्णयनुसार यस इलाका प्रशासन कार्यालय, फर्पिङमा स्थापना भएको हो । काठमाणडौ जिल्लाको दक्षिणपश्चिम भेगको blIf0fsfnL नगरपालिकामा रहेको साविक ६ वटा गाविस र हाल ९ वटा वोडाका जनताहरूलार्इ  सेवा प्रवाह गर्ने उदेश्य अनुरूप स्थापना गरिएको हो । यस इलाका प्रशासन कायार्लय फर्पिङमा नेपाल सरकारका रा.प. दीतिय श्रेणीको उपसचिव कार्यालय प्रमुख रहने व्यवस्था छ । इलाका प्रशासन कार्यालयले यस भेगमा बसोबास गर्ने जनताहरूलार्इ ,नागरिकता ,नाबालक परिचय पत्र , राहदानीको सिफारिस शान्ति सुरक्षा र ठाडो उजुरी जस्ता सेवाहरू प्रदान गर्दै अएका छन् ।

 
2.निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार

क्र.सं.

कार्यहरू

आवश्यक कागजात

कार्यालयको तर्फबाट गरिने कार्य/प्रक्रिया

जिम्मेवारी शाखा

 

बंशजको आधारमा नागरिकता जारी गर्ने सम्बन्धमा

 • नागरिकता एन २०६३ को अनुसुची-१ को फाराम भरी स्थानीय निकायको सिफारिस सहित पेश गर्ने
 • बाबुको नागरिकता प्रमाणपत्र
 • आमाको नागरिकता प्रमाणपत्र
 • जन्म दर्ता प्रमाणपत्र
 • शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र
 • बाबु,आमा वा बंशज खुल्ने नातेदारको नागरिकताको प्रमाण पत्र सहित सनाखत गर्ने ।
 • विवाहित महिलाको हकमा विवाह दर्ता र पतिको नागिरकताको प्रमाण र सनाख्त ।
 • बाबुको नागरिकताको प्रमाणपत्र वेजिल्लाको भए रेकर्ड एकीन गरेको निस्सा  
 • वसाइ सरि आएकाको हकमा बसार्इ सरार्इ जग्गाधनी प्रमाण /घर निर्माण स्वीकृति पत्र ।
 • नाबालक परिचय पत्र लिएको हकमा सक्कल पेश गर्ने
 • सक्कल प्रतिसँग पेश भएका कागजात भिडाउने
 • विवरण एकिन गर्ने
 • सनाखत गर्ने व्यत्तिको नागरिकता प्रमाणपत्र एकिन गर्ने
 • नाबालक परिचय पत्र लिएको हकमा सक्कल प्रती खिच्ने
 • सनाखत गराउने
 • नागरिकता प्रमाणपत्र तयार गरी जारी गर्ने
 • समयःप्रमाण पुगेको हकमा सेहि दिन ।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नागरिकता शाखा

नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रतिलिपि

यस कार्यालय वाट जारि गरिएको नागरिकताको प्रमाण पत्रको हकमा पेश गर्नु पर्ने कागजातहरूः

 • सम्वन्धित वडा कार्यालयवाट तोकिएको अनूसूचि फाराम वमोजिम प्रतिलिपिको लागि रू १३ को टिकट सहितको सिफारिस
 • पुरानो नागरिकता प्रमाण पत्रको छाँया प्रति
 • फोटो २ प्रति
 • आवश्यकता अनूसार अन्य कागजातहरू ( आवश्यक परेको हकमा)
 • gofF k|ls|ofaf6 hf/L ;DaGwdf MgofF gful/stf hf/L cg'?k k|ls|of nfu' x'g]5 . 

