1.निकायको स्वरुप र प्रकृति

सूचनाको हकसम्वन्धी ऐन, २०६४ अनुसार राष्ट्रिय सूचना आयोगको स्थापना भएको हो । यो आयोगमा एक जना प्रमुख सूचना आयुक्त र दुई जना सूचना आयुक्त रहने व्यबस्था छ । नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत आयोगको प्रशासकीय प्रमुख रहने व्यबस्था  छ । आयोगले सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचना नागरिकको पहुँचमा पु¥याउने, खुला र पारदर्शी संस्कृतिको विकास गर्ने, सार्वजनिक पदाधिकारीलाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउने, सूचना सार्वजनिक गराउन सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिने लगायतका काम गर्नुका साथै सार्वजनिक निकायका प्रमुख वा सूचना अधिकारीले त्यस्तो सार्वजनिक गर्नु पर्ने सूचना सार्वजनिक नगरे वा मागकर्तालाई नदिएमा उजुरी, पुनरावेदन सुन्ने तथा सजाय समेत गर्दछ । हाल आयोगको केन्द्रीय कार्यालय कोटेश्वर, काठमाण्डौमा रहेको  छ ।

2.निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार

 • आयोग समक्ष परेको पुनरावेदन, निवेदन, उजुरी सुन्ने र तत्सम्बन्धी निर्णय र आदेश दिने ।
 • सूचनादाताको संरक्षण गर्ने ।   
 • सार्वजनिक निकायका प्रमुख वा सूचना अधिकारीले मनासिव कारणविना सूचना नदिएको वा दिन इन्कार गरेको,
  आंशिक रुपमा वा गलत सूचना दिएको वा सूचना नष्ट गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो प्रमुख वा सूचना  
    अधिकारीलाई एक हजारदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकार विभागीय     कारबाही हुने पदमा रहेको भए निजलाई विभागीय सजायको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्ने ।
 • क्षतिपूर्तिको लागि प्राप्त निवेदन उपर वास्तविक हानि नोक्सानीलाई विचार गरी मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति     सम्बन्धित निकायबाट भराई दिन सक्ने ।  
 • सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचना सम्बन्धी अभिलेख, लिखत तथा अन्य सामग्रीको
  अध्ययन तथा अवलोकन गर्ने ।
 • त्यस्तो निकायमा रहेको अभिलेख, लिखत वा अन्य सामग्री सम्बन्धी सूचना सूचीकृत गरी मिलाई राख्न आदेश
  दिने ।
 • नागरिकको जानकारीको लागि सूचना सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई आदेश दिने ।
 • समय किटान गरी निवेदकले माग गरेको सूचना दिन सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई आदेश दिने ।
 • यस ऐन बमोजिमको दायित्व पालना गर्न, गराउन सम्बन्धित पक्षलाई आदेश दिने ।
 • नेपाल सरकार तथा सूचना तथा संचारसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायहरुलाई सूचनाको हकको संरक्षण र
  सम्बद्र्धनका लागि आवश्यक सुझाव दिने वा सिफारिस गर्ने ।
 • सूचनाको हकको संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रचलन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने अन्य उपयुक्त आदेश दिने, आदि ।

 

3.निकायमा रहने कर्मचारी संख्या र कार्य विवरण

आयोगलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले व्यबस्था गर्दछ । हाल आयोगमा आयुक्तहरु बाहेक ३३ जना कर्मचारीहरु  छन्।


            ३.१    स्वीकृत कर्मचारी दरवन्दी संख्या           ३३ जना

            ३.२    स्थायी कर्मचारी दरबन्दी संख्या             २० जना
            ३.३    करार सेवा कर्मचारी                             १३ जना        
            ३.४    जम्मा कर्मचारी संख्या                           ३३ जना

            ३.५     कार्य विवरण अनुसार आयोगमा निम्न बमोजिम शाखाहरू रहेका छन् :

पुनरावेदन शाखा

 • सार्वजनिक निकायको प्रमुखले गरेको निर्णयउपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले ३५ दिनभित्र आयोगसमक्ष दिएको पुनरावेदनको कारवाही र किनारा गर्दा आयोगले सम्बन्धित प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई आफू समक्ष उपस्थित गराई बयान गराउने, कुनै लिखत पेश गर्न लगाउन, सो सम्बन्धमा साक्षी प्रमाण बुझ्न वा सार्वजनिक निकायबाट कुनै लिखतको नक्कल माग गर्ने ।
 • पुनरावेदनको व्यहोरा मनासिब देखिएमा समयावधि तोकी पुनरावेदकलाई विना शुल्क सूचना उपलब्ध गराउनु भनी सम्बन्धित निकायको प्रमुखको नाममा आदेश गर्ने ।
 • पुनरावेदन निरर्थक देखिएमा खारेज गर्ने ।
 • सो पुनरावेदनको सम्बन्धमा आवश्यक कारवाही गरी अन्तिम निर्णय गर्ने ।

प्रशासन शाखा

 • कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी काम गर्ने सो अन्तर्गत कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण, विदा, सरुवा, बढुवा जस्ता कार्य गर्ने गराउने ।
 • आन्तरिक प्रशासन सम्बन्धी काम गर्ने ।
 • कार्यालय सरसफाई, विजुली पानी, टेलिफोन, मर्मत संभार लगायतका कार्य गर्ने, गराउने ।

