1.सम्पादन गरेको कामको विवरण

क. पूर्वाञ्चल स्थित १६ जिल्लाहरुका लागि भ्याक्सिन खोप सामाग्री मासिक रुपमा पठार्इएको

ख. केन्द्र तथा क्षेत्रबाट प्राप्त प्रोग्राम आर्इटम तथा अत्यावश्यक औषधिहरु मासिक / त्रैमासिक र जिल्लाहरुको आवश्यकता अनुसार पठार्इएको ।

 

2.सूचना अधिकारी र प्रमुखको नाम र पद

सूचना अधिकारीः चन्द्रकान्त ठाकुर

 •  कोल्डचेन निरिक्षक

कार्यालय प्रमुखः भरत शाह

 • फार्मेसी अधिकृत (सातैँ)
3.ऐन, नियम, विनियम वा निर्देशिकाको सूची

स्वास्थ्य सेवा विभाग अर्न्तरगत रहेका बिभिन्न महाशाखाहरुको कार्य संचालन निर्देशिकाहरु ।

4.आम्दानी, खर्च तथा आर्थिक कारोबार सम्बन्धी अद्यावधिक विवरण

खर्चको फाँटबारी २०७४ पौष सम्म आ.व. ०७४/०७५

बजेट अनुदना वा उप शिर्षक नं. ३७००१३३

बजेट अनुदान वा उप शिर्षक नं. क्षेत्रिय स्वास्थ्य निर्देशनालयहरु

महिनाको खर्च 

महिना  सम्मको

खर्च र वितिय संकेत नं.

खर्चवितिय शिर्षक

अन्तिम बजेट

 महिना सम्मको

बजेट

कैफियत 

बजेट 

निकासा

२,७३,५१६४.००

१८,७८,२३९.६०

२११११

तलब

५०,०४,०००.००

१८७८२३९.६०

३१,२५,७६०.४०

 

  

९,०००.००

५४,०००.००

२१११३

महँगी भता

१,५५,०००.००

५४०००.००

१,०१,०००.००

 

 

१३,८००.००

१३,८००.००

२१११९

अन्य भता

५०,०००.००

१३८००.००

३६,२००.००

 

 

०.००

०.००

२११२१

पोशाक

९०,०००.००

०.००

९०,०००.००

 

 

०.००

०.००

२२१११

धारा तथा बिजुली

५६,०००.००

०.००

५६,०००.००

 

 

१०,०००.००

१०,०००.००

२२११२

सञ्चार महशुल

६१,०००.००

१००००.००

५१,०००.००

 

 

०.००

०.००

२२२११

इन्धन तथा अन्य इन्धन

७६,०००.००

०.००

७६,०००.००

 

 

०.००

०.००

२२२१२

सञ्चालन तथा मर्मत सम्भार

४२,०००.००

०.००

४२,०००.००

 

 

०.००

०.००

२२३११

कार्यालय सम्बन्धि

६९,०००.००

०.००

६९,०००.००

 

 

०.००

०.००

२२६११

अनुगमन तथा मूल्याँकन

१,००,०००.००

०.००

१,००,०००.००

 

 

०.००

०.००

२२६१२

भ्रमण खर्च

२५,०००.००

०.००

२५,०००.००

 

 

१०,०००.००

१०,५५१.००

२२७११

विविध

४०,०००.००

१०,५५१.००

२९,४४९.००

 

 

३,१६,३१६.४०

१९,६६,५९०.६०

 

जम्मा

५७,६८,०००.००

१९,६६,५९०.६०

३८,०१,४०९.४०

 

 

बजेट अनुदान वा उप शिर्षक नं. ३७०१२१३

बजेट अनुदान वा उप शिर्षकको नामः क्षेत्रिय स्वास्थ्य निर्देशनालयहरु

 

महिनाको खर्च

महिना सम्मको

खर्च र वितिय संकेत नं.

खर्चवितिय शिर्षक

अन्तिम बजेट

 महिना सम्मको

बाँकी

 • कै.
 • बजेट
 • निकासा

०.००

०.००

२२४१२

अन्य सेवा शुल्क

१,००,०००.००

०.००

१,००,०००.००

 

 

१०,४८,०१७.००

३१,८४,११४.००

२२५२२

कार्यक्रम खर्च

६०,००,०००.००

३१८४११४.००

२८,१५,८८६.००

 

 

८५००.००

११,३०००.००

२२६११

अनुगमन तथा मूल्याँकन

१५०,०००.००

११३०००.००

३७,०००.००

 

 

१०,५६,५१७.००

३२,९७,११४.००

 

 • जम्मा

६२,५०,०००.००

३२९७११४.००

२९,५२,८८६.००

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

बजेट अनुदान वा उप शिर्षक नं.३७०८०४३

महिनाको खर्च

महिना सम्मको

खर्च / बितिय संकेत नं.