नोटः दक्षिणकाली नगरपालिकाको साविकको ६ वटा गा. वि. स. मा मिति २०६३ सालको नागरिकता टोली द्वारा जारी गरिएको नागरिकता प्रमाण पत्रको हकमा पनी माथि लेखे वमोजिम लागू हुने छ।

स कार्यालय बाहेक अन्य  कार्यालयवाट जारि गरिएको नागरिकता प्रमाण पत्रको हकमाः

 

 • जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं
 • अन्य जिल्ला बाट

सम्वन्धित कार्यालयबाट रेकर्ड एकिन गरि आवश्यक प्रक्रिया अघि वडार्इने छ ।

 

 • सक्कल प्रतिसँग पेश भएका कागजात भिडाउने
 • विवरण एकिन गर्ने
 • सनाखत गर्ने व्यत्तिको नागरिकता प्रमाणपत्र एकिन गर्ने
 • सनाखत गराउने
 • नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि तयार गरी जारी गर्ने
 • सेवामा लाग्ने समय - प्रमाण पुगेको हकमा सोही दिन ।

नागरिकता शाखा

राहादानि सिफारिस

(यस कार्यालयवाट नागरिकताको प्रमाण पत्र जारि गरिएको हकमा )

 • नागरिकताको सक्कल प्रमाण पत्र सहित नागरिकताको एक थान छाँया प्रति ।
 • राहादानि विभागवाट तोके वमोजिम ढाँचामा भरेको फोटोसहितको राहादानिको लागि फाराम।
 • फोटो ३ प्रति ।
 • वसार्इ सरार्इ  भइ अउनेको हकमा नागरिकताको प्रमाण पत्र जारी भएको जिल्ला वाट रेकर्ड एकिन गरि आवश्यक प्रमाण बुझी प्रक्रिया अघि वडाइने ।
   
 • सक्कल प्रतिसँग पेश भएका कागजात भिडाउने
 • विवरण एकिन गरी सिफारिस गर्ने
 • जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं वाट जारि गरिएको नागरिकताको प्रमाण पत्रको हकमा सम्वन्धित कार्यालयमा जाने ।
 • सेवामा लाग्ने समय - प्रमाण पुगेको हकमा सोही दिन ।

तोकिएको शाखा

नाबालक पारिचय पत्र

 • सिफारिस फाराम (रू-१०  को टिकट सहित )
 • जन्म दर्ताको प्रमाण पत्र
 • वावु अमाको नागरिकताको प्रमाण पत्र
 • वावु अमाको विवाह दर्ताको प्रमाण पत्र
 • फोटो ३ प्रति
 • वसार्इ सरार्इ भइ आउनेको हकमा – माथिको कागजात वाहेक ,वसाँइ सराइको कागजात , घर जग्गा धनि पुर्जा, घर निर्माण स्वीकृति पत्र र आवश्यक परे अन्य थप कागजातहरू ।
 • सक्कल प्रतिसँग पेश भएका कागजात भिडाउने
 • विवरण एकिन गर्ने
 • सनाखत गर्ने व्यत्तिको नागरिकता प्रमाणपत्र एकिन गर्ने
 • सनाखत गराउने
 • नाबालक पारिचय पत्र जारी गर्ने
 • सेवामा लाग्ने समय - प्रमाण पुगेको हकमा सोही दिन ।

तोकिएको शाखा

अन्य सिफारिस सम्वन्धमा

अदिबाशि जनजाति , दलित र अन्य सन्दर्भमा

 • लिखित माग निवेदन
 • सम्वन्धित वडा कार्यालयबाट सिफारिस
 • नागरिकताको प्रमाण पत्र

वसार्इ सरार्इ भइ आउनेको हकमा – माथिको कागजात वाहेक ,वसाँइ सराइको कागजात , घर जग्गा धनि पुर्जा, घर निर्माण स्वीकृति पत्र र आवश्यक परे अन्य थप कागजातहरू ।

 • सक्कल प्रतिसँग पेश भएका कागजात भिडाउने
 • विवरण एकिन गर्ने
 • सिफरिस गर्ने
 • सेवामा लाग्ने समय - प्रमाण पुगेको हकमा सोही दिन ।

तोकिएको शाखा

3.निकायमा रहने कर्मचारी संख्या र कार्य विवरण

स्वीकृत कर्मचारी दरवन्दी१५

जम्मा कर्मचारी–११

4.निकायबाट प्रदान गरिने सेवा

क्र.सं.