योजना शाखा

 • योजना तथा प्रवद्र्धन शाखा प्रमुखले लेखा शाखा समेतको राय लिई वार्षिक रुपमा संचालन गर्ने कार्यक्रमको            ढाँचा तयार गर्ने ।
 • स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार गर्नुपर्ने कामहरुको बजेट, कार्यक्रम र औचित्य समेत विचार गरी कार्यक्रम            संचालनको लागि पेश गर्ने ।
 • निर्णय भए अनुसार कार्यक्रम संचालन गर्ने र सोही अनुसार कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
 • सूचनाको हकको लागि प्रवद्र्धनात्मक कार्यहरु गर्ने ।

फैसला कार्यान्वयन तथा अनुगमन मूल्याङ्कन शाखा

 • सूचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धमा भए गरेका अनुगमन मूल्यांकन तथा कार्यक्रमहरुको अभिलेख राखी वार्षिक प्रतिवेदन तयारको समेत कार्य गर्ने ।

संगठन अध्ययन तथा OGD शाखा

 • विभिन्न सार्वजनिक निकायहरुको सूचना सम्प्रेषण सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने
 • सूचना अधिकार सम्बन्धमा वैदेशिक सहायताको लागि अवधारणा बनाउने
 • आयोगको संगठन तालिकाको गृहकार्य गर्ने

लेखा शाखा

 • बजेट अनुमान तयार गर्ने ।
 • कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयसंग समन्वय गरी निकासा प्राप्त गर्ने ।
 • कर्मचारीहरुको तलब, भत्ता लगायत निर्णय अनुसार भएको कार्यक्रमको भुक्तानी समेत दिने ।

स्टोर शाखा

 • आयोगको जिन्सी सामग्रीको अभिलेख राख्ने ।
 • टुटेफुटेको सामाग्रीको लगत तयार गरी खर्च मिनाहा तथा लिलाममा पठाउनु पर्ने भए सो को विवरण तयार गरी पेश गर्ने ।

 

4.निकायबाट प्रदान गरिने सेवा

 • सार्वजनिक निकायबाट सूचना नपाएको, गलत वा अधुरो सूचना पाएको सम्बन्धमा पुनरावेदन उपर आवश्यक छानविन, आदेश, पत्राचार एवं अनुगमन गर्ने
 • योजना प्रवद्र्धन तथा अनुगमन गर्ने
 • सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को सम्बन्धमा अन्र्तक्रिया गर्ने ।
 1.    प्रशिक्षक प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने ।
 2.    छलफल गोष्ठी सञ्चालन गर्ने ।
 3.    उच्च मा.वि.क्याम्पसका विद्यार्थीहरुसंग छलफल गर्ने आदि ।

 

 

5.सेवा प्रदान गर्ने निकायको शाखा र जिम्मेवार अधिकारी

1.    पुनरावेदन शाखा        
                — शाखा प्रमुख उप सचिव श्री बाबुराजा श्रेष्ठ
                — शाखा अधिकृत श्री रमेश लामिछाने
                — कानुन अधिकृत श्री वालकृष्ण निरौला
                — नायव सुब्बा श्री विष्णुप्रसाद अर्या

२    प्रशासन शाखा
                — शाखा प्रमुख उप सचिव श्री गौलोचन सैंजू
                — शाखा अधिकृत श्री हरिप्रसाद भट्टराई
                — नायव सुब्बा श्री मोहनबहादुर बुढाथोकी


३    योजना तथा प्रवद्र्धन शाखा
                — शाखा प्रमुख उप सचिव श्री दिनेशसागर भुसाल
                — शाखा अधिकृत श्री लालबहादुर बस्नेत
           
४      फैसला कार्यन्वयन तथा अनुगमन
                – शाखा प्रमुख उपसचिब श्री धीरकुमार श्रेष्ठ
                – शाखा अधिकृत श्री पिताम्वर पाण्डे


५     संगठन अध्ययन तथा इन्म् शाखा

               -- शाखा प्रमुख उपसचिब श्री दिनेशसागर भुसाल


६    लेखा शाखा
               -- लेखा अधिकृत श्री शर्मिला थपलिया

 

6.सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि

सूचना १० पेज सम्मको निःशुल्क सो भन्दा माथि भएमा प्रति पेज रु ५।— दस्तुर लाग्ने, सूचनाको प्रकृति हेरी बढीमा १५
दिन सम्मको अवधि लाग्ने ।

 

7.निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकारी

राष्ट्रिय सूचना आयोगका सचिव श्री लक्ष्मणप्रसाद मैनाली ।

8.निर्णय उपर उजुरी सुन्ने अधिकारी

सचिव श्री लक्ष्मणप्रसाद मैनाली ।

9.सम्पादन गरेको कामको विवरण

 आयोगको नियमित कार्यक्रम तर्फ

 •   २०७२ साल भाद्र ३ गते राष्ट्रिय सूचना दिवस, २०७२ मनाइएको ।
 •   २८ सेप्टेम्बर २०१५ मा अन्तर्राष्ट्रिय थाहा दिवस मनाइएको ।

 सूचना परियोजना तर्फ

 • सूचना: नेपालमा सूचनाको हकको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम प्रारम्भ: २०७१ श्रावण १ देखि      २०७२ आषाढ मसान्तसम्म (ल्य ऋयकत भ्हतभलतष्यल एभचष्यम ३० नोभेम्बर २०१५ सम्म थप भएको)
 • परियोजनाको लागि श्रोत व्यवस्थापन
       नेपाल सरकार  (GoN)                रु. १५,६६,०००।–
       गभनेन्स् फ्यासिलिटी (GF)            रु. ३,२४,९१,५७५।–
       कुल सहायता रकम                      रु. ३,४०,५७,५७५।–
       यस त्रैमासिकमा भएको खर्च            रु. ५३,२१,८१५।–
       यस आ.ब.मा भएको कुल खर्च            रु.१,१५,७२,२८९।–
 •  यस अवधिमा परियोजनाबाट भएका मुख्य मुख्य कामहरु:
          १. रौतहट र दाङ्ग जिल्लामा MIS तालिम सम्पन्न
      
