1.निकायको स्वरुप र प्रकृति

सूचनाको हकसम्वन्धी ऐन, २०६४ अनुसार राष्ट्रिय सूचना आयोगको स्थापना भएको हो । यो आयोगमा एक जना प्रमुख सूचना आयुक्त र एक जना महिला सहित दुई जना सूचना आयुक्त रहने व्यबस्था छ । नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत आयोगको प्रशासकीय प्रमुख रहने व्यबस्था छ । आयोगले सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचना नागरिकको पहुँचमा पु¥याउने, खुला र पारदर्शी संस्कृतिको विकास गर्ने, सार्वजनिक पदाधिकारीलाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउने, सूचना सार्वजनिक गराउन सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिने लगायतका काम गर्नुका साथै सार्वजनिक निकायका प्रमुख वा सूचना अधिकारीले त्यस्तो सार्वजनिक गर्नु पर्ने सूचना सार्वजनिक नगरे वा मागकर्तालाई नदिएमा उजुरी, पुनरावेदन सुन्ने तथा सजाय समेत गर्दछ । हाल आयोगको केन्द्रीय कार्यालय देवीनगर, बानेश्वर–१०,काठमाडौंमा रहेको  छ ।
क) आयोगको दुरदृष्टि
सामाजिक विकास, आर्थिक समृद्धि र सुशासनका लागि सूचनाको हकको प्रयोगबाट सुसूचित समाजको श्रृजना गर्ने ।
ख) लक्ष्य
व्यक्तिगत मौलिक हकको संरक्षण गर्दै सूचना माथि नागरिकको पहुँच अभिबृद्धि गर्ने ।
ग) उद्देश्य
१. सूचनाको हकको संरक्षण,  सम्बद्र्धन र प्रचलन गराउन राष्ट्रिय सूचना आयोगको कार्यान्वयन क्षमताको अभिबृद्धि गर्ने ।
२. छनौट भएका केन्द्रीय र स्थानीय सार्वजनिक निकायहरुमा सूचनाको माग र प्राप्ति सम्बन्धी व्यवस्थालाई सुदृढ गराउदै   लैजाने ।
३. सूचनाको मागमा वृद्धिका लागि क्रियाशील संस्थाहरुलाई अभिप्रेरित गर्ने तथा सहजीकरण गर्दै कार्यक्षमतामा अभिबृद्धि गर्नुको साथै सहजीकरण गर्दै लैजाने र आपूर्ति पक्षसँग सहजीकरण गर्ने ।
घ) रणनीतिक प्राथमिकताहरु
१. सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोगको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने ,
२. सूचनाको हकको कार्यान्वयनको लागि उपर्युक्त वातावरण निर्माण गर्ने,
३. सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा जवाफदेही, स्वःस्फूर्त र क्रियाशील संस्थाहरुको अभिबृद्धि गर्ने ।
 

2.निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार निम्नानुसार रहेको छः
२.१    आयोग समक्ष परेको पुनरावेदन, निवेदन, उजुरी सुन्ने र तत्सम्बन्धी निर्णय र आदेश दिने ।
२.२.    सूचनादाताको संरक्षण गर्ने ।    
२.३.    सार्वजनिक निकायका प्रमुख वा सूचना अधिकारीले मनासिव कारणविना सूचना नदिएको वा दिन इन्कार गरेको, आंशिक रुपमा वा गलत सूचना दिएको वा सूचना नष्ट गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई एक हजारदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकारीविभागीय कारबाही हुने पदमा रहेको भए निजलाई विभागीय सजायको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्ने ।
२.४.    क्षतिपूर्तिको लागि प्राप्त निवेदन उपर वास्तविक हानि नोक्सानीलाई विचार गरी मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित निकायबाट भराई दिन सक्ने ।        
२.५.    सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचना सम्बन्धी अभिलेख, लिखत तथा अन्य सामग्रीको अध्ययन तथा अवलोकन गर्ने ।
२.६.    त्यस्तो निकायमा रहेको अभिलेख, लिखत वा अन्य सामग्री सम्बन्धी सूचना सूचीकृत गरी मिलाई राख्न आदेश दिने ।
२.७.    नाग

3.निकायमा रहने कर्मचारी संख्या र कार्य विवरण

आयोगलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले व्यबस्था  गर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ । हाल आयोगमा आयुक्तहरु बाहेक ३६ जना कर्मचारीहरु  छन् ।
        ३.१    स्वीकृत कर्मचारी दरवन्दी संख्या        ३६ जना
        ३.२    स्थायी कर्मचारी दरबन्दी संख्या        २४ जना
        ३.३    करार सेवा कर्मचारी            १२ जना        
        ३.४    जम्मा कर्मचारी संख्या            ३६ जना
            
स्वीकृत संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अनुसार आयोगमा निम्न बमोजिम शाखाहरू रहेका छन् ः
३.१ प्रशासन शाखा र योजना, अनुगमन तथा प्रवर्धन शाखा 
    –    कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी काम गर्ने ।
–     आन्तरिक प्रशासन सम्बन्धी काम गर्ने ।
–     जिन्सी व्यवस्थापन गर्ने । 
–     आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।

