1.निकायको स्वरुप र प्रकृति

जिल्ला समन्वय समिति निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले नेतृत्व गर्ने कार्यालय हो । जिल्ला समन्वय समितिमा जिल्ला सभाका सदस्यहरुले निर्वाचित गरेका ६–९ जनाको संख्यामा पदाधिकारीहरु रहने व्यवस्था छ । जिल्ला भित्रका नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरु जिल्ला सभाका सदस्य रहन्छन् । जिल्ला सभाको तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम जिल्ला समन्वय समितिले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । काठमाडौं जिल्ला समन्वय समितिमा प्रमुख, उपप्रमुख र ७ जना सदस्य गरी जम्मा ९ जना पदाधिकारी रहनु भएको छ ।
काठमाडौं जिल्ला समन्वय समितिको वैठक प्रत्येक महिना कम्तिमा १ पटक वस्दछ । यस्ले गर्ने निर्णयहरुको कार्यान्वयन तथा दैनिक प्रशासन संचालनको लागि जिल्ला समन्वय अधिकारीको नेतृत्वमा निजमती तथा स्थानीय तह तर्फका कर्मचारीहरु रहेका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा  २२० मा जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था भई संविधानको धारा २२०(७) र  स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ९२ ले जि.स.स.ले गर्ने कार्य निर्दिष्ट गरेको छ ।
 

2.निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार

देहाय वमोजिमका कार्यहरु यस्को कार्यक्षेत्र भित्र पर्दछन् ।

(क) नेपालको संविधानको धारा २२० अनुसारका कार्यहरु :

 • जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिका बीच समन्वय गर्ने,
 • विकास तथा निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न सोको अनुगमन गर्ने,
 • जिल्लामा रहने संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय र गाउँपालिका र नगरपालिका बीच समन्वय गर्ने,
 • प्रदेश कानून बमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्ने । तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ वमोजिम जिल्ला समन्वय समितिले गर्नुपर्ने कार्यहरु निम्नानुसार रहेका छन् ।

(ख) स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ अनुसारका कार्यहरु

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ९२ मा जिल्ला सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय वमोजिम हुने उल्लेख छ ।

 • जिल्लाभित्रका गाउँपालिका वा नगरपालिकाबिचको विकास निर्माणका विषय पहिचान गर्न तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक समन्वय गर्ने,
 • जिल्लाभित्र सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रमको विवरण तयार गरी त्यस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारिता तथा व्यवस्थापनका विभिन्न चरणमा अनुगमन गर्ने, त्यस्ता कार्यक्रमको प्रतिफलका सम्वन्धमा क्षेत्र वा समुदायगत, विषय क्षेत्रगत र पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक सुझाव वा मार्गदर्शन दिने र त्यसरी दिएका सुझाव वा मार्गदर्शनलाई सार्वजनिक गर्ने,
 • जिल्लाभित्रका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको क्षमता विकासको लागि प्रदेश तथा सङ्‍घसँग समन्वय गर्ने,
 • जिल्लामा रहने सङ्‍घीय वा प्रदेश सरकारी कार्यालय र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबिच समन्वय गर्ने,
 • जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकबिच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा सोको समाधानका लागि समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने,
 • जिल्लाभित्रको प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी योजना र कार्यको समन्वय गर्ने,
 • जिल्लाभित्रको विकास तथा निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न गैरसरकारी सङ्‍घ संस्था तथा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने,
 • जिल्लाभित्रको विकास तथा निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन भए नभएको सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा अनुगमन गरी विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्नको लागि मन्त्रालय, स्थानीय तहसम्बन्धी विषय हेर्ने प्रदेश सरकारको मन्त्रालय तथा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपलिकालाई समेत सुझाव दिने,
 • आफ्नो काम कारबाहीको सम्बन्धमा मन्त्रालय र स्थानीय तह सम्बन्धी विषय हेर्ने प्रदेश सरकारको मन्त्रालयलाई प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने,
 • जिल्लाभित्रको विकास तथा निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि वर्षको कम्तीमा एक पटक वार्षिक समीक्षाको कार्यक्रम आयोजना गरी सो जिल्लाबाट सङ्घीय संसद र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने संसद-सदस्यलाई आमन्त्रण गरी सुझाव लिने,
 • नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकेका अन्‍य कार्य गर्ने।

(ग)  संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको निर्णयवाट चालु आ.व.का लागि थप गरिएका कार्यहरु

 • अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि प्राकृतिक स्रोत (ढुंगा, गिट्टी, वालुवा, माटो) उपयोग कर तथा पटके सवारी लगायत अन्य करहरु विगतमा झै जिल्ला समन्वय समितिले नै उठाउने गरिएको ।

(घ) राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणबाट निजी आवास पुर्ननिर्माण सम्वन्धी कार्यहरु

 • २०७२ साल वैशाख १२ गतेको भुकम्पमा घर क्षति भई निजी आवास पुर्ननिर्माण सम्झौता भएका व्यक्तिहरुलाई तोकिए वमोजिमको रकम उपलव्ध गराउने कार्य ।

(ङ)  अन्य

 • संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय लगायत अन्य विभिन्न केन्द्रीय निकायबाट अनुरोध भई आएका/आउने कार्यहरु पनि गर्ने गरेको छ ।
3.निकायमा रहने कर्मचारी संख्या र कार्य विवरण

निजामती सेवा तर्फ

सि नं

श्रेणी/तह

पद

कार्यरत शाखा

रा.प. द्वितीय

जिल्ला समन्वय अधिकारी श्री गोपाल कुमार अधिकारी

कार्यालय प्रमुख

रा.प. तृतीय

यो.अ.तथा प्र.अ. श्री घनश्याम तिमिल्सिना

प्रशासन, योजना, राजश्व

रा.प. तृतीय

लेखा अधिकृत श्री प्रमोद कुमार तिमिलसीना

लेखा

स्थानीय तह तर्फ

सि नं

श्रेणी/तह

पद

कार्यरत शाखा

अधिकृत स्तर सातौं

वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत (सामाजिक विकास)

श्री दिपक कुमार के.सी.

सामाजिक विकास

अधिकृत स्तर छैठौं

कम्प्यूटर अधिकृत एवं सुचना अधिकारी

श्री सीता कार्की

सूचना शाखा

अधिकृत स्तर छैठौं

टिम लिडर श्री शारदा कंडेल

समन्वय शाखा

समन्वयकर्ता

श्री मनमीरा श्रेष्ठ

गरीवसंग विशेश्वर कार्यक्रम

सहायक स्तर पाँचौं

नायव सुब्वा श्री शान्तकुमार महर्जन

योजना /जिन्सी शाखा

सहायक स्तर पाँचौं

लेखापाल श्री शारदा उप्रेती

लेखा शाखा

सहायक स्तर पाँचौं

ना.सु. श्री सीता थपलिया

प्रशासन

सहायक स्तर पाँचौं

ना.सु. श्री संजीव कुमार श्रेष्ठ

राजश्व/लेखा

सहायक स्तर चौथो

खरिदार श्री निर्मला के.सी.

दर्ता चलानी

१०

सहायक स्तर चौथो

खरिदार श्री अष्ट कुमार महर्जन

राजश्व

११

श्रेणी विहिन

सवारी चालक श्री दिपक थापा

प्रमुखज्यूको सवारी

१२

श्रेणी विहिन

कार्यालय सहयोगी श्री डम्वर वहादुर तामाङ्ग

प्रशासन

१३

श्रेणी विहिन

कार्यालय सहयोगी श्री सानोभाई थापा

लेखा

१४

श्रेणी विहिन

कार्यालय सहयोगी श्री रामेश्वर कार्की

राजश्व

१५

श्रेणी विहिन

कार्यालय सहयोगी श्री खम वहादुर अर्याल

सूचना, प्रमुखज्यूको सचिवालय

१६

श्रेणी विहिन

कार्यालय सहयोगी श्री प्रकाश महर्जन

राजश्व

 

 

करारतर्फ

 

 

१८

श्रेणी विहिन

सवारी चालक श्री विष्णु वहादुर वुढाथोकी

उप-प्रमुखज्यूको सवारी

१९

श्रेणी विहिन

सवारी चालक श्री बलराम श्रेष्ठ

जि.स.अ.ज्यूको सवारी

२०

श्रेणी विहिन

कार्यालय सहयोगी श्री सुनिता कार्की

प्रमुखज्यूको सचिवालय

२१

श्रेणी विहिन

सफाई कर्मचारी श्री विद्या वस्याल

प्रशासन

२२

श्रेणी विहिन

सफाई कर्मचारी श्री रुपा पोडे

प्रशासन

२३

श्रेणी विहिन

सफाई कर्मचारी श्री निरमाया देउला

प्रशासन

    

निजी आवास पुनर्निमार्ण (भुकम्प सम्वन्धी कार्य)

२४

MIS Specialist 

श्री रामकृष्ण भेटवाल

 

२५

सामाजिक विकास विज्ञ

श्री मोति प्रसाद लामिछाने

 

२६

अनुगमन तथा मूल्यांकन विज्ञ

श्री राजकुमार पौडेल

 

महा/नगरपालिकामा काज खटिएका कर्मचारीहरुको विवरण

क्र.सं.