 • नोटिस वोर्ड सेवा स्थापना गरेको देहायको नम्बरमा फोन गरी १६१८—०१–४६०१२१२ आयोगबाट भईरहेको काम
  कारवाहीको सूचना प्राप्त गर्न सकिने ।

10.सूचना अधिकारी र प्रमुखको नाम र पद

१.प्रमुख सूचना अधिकारी सचिव श्री लक्ष्मणप्रसाद मैनाली
२.सूचना अधिकारी उप सचिव श्री गौलोचन सैंजू

11.ऐन, नियम, विनियम वा निर्देशिकाको सूची
 • सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४
 • सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५, 
 • आयोगको बैठक व्यवस्था सम्बन्धी कार्यविधि, २०७२
 • निवेदनको कारवाही किनारा गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०६७
 • उजुरी कारवाही किनारा गर्ने सम्बन्धी कार्र्यिवधि, २०६७
 • सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन र अनुगमन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७१
 • सरकारी निकायले स्वतः प्रकाशन गर्नु पर्ने विवरण सम्बन्धी निर्देशिका,  २०७१
 • राष्ट्रिय सूचना आयोगका कर्मचारीहरुको आचारसंहिता, २०७१
   
12.आम्दानी, खर्च तथा आर्थिक कारोबार सम्बन्धी अद्यावधिक विवरण

१.      बार्षिक स्वीकृत बजेट                            रु. ३,४६,९४,०००।—

२.      स्वीकृत बजेट मध्ये कार्यक्रम खर्च           रु १,४३,४६,०००।—

आ.व. २०७२/०७३ मा आयोगको कल बजेट रु. ३,४६,९४,०००।—रहेकोमा चालु खर्च रु.3,42,74,000.00 र पूँजीगत खर्च रु ४,२०,०००।— रहेको छ । चाल बजेट तर्फ कार्यक्रम खर्चमा रु १,४३,४६,०००।—रहेको छ । प्रथम त्रैमासिक सम्ममा चाल खर्च तर्फ कार्यक्रममा रु.१,७८,३५२।— र पूँजीगत खर्च रु.२२,९३९।— गरी जम्मा रू.२,०१,२९१।–यस त्रैमासिकमा खर्च भएको छ । उक्त अवधिमा विनियोजन बजेटको चाल खर्च तर्फ  रु.45,55,105.00/ र पूँजीगत खर्च तर्फ  रु.२२,९३९ खर्च भएको छ । 

आ व २०७२७३ को प्रथम त्रैमासिक (श्रावण, भाद्र र असोज) सम्मको निकाशा तथा खर्चको विवरण:

खर्चको फाँटबारी

आ.व. २०७२/२०७३

आ.व. २०७२/२०७३ को प्रथम त्रैमशिक प्रगति विवरण  

चालु खर्च                                         

ब.उ.शि.नं.3580153                                                                                                                      
यस महिनाको खर्च यस महिना सम्मको निकासा खर्च संकेत नम्बर खर्च र बित्तिये शीर्षक अन्तिम बजेट यस महिना सम्मको खर्च बाँकी

बजेट

बाँकी

निकासा

988121.00 1763631.00 21111 तलव 9510000.00 1763631.00 7746369.00 0.00
13000.00 40000.00 21113 महंगि भत्ता 240000.00 40000.00 200000.00 0.00
114525.00 157625.00 21119 अन्य भत्ता 188000.00 157625.00 30375.00 0.00
0.00 0.00 21121 पोशाक 150000.00 0.00 150000.00 0.00
0.00 0.00 21123 औषधि उपचार 141000.00 0.00 141000.00 0.00
74627.00 80627.00 22111 पानी तथा विजुली 361000.00 80627.00 280373.00 0.00
61029.00 65229.00 22112 संचार महसुल 414000.00 65229.00 348771.00 0.00
193700.00 562700.00 22121 घर भाडा 2268000.00 562700.00 1705300.00 0.00
0.00 180615.00 22211 इन्धन 919000.00 180615.00 738385.00 0.00
0.00 313546.00 22212 संचालन तथा मर्मत 360000.00 313546.00 46454.00 0.00
313546.00 0.00 22213 विमा 49000.00 0.00 49000.00 0.00
375193.00 420315.00 22311 कार्यालय सं खर्च 1064000.00 420315.00 643685.00 0.00
8300.00 9050.00 २२३१३ पुस्तक तथा समाग्री 30000.00 9050.00 20950.00 0.00
0.00 2660.00 22314 इन्धन अन्य प्रयोजन 441000.00 2660.00 438340.00 0.00
24995.00 24995.00 22411 सेवा र परामर्श 500000.00 24995.00 475005.00 0.00
524686.00 700536.00 २२४१२ अन्य सेवा शुल्क 2106000.00 700536.00 1405464.00 0.00
159552.00 178352.00 22522 कार्यक्रम खर्च 14346000.00 178352.00 14167648.00 0.00
0.00 0.00 22611 अनुगमन मूल्यांकन 762000.00 0.00 762000.00 0.00
0.00 0.00 22612 भ्रमण खर्च 80000.00 0.00 80000.00 0.00
55224.00 55224.00 22711 विविध खर्च 345000.00 55224.00 289776.00 0.00
2906498.00 4555105.00   जम्मा 34274000.00 4555105.00 29718895.00 0.00
               