–      वार्षिक कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने ।
–      स्वीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गराउने ।
–      प्रचार प्रसार सामाग्रीहरुको निर्माण, प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने ।
–      सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय, संघसँस्था तथा गैरसरकारी सँस्थासँग समन्वय गरी प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
–      गोष्ठी÷सेमिनारहरुको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने ।
–      कार्यक्रमहरुको अनुगमन, मूल्याङ्कन, समन्वय, सुपरिवेक्षण र प्रतिवेदन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
–      सूचनाको हकसम्बन्धी प्रवर्धनात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने ।
–      सूचनाको हकसम्बन्धी सभा, गोष्ठी तथा सेमिनारमा भाग लिने ।

३.२ पुनरावेदन शाखा
—    सार्वजनिक निकायको प्रमुखले गरेको निर्णयउपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले ३५ दिनभित्र आयोगसमक्ष दिएको पुनरावेदनको कारवाही र किनारा गर्दा आयोगले सम्बन्धित प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई आफू समक्ष उपस्थित गराई बयान गराउने, कुनै लिखत पेश गर्न लगाउने, सो सम्बन्धमा साक्षी प्रमाण बुझ्ने तथा सार्वजनिक निकायबाट कुनै लिखतको नक्कल माग गर्ने ।
—     पुनरावेदनको व्यहोरा मनासिब देखिएमा समयावधि तोकी पुनरावेदकलाई सूचना उपलब्ध गराउनु भनी सम्बन्धित निकायको प्रमुखको नाममा आदेश गर्ने ।
—     पुनरावेदन निरर्थक देखिएमा खारेज गर्ने ।
—     सो पुनरावेदनको सम्बन्धमा आवश्यक कारवाही गरी अन्तिम निर्णय गर्ने ।
३.३ प्रदेश नं. १ सम्पर्क शाखा 
–    आयोगबाट प्रत्यायोजित अधिकारका सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय सम्बन्धी     कार्य 
–    सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन र अनुगमन सम्बन्धि प्रत्यायोजित कार्यक्रम सम्बन्धमा     हुलाक कार्यालयहरुसँग समन्वय सम्बन्धी कार्य ।
–    असल अभ्यासको समन्वय एंव सञ्चार सम्बन्ीध कार्य ।
–    जिल्लामा रहेका सार्वजनिक निकायका स्वत प्रकाशन सम्बन्धी कार्य ।
–    सूचना अधिकारी एंव सहायक प्रवक्ता सम्बन्धी कार्य ।
–    सूचना अधिकारीहरुको अभिलेख सम्बन्धी कार्य ।
–    स्वतः प्रकाशन सम्बन्धी कार्य ।
–    सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि तोकिएका क्षेत्रिय तथा जिल्ला कार्यालयसंग समन्वय कायम गर्ने,
–    सर्वेक्षणको आधारमा तालिमको आवश्यकता पहिचान गर्ने र सो सम्बन्धी विवरण ९म्बतब द्यबकभ० तयार गर्ने, गराउने ।
–    महाशाखा प्रमुखबाट तोकिएका अन्य कार्यहरु गर्ने ।


३.४ प्रदेश नं. २ सम्पर्क शाखा 
–    आयोगबाट प्रत्यायोजित अधिकारका सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय सम्बन्धी कार्य ।
–    सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन र अनुगमन सम्बन्धी प्रत्यायोजित कार्यक्रम सम्बन्धमा     हुलाक कार्यालयहरुसँग समन्वय सम्बन्धी कार्य ।
–    असल अभ्यासको समन्वय एंव सञ्चार सम्बन्धि कार्य ।
–    जिल्लामा रहेकासार्वजनिक निकायका स्वत प्रकाशन सम्बन्धी कार्य ।
–    आयोगको बैदेशिक निकायहरुसंग रहेको सम्बन्धलाई समन्वय गर्ने गराउने ।
–    बिदेशी दाताहरुबाट प्राप्त रकमको लेखाजोखा गरेर नयाँ परियोजनाहरु तर्जुमा गर्ने ।
–    सूचनाको हक सम्बन्धी प्राबधानहरुलाई परियोजना मार्फत जनतासम्म पु¥याउने कार्य ।
–    प्रवद्र्धन गरिएका सूचनाको हक सम्बन्धी कार्यहरुलाई मार्गचित्र९च्यबम ःबउ) अनुसार परियोजना     बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने, गराउने ।
–    इउभल न्यखभचलmभलत एबचतलभचकजष्उ बलम इउभल न्यखभचलmभलत म्बतब न्यिदब िन्यखभचलबलअभ सम्बन्धी कार्य गर्ने, 
–    सूचना परियोजना सम्बन्धी कार्य गर्ने । 

३.५ प्रदेश नं. ३ सम्पर्क शाखा 
–    आयोगबाट प्रत्यायोजित अधिकारका सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय सम्बन्धी कार्य ।
–    सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन र अनुगमन सम्बन्धी प्रत्यायोजित कार्यक्रम सम्बन्धमा हुलाक कार्यालयहरुसँग समन्वय सम्बन्धी कार्य ।
–    असल अभ्यासको समन्वय एंव सञ्चार सम्बन्धी कार्य ।
–    जिल्लामा रहेकासार्वजनिक निकायका स्वत प्रकाशन सम्बन्धी कार्य ।
–    सूचनाको हक सम्बन्धी प्रवद्र्धनात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन ।
–    सूचनाको हक सम्बन्धी सभा, गोष्ठी, तथा सेमिनारमा भाग लिने ।
–    आयोगबाट संचालन हुने कार्यक्रमका व्यवस्थापन गर्ने गराउने कार्य ।
–    आयोगद्वारा तोकिएको अन्य कार्यहरु सम्पादन गर्ने ।