पद

कर्मचारीको नाम

काजमा गएको कार्यालय

व.आ.ले.प. अधिकारी

श्री गोपाल प्रसाद पोखरेल

का.म.पा.

व.सूचना अधिकृत

श्री प्रविण प्याकुरेल

का.म.पा.

कार्यक्रम अधिकृत

श्री सुदर्शन खनाल

तारकेश्वर नगरपालिका

ईन्जिनियर

श्री प्रकाशमान श्रेष्ठ

गोकर्णेश्वर नगरपालिका

ईन्जिनियर

श्री सन्देश ढकाल

कागेश्वरी मनोहरा न.पा

ईन्जिनियर

श्री अनिलनाथ श्रेष्ठ

का.म.पा.

सब–ईन्जिनियर

श्री मन्दिरा श्रेष्ठ

वूढानीलकण्ठ न.पा.

सब–ईन्जिनियर

श्री सन्ध्या रेग्मी

नागार्जुन न.पा.

सब–ईन्जिनियर

श्री लिलम राज राई

कागेश्वरी मनोहरा

१०

सब–ईन्जिनियर

श्री जागेश्वर साह

तारकेश्वर न.पा.

११

सब–ईन्जिनियर

श्री कुमार प्रसाद सापकोटा

गोकर्णेश्वर नगरपालिका

१२

सब–ईन्जिनियर

श्री दिल प्रसाद भट्टराई

शंखरापुर न.पा.

१४

सब–ईन्जिनियर

श्री भाई राम थापा

वूढानीलकण्ठ न.पा

१५

हलुका सवारी चालक

श्री राम कुमार वुढाथोकी

महानगरपालिका

 
4.निकायबाट प्रदान गरिने सेवा
 • वुँदा नंं १ र २ मा उल्लेख भए वमोजिम र सो संग सम्वन्धित सवै प्रकारका सेवा उपलव्ध गराउने । 
 • विभिन्न निकायहरु विच समन्वय र अनुगमन सम्वन्धी कार्यहरु ।
   
5.सेवा प्रदान गर्ने निकायको शाखा र जिम्मेवार अधिकारी

सि नं

शाखा

शाखा प्रमुखको पद र नाम

कैफियत

प्रशासन, राजश्व र योजना

यो.अ.तथा प्र.अ. श्री घनश्याम तिमिल्सिना

 

लेखा शाखा

लेखा अधिकृत श्री प्रमोद कुमार तिमिलसीना

 

सामाजिक विकास

वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत (सामाजिक विकास)

श्री दिपक कुमार के.सी.

 

सूचना

कम्प्यूटर अधिकृत एवं सुचना अधिकारी

श्री सीता कार्की

समन्वय

टिम लिडर श्री शारदा कंडेल

 

गरीवसंग विशेश्वर कार्यक्रम

श्री मनमीरा श्रेष्ठ

 

योजना/जिन्सी

नायव सुब्वा श्री शान्तकुमार महर्जन

राजश्व

ना.सु. श्री संजीव कुमार श्रेष्ठ

प्रशासन

ना.सु. श्री सीता थपलिया

 

१०

प्रमुखज्यूको सचिवालय

खरिदार श्री दिपक प्रसाद रुपाखेती

 

6.सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि

१० पेजसम्मको सूचना निःशुल्क प्राप्त हुने र सो भन्दा माथि भएमा प्रति पेज रु ५।— दस्तुर लाग्ने, सूचनाको प्रकृति हेरी बढीमा १५ दिन सम्मको अवधि लाग्ने ।