               
               
               
               
               

 

         
             
   
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 

             

 

             

 

             

 

             

 

             

कोषको अवस्था

बैकको नाम         ने रा बैंक थापाथली,   खाता g=+ M को ले नि का टि यस ए  खाता

 

जम्मा जम्मी निकासा    रु ४५५५१०५.00

 

जम्मा जम्मी खर्च      रु= ४५५५१०५.00

 

फर्छिन बांकी पेश्की     रु म्याद ननाघेको रु.११,000.00) म्याद नाघेको रु १,००,०००।००

पेश्की कटाई बांकी खर्च   रु  ४४,४४,१०५

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

   

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

         
13.तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण
 • आ.व. २०७२/०७३ (श्रावण, भाद्र र असोज) मा उजुरी, निवेदन र पुनरावेदनको जम्मा संख्या         १६२ वटा  
 • प्रारम्भिक आदेश तथा पत्राचार भएका फाईलहरू                                                                    १५९ वटा
 • प्रारम्भिक आदेश हुन बाँकी फाईलहरू                                                                                         ३ वटा           
 • फछ्र्यौट प्रतिशत                                                                                                                    ९८.१४%
   
14.अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक निकायले कुनै कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालन गरेको भए सोको विवरण

cf=j=@)&).&! df cfof]ujf6 ;Dkflbt k|j4gf{Tds sfo{qmdaf6 k|fKt pknlAwsf] Ps emns M

-s_ cledvLs/0f sfo{qmd

l;=g+=

lhNnf

ldlt

;xefuL ;FVof

;+nUg sd{rf/Lx?

!=

kfFry/

@)&!.&.@^

^(

p=;=>L uf}nf]rg ;}+h"

zf=c=>L /fh ;Tofn

gf=;=>L df]xgaxfb/ a9fyf]sL

@=

उदयपुर

२०७१/०८/०५

५५

उपसचिव श्री बाबुराजा श्रेष्ठ

शा.. श्री सन्तोष पोखरेल

ना.सु. श्री बिष्णुप्रसाद अर्याल

.. श्री सुमन सैंजु

#=

सप्तरी

२०७१/०८/

८५

उपसचिव श्री बाबुराजा श्रेष्ठ

शा.. श्री सन्तोष पोखरेल

ना.सु. श्री बिष्णुप्रसाद अर्याल

.. श्री सुमन सैंजु

$=

पाँचथर

२०७१/०८/२६

६९

उपसचिव श्री गौलोचन सैंजु

शा..श्री राजु सत्याल

ना.सु. श्री मोहन बुढाथोकी

%=

ताप्लेजुङ

२०७१/०८/२७

६०

उपसचिव श्री गौलोचन सैंजु

शा..श्री राजु सत्याल

ना.सु. श्री मोहन बुढाथोकी

^=

कंचनपुर

२०७१/०९/१३

१३५

उपसचिव श्री बाबुराजा श्रेष्ठ

शा.. श्री सन्तोष पोखरेल

ना.सु. श्री बिष्णुप्रसाद अर्याल

&=

कैलाली

२०७१/०९/१४

९७

उपसचिव श्री बाबुराजा श्रेष्ठ

शा.. श्री सन्तोष पोखरेल

ना.सु. श्री बिष्णुप्रसाद अर्याल

*=

संखुवासभा

२०७१/०९/२२

४२

उपसचिव श्री गौलोचन सैंजु

शा..श्री राजु सत्याल

ना.सु. श्री मोहन बुढाथोकी

(=

नुवाकोट

२०७१/१०/१४- २०७१/१०/१५

७२

उपसचिव श्री बेदनिधि अधिकारी

शा..श्री राजु सत्याल

.तथा मू. . श्री बिष्णु तिमिल्सिना

सू.प्र. वि. सृजना घिमिरे

का. . प्रेम बहादुर राना

.प्र. अधिकृत किरण पौडेल

ना.सु. विष्णुप्रसाद अर्याल

!)=

स्याङजा

२०७१/१०/२६

८८

सहसचिव श्री शान्तिराम शर्मा

सहसचिव श्री बाबुराजा श्रेष्ठ

शा..श्री खड्गराज रा

ना.सु. विष्णुप्रसाद अर्याल

!!=

afUnË

@)&!.!).@*

^(

;=;=>L zflGt/fd zdf{

p=;=>L afa/fhf >]i7

zf=c=>L v8u/fh /fO{

!@=

दाङ

२०७१/११/०८

२६

उपसचिव श्री बेदनिधि अधिकारी

.तथा मू.. श्री बिष्णु तिमिल्सिना

.प्र. अधिकृत किरण पौडेल

ना.सु. श्री बिष्णु अर्याल

!#=

डोटी

२०७१/११/०९- २०७१/११/१०

१५६

उपसचिव श्री बेदनिधि अधिकारी

.तथा मू. . श्री बिष्णु तिमिल्सिना

.प्र. अधिकृत किरण पौडेल

ना.सु. विष्णुप्रसाद अर्याल

!$=

सुर्खेत

२०७१/११/११- २०७१/११/१२

१३४

का.मु.सचिव श्री जीवनप्रभा लामा

उपसचिव श्री गौलोचन सैंजु

सू.प्र.वि. सृजना घिमिरे

का. . प्रेम बहादुर राना

ना.सु.श्री मोहनबहादुर बुढाथोकी

..श्री पुष्कर जोशी

!%=

b}n]v

@)&!.!!.!#

(%

p=;=>L uf}nf]rg ;}+h"