३.६ प्रदेश नं. ४ सम्पर्क शाखा 
–    आयोगबाट प्रत्यायोजित अधिकारका सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय सम्बन्धी     कार्य 
–    सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन र अनुगमन सम्बन्धि कार्यविधि २०७१ बमोजिम    प्रत्यायोजित कार्यक्रम सम्बन्धमा हुलाक कार्यालयहरुसँग समन्वय सम्बन्धी कार्य ।
–    असल अभ्यासको समन्वय एंव सञ्चार सम्बन्धि कार्य ।
–    जिल्लामा रहेकासार्वजनिक निकायका स्वत प्रकाशन सम्बन्धी कार्य ।
–    आयोग सम्वन्धी कार्य प्रक्रिया र कार्यविधि सुधारका लागि निरन्तर रुपमा क्रियाशिल रहने ।
–    सार्वनिक व्यवस्थापनको नविनतम मान्यताहरुको प्रयोगबाट कार्यालयको कार्यसम्पादनको    गुणस्तरमा सुधार ल्याउन प्रयासरत रहने छ ।
–    शासकिय सुधारको सम्वन्धमा तालीम गोष्टी र अन्तरक्रियाहरु संचालन गर्ने गराउने ।
–    शासकिय सुधारलाई शासन व्यवस्थाको अभिन्न अंगको रुपमा विकास गर्ने ।

३.७ प्रदेश नं. ५ सम्पर्क शाखा 
–    आयोगबाट प्रत्यायोजित अधिकारका सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय सम्बन्धी कार्य ।
–    सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन र अनुगमन सम्बन्धी प्रत्यायोजित कार्यक्रम सम्बन्धमा हुलाक कार्यालयहरुसँग समन्वय सम्बन्धी कार्य ।
–    असल अभ्यासको समन्वय एंव सञ्चार सम्बन्धी कार्य ।
–    जिल्लामा रहेकासार्वजनिक निकायका स्वत प्रकाशन सम्बन्धी कार्य ।
–    सूचनाको हक सम्बन्धी प्रवद्र्धनात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन ।
–    सूचनाको हक सम्बन्धी सभा, गोष्ठी, तथा सेमिनारमा भाग लिने ।
–    आयोगबाट संचालन हुने कार्यक्रमका व्यवस्थापन गर्ने गराउने कार्य ।
–    आयोगद्वारा तोकिएको अन्य कार्यहरु सम्पादन गर्ने ।

३.८ प्रदेश नं. ६ सम्पर्क शाखा 
–    आयोगबाट प्रत्यायोजित अधिकारका सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय सम्बन्धी कार्य 
–    सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन र अनुगमन सम्बन्धी प्रत्यायोजित कार्यक्रम सम्बन्धमा हुलाक कार्यालयहरुसँग समन्वय सम्बन्धी कार्य ।
–    असल अभ्यासको समन्वय एंव सञ्चार सम्बन्धि कार्य ।
–    जिल्लामा रहेकासार्वजनिक निकायका स्वत प्रकाशन सम्बन्धी कार्य ।
–    कानूनी विषयमा सचिव एवं आयोगलाई राय परामर्श दिने सम्बन्धी कार्य ।
–    पीडित पक्षलाई राय÷परामर्श उपलब्ध गराउने कार्य ।
–    अन्य निकायबाट परामर्श माग भएमा आफ्नो राय परामर्श दिने कार्य ।
–    आयोग समक्ष पेश हुने उजुरी उपर छानविन, अनुसन्धान गर्ने कार्य ।
–    उजुरी÷निवेदन उपर निर्णयको लागि सचिव मार्फत् आयोग समक्ष पेश गर्ने कार्य ।
–    कानूनी रायका लागि शाखामा प्राप्त हुन आएका बिषयहरुमा अध्ययन गरी महाशाखा प्रमुख समक्ष राय पेश गर्ने ।

