1.निकायको स्वरुप र प्रकृति

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीका अनुसार प्रत्येक सार्वजनिक निकायले आफूले सम्पादन गरेको कामको विवरण हरेक तीन महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस वेबसाइटमा नेपाल सरकारका सार्वजनिक निकायहरुले आफूले सम्पादन गरेको कामको विवरण हरेक तीन–तीन महिनामा अद्यावधिक गरेर यस प्रणाली मार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ ।

2.निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार

त्यसपछि PDMS Login भएको बक्समा क्लिक गर्नुहोस् । एउटा नयाँ पेज खुल्नेछ । त्यसमा तपाईलाई उपलब्ध गराइएको युजरनाम र पासवर्ड राख्नुहोस् र यिनष्ल गर्नुहोस् ।
त्यसपछि आर्थिक वर्ष र समय÷महिना छान्नुहोस् ।

 

Point no 2 added.

3.निकायमा रहने कर्मचारी संख्या र कार्य विवरण
4.निकायबाट प्रदान गरिने सेवा
5.सेवा प्रदान गर्ने निकायको शाखा र जिम्मेवार अधिकारी
6.सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि
7.निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकारी
8.निर्णय उपर उजुरी सुन्ने अधिकारी
9.सम्पादन गरेको कामको विवरण
10.सूचना अधिकारी र प्रमुखको नाम र पद
11.ऐन, नियम, विनियम वा निर्देशिकाको सूची
12.आम्दानी, खर्च तथा आर्थिक कारोबार सम्बन्धी अद्यावधिक विवरण
13.तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण
14.अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक निकायले कुनै कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालन गरेको भए सोको विवरण
15.सार्वजनिक निकायको वेभसाईट भए सोको विवरण
16.सार्वजनिक निकायले प्राप्त गरेको वैदेशिक सहायता र ऋण, अनुदान एवम् प्रावधिक सहयोग वा सम्झौता सम्बन्धी विवरण
17.सार्वजनिक निकायले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम र सो को प्रगति प्रतिवेदन
18.सार्वजनिक निकायले वर्गीकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामावली र त्यस्तो सूचना संरक्षण गर्न तोकिएको समयावधि
19.सार्वजनिक निकायमा परेको सूचना माग सम्बन्धी निवेदन र सो उपर सूचना दिइएको विषय
20.सार्वजनिक निकायका सूचनाहरु अन्यत्र प्रकाशन भएका वा हुने भएको भए सोको विवरण

६। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन र नियामावलीले तोके बमोजिम प्रत्येक ३÷३ महिनामा २० बुदाँ भएको विवरण यहाँ तपाईले यस प्रणालीको प्रयोग गरेर स्वतः सक्रिय खुलासा गर्नु भएको छ भने सूचना अधिकारी वा कार्यालय प्रमुखले ऐन÷नियमको पालना गरेको मानिनेछ ।