खर्च वितिय शिर्षक

अन्तिम बजेट

महिना सम्मको

      बाँकी

 

 

 

बजेट     निकाशा

कैफियत

०.००

०.००

२२१११

धारा तथा बिजुली

६०,०००.००

०.००

६०,०००.००

 

 

०.००

९७,१६७.००

२२१२

संचालन तथा मर्मतसम्भार

२,००,०००.००

९७,१६७.००

१०२,८३३.००

 

 

०.००

९९,२३१.००

२२३११

कार्यालयसम्बन्धि

२,००,०००.००

९९,२३१.००

१००,७६९.००

 

 

०.००

०.००

२२४११

सेवा परामर्श

३३०,०००.००

०.००

३३०,०००.००

 

 

०.००

०.००

२२४१२

अन्य सेवा शुल्क

२४०,०००.००

०.००

२४०,०००.००

 

 

०.००

३,३५,७२९.००

२२५२२

कार्य क्रमखर्च

४५,६०,०००.००

३,३५,७२९.००

४२,२४,२७१.००

 

 

०.००

०.००

२२६११

खर्च

२००,०००.००

०.००

२,००,०००.००

 

 

०.००

५,३२,१२७.००

 

जम्मा

५७,९०,०००.००

५३२,१२७.००

५२,५७,८७३.००

 

 

बजेट अनुदान वा उप शिर्षकको नामः एकिकृत जिल्ला स्वास्थ्य कार्यक्रम

बजेट अनुदान वा उप शिर्षक नं.३७०८०४४

बजेट अनुदान वा उप शिर्षकको नामः एकिकृत जिल्ला स्वास्थ्य कार्यक्रम

महिनाको खर्च

महिना सम्मको

खर्च / बितिय संकेत नं.

खर्च वितिय शिर्षक

अन्तिम बजेट

महिना सम्मको

      बाँकी

 

कैफियत

बजेट

निकाशा

२,८९,९०१.००

२,८९,९०१.००

२९३११

फर्निचर तथा फिक्चर्स

३,००,०००.००

२,८९,९०१.००

१०,०९९.००

 

 

०.००

०.००

२९५११

मेसिनरी औजार

९,६१,०००.००

०.००

९,६१,०००.००

 

 

०.००

०.००

२९६२१

पुजिगत सुधार

५,००,०००.००

०.००

५,००,०००.००

 

 

२,८९,९०१.००

२,८९,९०१.००

२२४११

जम्मा

१७,६१,०००.००

२,८९,९०१.००

१४,७१,०९९.००

 

 

5.तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण

छैन ।

6.अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक निकायले कुनै कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालन गरेको भए सोको विवरण

छैन ।

7.सार्वजनिक निकायको वेभसाईट भए सोको विवरण

नभएको ।

8.सार्वजनिक निकायले प्राप्त गरेको वैदेशिक सहायता र ऋण, अनुदान एवम् प्रावधिक सहयोग वा सम्झौता सम्बन्धी विवरण

नरहेको ।

9.सार्वजनिक निकायले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम र सो को प्रगति प्रतिवेदन

नभएको ।

10.सार्वजनिक निकायले वर्गीकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामावली र त्यस्तो सूचना संरक्षण गर्न तोकिएको समयावधि

छैन ।

11.सार्वजनिक निकायमा परेको सूचना माग सम्बन्धी निवेदन र सो उपर सूचना दिइएको विषय

छैन ।

12.सार्वजनिक निकायका सूचनाहरु अन्यत्र प्रकाशन भएका वा हुने भएको भए सोको विवरण

नभएको ।

13.निकायको स्वरुप र प्रकृति

भ्याक्सिन र औषधिहरु भणडारण तथा बितरण ।

14.निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार

पूर्वाञ्चल स्थित १६ जिल्लाहरुका लागि भ्याक्सिन खोप सामाग्री, परिवार नियोजनका साधन, क्षयरोग कुष्टरोग तथा अन्य अत्यावश्क औषधिहरु स्वास्थ्य मन्त्रालयको नितिअनुसार स्वास्थ्य सेवा विभाग तथा  क्षेत्रबाट प्रमप्त हुने औषधिहरु विभागको वितरण तालिका तथा जिल्लाको माँग अनुसार वितरण गर्ने ।

15.निकायमा रहने कर्मचारी संख्या र कार्य विवरण

दरबन्दी संख्याः ११ जना ।

कार्यरत संख्याः ८ जना ।

कार्य विवरणः कार्यालयको प्राप्त कार्यक्रम अनुसार सम्पूर्ण कार्य तथामन्त्रालय तथा विभागले तोकेको सबै कार्यहरु ।

 

16.निकायबाट प्रदान गरिने सेवा
 • भ्याक्सिन खोप सामाग्रीहरु आपूर्ति तथा बितरण ।
 • ख. परिवार नियोजनका साधनहरुको आपूर्ति तथा बितरण
 • क्षयरोग कुष्टरोग तथा अन्य अत्यावश्क औषधिहरुको आपूर्ति तथा बितरण
 • स्वास्थ्य सेवा विभाग तथा  क्षेत्रबाट प्राप्त हुने औषधिहरुको आपूर्ति तथा वितरण ।
 •  केन्रबाट प्राप्त फर्म, पोष्टर, पम्पलेट आदीको बितरण ।
17.सेवा प्रदान गर्ने निकायको शाखा र जिम्मेवार अधिकारी
 • खोप शाखाः कोल्डचेन निरिक्षक चन्द्रकान्त ठाकुर ।
 •  औषधि भण्डार शाखा - टा. ना. सु. ( स्टोर किपर ) पुष्करनाथ ढकाल ।
 •    आर्थिक / प्रशासन शाखाः ले.पा. दया लक्ष्मी नेपाल ।
18.सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि

निशुल्क र यथाशिघ्र ।

भ्याक्सिन तथा अन्य सामाग्री वितरण मासिक/ चौमासिक र जिल्लाको आवश्यकता अनुसार ।

19.निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकारी

नेपाल सरकारको प्रकृया अनुसार र अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट ।

20.निर्णय उपर उजुरी सुन्ने अधिकारी

कार्यालय प्रमुख / विभागीय प्रमुख ।