gf=;=>L df]xg a= a9fyf]sL

!^=

मोरंग

२०७१/११/२६- २०७१/११/२७

२२७

उपसचिव श्री बेदनिधि अधिकारी

सू. प्र. वि. श्री सृजना घिमिरे

का. . श्री प्रेम ब. राना

!&=

बाँके

२०७१/११/२६- २०७१/११/२७

१६९

उपसचिव श्री गौलोचन सैंजु

शा.. श्री राजु सत्याल

.तथा मू. . श्री बिष्णु तिमिल्सिना

.प्र. अधिकृत किरण पौडेल

!*=

कास्की

२०७१/१२/११-२०७१/१२/१२

१५६

उपसचिव श्री बेदनिधि अधिकारी

शा.. श्री प्रमिता शर्मा

सू. प्र.वि. श्री सृजना घिमिरे

का. . श्री प्रेम ब. राना

.. श्री पुष्कर जोशी

!(=

पर्सा

२०७१/१२/११- २०७१/१२/१२

२१२

उपसचिव श्री धिरकुमार श्रेष्ठ

शा.. राजु सत्याल

शा.. खड्गराज राई

.तथा मू.. श्री बिष्णु तिमिल्सिना

@)=

Onfd

@)&!.!@.@)

!@%

p=;=>L wL/sdf/ >]i7

zf=c=>L xl/k|;fb e§/fO{

@!=

पाल्पा

२०७२/०१/०८- २०७२/०१/०९

१३५

उपसचिव श्री गौलोचन सैंजु

शा..श्री राजु सत्याल

सू.प्र.वि. श्री सृजना घिमिरे

ना.सु. श्री मोहन बुढाथोकी

@@=

;g;/L

@)&@.)@.@!

!)@

zf=c=>L v8u/fh /fO{

zf=c=>L xl/k|;fb e§/fO{

gf=;=>L lai0f cof{n

@#=

धनुषा

२०७२/०२/२१- २०७२/०२/२२

१२०

उपसचिव श्री बेदनिधि अधिकारी

शा..श्री पीताम्बर पाण्डे

ना.सु.श्री मोहन बुढाथोकी

सू.प्र.वि. श्री सृजना घिमिरे

का.. श्री प्रेम बहादुर राना

@$=

dxf]Q/L

@)&@.)@.@#

*#

p=;=>L j]blglw clwsf/L

zf=c=>L lktfDa/ kf08]

gf=;=>L df]xgaxfb/ a9fyf]sL

@%=

a}t8L

@)&@.)@.@^

&)

p=;=>L wL/sdf/ >]i7

zf=c=>L nfnaxfb/ a:g]t

gf=;=>L zld{nf e§/fO{

@^=

डडेल्धुरा

२०७२/०२/२७- २०७२/०२/२८

८६

उपसचिव श्री धीरकुमार श्रेष्ठ

शा..श्री लालबहादुर बस्नेत

का. . प्रेम बहादुर राना

.प्र. अधिकृत सुभाष दाहाल

ना.सु.श्री शर्मिला भट्टराई

 

-v_ cGtlqm{of sfo{qmd

l;=g+=

lhNnf

ldlt

;xefuL ;FVof

;+nUg sd{rf/Lx?

!=

;Kt/L

@)&!.)*.)*

**

p=;=>L afa/fhf >]i7

zf=c=>L ;Gtf]if kf]v/]n

gf=;=>L lai0f cof{n

@=

s}nfnL

@)&!.)(.!$

&#

p=;=>L afa/fhf >]i7

zf=c=>L ;Gtf]if kf]v/]n

gf=;=>L lai0f cof{n

#=

ndhË

@)&!.!).@#

#^

p=;=>L j]blglw clwsf/L

gf=;=>L lai0f cof{n

$=

kj{t

@)&!.!).@(

&$

;=;=>L zflGt/fd zdf{

p=;=>L afa/fhf >]i7

zf=c=>L v8u/fh /fO{

%=

sf:sL

@)&!.!!.)!

!%!

p=;=>L uf}nf]rg ;}+h"

^=

bfË

@)&!.!!.)*

!!(

p=;=>L j]blglw clwsf/L

gf=;=>L lai0f cof{n

&=

sf7df8f}+

@)&!.!!.@@

!@!

sf=d=;lrj >L hLjgk|ef nfdf nufot

*=

pbok/

@)&!.!@.!#

!)*

p=;=>L afa/fhf >]i7

zf=c=>L xl/k|;fb e§/fO{

(=

?kGb]xL

@)&!.)!.!)

$&

p=;=>L uf}nf]rg ;}+h"

zf=c=>L /fh ;Tofn

gf=;=>L df]xgaxfb/ a9fyf]sL

!)=

wgs6f

@)&@.)@.@%

*%

p=;=>L j]blglw clwsf/L

zf=c=>L lktfDa/ kf08]

gf=;=>L df]xgaxfb/ a9fyf]sL

 

 

-u_ ljBfno cGtlqm{of sfo{qmd

l;=g+=

ljBfnosf] gfd

lhNnf

ldlt

;xefuL ;FVof

;+nUg sd{rf/Lx?