३.८ प्रदेश नं. ७ सम्पर्क शाखा 
–    आयोगबाट प्रत्यायोजित अधिकारका सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय सम्बन्धी कार्य ।
–    सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन र अनुगमन सम्बन्धी कार्यविधि २०७१ बमोजिम प्रत्यायोजित कार्यक्रम सम्बन्धमा हुलाक कार्यालयहरुसँग समन्वय सम्बन्धी कार्य ।
–    असल अभ्यासको समन्वय एंव सञ्चार सम्बन्धि कार्य ।
–    जिल्लामा रहेकासार्वजनिक निकायका स्वत प्रकाशन सम्बन्धी कार्य ।
–    राज्य र नागरिकको हितमा प्रतिकूल असर पर्ने संबेदनशील सूचनाको संरक्षण गर्ने र नागरिक सुसूचित हुने हकको संरक्षण र प्रचलनको लागि ऐन, नियम, नीति, कार्यबिधि, निर्देशिकामा गरिनु     पर्ने सुधारको लागि सुझाबहरु तयारी गरी     महाशाखा प्रमुख समक्ष पेश गर्ने ।
–    सार्बजनिक निकायहरुबाट नागरिकको सुसूचित हुने कानूनी हक अधिकारका सम्बन्धमा पु¥याइएको सेवा सुविधाको  प्रभावकारिता  अध्ययन गरी भविष्यमा अवलोकन गरिनु पर्ने रणनीति एवं कार्यनीति तयार गरी महाशाखा प्रमुख समक्ष पेश गर्ने, फैसला भएका मुद्दाहरु कार्यान्वयन भए नभएको पुष्टी गर्ने गराउने ।
–    सार्बजनिक निकायहरुबाट सूचनाको हक बमोजिम जनतामा पु¥याउने सेवाको प्रभावकारिता विषयमा आयोगबाट दिने सुझावको मस्यौदा तयार गरी महाशाखा प्रमुख समक्ष पेश गर्ने ।
 

4.निकायबाट प्रदान गरिने सेवा

४.१    आयोग समक्ष परेको पुनरावेदन, निवेदन, उजुरी सुन्ने र तत्सम्बन्धी निर्णय र आदेश दिने ।
४.२.    सूचनादाताको संरक्षण गर्ने ।    
४.४.    क्षतिपूर्तिको निवेदन परेमा मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति भराई दिने ।        
४.८.    समय किटान गरी निवेदकले माग गरेको सूचना दिन सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई आदेश दिने ।
४.११    सूचनाको हकको संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रचलन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने अन्य उपयुक्त आदेश दिने आदि ।
 

5.सेवा प्रदान गर्ने निकायको शाखा र जिम्मेवार अधिकारी

५.१    प्रशासन शाखा र योजना तथा प्रवद्र्धन शाखा
        — शाखा प्रमुख उप सचिव श्री वेदनिधि अधिकारी
        — शाखा अधिकृत श्री उद्धव प्रसाद ढुंगाना    
        — शाखा अधिकृत श्री हरिप्रसाद भट्टराई
        — नायव सुब्बा श्री मोहनबहादुर बुढाथोकी
        — कम्प्युटर अपरेटर श्री रबिन गौतम 

    ५.२    पुनरावेदन शाखा        
        — शाखा प्रमुख उप सचिव श्री बाबुराजा श्रेष्ठ
        — शाखा अधिकृत श्री रमेश लामिछाने
— कानुन अधिकृत श्री चन्द्रप्रसाद अधिकारी
        — नायव सुब्बा श्री विष्णुप्रसाद अर्याल 
        — कम्प्युटर अपरेटर श्री गौरव गुरुङ्ग 
५.३ प्रदेश नं. १ सम्पर्क शाखा 
    — उप सचिव श्री अच्युतकुमार पौड्याल 
    ५.४ प्रदेश नं. २ सम्पर्क शाखा 
    — उप सचिव श्री लक्ष्मी जोशी 
    ५.५ प्रदेश नं. ३ सम्पर्क शाखा 
    — उप सचिव श्री सुशील श्रेष्ठ
    ५.६ प्रदेश नं. ४ सम्पर्क शाखा
    — उप सचिव श्री अमृतमान श्रेष्ठ
    ५.७ प्रदेश नं. ५ सम्पर्क शाखा 
    — उप सचिव श्री राजु भण्डारी 
    ५.८ प्रदेश नं. ६ सम्पर्क शाखा 
    — उप सचिव श्री लक्ष्मी जोेशी 
    ५.९ प्रदेश नं. ७ सम्पर्क शाखा 
    — उप सचिव श्री सुशील श्रेष्ठ

    ५.१०    आर्थिक प्रशासन शाखा
        लेखा अधिकृत श्री झलक शर्मा पौडेल
    ५.११ सचिवालय शाखा
    प्रमुख सूचना आयुक्त– शाखा अधिकृत श्री विक्रम शर्मा
    सूचना आयुक्तद्धय– शाखा अधिकृत श्री सुभास न्यौपान
    सचिव        – शाखा अधिकृत प्रमिता शर्मा÷शाखा अधिकृत मन्दिरा महर्जन
 

6.सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि

सूचना १० पेज सम्मको निःशुल्क सो भन्दा माथि भएमा प्रति पेज रु ५।— दस्तुर लाग्ने, सूचनाको प्रकृति हेरी बढीमा १५ 
दिन सम्मको अवधि लाग्ने ।

7.निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकारी

राष्ट्रिय सूचना आयोगका सचिव श्री यामकुमारी खतिवडा (बास्कोटा) ।

8.निर्णय उपर उजुरी सुन्ने अधिकारी

सचिव श्री यामकुमारी खतिवडा (बास्कोटा) ।

9.सम्पादन गरेको कामको विवरण

    राष्ट्रिय सम्मेलन मिति २०७४÷०१÷०७ गते सम्पन्न गरिएको ।
    आयोगको स्थापना दिवस २०७४÷०२÷०४ गते सम्पन्न गरिएयो ।
                