7.निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकारी
 • शाखासंग सम्वन्धित नियमित कामहरु शाखा प्रमुखबाट निर्णय हुने ।
 • विशेष निर्णय तथा कार्यालय प्रमुखबाटै हुनुपर्ने भनी तोकिएको कामहरु कार्यालय प्रमुखबाट निर्णय हुने ।
 • नीतिगत विषयका निर्णयहरु जिल्ला समन्वय समितिबाट ।
8.निर्णय उपर उजुरी सुन्ने अधिकारी
 • जिल्ला समन्वय अधिकारी मातहतबाट भएको निर्णयको जिल्ला समन्वय अधिकारी 
 • जिल्ला समन्वय अधिकारीबाट भएको निर्णयको जि.स.स. प्रमुख 
 • दैनिक सेवा प्रवाह तथा कर्मचारीको कार्यव्यवहारवारे गुनासो सुन्ने अधिकारीः योजना अनुगमन तथा प्रशासकिय अधिकृत
9.सम्पादन गरेको कामको विवरण

(क) विभिन्न शाखावाट सम्पादन भएका मुख्य मुख्य कार्यहरु :

(१) प्रशासन शाखा मार्फत भएका कार्यहरु :

(१) प्रशासन शाखा मार्फत भएका कार्यहरुः
(क) जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समितिको निर्णयानुसार जि.स.स. र विभिन्न निकायका २ जना कर्मचारीलाई न.पा.मा कामकाज गर्न  पठाइएको । 
(ख) विभिन्न विषयमा परेका उजुरी/फछ्र्यौटः १ वटा
(ग) चिठ्ठी पत्र दर्ता चलानी ः
     दर्ताः       २३६
     चलानीः   ४९४
(घ) जलस्रोत समिति दर्ता सम्वन्धीः निम्नानुसारका ६ वटा जल उपभोक्ता समिति दर्ता गरिएको । 
    १  ठूलोधारा जितपुरफेदी खानेपानि तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति, तारकेश्वर न.पा. ३
   २  कपनटार खानेपानि तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति, बुढानिलकण्ठ न.पा. ११
   ३  चुनिखेल टुपेक खानेपानि तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति, बुढानिलकण्ठ न.पा. १३
   ४  विन्दवासीनी महांकाल खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति, वुढानिलकण्ठ न.पा.११ र १२
   ५  नागढुंगा खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति, चन्द्रागीरी न.पा. वडा नं. २
   ६  थानकोट खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति, चन्द्रागीरी न.पा. वडा नं. ३ र ४

(२)  योजना शाखाः

 • संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयबाट चालु आ.व. २०७४/०७५ का लागि प्राप्त देहायका संस्थाहरुले गरेको कार्यक्रमका लागि भुक्तानी प्रक्रिया अगडि वढाइएको ।

            –    श्री चैतन्य सारस्वत सभा, वजेट रु. १० लाख
            –    श्री नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, रु. ११ लाख

३) सूचना शाखाबाट सम्पादन भएका र हुँदै आएका कार्यहरु:

 • Website अद्यावधिक सम्वन्धी (www.ddcktm.gov.np) जि.स.स.का सवै गतिविधिहरु नियमित रुपमा अद्यावधिक भईरहेको ।
 • Bulk SMS सम्वन्धी कार्य (३३२३४) : जि.स.स.ले आयोजना गर्ने कार्यक्रमहरुको लागि सरोकारवालाहरुलाई Bulk SMS मार्फत सूचना दिने गरिएको ।
 • E-Attendence (विद्युतीय हाजिरी) सम्वन्धी कार्य ।
 • जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समितिबाट नगरपालिकाहरुमा व्यवस्थापन गरिएको कर्मचारीहरुको विवरण सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्धारा संचालनमा ल्याइएको Online Software EMIS मा प्रविष्टि गर्ने कार्य भईरहेको ।
 • चालु आ.व. २०७४/०७५ बाट सूचना प्रवाहका लागि सूचना अधिकारीको कार्य गर्दै आइरहेको ।
 • राष्ट्रिय सूचना आयोगले संचालनमा ल्याएको स्वतः प्रकाशिन व्यवस्थापन प्रणाली (PDMS) सम्वन्धी कार्य: जस अन्तर्गत चालु आ.व. २०७४/०७५ को पहिलो त्रैमासिक प्रकाशन (श्रावण–आश्विन) pdms.gov.np र जि.स.स.को वेवसाईट www.ddcktm.gov.np मा प्रकाशित भईसकेको ।
 • काठमाडौं जिल्लाका सवै महा/नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुको सम्पत्ति विवरण संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय/राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्र वमोजिम राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले संचालनमा ल्याएको bibaran.nvc.gov.np Online Systemमा विवरण प्रविष्टि गर्ने काम सम्पन्न भएको ।
 • जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रत्येक महिनाको ४ गते आयोजना गर्ने सूचना अधिकारीहरुको नियमित वैठकमा सहभागी हुने गरेको । 
 • FSCN संस्थाद्धारा २०७४ पौष २ देखि ७ गतेसम्म संचालित GIS तालिममा सहभागी भएको ।
 •    कम्प्यूटर व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्यहरु (जि.स.स.को सवै शाखाहरुमा सहजीकरण)