!=

>L zlQm p=df=lj=uf]/vf

uf]/vf

@)&!.%.!*

!^!

zf=c=>L ;Gtf]if kf]v/]n

gf=;=>L lai0f cof{n

@=

>L l;4fy{ p=df=lj=km]lbvf]nf

:ofËhf

@)&!.%.!(

!^!

zf=c=>L ;Gtf]if kf]v/]n

gf=;=>L lai0f cof{n

#=

>L hgtf pRr df=lj=

;g;/L

@)&!.^.@#

!*)

zf=c=>L ;/h >]i7

zf=c=>L ;Gtf]if kf]v/]n

$=

>L dx]Gb|/Tg axdvL SofDk;, Onfd

Onfd

@)&!.)&.@%

@)$

p=;=>L uf}nf]rg ;}+h"

zf=c=>L /fh ;Tofn

gf=;= df]xg a=a9fyf]sL

%=

lkmlbd pRr df=lj=

kfFry/

@)&!.)&.@^

!#$

p=;=>L uf}nf]rg ;}+h"

zf=c=>L /fh ;Tofn

gf=;= df]xg a=a9fyf]sL

^=

hgHof]tL pRr df=lj=, rjf8]

pbok/

@)&!.)*.)&

!*@

p=;=>L afa/fhf >]i7

zf=c=>L ;Gtf]if kf]v/]n

gf=;= >L lji0fk|;fb cof{n

s=c=>L ;dg ;}+h"

&=

>L s]zf] clg?b|dtL df=lj=

;Kt/L

@)&!.)*.)(

!*$

p=;=>L afa/fhf >]i7

zf=c=>L ;Gtf]if kf]v/]n

gf=;=>L lai0f cof{n

*=

k~rf]bo pRr df=lj=

s}nfnL

@)&!.(.)^

@$#

p=;=>L afa/fhf>]i7

zf=c= >L ;Gtf]if kf]v/]n

gf=;= >L lji0fk|;fb cof{n

(=

>L j}hgfy p=df=lj=

s~rgk/

@)&!.)(.!#

@)&

p=;=>L afa/fhf >]i7

zf=c=>L ;Gtf]if kf]v/]n

gf=;=>L lai0f cof{n

!)=

>L 1fg dlGb/ gd"gf pRr df=lj=

l;GwkfNrf]s

@)&!.)(.@@

!@^

zf=c=>L nfnaxfb/ j:g]t

zf=c=>L k|ldtf zdf{

n]=c=>L zld{nf yklnof

!!=

>L s[i0f /Tgu+uf p=df=lj=

l;GwkfNrf]s

@)&!.)(.@#

!%$

zf=c=>L nfnaxfb/ a:g]t

zf=c=>L k|ldtf zdf{

n]=c=>L zld{nf yklnof

!@=

>L hf]/kf6L df=lj=

sfe]|knf~rf]s

@)&!.)(.@&

!!!

zf=c=>L nfnaxfb/ a:g]t

zf=c=>L k|ldtf zdf{

n]=c=>L zld{nf yklnof

!#

;j{d+unf p=df=lj=, kfFrvfn

 

sfe|]knf~rf]s

@)&!.)(.@&

!$%

n]=c=>L zld{nf yklnof

zf=c=>L nfnaxfb/ j:g]t

zf=c=>L k|ldtf zdf{

!$=

lqejg lqznL pRr df=lj=, ljb/

gjfsf]6

@)&!.!).!%

*!

p=;= >L j]blglw clwsf/L

zf=c=>L /fh ;Tofn

!%=

>L k"0ff{d[t ejfgL p=df=lj=jflnË

:ofËhf

@)&!.!).@&

!&$

;=;=>L zflGt/fd zdf{

p=;=>L afa/fhf >]i7

zf=c=>L v8u/fh /fO{

!^=

ljBfdlGb/ pRr df=lj=

jfUnË

@)&!.!).@*

!^@

;=;=>L zflGt/fd zdf{

p=;=>L afa/fhf >]i7

zf=c=>L v8u/fh /fO{

gf=;= lji0fk|;fb cof{n

!&=

>L hgs p=df=lj= u}8fsf]6

gjnk/f;L

@)&!.!).

@@@

zf=c=>L k|ldtf zdf{

n]=c=>L zld{nf yklnof

!*=

>L /fKtL cfjfzLo df=lj=

bfË

@)&!.!!.)*

!)!

p=;=>L j]blglw clwsf/L

gf=;=>L lai0f cof{n

!(=

hg pRr df=lj=, jL/]Gb|gu/

;v]{t

@)&!.!!.!!

!*^

p=;=>L uf}nf]rg ;}+h"

;"=k|=lj=>L ;[hgf l3ld/]

sf=c=>L k|]daxfb/ /fgf

gf=;=>L df]xg a=a9fyf]sL

@)=

lbNk]Zj/ pRr df=lj=

bfË

@)&!.!!.!@

!)!

p=;= >L j]blglw clwsf/L

c= tyf d"=c= >L lji0f ltldlN;gf

cf=k|=clws[t >L ls/0f kf}8]n

gf=;=>L lji0fk|;fb cof{n

@!=

kB pRr df=lj=

8f]6L

 

!@%

p=;= >L j]blglw clwsf/L

c= tyf d"=c= >L lji0f ltldlN;gf

cf=k|=clws[t >L ls/0f kf}8]n

gf=;=>L lji0fk|;fb cof{n

@@=

>L dx]Gb| p=df=lj=

afFs]

@)&!.!!.!%

!*^

p=;=>L uf}nf]rg ;}+h"

gf=;=>L df]xg a= a9fyf]sL

@#=

dx]Gb|gu/ pRr dfWolds ljBfno, dx]Gb|gu/

s~rgk/

@)&@.@.!*

*)

zf=c=>L /fh ;Tofno

c=tyf d"=c= >L lji0f ltdlN;gf

@$=

lqgu/ pRr dfWolds ljBfno, wgu9L

s}nfnL

@)&@.@.@!