आयोगको नियमित कार्यक्रम तर्फ
९.१    अभिमुखीकरण कार्यक्रम
सि.नं.     जिल्ला 
२.     सुर्खेत 
३.     सल्यान 
४.    स्याङ्जा  
५    सिन्धुपाल्चोक 
६.     धनुषा

९.२ अनुगमन कार्यक्रम 

सि.नं.     जिल्ला 
२.     सुर्खेत 
३.     सल्यान 
४.    स्याङ्जा  
५    सिन्धुपाल्चोक 
६.     धनुषा

                    
९.३    नोटिस वोर्ड सेवा स्थापना गरेको ः     देहायको नम्बरमा फोन गरी ज्ञटज्ञडण्ठण्ठडद्दद्धद्दट आयोगबाट भईरहेको                         कामकारवाहीकोसूचना प्राप्त गर्न सकिने ।
 

10.सूचना अधिकारी र प्रमुखको नाम र पद

१. प्रमुख सचिव श्री यामकुमारी खतिवडा (बास्कोटा)
२. सूचना अधिकारी उपसचिव श्री वेदनिधि अधिकारी
 

11.ऐन, नियम, विनियम वा निर्देशिकाको सूची

-    सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४
-    सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५,   
-    आयोगको बैठक व्यवस्था सम्बन्धी कार्यविधि, २०७२
-    निवेदनको कारवाही किनारा गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७२
-    उजुरी कारवाही किनारा गर्ने सम्बन्धी कार्र्यिवधि, २०७२
-    पुनरावेदन कारवाही किनारा गर्ने सम्बन्धी कार्र्यिवधि, २०७२
-    सरकारी निकायले स्वतः प्रकाशन गर्नु पर्ने विवरण सम्बन्धी निर्देशिका,२०७१
-    राष्ट्रिय सूचना आयोगका कर्मचारीहरुको आचारसंहिता,२०७१
 

12.आम्दानी, खर्च तथा आर्थिक कारोबार सम्बन्धी अद्यावधिक विवरण

राष्६्यि सुचना आयोग
खर्चको फा६वारी
द्दण्ठद्ध असार

वजे६ शि. नं. 3580153

यस महिनाको खर्च

गत महिना सम्मको खर्च

वजे६ रकम
 

वजे६ शिर्षक
 

वार्षिक विनियोजन

यस महिना सम्मको खर्च
 

वांकी

कैफियत

1005288.90

9411962.30

21111

तलव

10417251.2

10417251.2

0.0

 

21000.00

166000.00

21113

महंगी भत्ता
 

209000.0

187000.0

22000.0

 

287381.00

458547.00

21119

अन्य भत्ता
 

750000.0

745928.0

4072.0

 

29500.00

128000.00

21121

पोषाक

180000.0

157500.0

22500.0

 

141000.00

0.00

21123

औषधि उपचार खर्च
 

141000.0

141000.0

0.0

 

70087.00

379913.00

22111

पानी तथा विजुुली
 

450000.0

450000.0

0.0

 

20108.00

429892.00

22112

संचार महसुल
 

450000.0

450000.0

0.0

 

29716.00

3021300.00

22121

३र भा८ा

3052000.0

3051016.0

984.0

 

184407.00

851593.00

22211

इन्धन

1036000.0

1036000.0

0.0

 

299920.00

745000.00

22212

संचालन तथा मर्मत संभार
 

1045000.0

1044920.0

80.0

 

106631.00

47369.00

22213

विमा

154000.0

154000.0

0.0

 

90317.00

1339683.00

22311

कार्यालय सम्वन्धी खर्च
 

1430000.0

1430000.0

0.0

 

5842.00

24158.00

22313

पुस्तक तथा सामाग्री
 

30000.0

30000.0

0.0

 

0.00

173000.00

22314

इन्धन अन्य प्रयोजन
 

173000.0

173000.0

0.0

 

28000.00

72000.00

22411

परामर्श र सेवा
 

100000.0

100000.0

0.0

 

504634.00

2735693.00

22412

अन्य सेवा
 

3342420.0

3240327.0

102093.0

 

708948.00

13639913.00

22522

कार्याक्रम

14976000.0

14348861.0

627139.0

 

43689.00

729311.00

22611

अनुगमन मुल्यांकन
 

773000.0

773000.0

0.0

 

0.00

50000.00

22612

भ्रम०ा खर्च
 

50000.0

50000.0

0.0

 

50060.00

392940.00

22711

विविध खर्च
 

443000.0

443000.0

0.0

 

3626528.90

34796274.30

 

जम्मा

39201671.2

38422803.2

778868.0

 

               

कुल वजे६
 

39201671.2

 

वैकः नेपाल राष्६ वैंक
 

       

निकासा

38422803.2

 

खाता ः को.ले.नि.का. एकालकोष खाता
 

     

खर्च

38422803.2

           

राष्६्यि सुचना आयोग
खर्चको फा६वारी
द्दण्ठद्ध असार

वजे६ शि. नं.
 