(४)  सामाजिक विकास शाखा :
    निम्नानुसारका १० वटा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र गैरसरकारी संस्थाहरुलाई विदेशबाट सहायता प्राप्त गर्न पूर्वस्वीकृती दिइएको ।

क्र.सं.

संस्थाको नाम

परियोजनाको नाम

दातृ संस्था

कार्यक्षेत्र/अवधि

कूल वजेट रु

1

Nepal Nazareth Society

Women Empowerment Program

Nazareth Literary and Benevolent Institution

Kathmandu

(Sep 2017-Aug 2018)

 

2,216,000.00

2

Nepal Youth Foundation-Nepal

Reconstruction of School Building

Supporting Nepals Children-UK

Tarakeshwor Municipality-6

(Nov 2017-Nov 2018)

12,938,284.00

3

Student Help Nepal

Scholarship Program

Stiching Studenten-en Musahar Project Nepal

Kathmandu Metropolitiancity-6,Bouddha

(Nov 2017-Aug 2018)

4,014,300.00

4

Dhrubatara Children Development Society

Educattion for Children

Dhrubatara Children Development Society France

Nagarjun Municipality-10

(2074/4/1-2075/3/31)

2,000,000.00

5

ASHA/Nepal

Promoting Agro-ecology Practices and Sustainable Agriculture Farming System Project

IDEX,USA

Dakshinkali Municipality

(2074 Asoj-2075 Bhadra)

2,030,000.00

6

New Sadle

Rehabiliation Programme for Leprosy and other disabled person

Nepra Ev.Germany

Budhanilkantha Municipality-11

(2074/4/1-2075/3/32)

13,197,530.00

7

Child Development Society

Health and Nutrition

"Himamlayan Health Initiative -HHI and

Association of Nepali Physicians in America"

Budhanilkantha Municipality-12

(Dec 2017-Oct 2018)

1,056,382.00

8

Media Action Nepal

National Seminar on Role of Media in Peace Building

ICRC Nepal

Kathmandu

(1st and 2nd jan 2018)

502,175.00

9

Bhaskar Memorial Foundatiuon

Building Construction of Bhaskar Memorial Foundation

Nick Simons Foundation

Kathmandu Metropolitiancity-10

(2074/10/30-2076/10/30)

20,000,000.00

!)=

Bhaskar Memorial Foundatiuon

Bhaskar Initiative for School Heart-Health Empowerment Studies (BISHES)

Nick Simons Foundation

Wholeover Nepal (7 provinces)

(2074/11/1-2075/11/1)

5,177,421.00

(५) राजश्व शाखा : 

 •  वालुवा ढुंगा खानी अनुगमन वैठक संख्या: २ वटा (मिति २०७४ कात्तिक १६ गते र २०७४ पुस १३ गते)
 •  निजी जग्गा व्यवस्थापन सम्वन्धी अनुगमन गरी प्रतिवेदन प्राप्त भएको : दक्षिणकाली नगरपालिका वडा नं. ४ स्थित नरेश कुमार वानिया र जितेन्द्र श्रेष्ठको नाममा दर्ता कायम भएको निजी जग्गा व्यवस्थापन।

(६) निजी आवास पुर्ननिर्माणतर्फ : आ.व. २०७४/७५  दोस्रो त्रैमासिकसम्मको खर्च विवरण

 

आ.व. २०७४/७५ पुस ३० गते सम्मको खर्च विवरण

सि.नं

नगरपालिका

पहिलो किस्ता

दोश्रो किस्ता

तेश्रो किस्ता

प्रबलीकरण संख्या

जम्मा रकम(रु.हजारमा)

संख्या

रकम (रु.हजारमा)

संख्या

रकम (रु.हजारमा)

संख्या

रकम (रु.हजारमा)

पहिलो

दोश्रो

रकम (रु.हजारमा)

