1.निकायको स्वरुप र प्रकृति

स्वरुप - नेपाल सरकार, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मंत्रालय, नापी विभाग अर्न्तर्गतको जिल्ला  स्तरीय कार्यालय

प्रकृति - मालपोत कार्यालयलाई जग्गा प्रशासनको कार्यमा प्राविधिक सहयोग गर्ने, कित्ता नापी सम्बन्धि कार्य  । व्यक्ति वा संस्थाको माग अनुसार जग्गाको साँध सिमाना नक्शा अनुसार यकिन गर्ने ।  

2.निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार
 • मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त लिखत - अंशवणडा, राजिनामा, अदालतको फैसलार इत्यादि) अनुसार कित्ताकाट गर्ने ।
 • व्यक्ती, संस्था लगायत विभिन्न निकायबाट माग भए अनुसार नक्शा प्रिन्ट, फिल्डबूक उत्तार र प्लटबूक उत्तार उपलब्ध गराउने ।
 • व्यक्ति, संस्था एवं विभिन्न सरकारी र गैर सरकारी निकायको माग बमोजिम मौजुदा नक्शा अनुसार फिल्ड रेखांकन गर्ने ।
 • राजमार्ग र सहायक मार्गहरुको तोकीएको मापदणड अनुसार लगतकट्टा गर्ने।
 • नेपाल सरकार बाट तोकीएको क्षेत्रमा नाप नक्शा गर्ने ।
3.निकायमा रहने कर्मचारी संख्या र कार्य विवरण

पद

दरबन्दी संख्या

कार्यरत

प्रमुख नापी अधिकृत

नापी अधिकृत

नायब सुब्बा

सर्भेक्षक

२२

15

सह-लेखापाल)

अमीन

ह.स.चा.

कार्यालय सहयोगी

करार

12

12

कार्य विवरण (यसै विवरण साथ संलग्न छ)

 • प्रमुख नापी अधिकृत :- श्री मग्नु दत्त
 • नापी अधिकृत :-श्री खिलराज चौहान, श्री सुमन श्रेष्ठ, श्री डिल्ली जङ्ग थापा, श्री सुधिर कुमार गुप्ता, श्री सामोद लाल कर्ण   
 • ना.सु. - श्री नवराज दहाल
 • सर्भेक्षक :-

श्री दीपेन्द्र वीर शाही, श्री श्याम कृष्ण बिष्ट, श्री नवल किशोर साह, श्री अरुण कुमार लाल दास, श्री हेडम्ब राज मैनाली, श्री सदानन्द यादवर,र इ. श्री विष्णु आत्रेय, श्री दुर्गा चौलागाई, श्री विजुभक्त श्रेष्ठ, श्री दशरथ मण्डल, श्री रामकृष्ण जैसी, श्री संजय कुमार चौधरी, श्री  बिरेन्द्र बहादुर चन्द, श्री प्रेम राज अवस्थि, श्री तेज कुमारी रुचाल