3580154

 

पुजिंगत
 

       

यस महिनाको खर्च
 

गत महिना सम्मको खर्च
 

वजे६ रकम

वजे६ शिर्षक

वार्षिक विनियोजन

यस महिना सम्मको खर्च

वांकी

कैफियत

15289523.5

0

29411

सवारी साधन
 

15300000

15289524

10476.5

 

855400

484600.00

29511

मेशिनरी औजार
 

1340000.0

1340000.0

0.0

 

196621

0.00

29712

सफ्६वेयर निर्र्मा०ा र खरिद
 

200000.0

196621.0

3379.0

 

16341544.5

484600.00

 

जम्मा

16840000.0

16826144.5

13855.5

 

               

कुल वजे६
 

16840000.0

 

वैकः नेपाल राष्६ वैंक
 

       

निकासा
 

16826144.5

 

खाता ः को.ले.नि.का. एकालकोष खाता
 

     

खर्च

16826144.5

           
13.तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण

¬– आ.व. ०७३÷७४ (बैशाख–असार) मा उजुरी,निवेदन र पुनरावेदनको जम्मा संख्या                ३७

14.अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक निकायले कुनै कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालन गरेको भए सोको विवरण

आ.व.२०७२।७३ मा आयोगवाट सम्पादित प्रवद्धर्नात्मक कार्यक्रमबाट प्राप्त उपलब्धिको एक झलक ः 
    क) अभिमुखीकरण कार्यक्रम

सि. नं.    जिल्ला    मिति    सहभागी संख्या    संलग्नकर्मचारी
१.    झापा    २०७२।९।६    १४२    आयुक्तश्री किरण कुमार पोखरेल, सचिव श्री शरदराज विष्ट, उपसचिव गौलोचन सैंजु शा।अ। राजु सत्याल, ले.अ. शर्मिला थपलिया
२.    मुस्ताङ्ग    २०७२।९।१५    १२१    आयुक्त श्री यशोदा देवी तिम्सिना, उ.स. धीरकुमार श्रेष्ठ, उ.स. वेदनिधि अधिकारी, शा.अ. हरिप्रसाद भट्टराई, शा.अ. लालबहादुर बस्नेत
३.    म्याग्दी    २०७२।९।१५    ११७    आयुक्त श्री यशोदादेवी तिम्सिना, उ.स. धीरकुमार श्रेष्ठ, उ.स. वेदनिधि अधिकारी, शा.अ. हरिप्रसाद भट्टराई, शा.अ. लालबहादुर बस्नेत
४.    तनहँु    २०७२।९।१९    १४०    प्रमुख सूचना आयुक्त श्री कृष्णहरि बाँस्कोटा, उपसचिव, बाबुराज ाश्रेष्ठ, शा. अ. सिन्धु पाठक, शा. अ. रमेश लामिछाने, ना.सु. विष्णु अर्याल
५.    चितवन    २०७२।९।२६    १३०    आयुक्त श्री किरण कुमार पोखरेल, उ.स. वेदनिधि अधिकारी, शा.अ. सिन्धु पाठक
६.    सोलुखुम्बु    २०७२।९।३०    १४८    प्रमुख सूचना आयुक्त, श्री कृष्णहरि बाँस्कोटा, उपसचिव, बाबुराजा श्रेष्ठ, शा. अ. सिन्धु पाठक, शा. अ. रमेश लामिछाने, शा.अ. प्रमिता शर्मा
७.    हेटौंडा    २०७२।१०।१५    १८३    आयुक्त श्री यशोदादेवी तिम्सिना, उ.स. गौलोचन सैंजु, शा.अ. हरिप्रसाद भट्टराई, शा.अ. सिन्धु पाठक, ले.अ. शर्मिला थपलिया,
८.    सिराहा    २०७२।११।१७    १६५    आयुक्त श्री किरण कुमार पोखरेल, उ.स. वेदनिधिअधिकारी, ले.अ. शर्मिला थपलिया, शा.अ. सिन्धु पाठक, शा.अ. प्रमिता शर्मा
९.    तेह्रथुम    २०७२।११।१८    १४४    आयुक्त श्री यशोदा देवी तिम्सिना, उ.स. दिनेश सागर भूषाल, शा.अ. राजु सत्याल, ना.स. मोहन बूढाथोकी
१०.    कपिलवस्तु    २०७२।१२।१०    १०२    आयुक्तश्री यशोदा देवी तिम्सिना, उ.स. धीर कुमार श्रेष्ठ, शा.अ. सिन्धु पाठक, का.अ. चन्द्रप्रसाद अधिकारी, ना.सु मोहन बुढाथोकी
११.    पोखरा    २०७३।१।१०    १८०    प्रमुख आयुक्त श्री कृष्णहरि बाँस्कोटा, सूचनाआयुक्त, यशोदा देवी तिम्सिना, उ.स. गौलोचन सैंजु, शा.अ. हरिप्रसाद भट्टराई, ना. सु. मोहन बूढाथोकी
१२.    डोटी    २०७३।१।१६    १६६    प्रमुख आयुक्त, कृष्णहरि बाँस्कोटा, उ.स. दिनेश सागर भूषाल, शा. अ. राजु सत्याल, ले.अ. शर्मिला थपलिया,
१३.    कोहलपुर    २०७३।१।१७    १३०    सूचना आयुक्त यशोदा देवी तिम्सिना, उ.स. वेदनिधि अधिकारी, शा.अ. हरिप्रसाद भट्टराई, शा.अ. प्रमिताशर्मा
१४.    विराटनगर    २०७३।१।१७    १६६    सूचना आयुक्त, किरण कुमार पोखरेल, उपसचिव, बाबुराजा श्रेष्ठ, शा.अ.रमेश लामिछाने, शा.अ. सन्तोष पोखरेल
१५.    मकवानपुर    २०७३।२।१३    १३६    
१६.    म्ुागु    २०७३।२।१४    १३०    आयुक्त, यशोदा देवी तिम्सिना, उ.स. दिनेश सागर भूषाल, ले.अ. शर्मिला थपलिया,
१७.    गोरखा    २०७३।२।२७    १५४    प्रामुख आयुक्त, कृष्णहरि बाँस्कोटा, आयुक्त, यशोदा देवी तिम्सिना, उ.स. गौलोचन सैंजु, शा.अ, हरी प्रसाद भट्टराई, ना.सु. मोहन बूढाथोकी
१७    काठमाडौँ    २०७३।१०।०५     १४६     सम्माननीय उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन व्यवस्थापिका संसदका सभापति रबिन्द्र अधिकारी, प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरी बाँस्कोटा र सूचना आयुक्तहरु किरण कुमार पोखरेल र यशोदादेवी तिम्सिना 
१८     गोरखा     २०७३।१२।१४    १३७    प्रमुख सूचना आयुक्त श्री कृष्णहरी बास्कोटा प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत सूचना अधिकारीहरु पत्रकार नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरु 
१८     काभ्रे     २०७३।१२।१४    १२९      सूचना आयुक्त श्री यशोदादेवी तिम्सिना प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत सूचना अधिकारीहरु पत्रकार नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरु 
१८     नुवाकोट    २०७३।१२।१५     ११८    सूचना आयुक्त श्री किरण कुमार पोखरेल प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत सूचना अधिकारीहरु पत्रकार नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरु 