काठमाडौ महा

२७२

१३६००

३७३

५५९५०

१५१

१५१००

५०

८४७००

किर्तिपुर

५६

२८००

२९२

४३८००

१५३

१५३००

६१९००

शंखरापुर

१४२

७१००

१३७

२०५५०

५०

५०००

१९

९५०

३३६००

कागेश्वरीमनोहरा

१०४

५२००

३११

४६६५०

८४

८४००

६०२५०

गोकर्णेश्वर

११६

५८००

१९२

२८८००

४३

४३००

३८९००

टोखा

६१

३०५०

१३३

१९९५०

१२

६००

२३६००

तारकेश्वर

१५६

७८००

१५६

२३४००

५९

५९००

३७१००

बुढानिलकण्ठ

३०

१५००

१८६

२७९००

५२

५२००

३४६००

नागार्जुन

६२५

३१२५०

२२२

३३३००

१९

१९००

६६४५०

१०

चन्द्रागिरी

२७९

१३९५०

१३२

१९८००

६१

६१००

२००

४००५०

११

दक्षिणकाली

२९

१४५०

७९

११८५०

१३३००

जम्मा

१८७०

९३५००

२२१३

३३१९५०

६७२

६७२००

३६

१८००

४९४४५०

10.सूचना अधिकारी र प्रमुखको नाम र पद

१. कार्यालय प्रमुख, जिल्ला समन्वय अधिकारी श्री गोपाल कुमार अधिकारी

२. सूचना अधिकारी कम्प्यूटर अधिकृत श्री सीता कार्की

11.ऐन, नियम, विनियम वा निर्देशिकाको सूची
 • स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ( यो एेन लागु भए पश्चात स्था.स्वा.शा.ऐन र नियमावली खारेज भएको)
 • सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४
 • आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४
 • भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४
 • आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५
   
12.आम्दानी, खर्च तथा आर्थिक कारोबार सम्बन्धी अद्यावधिक विवरण

(क) चालु आ.व. २०७४/०७५ को  दोस्रो त्रैमासिक (कार्तिक, मंसीर र पुस) अवधिको केन्द्रबाट प्राप्त वजेट र खर्चको विवरण

मन्त्रालय

व.उ.शि.नं.

खर्च शिर्षक

वजेट

निकासा रकम रु

खर्च रकम रु

वांकी वजेट रु

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रलय

३६५८०८

स्था.या.क्षे.पू. कार्यक्रमतर्फ (तलव, भत्ता, पोशाक अन्य सेवाशुल्क)

१४६३०००.००

६२८५७९.९०

६२८५७९.९०

                -  

"

३६५८०१

जि.स.स.तर्फ (तलव, भत्ता, पोशाक अन्य सेवाशुल्क)

१९६२५०००.००

४२३९२२०.३६०

४६३९०९८.२६

 

"

३०१८०१३

राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण

१२००००००००.००

३६३६०००००.००

३६३६०००००.००

संस्कृति

६०२०१५३

सरकारी निकाय, समिति एवं वोर्डहरुलाई सशर्त चालु अनुदान (श्री चैतन्य सारस्वत सभा, काठमाडौं)

१००००००.००

१००००००.००

१००००००.००

 -

संस्कृति

६०२०१५३

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, काठमाडौं

११०००००.००

११०००००.००

११०००००.००

 -

 

 

जम्मा

१२२३१८८०००.००

३६९६६७८००.२६

३७००६७६७८.१६

 

(ख) चालु आ.व. २०७४/०७५ को दोस्रो त्रैमासिक (कार्तिक, मंसीर र पुस) अवधिमा जि.स.स.ले गरेको आम्दानी विवरण 

आय विवरण

आय

कैफियत

रजिष्ट्रेसन

 ५७३७२५७२.०००

 

विद्युत महशुल

 -

 

केवलकार दस्तुर

 -

 

ढुंगा/बालुवा खानी

५०००००.००

 

संस्था सिफारिस र कार्ड सहित

 ८०००.००

 

पटके सवारी कर

-

 

“घ” वर्गको अनुमति नविकरण/इजाजत पत्र नामसारी

६६७५००.००

 

जलउपभोक्ता समिति दर्ता नविकरण

५०००.००

 

निवेदन

५७०..००

 

भाडा (भु-वहाल)

 १७९५५०१.००

 

हल भाडा

 ३६०००.००

 

विविध (टेण्डर फाराम) र क्षतिपूर्ति, परीक्षा दस्तुर, प्रतिलिपी, दररेट पुस्तिका विक्री, भौतिक सुविधा सेवा शुल्क, अन्य सेवा शुल्क, विलम्व शुल्क, पार्किङ्ग)

