1.निकायको स्वरुप र प्रकृति

स्थानीयस्तरका पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा प्राविधिक सहयोग उपलव्ध गराउने उद्देश्यले साविक जिल्ला विकास समितिको मातहतमा रहने गरी वि.सं. २०५८ वैशाखमा जिल्ला पूर्वाधार विकास कार्यालय (हालको जिल्ला प्राविधिक कार्यालय) को स्थापना भएको हो । 

2.निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार

साविकमा जिल्ला विकास समिति मातहतमा रही कार्य गर्दै आईरहेको यस जिल्ला प्राविधिक कार्यालय काठमाडौंले जिल्ला परिषद्बाट पारित नीति, योजना तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने गरेको । हाल संघीयतामा गई सकेकोले जिल्ला समन्वय समितिबाट विभिन्न शिर्षक/उपशिर्षकहरुको जिम्मेवारी सरेर आएका आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने साथै निम्नानुसारका कार्यहरु समेत यस कार्यालयले गर्ने गरेको ।
(क)  संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट आयोजनाहरु 
(ख)  भूकम्प आपतकालिन सहायता आयोजनातर्फको कार्यहरु (EEAP)
(ग)  ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा पुनस्थार्पना आयोजना (RRRSDP)
(घ)  स्थानीयस्तरका सडक पुल कार्यक्रम (LRBP)
(ङ)  भारत सरकारको सहयोगमा संचालित आयोजनाहरु

3.निकायमा रहने कर्मचारी संख्या र कार्य विवरण

सि नं

श्रेणी/तह

पद

कार्यरत शाखा

रा.प. द्वितीय

प्रमुख जिल्ला ईन्जिनियर श्री समर वहादुर खनाल

कार्यालय प्रमुख

रा.प. तृतीय

ईन्जिनियर श्री श्यामशरण श्रेष्ठ

प्राविधिक शाखा

रा.प. तृतीय

ईन्जिनियर श्री अन्जय कुमार देव

प्राविधिक शाखा

रा.प. तृतीय

ईन्जिनियर श्री हरि प्रसाद ओझा

प्राविधिक शाखा

रा.प. तृतीय

ईन्जिनियर श्री कैलाश कुमार मोक्तान

प्राविधिक शाखा

रा.प. तृतीय

ईन्जिनियर श्री शैलेश दास

प्राविधिक शाखा

रा.प. तृतीय

ईन्जिनियर श्री विनोद पुन

प्राविधिक शाखा

रा.प.अन.प्रथम

सवईन्जिनियर श्री टोप वहादुर वानिया

प्राविधिक शाखा

रा.प.अन.प्रथम

लेखापाल श्री केशवराज पौडेल

लेखा शाखा

१०

रा.प.अन. द्वितीय

खा.पा.स.टे. श्री पदम वहादुर रोक्का

जिन्सी शाखा

११

रा.प.अन. द्वितीय

खरिदार श्री श्रीराम लामिछाने

प्रशासन शाखा/ स्था.या.पू.क्षे.का.तर्फवाट

१२

श्रेणी विहिन

ह.स.चा. श्री सुरेश कर्माचार्य

प्रशासन शाखा

१३

श्रेणी विहिन

कार्यालय सहयोगी श्री कमला खतिवडा

प्रशासन शाखा

१४

श्रेणी विहिन

कार्यालय सहयोगी श्री सुनिता कार्की

प्रशासन शाखा

स्थानीय यातायात पूर्वाधार क्षेत्रगत कार्यक्रमतर्फ M

सि नं

श्रेणी/तह

पद

कार्यरत शाखा

रा.प.अन.प्रथम

सवईन्जिनियर श्री शरद कुमार श्रेष्ठ

हाल निलम्वनमा रहेको ।

सवईन्जिनियर

श्री दिपक वराल

चन्द्रागिरी नगरपालिका काज

रा.प.अन. द्वितीय

खरिदार श्री श्रीराम लामिछाने

प्रशासन शाखा

श्रेणी विहिन

का.स. श्री श्यामराजा भट्टराई

लेखा शाखा

 

भुकम्प आपत्कालिन सहायता आयोजना (EEAP/DLPIU) तर्फ

क्र.सं.

पद

नाम थर

ईन्जिनियर

श्री राजन पाण्डे

सवईन्जिनियर

श्री उषा शाही

लेखापाल

श्री टेकनाय हुमागाई

क.अ.

श्री मनिता वराल

सु.भा.

श्री मविना शाही

का.स.