अमिन :- श्री राजेन्द्र चन्द. श्री रेवती ढुंगाना, श्री नविना रानामगर

 • लेखापाल :- श्री अनुराधा घिमीरे
 • कार्यालय सहयोगी :- श्री कृष्ण कार्की, श्री खड्ग बहादुर थापा मगर, श्री बिना श्रेष्ठ, श्री राजु खत्री
 • कार्यालय सहयोगी-करार) :- श्री भिम प्रसाद भट्टर्राई, श्री पुरुषोत्तम तिमिल्सिना, श्री बेबी क्षेत्रि, श्री गिता प्रजापति, श्री संतोष साह, श्री राजेन्द्र बहादुर केसी, श्री  गिता नगरकोटी, श्री  अमृता अधिकारी, श्री सुनिता भण्डारी, श्री  ममता थापा, श्री विनोद कुमार देव, श्री सबिता खतिवडा
4.निकायबाट प्रदान गरिने सेवा
 • मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त लिखत -अंशवण्डा, राजिनामा,अदालतको फैसलार इत्यादि) अनुसार कित्ताकाट गर्ने ।
 • व्यक्ती, संस्था लगायत विभिन्न निकायबाट माग भए अनुसार नक्शा प्रिन्ट ,फिल्डबूक उत्तार र प्लटबूक उत्तार उपलब्ध गराउने ।
 • व्यक्ति,संस्था एवं विभिन्न सरकारी र गैर सरकारी निकायको माग बमोजिम मौजुदा नक्शा अनुसार फिल्ड रेखांकन गर्ने ।
 • नाप नक्सा सम्बन्धि कार्य
5.सेवा प्रदान गर्ने निकायको शाखा र जिम्मेवार अधिकारी
 • नक्सा अध्यावधिक शाखा, मैतिदेवी, काठमाडौ
 • नक्शा प्रिन्ट, ट्रेस उपलब्ध गराउने, कित्ताकाट सम्बन्धि कार्य, हाल साविक भिडाइ विवरण पठाउने, फिल्डबुक उतार, फिल्ड रेखाङकन्, अदालत अख्तियार लगायतका निकायबाट माग भएका विवरण  प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउने ।
 • नाप नक्सा शाखा, बसुन्धारा काठमाडौं
 • साबिक गाविस फुटुङ र गोलढुँगाको पुनः नक्सा सम्बन्धि कार्य ।
6.सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि

नक्सा प्रिन्ट .................रू १००/-

टिकट दस्तुर ................रू १०/- प्रति निवेदन, नक्साको लागि मात्र)

नक्सा ट्रेश .................रू. १००/- प्रति कित्ता )

फिल्डबूक उत्तार ..........रू. १०/- प्रति कित्ता )

फिल्ड रेखांकन .............(न.पा. र गा.वि.स.को दुरी एवं रेखांकन गर्नु पर्ने कित्ता अनुसार (रू. २५३०/-  देखि शुरु )

कित्ता एकिकरण .............फिल्ड रेखांकन राजस्व + प्रति कित्ता रू ५०/-

नक्सा प्रिन्ट , नक्सा ट्रेस र फिल्डबूक उत्तारको निवेदन १:(३) बजे सम्म प्राप्त भएमा सोही दिन ।१:(३) बजे पछि प्राप्त निवेदनको भोलीपल्ट ।

फिल्ड रेखांकनको निवेदन प्राप्त भएको १५ दिन भित्र -कार्तिक १५ देखि जेष्ठ १५ सम्म )

7.निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकारी

जग्गा प्रशासनको कार्यमा मालपोत कार्यालयलाई प्राविधिक सहयोग गर्ने कार्यालयको रूपमा स्थापित रहेकोले यस कार्यालयबाट खासै निर्णय नहुने गरेको । जग्गा नाप जाँचको क्रममा परेका तेरो मेरो उजुरीको निर्णय जग्गा नाप जाँच ऐन २०१९ को दफा ७(९) बमोजिम तेरो मेरो निर्णय गरिन्छ साथै चित्त नबुझ्ने पक्षको पुनरावेदन अदालत मा उजुरी गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

8.निर्णय उपर उजुरी सुन्ने अधिकारी

दैनिक कार्यमा कठिनाई भए उजुरी सुन्ने अधिकारी - प्रमुख नापी अधिकृत

9.सम्पादन गरेको कामको विवरण

नक्सा अध्यावधिक शाखातर्फ-वाषिर्क अवधि)

विवरण

फिल्डबुक उतार /प्लट रजिस्टर उतार

क्षेत्रफल चेकजांच

फिल्ड रेखांकन

कित्ताकाट

नक्सा ट्रेस

नक्सा विक्रि

परिमाण सङ्ख्या

२८१

४७

१५५

३९२९

५७५४

नाप नक्सा तर्फ- जग्गा पुनः नापी भएको -हालसम्म)