१०००.००

 

दण्ड जरिवाना (गाडी)

 २७०००.००

 

विक्री (वालुवा, चल अचल सम्पत्ति विक्री)

-

 

जम्मा

६०४१३१४३.००६९

 

 
 
13.तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण
 • नेपाल सरकार र सम्वन्धित मन्त्रालय र विभागबाट प्राप्त परिपत्र, निर्देशन वमोजिमका कार्यहरु ।
 • जिल्ला शिक्षा समिति, लघु उद्यम विकास समिति, पशुपति क्षेत्र विकास कोष लगतयका अन्य विभिन्न समितिहरुमा तोकिए वमोजिम अध्यक्षता एवं प्रतिनिधित्व हुने गरेको ।
14.अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक निकायले कुनै कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालन गरेको भए सोको विवरण

साविक जिल्ला विकास समितिबाट गत आ.व. २०७३/०७४ मा संचालित आयोजनाहरुको मिति २०७४ आश्विन २ गते वार्षिक समीक्षा सम्पन्न गरिएको सोको संक्षिप्त प्रगति विवरण जि.स.स.को वेवसाईट www.ddcktm.gov.np मा राखिएको । जस अन्तर्गत साविक जि.विस.वाट संचालन भएका योजनाहरुको संख्यात्मक विवरण र प्रमुख उपलव्धिहरु निम्‍नानुसार उल्लेख गरिएको छ ।

15.सार्वजनिक निकायको वेभसाईट भए सोको विवरण

यस कार्यालयको संचालनमा रहेको वेवसाईट  www.ddcktm.gov.np

बिभिन्न जानकारीका लागि हेलो फेसबुकमा संचालनमा रहेको  www.facebook.com/helloDCCKTM

पैसा नलाग्ने टोल फ्रि नं. : १६६००१११११३

ईमेल ठेगाना ः ddckathmandu@gmail.com, info@ddcktm.gov.np

16.सार्वजनिक निकायले प्राप्त गरेको वैदेशिक सहायता र ऋण, अनुदान एवम् प्रावधिक सहयोग वा सम्झौता सम्बन्धी विवरण

 कुनै वैदेशिक स्रोतमार्फत वजेट प्राप्त हुने नगरेको ।

17.सार्वजनिक निकायले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम र सो को प्रगति प्रतिवेदन
 • संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट विभिन्न समयमा माग भएका देहायका विवरणहरु नगरपालिकाहरुबाट संकलन गरी मन्त्रालयमा उपलव्ध गराइएको ।

क्र.सं

 

विवरण

 
 

निजामती र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको विवरण

 

 नगरपालिकाहरुको आ.व. २०७३/०७४ को आयव्यय

 

जनप्रतिनिधिहरुको सम्पत्ति विवरण Online Entry को विवरण

 

स्थानीय तहको वडा सचिवको रिक्तको जानकारी

 

स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतहरुको विवरण

 

नगरपालिकाको प्रशासनिक कार्यालय भवन र वड कार्यालय भवन सम्वन्धी विवरण

अग्नि नियन्त्रण उपकरण (वारुणयन्त्र) सम्वन्धी विवरण

 
 
 • प्रत्येक महिनाको ७ गते जि.स.स. पदाधिकारीहरुको नियमित वैठक वस्ने गरेको र आवश्यकतानुसार समय समयमा वैठक वस्ने गरेको ।
 • जि.स.स. र नगरपालिकाहरुसंग समन्वयका लागि प्रत्येक महिनाको ५ गते कार्यालय प्रमुखहरुको वैठक वस्नु पूर्व जि.स.स.मा जि.स.स. र नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतहरुको समन्वय वैठक वस्ने गरेको । वैठकका निर्णयहरु सवै न.पा.हरुमा परिपत्र गर्ने गरेको ।
 • जि.स.स. पदाधिकारीहरु र चन्द्रागिरी नगरपालिका पदाधिकारीहरु विच चन्द्रागिरी केवलकारको दस्तुर एवं अन्य विविध विषयमा छलफलका लागि चन्द्रागिरी नगरपालिकामा मिति २०७४/०७/१२ गते समन्वय वैठक सम्पन्न भएको ।
 • काठमाडौं जिल्लाका मृत जिवजन्तुका हाड, सिंग, प्वाँख र छालामा कर लगाउने सम्वन्धमा, घ वर्गको ईजाजत पत्र र अन्य विविध विषयमा छलफलका लागि सवै न.पा.का नगर प्रमुखहरु र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतहरु सहित मिति २०७४/०७/२० मा जि.स.स.मा समन्वय वैठक आयोजना गरिएको ।  