श्री मनु कला भण्डारी

चौकिदार

श्री श्याम श्रेष्ठ

भुकम्प आपत्कालिन सहायता आयोजना (EEAP/DLPIU) तर्फ परामर्शदाता सांखु पालुवारी नगरकोट सडक उपआयोजना

टीम लिडर ईन्जिनियर श्री सुनिल कुमार चौधरी

SSO श्री मधुसुधन पौडेल

सवईन्जिनियर श्री सुदिप तुलाधर

हलुका सवारी चालक श्री राजु श्रेष्ठ

 

भुकम्पीय आवास पुनर्निमार्ण आयोजना EHRP

ईन्जिनियर

श्री विशाल अधिकारी

सवईन्जिनियर

श्री अनिश अमात्य

क.अ.

श्री रश्मिला श्रेष्ठ

का.स.

श्री मनकुमारी खड्का

का.स.

श्री निरमाया तामाङ्ग

नगरपालिकामा काज खटिएका कर्मचारीहरुको विवरण

क्र.सं.

पद

कर्मचारीको नाम

काजमा गएको कार्यालय

सवईन्जिनियर

श्री दिपक वराल

चन्द्रागिरी नगरपालिका

सवईन्जिनियर

श्री करणसिं वडाल

किर्तिपुर नगरपालिका

रा.प.अन.प्रथम

सवईन्जिनियर श्री चन्द्रदेव जोशी

टोखा नगरपालिका

महिला कार्यकर्ता

श्री ज्योति पन्थी

टोखा नगरपालिका

खा.पा.स.टे.

श्री पवित्रा वराल

गोकर्णेश्वर नगरपालिका

खा.पा.स.टे.

श्री निर्मला रेग्मी

चन्द्रागिरी नगरपालिका

खा.पा.स.टे.

श्री मुकुन्द पौडेल

शंखरापुर नगरपालिका

 

 

4.निकायबाट प्रदान गरिने सेवा
 • ज्यामी ज्याला तथा निर्माण सामग्रीहरुको जिल्ला दररेट निर्धारण
 • घरभाडाको मूल्यांकन
 • विभिन्न आयोजना उपआयोजनाहरुको सर्वेक्षण डिजाईन र लागत अनुमान तयार गर्ने
 • आयोजनाहरुको निर्माण कार्यको रेखदेख र निर्माण कार्यको गुणस्तर कायम गरी मूल्यांकन गर्ने
 • मन्त्रालय विभागबाट निर्देशन भएका अन्य थप कार्यहरु कार्यान्वयनमा ल्याउने   
5.सेवा प्रदान गर्ने निकायको शाखा र जिम्मेवार अधिकारी

सि नं

शाखा

शाखा प्रमुखको पद र नाम

कैफियत

प्राविधिक शाखा

प्रजिई श्री समर वहादुर खनाल, कार्यालय प्रमुख

 

लेखा शाखा

लेखापाल श्री केशवराज पौडेल

 

प्रशासन शाखा

खरिदार श्री श्रीराम लामिछाने

स्था.या.पू.क्षे.का.तर्फवाट

जिन्सी शाखा

खा.पा.स.टे. श्री पदम वहदुर रोक्का

 

6.सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि

१० पेजसम्मको सूचना निःशुल्क प्राप्त हुने र सो भन्दा माथि भएमा प्रति पेज रु ५।— दस्तुर लाग्ने, सूचनाको प्रकृति हेरी बढीमा १५ दिन सम्मको अवधि लाग्ने ।

7.निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकारी
 • शाखासंग सम्वन्धित नियमित कामहरु शाखा प्रमुखबाट निर्णय हुने ।
 • विशेष निर्णय तथा कार्यालय प्रमुखबाटै हुनुपर्ने भनी तोकिएको कामहरु कार्यालय प्रमुखबाट निर्णय हुने ।
8.निर्णय उपर उजुरी सुन्ने अधिकारी
 • प्रमुख जिल्ला ईन्जिनियर मातहतबाट भएको निर्णयको प्रमुख जिल्ला ईन्जिनियर 
 • प्रमुख जिल्ला ईन्जिनियरबाट भएको निर्णयको स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार)
9.सम्पादन गरेको कामको विवरण

(१) चालु आ.व. २०७४/०७५ देखि स्थानीय तहहरु सवैले आफैले निर्माण कार्यको दररेट तर्जुमा गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा चालु वर्षको लागि जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले नमुना दररेट तयार गरी सवै नगरपालिकाहरुलाई उपलव्ध गराउन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट परिपत्र भए वमोजिम काठमाडौं जिल्लाको नमूना जिल्ला दररेट तयार गरिएको ।