ख) सार्वजनिक निकायको अनुगमन कार्यक्रम

सि. नं.    जिल्ला    मिति    सार्वजनिकनिकायको संख्या    संलग्नकर्मचारी
१.    झापा    २०७२।९।६    ३२    आयुक्त किरण कुमार पोखरेल, सचिव शरदराज विष्ट, उपसचिव गौलोचन सैंजु
शा।अ। राजु सत्याल, ले.अ. शर्मिला थपलिया
२.    मुस्ताङ्ग    २०७२।९।१५    २६    आयुक्त यशोदा देवी तिम्सिना, उ.स. धीरकुमार श्रेष्ठ, उ.स. वेदनिधि अधिकारी, शा.अ. हरिप्रसाद भट्टराई, शा.अ. लालबहादुर बस्नेत
३.    म्याग्दी    २०७२।९।१५    २३    आयुक्त यशोदा देवी तिम्सिना, उ.स. धीरकुमार श्रेष्ठ, उ.स. वेदनिधि अधिकारी, शा.अ. हरिप्रसाद भट्टराई, शा.अ. लालबहादुर बस्नेत
४.    तनहँु    २०७२।९।१९    ३३    प्रमुख सूचना आयुक्त, कृष्णहरि बाँस्कोटा, उपसचिव, बाबुराजा श्रेष्ठ, शा. अ. सिन्धु पाठक, शा. अ. रमेश लामिछाने, ना.सु. विष्णु अर्याल
५.    सोलुखुम्बु    २०७२।९।३०    ३१    प्रमुख सूचना आयुक्त, कृष्णहरि बाँस्कोटा, उपसचिव, बाबुराजा श्रेष्ठ, शा. अ. सिन्धु पाठक, शा. अ. रमेश लामिछाने, शा.अ. प्रमिता शर्मा
६.    हेटौंडा    २०७२।१०।१५    ३८    आयुक्त यशोदा देवी तिम्सिना, उ.स. गौलोचन सैंजु, शा.अ. हरिप्रसाद भट्टराई, शा.अ. सिन्धु पाठक, ले.अ. शर्मिला थपलिया,
७.    सिराहा    २०७२।११।१७    २४    आयुक्त किरण कुमार पोखरेल, उ.स. वेदनिधि अधिकारी, ले.अ. शर्मिला थपलिया, शा.अ. सिन्धु पाठक, शा. ह. प्रमिता शर्मा
८.    तेह्रथुम    २०७२।११।१८    ३०    आयुक्त यशोदा देवी तिम्सिना, उ.स. दिनेश सागर भूषाल, शा.अ. राजु सत्याल, ना.स. मोहन बूढाथोकी
९.    कपिलवस्तु    २०७२।१२।१०    ३५    आयुक्त यशोदा देवी तिम्सिना, उ.स. धीर कुमार श्रेष्ठ, शा.अ. सिन्धु पाठक, का.अ. चन्द्रप्रसाद अधिकारी, नाु.सु मोहन बुढाथोकी
१०.    पोखरा    २०७३।१।१०    ३३    प्रमुख आयुक्त, कृष्णहरि बाँस्कोटा, सूचना आयुक्त, यशोदा देवी तिम्सिना, उ.स. गौलोचन सैंजु, शा.अ. हरिप्रसाद भट्टराई, ना. सु. मोहन बूढाथोकी
११.    डोटी    २०७३।१।१६    ३८    प्रमुख आयुक्त, कृष्णहरि बाँस्कोटा, उ.स. दिनेश सागर भूषाल, शा. अ. राजु सत्याल, ले.अ. शर्मिला थपलिया,
१२.    कोहलपुर    २०७३।१।१७    ३८    सूचना आयुक्त यशोदा देवी तिम्सिना, उ.स. वेदनिधि अधिकारी, शा.अ. हरिप्रसाद भट्टराई, शा.अ. प्रमिता शर्मा
१३.    विराटनगर    २०७३।१।१७    ५४    सूचना आयुक्त, किरण कुमार पोखरेल, उपसचिव, बाबुराजा श्रेष्ठ, शा.अ.रमेश लामिछाने, शा.अ. सन्तोष पोखरेल
१४.    मकवानपुर    २०७३।२।१३    ३०    सूचना आयुक्त, किरण कुमार पोखरेल, उप सचिव धीर कुमार श्रेष्ठ, शा.अ. प्रमिता शर्मा, ना.सु. मोहन बूढाथोकी
१५.    म्ुागु    २०७३।२।१४    २५    आयुक्त, यशोदा देवी तिम्सिना, उ.स. दिनेश सागर भूषाल, ले.अ. शर्मिला थपलिया,
१६.    गोरखा    २०७३।२।२७    ४२    प््रामुख आयुक्त, कृष्णहरि बाँस्कोटा, आयुक्त, यशोदा देवी तिम्सिना, उ.स. गौलोचन सैंजु, शा.अ, हरी प्रसाद भट्टराई, ना.सु. मोहन बूढाथोकी
१७     काभ्रे    २०७३।२।२७        