(नोट : वैठकमा प्रस्तुत गरिएका विवरण र निर्णय अनुसूचीमा समावेश गरिएको छ ।)

 • कक्षा ८ को जिल्ला स्तरीय परीक्षा संचालन सम्वन्धमा र मालपोत कार्यालयहरुबाट गत आ.व. २०७३/०७४ मा संकलित रजिष्ट्रेशन रकम सम्वन्धित नगरपालिकाहरुलाई वांडफांड गर्ने सम्वन्धमा मिति २०७४/०९/१३ गते जि.स.स., मालपोत कार्यालयहरु (६ वटा) र नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतहरु विच समन्वय वैठक   सम्पन्न । 
 • जि.स.स. र काठमाडौं महानगरपालिका विच रजिष्ट्रेशन वांडफांड र मालपोत रकम सम्वन्धमा हिसाव एकिनका लागि मिति २०७४/०९/१३ को वैठकको निर्णय नं. १३ वमोजिम गठित कार्यदलले मिति २०७४/०९/३० मा प्रतिवेदन पेश गरेको ।
 • मिति २०७४/०७/०५ मा प्रमाणिकरण भई सोही मितिबाट लागु भएको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ का सम्वन्धमा सवै महा/न.पा.का नगरप्रमुखहरु लगायत जिल्ला व्यवस्थापन समितिका सवै पदाधिकाहरुलाई मिति २०७४/०९/२१ अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न । सोही मितिमा जि.स.स. र नगरप्रमुखहरु विच समन्वय वैठक समेत सम्पन्न गरिएको ।
 • जि.स.स. उप–प्रमुख र टीम लिडर शारदा कँडेलको उपस्थितिमा निम्नानुसारको न.पा.हरुमा गैरसरकारी संघसंस्थाका कामकारवाही वारे स्थलगत सहजीकरण र संघसंस्थाहरुद्धारा संचालित कार्यक्रमको स्थलगत अनुगमन गर्ने कार्य सम्पन्न ।
  • मिति २०७४/०९/०२, कागेश्वरी मनोहरा र शंखरापुर
  • मिति २०७४/०९/०४, वुढानीलकण्ठ र टोखा
  • मिति २०७४/०९/०६, World Vision, भूकम्प प्रभावित विद्यालयहरुको पुनर्निर्माण सहयोग कार्यक्रम
  • मिति २०७४/०८/०१, ECDC Butterfly Home, वुढानीलकण्ठ–२
  • मिति २०७४/०८/२६, सिविस: नेपालमा भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा जीवनस्तर सुधार र पुनस्र्थापना सम्वन्धी कार्यक्रम

(नोटः अनुगमन कार्यका फोटोहरु अनुसूची २ मा उल्लेख गरिएको छ ।)

 

18.सार्वजनिक निकायले वर्गीकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामावली र त्यस्तो सूचना संरक्षण गर्न तोकिएको समयावधि

सबै सूचना खुल्ला रहेको ।

19.सार्वजनिक निकायमा परेको सूचना माग सम्बन्धी निवेदन र सो उपर सूचना दिइएको विषय

२०७४ श्रावण देखि २०७४ असोज मसान्त सम्ममा  सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ तथा सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ बमोजिम लिखित रुपमा कुनै पनि सूचना माग नभएको तर काठमाडौं जिल्लाका विविध विषयहरुमा टेलिफोन मार्फत धेरै सोधनी हुने गरेको र सोही वमोजिम सूचना तत्काल उपलव्ध गराईएको ।

20.सार्वजनिक निकायका सूचनाहरु अन्यत्र प्रकाशन भएका वा हुने भएको भए सोको विवरण

गत विगतमा चौमासिक रुपमा काठमाडौं विकास सन्देश प्रकाशन गरी जि.वि.स.ले संचालन गरेका सवै गतिविधिहरु नियमित रुपमा प्रकाशित हुने गरेको हाल कार्यालयको भूमिका र जिम्मेवारीमा परिवर्तन संगै वेवसाईट र फेसवुकमार्फत सवै गतिविधिहरु नियमित रुपमा अद्यावधिक गरी सूचना प्रवाह गर्ने गरिएको ।