1.निकायको स्वरुप र प्रकृति

नेपाल सरकार, उद्याेग मन्त्रालय, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग अन्तर्गतको कार्यालय ।

2.निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार

स्टाण्डर्ड नाप र तौल ऐन २०२५ तथा स्टाणडर्ड नाप र ताैल नियमावली २०२७ बमोजिम कानुनी नापतौल कार्यान्वयन गर्ने ।

3.निकायमा रहने कर्मचारी संख्या र कार्य विवरण
सि नं.       पद दरबन्दी संख्या कार्य विवरण
वरिष्ठ निरीक्षक कार्यालय प्रमुख
निरीक्षक स्टाणडर्ड नापतौल ऐन कार्यान्वयनको लागि नाप तौल तथा नाप्ने तौलने यन्त्र जाँच गर्ने, अनुमती पत्र प्रदान गर्ने, इजाजत पत्र प्रदान गर्ने, डोर संचालन गर्ने, वजार निरीक्षण गर्ने, भन्सार सिफारिस प्रदान गर्ने ।
सहायक निरीक्षक डोरमा जाने, यन्त्र जाँच गर्ने, जाँच फारम तयार गर्ने, प्रमाणपत्र तयार गर्ने ।
सिनियर मिस्त्री यन्त्र जाँच पश्चात मिलान गर्ने ।
लेखापाल कार्यालयको लेखा सम्बन्धी काम गर्ने ।
खरीदार कार्यालयको प्रशासनिक कार्य गर्ने ।
कार्यालय सहयोगी कार्यालयको काममा सहयोग गर्ने ।
सवारी चालक कार्यालयको सवारी साधन चलाउने ।
4.निकायबाट प्रदान गरिने सेवा

१. कार्यालयमा नापतौल वा नाप्ने तौलने यन्त्र जाँच गरी अनुमती पत्र प्रदान गर्ने ।
२. कार्य क्षेत्र भित्र डोर संचालन गर्ने ।
३. नाप तौल यन्त्र तथा प्याकिङ्ग गरिएका वस्तुहरु सम्बन्धी वजार अनुगमन गर्ने ।
४. प्रयोग स्थलमा गई नापतौल यन्त्र जाँच गर्ने ।
५. नाप तौल यन्त्र बिक्री, मर्मत, तथा सेवा प्रदान गर्न ईजाजत प्रदान गर्ने ।
६. नाप तौल तथा नाप्ने तौलने यन्त्र आयात गर्न भन्सार सिफारिस प्रदान गर्ने ।

 

5.सेवा प्रदान गर्ने निकायको शाखा र जिम्मेवार अधिकारी

 

सि.नं.  शाखा जिम्मेवार अधिकारी
प्रयोगशाला निरीक्षक, वरिष्ठ निरीक्षक
लेखा, प्रशासन लेखापाल, खरिदार, कार्यालय प्रमुख
6.सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि
सि.नं. सेवाको प्रकृती लाग्ने दस्तुर लाग्ने समयावधी
कार्यालयमा नापतौल यन्त्र जाँच गरी प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने नियम १४(१) तथा अनुसुची ९ बमोजिम २ घण्टा भित्र
डोर संचालन डोरमा यन्त्र जाँच गरी नियम १४(१) तथा अनुसुची ९ बमोजिमको दस्तुर डोर तोकिएको अवधि भरी प्रति यन्त्र २ घण्टा
वजार अनुगमन नलाग्ने तोकिएको क्षेत्रमा प्रति फर्म बढिमा ३ घण्टा
प्रयोगशालामा जाँच गर्न नमिल्ने नापतौल यन्त्रको प्रयोग स्थलमा जाँच नियम १४(१) तथा अनुसुची ९ बमोजिमको दस्तुर र नियम १४(२) बमोजिम पचास प्रतिशत थप दस्तुर निवेदन प्राप्त भएको ७ दिन भित्र यातायातको साधन व्यवस्थापन भए पश्चात मात्र
नापतौल यन्त्र बिक्री, मर्मत तथा सेवा प्रदानको इजाजत पत्र प्रदान नियम १८ को उपनियम (२) अनुसुची ११(ङ) बमोजिम दस्तुर निरीक्षण भए पश्चात ३ दिन भित्र
नाप तौल तथा नाप्ने तौलने यन्त्र आयात गर्न भन्सार सिफारिस प्रदान दस्तुर नलाग्ने निवेदन पेश भएको १ घण्टा भित्र 
7.निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकारी

नागरिक वडापत्रमा तोकिए वमोजिम ।

8.निर्णय उपर उजुरी सुन्ने अधिकारी

नागरिक वडापत्रमा तोकिए वमोजिम ।

9.सम्पादन गरेको कामको विवरण

10.सूचना अधिकारी र प्रमुखको नाम र पद

श्री शशिभूषण कुमार यादव                                                                             श्री कमल अोझा
    वरिष्ठ निरीक्षक                                                                                            निरीक्षक
    कार्यालय प्रमुख                                                                                        सूचना अधिकारी

 

11.ऐन, नियम, विनियम वा निर्देशिकाको सूची

स्टाण्डर्ड नाप र तौल ऐन, २०२५
स्टाण्डर्ड नाप र तौल नियमावली, २०२७

12.आम्दानी, खर्च तथा आर्थिक कारोबार सम्बन्धी अद्यावधिक विवरण

13.तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण

यसै साथ संलग्न गरिएको ।

14.अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक निकायले कुनै कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालन गरेको भए सोको विवरण

नभएको ।

15.सार्वजनिक निकायको वेभसाईट भए सोको विवरण

नभएको ।

16.सार्वजनिक निकायले प्राप्त गरेको वैदेशिक सहायता र ऋण, अनुदान एवम् प्रावधिक सहयोग वा सम्झौता सम्बन्धी विवरण

नभएको ।

17.सार्वजनिक निकायले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम र सो को प्रगति प्रतिवेदन

संलग्न गरिएको ।

18.सार्वजनिक निकायले वर्गीकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामावली र त्यस्तो सूचना संरक्षण गर्न तोकिएको समयावधि

नभएको ।

19.सार्वजनिक निकायमा परेको सूचना माग सम्बन्धी निवेदन र सो उपर सूचना दिइएको विषय

मौखिक सुचना माग भएको तथा प्रदान गरिएको विवरण संलग्न गरिएको ।

20.सार्वजनिक निकायका सूचनाहरु अन्यत्र प्रकाशन भएका वा हुने भएको भए सोको विवरण

नभएको ।