(*

zf=c=>L /fh ;Tofn

c=tyf d"=c=>L lji0f ltdlN;gf

@%=

>L hgtf axdvL SofDk;

;g;/L

@)&@.)@.@@

!)@

zf=c=>L v8u/fh /fO{

zf=c=>L xl/k|;fb e§/fO{

gf=;=>L lai0f cof{n

 

 


 

;fj{hlgs lgsfosf] cgudg

 

l;=g+=

lhNnf

ldlt

;fj{hlgs lgsfosf]  ;FVof

;+nUg sd{rf/Lx?

!=

uf]/vf

@)&!.)%.!& b]lv @# ;Dd

!*

zf=c=>L ;Gtf]if kf]v/]n

gf=;=>L lai0f cof{n

@=

:ofËhf

@)&!.)%.!& b]lv @# ;Dd

!*

zf=c=>L ;Gtf]if kf]v/]n

gf=;=>L lai0f cof{n

#=

;g;/L

@)&!.)^.#) b]lv @)&!.)&.)% ;Dd

!%

zf=c=>L v8u/fh /fO{

 

$=

kfFry/

@)&!.)&.@^ b]lv #! ut];Dd

@#

p=;=>L uf}nf]rg ;}+h"

zf=c=>L /fh ;Tofn

gf=;=>L df]xg a= a9fyf]sL

%=

tfKn]hË

@)&!.)&.@^ b]lv #! ut];Dd

@%

p=;=>L uf}nf]rg ;}+h"

zf=c=>L /fh ;Tofn

gf=;=>L df]xg a= a9fyf]sL

^=

gjfsf]6

@)&!.)*.)% b]lv @)&!.)*.!!

!&

n]=c=>L zld{nf yklnof

 

&=

pbok/

@)&!.)*.)% b]lv @)&!.)*.!!

@^

p=;=>L afa/fhf >]i7

zf=c=>L ;Gtf]if kf]v/]n

gf=;=>L lai0f cof{n

*=

;Kt/L

@)&!.)*.)% b]lv @)&!.)*.!!

@&

p=;=>L afa/fhf >]i7

zf=c=>L ;Gtf]if kf]v/]n

gf=;=>L lai0f cof{n

(=

s}nfnL

@)&!.)(.!! b]lv @)&!.)(.!&

#)

p=;=>L afa/fhf >]i7

zf=c=>L ;Gtf]if kf]v/]n

gf=;=>L lai0f cof{n

!)

s~rgk/

@)&!.)(.!! b]lv @)&!.)(.!&

$)

p=;=>L afa/fhf >]i7

zf=c=>L ;Gtf]if kf]v/]n

gf=;=>L lai0f cof{n

!!=

l;GwkfNrf]s

@)&!.)(.@! b]lv @)&!.)(.@&

!&

zf=c=>L nfnaxfb/ a:g]t

zf=c=>L k|ldtf zdf{

n]=c=>L zld{nf yklnof

!@=

;+vjf;ef

@)&!.)(.@) b]lv @)&!.)(.@^

@#

p=;=>L uf}nf]rg ;}+h"

zf=c=>L /fh ;Tofn

gf=;=>L df]xg a= a9fyf]sL

!#=

sfe|]knf~rf]s

@)&!.)(.@! b]lv @)&!.)(.@&

!^

zf=c=>L nfnaxfb/ a:g]t

zf=c=>L k|ldtf zdf{

n]=c=>L zld{nf yklnof

!$=

ndhË

@)&!.!).@#

!(

p=;=>L j]blglw clwsf/L

gf=;=>L lai0f cof{n

!%=

:ofËhf

@)&!.!).@% b]lv @)&!.!!.)@

#^

;=;=>L zflGt/fd zdf{

p=;=>L afa/fhf >]i7

zf=c=>L v8u/fh /fO{

!^=

kj{t

@)&!.!).@% b]lv @)&!.!!.)@

#@

;=;=>L zflGt/fd zdf{

p=;=>L afa/fhf >]i7

zf=c=>L v8u/fh /fO{          

!&=

afUnË

@)&!.!).@% b]lv @)&!.!!.)@

@#

;=;=>L zflGt/fd zdf{

p=;=>L afa/fhf >]i7

zf=c=>L v8u/fh /fO{          

!*=

gjnk/f;L

@)&!.!).@^ b]lv @)&!.!!.)@

^

zf=c=>L k|ldtf zdf{

n]=c=>L zld{nf yklnof

!(=

bfË

@)&!.!!.)& b]lv @)&!.!!.!$

@^

p=;=>L j]blglw clwsf/L

gf=;=>L lai0f cof{n

@)=

8f]6L

@)&!.!!.)& b]lv @)&!.!!.!$

@$

p=;=>L j]blglw clwsf/L

gf=;=>L lai0f cof{n

@!=

;v]{t

@)&!.!!.!!

$(

p=;=>L uf}nf]rg ;}+h"

gf=;=>L df]xg a= a9fyf]sL

@@=

b}n]v

@)&!.!!.!#

@@

p=;=>L uf}nf]rg ;}+h"

gf=;=>L df]xg a= a9fyf]sL

@#=

afFs]

@)&!.!!.@% b]lv @&

@&

p=;=>L uf}nf]rg ;}+h"

zf=c=>L /fh ;Tofn

@$=

Onfd

@)&!.!@.@)

@%

p=;=>L wL/sdf/ >]i7

zf=c=>L xl/k|;fb e§/fO{

@%=

k;f{

@)&!.!@.)*

@@

p=;=>L wL/sdf/ >]i7

zf=c=>L v8u/fh /fO{

zf=c=>L /fh ;Tofn

@^=

kfNkf

@)&!.!.& b]lv !!