कार्यहरू

आवश्यक कागजात

कार्यालयको तर्फबाट गरिने कार्य/प्रक्रिया

जिम्मेवारी शाखा

 

बंशजको आधारमा नागरिकता जारी गर्ने सम्बन्धमा

 • नागरिकता एन २०६३ को अनुसुची-१ को फाराम भरी स्थानीय निकायको सिफारिस सहित पेश गर्ने
 • बाबुको नागरिकता प्रमाणपत्र
 • आमाको नागरिकता प्रमाणपत्र
 • जन्म दर्ता प्रमाणपत्र
 • शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र
 • बाबु,आमा वा बंशज खुल्ने नातेदारको नागरिकताको प्रमाण पत्र सहित सनाखत गर्ने ।
 • विवाहित महिलाको हकमा विवाह दर्ता र पतिको नागिरकताको प्रमाण र सनाख्त ।
 • बाबुको नागरिकताको प्रमाणपत्र वेजिल्लाको भए रेकर्ड एकीन गरेको निस्सा  
 • वसाइ सरि आएकाको हकमा बसार्इ सरार्इ जग्गाधनी प्रमाण /घर निर्माण स्वीकृति पत्र ।
 • नाबालक परिचय पत्र लिएको हकमा सक्कल पेश गर्ने
 • सक्कल प्रतिसँग पेश भएका कागजात भिडाउने
 • विवरण एकिन गर्ने
 • सनाखत गर्ने व्यत्तिको नागरिकता प्रमाणपत्र एकिन गर्ने
 • नाबालक परिचय पत्र लिएको हकमा सक्कल प्रती खिच्ने
 • सनाखत गराउने
 • नागरिकता प्रमाणपत्र तयार गरी जारी गर्ने
 • समयःप्रमाण पुगेको हकमा सेहि दिन ।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नागरिकता शाखा

नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रतिलिपि

यस कार्यालय वाट जारि गरिएको नागरिकताको प्रमाण पत्रको हकमा पेश गर्नु पर्ने कागजातहरूः

 • सम्वन्धित वडा कार्यालयवाट तोकिएको अनूसूचि फाराम वमोजिम प्रतिलिपिको लागि रू १३ को टिकट सहितको सिफारिस
 • पुरानो नागरिकता प्रमाण पत्रको छाँया प्रति
 • फोटो २ प्रति
 • आवश्यकता अनूसार अन्य कागजातहरू ( आवश्यक परेको हकमा)
 • gofF k|ls|ofaf6 hf/L ;DaGwdf MgofF gful/stf hf/L cg'?k k|ls|of nfu' x'g]5 . 

नोटः दक्षिणकाली नगरपालिकाको साविकको ६ वटा गा. वि. स. मा मिति २०६३ सालको नागरिकता टोली द्वारा जारी गरिएको नागरिकता प्रमाण पत्रको हकमा पनी माथि लेखे वमोजिम लागू हुने छ।

स कार्यालय बाहेक अन्य  कार्यालयवाट जारि गरिएको नागरिकता प्रमाण पत्रको हकमाः

 

 • जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं
 • अन्य जिल्ला बाट

सम्वन्धित कार्यालयबाट रेकर्ड एकिन गरि आवश्यक प्रक्रिया अघि वडार्इने छ ।

 

 • सक्कल प्रतिसँग पेश भएका कागजात भिडाउने
 • विवरण एकिन गर्ने
 • सनाखत गर्ने व्यत्तिको नागरिकता प्रमाणपत्र एकिन गर्ने
 • सनाखत गराउने
 • नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि तयार गरी जारी गर्ने
 • सेवामा लाग्ने समय - प्रमाण पुगेको हकमा सोही दिन ।

नागरिकता शाखा

राहादानि सिफारिस

(यस कार्यालयवाट नागरिकताको प्रमाण पत्र जारि गरिएको हकमा )

 • नागरिकताको सक्कल प्रमाण पत्र सहित नागरिकताको एक थान छाँया प्रति ।
 • राहादानि विभागवाट तोके वमोजिम ढाँचामा भरेको फोटोसहितको राहादानिको लागि फाराम।
 • फोटो ३ प्रति ।
 • वसार्इ सरार्इ  भइ अउनेको हकमा नागरिकताको प्रमाण पत्र जारी भएको जिल्ला वाट रेकर्ड एकिन गरि आवश्यक प्रमाण बुझी प्रक्रिया अघि वडाइने ।
   