लक्ष्य : ६० हे

प्रगति : ५३ हे

10.सूचना अधिकारी र प्रमुखको नाम र पद

सूचना अधिकारी :- सुमन श्रेष्ठ (नापी अधिकृत)

कार्यालय प्रमुख :- मग्नु दत्त (प्रमुख नापी अधिकृत)

11.ऐन, नियम, विनियम वा निर्देशिकाको सूची

जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९

जग्गा नाप जाँच नियमावली,२०५८

जग्गा नापजाँच तथा नक्सा श्रेष्ता अध्यावधिक सम्बन्धि निर्देशिका, २०७३)

12.आम्दानी, खर्च तथा आर्थिक कारोबार सम्बन्धी अद्यावधिक विवरण

चालू आ.व. को राजस्व विवरण :

राजस्व शीर्षक

रकम

नक्शा प्रिन्ट/ट्रेस

रु. १७३५४४०/-

फिल्ड रेखांकन

रु. २६२१९०/-

फिल्डबुक उतार तथा पुर्जा  दस्तुर

रु. ९६०५/-

बेरुजु फर्छ्यौट

रु. २३४९७/-

जम्मा

रु. २०३०७३२/-

चालु आ.व. को आम्दानी र खर्चको विवरण

शिर्ष

 

विनियोजितर

खर्च

कैफियत

चालु

३३६०१६३

    २२४५००००|००

           ७३९२६९१|९५

 

    ४८९६०००|००

          १३६३३२०|००

 

पंूजिगत

३३६१०६५

     १६२२०००|००

         ००|००

 

    २४९०००|००

        ५३८९३|००|

 

 

आर्थिक वर्षा भूमि व्यवस्थापनमा सुदृढीकरण कोषबाट प्राप्त रकम

कैफियत

शिर्ष

प्राप्त रकम

खर्च रकम

खर्चको विवरण -इकाई र सङ्ख्या समेत  खुल्ने गरी उल्लेख गर्ने )

फर्निचर खरिद   

००

×

×

सवारी साधन

×

×

मेसीनरी औजार  

×

×

कम्पाउन्डवाल

×

×

पूंजीगत सुधार

×

×

कार्यालय सामान

×

×

मर्मत संम्भार

×

४४७४८|००

इन्धन

×

×

जम्मा

 

 

×

 

यस वर्षरकम प्राप्त नभएको र अघिल्लो आर्थिक वर्षो भुक्तानी मात्र भएको ।  

13.तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण

-

14.अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक निकायले कुनै कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालन गरेको भए सोको विवरण

साबिक गाविस फुटुङ्ग र गोलढुँगाको जम्मा ५३ हेक्टर नाप नक्सा भएको |

15.सार्वजनिक निकायको वेभसाईट भए सोको विवरण

वेब साईट नभएको

ईमेल: surveydillibazaar@gmail.com

16.सार्वजनिक निकायले प्राप्त गरेको वैदेशिक सहायता र ऋण, अनुदान एवम् प्रावधिक सहयोग वा सम्झौता सम्बन्धी विवरण

छैन 

17.सार्वजनिक निकायले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम र सो को प्रगति प्रतिवेदन

यसै साथ संलग्न छ ।

18.सार्वजनिक निकायले वर्गीकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामावली र त्यस्तो सूचना संरक्षण गर्न तोकिएको समयावधि

नतोकिएको

19.सार्वजनिक निकायमा परेको सूचना माग सम्बन्धी निवेदन र सो उपर सूचना दिइएको विषय

निवेदन नपरेको

20.सार्वजनिक निकायका सूचनाहरु अन्यत्र प्रकाशन भएका वा हुने भएको भए सोको विवरण

नाप नक्सा गरी नापी टोली बाट ७ दिने सुचना प्रकाशन गर्ने गरेको ।