1.निकायको स्वरुप र प्रकृति

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय,

बैदेशिक रोजगार विमाग

ई पि एस शाखा कार्यालय

ग्वार्को ललितपुर

2.निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार

बेरोजगार नेपाली युवाहरुलाई नेपाल र दक्षिण कोरीया सरकारका बिच सम्पन्न MOU बमोजिम रोजगार अनुमति प्रणालीबाट रोजगारीका लागि दक्षिण कोरीया पठाउने ।

3.निकायमा रहने कर्मचारी संख्या र कार्य विवरण

कर्मचारी स‌ंख्या - १८ (निर्देशक १, शा अ १, क ई १, क अ ४, ले पा १, ना सु ३, टा ना सु १, ख १, ह स चा २, का स ३)

4.निकायबाट प्रदान गरिने सेवा

भाषा परिक्षाका लागी सुचना प्रकाशन रोजगार अनुमति प्रणालीबाट दक्षिण कोरिया जाने कामदारहरुको भाषा परीक्षा स‌ंचालन,

नतिजा प्रकाशन,

रोजगार आबेदन फाराम दर्ता,

योग्य सुचिका लागी अनलाईन प्रकृयाबाट कोरिया पठाउने,

प्राप्त श्रम करारमा सम्बन्धित ब्यक्तिको दस्तखत गराई पठाउने,

भिषा फाराम भराई भिषाका लागि कोरियन दुताबास पठाउने,

कोरिया बाटैै प्राप्त उडान तालिका बमोजिम एयरलाईन्सहरु स‌ंग समन्वय गरी अन्तिम उडान तालिका तय गरी तोकिएकै समयमा कामदार दक्षिण कोरिया पठाउने ।

नेपाल स्थित कोरियन EPS Center संग समन्वय गरी आबश्यक कार्य गर्ने

5.सेवा प्रदान गर्ने निकायको शाखा र जिम्मेवार अधिकारी

सेवा प्रदान गर्ने निकाय - ई पि एस शाखा कार्यालय ,ग्वार्को ललितपुर

जिम्मेवार अधिकारी     - निर्देशक वावुराम खतिवडा

6.सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि

क्रम संख्या

विवरण

रकम

अमेरिकी डलरमा

 

इ.पि.एस. परीक्षा शुल्क

२४.००

 

स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क

५५.६४

 

स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क ( क्षयरोग जाँचमात्र)

१०.००

 

रोजगार दरखास्त फाराम दर्ता शुल्क

५.००

 

पासपोर्ट

५०.००

 

भिसा

६०.००

 

प्रारम्भिक तालीम

६३.००

 

हवार्इ भाडा

५२९.७५

 

बीमा

६५.००

 

१०

कामदार कल्याणकारी कोष

२५.००

 

११

रोजगार अनुमति प्रणाली व्यवस्थापन शुल्क

४६.२०

 

 

जम्मा

९३३.५९

 

सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने अवधि HRD Service of Korea बाट प्राप्त समय तालिका अनुसार

7.निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकारी

नेपाल सरकार र दक्षिण कोरिया सरकार बिच सम्पन्न MOU बमोजिम निर्देशक / महानिर्देशक / सचिव । टिप्पणी प्रकृयाबाट

8.निर्णय उपर उजुरी सुन्ने अधिकारी

नेपाल सरकार र दक्षिण कोरिया सरकार बिच सम्पन्न MOU बमोजिम निर्णयकर्ता भन्दा एक तह माथीको अधिकारी

9.सम्पादन गरेको कामको विवरण

Sent To Korea (२०७३/२०७४)

महिना       पुरुष     महिला     जम्मा

 कार्तिक       341      10          351   

मंसीर        401       17          418       

 पौष         229       21           250

10.सूचना अधिकारी र प्रमुखको नाम र पद

कार्यालय प्रमुख  - श्री वावुराम खतिवडा - निर्देशक

सुचना अधिकारी - श्री शोभाकर भण्डारी - शा अ

11.ऐन, नियम, विनियम वा निर्देशिकाको सूची

बैदेशिक रोजगार एेन २०६४ बैदेशिक रोजगार नियमावलि २०६४ रोजगार अनुमति (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०६३

12.आम्दानी, खर्च तथा आर्थिक कारोबार सम्बन्धी अद्यावधिक विवरण

कार्तिक

चालू

पूँजिगत

राजश्व 

धरौटी

बिबिध

आम्दानी

00

00 

33,109.00

   3,311.00

   1,09,42,000.00

खर्च

5,45,630.30  

 1,49,991.00

                  00  

                    00  

     1,16,35,800.00

मंसीर

चालू

पूँजिगत

राजश्व 

धरौटी

बिबिध

आम्दानी

                          00  

00

   600.00

                   00  

     19,20,000.00

खर्च

     12,63,513.60

6,49,750.00  

00  

00  

     25,17,765.00

पौष

चालू

पूँजिगत

राजश्व 

धरौटी

बिबिध

आम्दानी

             00                

00  

     00

                    00  

8,28,000.00

खर्च

         9,15,557.30

           00  

       00             

00

1,7,35,006.00

13.तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण

उल्लेखनीय केही नभएको

14.अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक निकायले कुनै कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालन गरेको भए सोको विवरण

१- CBT Exam Hall निर्माणका लागी बोलपत्र आह्वान 

२- कोरियामा अबैधानिक बसाई न्यूनिकरणका लागी नेपाली राजदुतावास मार्फत कोरियाका बिभिन्न ठाउमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम

३- Happy Name Returns कार्यक्रम नेपाली दुतावास द. कोरिया मार्फत स‌ंचालन

15.सार्वजनिक निकायको वेभसाईट भए सोको विवरण

www.epsnepal.gov.np

16.सार्वजनिक निकायले प्राप्त गरेको वैदेशिक सहायता र ऋण, अनुदान एवम् प्रावधिक सहयोग वा सम्झौता सम्बन्धी विवरण

नभएको

17.सार्वजनिक निकायले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम र सो को प्रगति प्रतिवेदन

११८७६ जना ई पी एस पासर ब्यक्तिहरुको रोष्टर निर्माण को अनलाईन प्रकृया बाट कोरीया पठाउने काम सम्पन्न गरीएको

18.सार्वजनिक निकायले वर्गीकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामावली र त्यस्तो सूचना संरक्षण गर्न तोकिएको समयावधि

कार्यालयबाट सम्पन्न हुने कामहरु सबै हाम्रो website www.epsnepal.gov.np बाट सार्वजनिक हुने गरेको

19.सार्वजनिक निकायमा परेको सूचना माग सम्बन्धी निवेदन र सो उपर सूचना दिइएको विषय

नभएको

20.सार्वजनिक निकायका सूचनाहरु अन्यत्र प्रकाशन भएका वा हुने भएको भए सोको विवरण

कार्यालयबाट सम्पन्न हुने कामहरु सबै हाम्रो website www.epsnepal.gov.np बाट सार्वजनिक हुने गरेको

टोल फ्रि नम्बर १६१८०१५१८६३४९ नम्बरबाट पनि सुचना प्राप्त गर्न सकिने