 • सक्कल प्रतिसँग पेश भएका कागजात भिडाउने
 • विवरण एकिन गरी सिफारिस गर्ने
 • जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं वाट जारि गरिएको नागरिकताको प्रमाण पत्रको हकमा सम्वन्धित कार्यालयमा जाने ।
 • सेवामा लाग्ने समय - प्रमाण पुगेको हकमा सोही दिन ।
 

नाबालक पारिचय पत्र

 • सिफारिस फाराम (रू-१०  को टिकट सहित )
 • जन्म दर्ताको प्रमाण पत्र
 • वावु अमाको नागरिकताको प्रमाण पत्र
 • वावु अमाको विवाह दर्ताको प्रमाण पत्र
 • फोटो ३ प्रति
 • वसार्इ सरार्इ भइ आउनेको हकमा – माथिको कागजात वाहेक ,वसाँइ सराइको कागजात , घर जग्गा धनि पुर्जा, घर निर्माण स्वीकृति पत्र र आवश्यक परे अन्य थप कागजातहरू ।
 • सक्कल प्रतिसँग पेश भएका कागजात भिडाउने
 • विवरण एकिन गर्ने
 • सनाखत गर्ने व्यत्तिको नागरिकता प्रमाणपत्र एकिन गर्ने
 • सनाखत गराउने
 • नाबालक पारिचय पत्र जारी गर्ने
 • सेवामा लाग्ने समय - प्रमाण पुगेको हकमा सोही दिन ।
 

अन्य सिफारिस सम्वन्धमा

अदिबाशि जनजाति , दलित र अन्य सन्दर्भमा

 • लिखित माग निवेदन
 • सम्वन्धित वडा कार्यालयबाट सिफारिस
 • नागरिकताको प्रमाण पत्र

वसार्इ सरार्इ भइ आउनेको हकमा – माथिको कागजात वाहेक ,वसाँइ सराइको कागजात , घर जग्गा धनि पुर्जा, घर निर्माण स्वीकृति पत्र र आवश्यक परे अन्य थप कागजातहरू ।

 • सक्कल प्रतिसँग पेश भएका कागजात भिडाउने
 • विवरण एकिन गर्ने
 • सिफरिस गर्ने
 • सेवामा लाग्ने समय - प्रमाण पुगेको हकमा सोही दिन ।

 

5.सेवा प्रदान गर्ने निकायको शाखा र जिम्मेवार अधिकारी

शाखा अधिकृत र उपसचिब

6.सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि

टिकट दस्तुर र प्रमाण पुगेमा सोही दिन

7.निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकारी

शाखा अधिकृत र उपसचिब

8.निर्णय उपर उजुरी सुन्ने अधिकारी

उपसचिव

कार्यालय प्रमुख

9.सम्पादन गरेको कामको विवरण

बंशजको आधारमा नागरिकताः

 प्रतिलिपी नागरिकताः

 राहदानी सिफरिशः

 नाबालक परिचय पत्रः

10.सूचना अधिकारी र प्रमुखको नाम र पद

मिन्द्रलाल योङ्हाङ

 शाखा अधिकृत

 सुचना अधिकारी

11.ऐन, नियम, विनियम वा निर्देशिकाको सूची
12.आम्दानी, खर्च तथा आर्थिक कारोबार सम्बन्धी अद्यावधिक विवरण
13.तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण
14.अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक निकायले कुनै कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालन गरेको भए सोको विवरण
15.सार्वजनिक निकायको वेभसाईट भए सोको विवरण
16.सार्वजनिक निकायले प्राप्त गरेको वैदेशिक सहायता र ऋण, अनुदान एवम् प्रावधिक सहयोग वा सम्झौता सम्बन्धी विवरण
17.सार्वजनिक निकायले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम र सो को प्रगति प्रतिवेदन
18.सार्वजनिक निकायले वर्गीकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामावली र त्यस्तो सूचना संरक्षण गर्न तोकिएको समयावधि
19.सार्वजनिक निकायमा परेको सूचना माग सम्बन्धी निवेदन र सो उपर सूचना दिइएको विषय
20.सार्वजनिक निकायका सूचनाहरु अन्यत्र प्रकाशन भएका वा हुने भएको भए सोको विवरण