%!

p=;=>L uf}nf]rg ;}+h"

zf=c=>L /fh ;Tofn

@&=

a}t8L

@)&@.)@.@^

@$

p=;=>L wL/sdf/ >]i7

zf=c=>L nfnaxfb/ a:g]t

gf=;=>L zld{nf e§/fO{

@*=

88]Nw/f

@)&@.)@.@*

!%

p=;=>L wL/sdf/ >]i7

zf=c=>L nfnaxfb/ a:g]t

gf=;=>L zld{nf e§/fO{

15.सार्वजनिक निकायको वेभसाईट भए सोको विवरण

यस राष्ट्रिय सूचना आयोगको वेबसाइट www.nic.gov.np रहेको छ ।

16.सार्वजनिक निकायले प्राप्त गरेको वैदेशिक सहायता र ऋण, अनुदान एवम् प्रावधिक सहयोग वा सम्झौता सम्बन्धी विवरण

मिति  २०७१।३।३१ गते आयोग र Governance Facility Nepal बीच पञ्चवर्षीय रणनीतिक कार्य योजना २०१३–२०१८ अन्तर्गत दोश्रो वर्षका लागि आ.व. २०७१/७२ (July 17th 2014 – July 16th 2015) को निमित्त DANIDA/SDC/DFID लगायतको संलग्नतामा प्रारम्भ भएको GF (Governance Facility) Nepal परियोजनाले रु. ३,२४,९१,५७५।– .को अनदान सहयोग गर्ने सम्झौता पत्रमा राष्ट्रिय सूचना आयोगको तर्फबाट तत्कालिन सह सचिव श्री शान्तिराम शर्माले र GF Nepal को तर्फबाट Head of Programme Mr. Niels Hjortdal ले हस्ताक्षर गर्न भएको थियो । यस परियोजनाको उद्देश्य अनसार सूचनाको हक सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न आयोगलाई अझ सबलीकरण गर्दै सार्वजनिक निकायहरूलाई आफूसँग भएका सूचनाहरूलाई व्यवस्थित गर्ने एवं स्वस्र्फूत ढंगबाट सार्वजनिक गर्ने तथा ती निकायहरूमा नागरिकबाट हने सूचनाको मागलाई सकारात्मक ढंगबाट सम्बोधन गर्ने परिपाटी बसाल्न छानिएका केही मन्त्रालयहरू र ती अन्तर्गतका स्थानीय निकायहरुको दक्षतालाई सदृढ गर्दै सूचना प्रवाह र पहँचलाई सरल र सहज रूपमा लैजाने कार्यक्रम रहेको छ ।  

आ. व. २०७२/७३ को प्रथम त्रैमशिक अवधि श्रावन देखि आश्विनसम्म को परियोजना तर्फको अम्दामी र खर्चको वितरण:


     
       

In NPR

S.N

Particulars                        

Grant received in this period

Annual grant approved

Balance of grant

 

GF Grant

    2,073,623.00

      3,463,839.00

     1,390,216.00

 

Total

 

 

 

S.N

Particulars                               (Expenditure heads as per budget lines)

Expense in this period

No Cost Extension
Budget

Balance of budget

A.

Program Cost/Output-wise activities

 

 

 

Output 1: Strengthening Oversight

 

 

 

1.4.1

Learning sharing meeting & workshop

                      -  

            784,750.00

           784,750.00

1.4.2

Exposure visit

                      -  

            605,466.00

           605,466.00

1.6.2

Capacity building training for NIC staffs-3 days

                      -  

             12,000.00

             12,000.00

 

Total Output 1

                      -  

        1,402,216.00

        1,402,216.00

Output 2: Strengthening Supply Side

 

 

 

2.1.3

Provide MIS technical assistance in 14 new districts

          113,646.00

            122,681.00

              9,035.00

2.7

Follow-up on legal revisions and curriculum development

          337,175.00

            337,175.00

                       -  

 

Total Output 2

         450,821.00

           459,856.00

              9,035.00

Output 3: Strengthening Demand Side

 

 

 

3.1.1

Development and dissemination of IEC materials (multiple languages)

                      -  

            200,000.00

           200,000.00

3.5.1

Production of IEC materials (Storybook, documentary, TVC, song)

                      -  

            145,764.00

           145,764.00

3.5.2

RTI journal publishing

                      -  

            300,000.00

           300,000.00

 

Total Output 3

                      -  

           645,764.00

          645,764.00

 

Total Output-wise activities costs (A)

         450,821.00

        2,507,836.00

        2,057,015.00

B.

Cross-cutting activities

 

 

 

3.1

Monitoring and field visits

           26,435.00

            150,000.00

           123,565.00

3.2

Monthly review

             2,709.00

               4,000.00

              1,291.00

3.3

Quarterly review

                      -  

             20,000.00

             20,000.00

3.4

Annual review

          112,379.00

            576,753.00

           464,374.00

 

Total Cross-cutting activities costs (B)

         141,523.00

           750,753.00

          609,230.00

 

Total project staff costs (C)

 

 

 

D.

Equipments and operation

 

 

 

9

Accounting and office Management software

           33,900.00

             33,900.00

                       -  

10

Fuel and maintenance

           60,027.00

             80,000.00

             19,973.00

11

Stationary and materials

           33,707.00

             50,000.00

             16,293.00

12

Program related communication

           27,798.00

             35,000.00

              7,202.00

13

Bank charges

                      -  

               6,350.00

              6,350.00

 

Total equipments and operation costs (D)

         155,432.00

           205,250.00

            49,818.00

 

Total

         747,776.00

        3,463,839.00

        2,716,063.00