(२) आयोजनाहरुतर्फ :
(क)  ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत खड्का गाउँ–पुरानो नैकाप–ईन्द्रदह सडकको E-bidding मार्फत बोलपत्र आव्हान गरी प्राविधिक मूल्यांकन कार्य भईरहेको ।

(ख) स्थानीयस्तरका सडक पुल कार्यक्रमतर्फ शंखरापुर नगरपालिका स्थित शालीनदी पुल निर्माण कार्यको E-bidding/Hard copy मार्फत बोलपत्र आव्हान गरिएको ।

(ग) भूकम्प आपत्कालिन सहायता आयोजना (EEAP)तर्फ :

 • अन्तर्गत सांखु–पालुवारी–नगरकोट सडक उपआयोजना एशियाली विकास वैंक (ADB) को सहयोगमा सडक स्तरोन्नती गर्ने कार्य चेनेज ०+५०० देखि ५+०० सम्म पक्की नाली निर्माण कार्य गरी हालसम्म २५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको । सडक स्तरोन्नती कार्य गर्दा आवश्यक पर्ने सडक क्षेत्राधिकारको लागि विद्यमान सडक वाहेक केन्द्र रेखादेखि दायावाया ५/५ मिटर थप क्षेत्रफलको क्षतिपूर्ति/मुआव्जा वितरणको लागि सम्वन्धित सरोकारवालाहरुलाई नेपाल सरकारको नाममा कित्ताकाट गरि नगद उपलव्ध गराउने कार्य भईरहेको । हाल आयोजनामा ६८ जना कामदार, एक्साभेटर मेशीन ३, ग्रेडर मेशीन १, ट्रिपर २ साईटमा कामको लागि रहेको ।
 • गोकर्ण–वालुवा–तारेभिर सडक स्तरोन्नती गर्ने कार्यको भौतिक प्रगति १६ प्रतिशत भएको ।
 • झोरमहांकाल–साङ्गला–जितपुरफेदी–वोहराटार सडक 
 • मातातीर्थ–देउराली–मकवानपुर सडक
 • नागढुंगा–वाडभन्ज्याङ्ग– भिमढुंगा–गोलढुंगा–रामकोट सडक

(घ) स्थानीयस्तरका सडक पुल कार्यक्रम तर्फ :

 • सपनतीर्थ पुल (क्रमागत)
 • वल्खु खोला पुल (क्रमागत)
 • निलो पुल/निखिलेश्वर पुल (क्रमागत)
 • शालीनदी पुल
 • मनोहरा पुल

(३) चिठ्ठी पत्र दर्ता चलानी  (२०७४ श्रावण देखि पुसमसान्तसम्मको)

दर्ता : २२२
चलानी : २२५

(४) निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम तर्फ :
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न ३१ जना माननीय सांसदज्यूहरुको सिफारिसमा संचालन हुने  रु. ५० लाखको दरले जम्मा १५ करोड ५० लाख र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमतर्फ १० वटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि प्रति निर्वाचन क्षेत्र रु. ३ करोडका दरले रु. ३० करोड गरी जम्मा रु. ४५ करोड ५० लाखको योजनाहरु २०७४ असोजमसान्तसम्ममा छनौट गरिएको ।
(नोट : हाल यो कार्यक्रम मिति २०७४ माघ १ गतेको अभियान दैनिक पत्रिका प्रकाशित सार्वजनिक सूचना वमोजिम सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार रोक्का गरिएको ।)
 

10.सूचना अधिकारी र प्रमुखको नाम र पद
 • कार्यालय प्रमुख, प्रमुख जिल्ला ईन्जिनियर श्री समर वहादुर खनाल
 • सूचना अधिकारी ईन्जिनियर श्री श्यामशरण श्रेष्ठ
11.ऐन, नियम, विनियम वा निर्देशिकाको सूची
 • स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ (यो ऐन लागु भए पश्चात स्था.स्वा.शा.ऐन र नियमावली खारेज भएको ।)
 • सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४
 • आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४
 • भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४
 • आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५
12.आम्दानी, खर्च तथा आर्थिक कारोबार सम्बन्धी अद्यावधिक विवरण

(क) जिल्ला प्राविधिक कार्यालयतर्फ : चालु आ.व. २०७४/०७५ को श्रावण देखि पुसमसान्त सम्मको आम्दानी खर्चको विवरण

मन्त्रालय

व.उ.शि.नं.

खर्च शिर्षक

वजेट

निकासा रकम रु.

खर्च रु.

वांकी वजेट रु.