ग) विद्यालय अन्तरक्रियाकार्यक्रम

सि. नं.    विद्यालयको नाम    जिल्ला    मिति    सहभागीको संख्या    संलग्नकर्मचारी
१.    विरेन्द्र नमूनाक्याम्पस    झापा    २०७२।९।६    २३२    आयुक्त किरण कुमार पोखरेल, सचिव शरदराज विष्ट, उपसचिव गौलोचन सैंजु
शा।अ। राजु सत्याल, ले.अ. शर्मिला थपलिया
२.    सिंहकाली उच्च माध्यामिक विद्यालय    सोलुखुम्बु    २०७२।९।३०    ३१    प्रमुख सूचना आयुक्त, कृष्णहरि बाँस्कोटा, उपसचिव,बाबुराजा श्रेष्ठ, शा.अ. सिन्धु पाठक, शा.अ. रमेश लामिछाने, शा.अ. प्रमिता शर्मा
३.    मकवानपुर बहुमुखीक्याम्पस    हेटौंडा    २०७२।१०।१५    १५३    आयुक्त यशोदा देवी तिम्सिना, उ.स. गौलोचन सैंजु, शा.अ. हरिप्रसाद भट्टराई, शा.अ. सिन्धु पाठक, ले.अ. शर्मिला थपलिया,
४.    सिंह वाहिनी उच्च माध्यामिक विद्यालय    तेह्रथुम    २०७२।११।१७    १२९    आयुक्त यशोदा देवी तिम्सिना, उ.स. दिनेश सागर भूषाल, शा.अ. राजु सत्याल, ना.स. मोहन बूढाथोकी
५.    कपिलवस्तु बहुमुखी क्याम्पस    कपिलवस्तु    २०७२।१२।१०    ३५    आयुक्त यशोदा देवी तिम्सिना, उ.स. धीर कुमार श्रेष्ठ, शा.अ. सिन्धु पाठक, का.अ. चन्द्रप्रसाद अधिकारी, ना सु मोहन बुढाथोकी


 

15.सार्वजनिक निकायको वेभसाईट भए सोको विवरण

यस राष्ट्रिय सूचना आयोगको वेबसाइट www.nic.gov.np रहेको छ ।

16.सार्वजनिक निकायले प्राप्त गरेको वैदेशिक सहायता र ऋण, अनुदान एवम् प्रावधिक सहयोग वा सम्झौता सम्बन्धी विवरण

मिति     २०७३।३।२३ गते आयोग र न्यखभचलबलअभँबअष्ष्तिथ ल्भउबबिीच पञ्चवर्षीय रणनीतिक कार्य योजना दोस्रो चरण प्रारम्भ भएको । न्ँ ९न्यखभचलबलअभ ँबअष्ष्तिथ० ल्भउब िपरियोजनाले करिव रु. ८ करोडको अनुदान सहयोग प्राप्त भइ यस परियोजना आगामी ३ वर्षको लागि संचालन हुने गरी सम्झौता भएको छ । 

17.सार्वजनिक निकायले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम र सो को प्रगति प्रतिवेदन

–    अनुगमनतफः ५ जिल्ला ।
–    अभिमुखीकरण कार्यक्रमः ५ जिल्ला

18.सार्वजनिक निकायले वर्गीकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामावली र त्यस्तो सूचना संरक्षण गर्न तोकिएको समयावधि

सबै सूचना खुल्ला रहेको

19.सार्वजनिक निकायमा परेको सूचना माग सम्बन्धी निवेदन र सो उपर सूचना दिइएको विषय

२ वटा 

20.सार्वजनिक निकायका सूचनाहरु अन्यत्र प्रकाशन भएका वा हुने भएको भए सोको विवरण

नभएको