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

३६५८०६३

कार्यालय संचालन

१००५०००।००

६६४८६६.००

६६४८६६.००

३४०१३४.००

३६५८०६४

सार्वजनिक निर्माण

१८६७८७०००.००

५७४५०६.००

५७४५०६.००

१८६२१२४९४.००

३६५८०१३

निर्शत अनुदान

११११००००.००

४८०७४७८.००

४८०७४७८.००

६३०२५२२.००

३६५८३१४

सार्वजनिक निर्माण

२७५०००००.००

१०३९०७.००

१०३९०७.००

२७३९६०९३.००

 

 

जम्मा

२२६४०२०००.००

६१५०७५७.००

६१५०७५७.००

२२०२५१२४३.००

(ख) भूकम्प आपत्कालिन सहायता आयोजना, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन ईकाई (DLPIU) तर्फ: चालु आ.व. २०७४/०७५ को श्रावण देखि पुसमासन्तसम्मको आम्दानी खर्चको विवरण

मन्त्रालय

व.उ.शि.नं.

खर्च शिर्षक

वजेट

निकासा रकम रु.

खर्च रु.

वांकी वजेट रु.

 संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

३०१८०१३

२२५२२

१०५१७०००.००

५२१८०२३.००

५२१८०२३.००

५२९८९७६.२०

३०१८०१४

२९१११

३०६०८०००.००

३०६०८०००.००

३०६०८०००.००

-

३०१८०१४

२९१११

१५०९६७०००.००

५७५१३५८३.५८

५७५१३५८३.५८

९३४५३४१६.४२

 

 

जम्मा

१९२०९२०००.००

९३३३९६०७.३८

९३३३९६०७.३८

९८७५२३९२.६२

 

13.तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण
 • नेपाल सरकार र सम्वन्धित मन्त्रालय, स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग लगायत अन्य मन्त्रालयहरुबाट प्राप्त परिपत्र, निर्देशन वमोजिमका कार्यहरु ।
   
14.अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक निकायले कुनै कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालन गरेको भए सोको विवरण

गत आ.व.सम्म जिल्ला प्रावधिक कार्यालय साविक जिल्ला विकास समितिको मातहतमा रही जि.वि.स.संगको समन्वय जिल्ल परिषदबाट पारित योजना तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन गर्ने कार्य गरेको हुंदा जि.वि.स.बाट सम्पादित कार्यहरु नै जिल्ला प्राविधिक कार्यालयबाट सम्पादित कार्यसूची रहेको :

15.सार्वजनिक निकायको वेभसाईट भए सोको विवरण

जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले आफ्नो सवै क्रियाकलापहरु जिल्ला समन्वय समितिको वेवसाईट मार्फत सार्वजनिक गर्ने गरेको यस कार्यालयको आफ्नो छुट्टै वेवसाईट नभएको ।
जि.स.स.को कार्यालयको वेवसाईट ः www.ddcktm.gov.np

ईमेल : dtokathmandu@gmail.com,

16.सार्वजनिक निकायले प्राप्त गरेको वैदेशिक सहायता र ऋण, अनुदान एवम् प्रावधिक सहयोग वा सम्झौता सम्बन्धी विवरण

एशियाली विकास वैंक र भारतीय सरकारले विभिन्न आयोजनामा प्राविधिक रेखदेख तथा सहयोग गर्ने गरेको ।

17.सार्वजनिक निकायले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम र सो को प्रगति प्रतिवेदन

कार्यालयबाट संचालित कार्यहरु वुँदा नंं ९ मा उल्लेख गरिएको ।

18.सार्वजनिक निकायले वर्गीकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामावली र त्यस्तो सूचना संरक्षण गर्न तोकिएको समयावधि

सबै सूचना खुल्ला रहेको ।

19.सार्वजनिक निकायमा परेको सूचना माग सम्बन्धी निवेदन र सो उपर सूचना दिइएको विषय

हालसम्म जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमा कुनै लिखित रुपमा सूचना माग नभएको ।

20.सार्वजनिक निकायका सूचनाहरु अन्यत्र प्रकाशन भएका वा हुने भएको भए सोको विवरण

गत विगतमा चौमासिक रुपमा काठमाडौं विकास सन्देश प्रकाशन गरी जि.वि.स./जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले संचालन गरेका सवै गतिविधिहरु नियमित रुपमा प्रकाशित हुने गरेको र उक्त क्रियाकलापहरु नियमित रुपमा जि.स.स.को वेवसाईट मार्फत सार्वजनिक हुने गरेको ।