1.निकायको स्वरुप र प्रकृति

सूचनाको हकसम्वन्धी ऐन, २०६४ अनुसार राष्ट्रिय सूचना आयोगको स्थापना भएको हो । यो आयोगमा एक जना प्रमुख सूचना आयुक्त र दुई जना सूचना आयुक्त रहने व्यबस्था छ । नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत आयोगको प्रशासकीय प्रमुख रहने व्यबस्था  छ । आयोगले सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचना नागरिकको पहुँचमा पुर्याउने, खुला र पारदर्शी संस्कृतिको विकास गर्ने, सार्वजनिक पदाधिकारीलाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउने, सूचना सार्वजनिक गराउन सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिने लगायतका काम गर्नुका साथै सार्वजनिक निकायका प्रमुख वा सूचना अधिकारीले त्यस्तो सार्वजनिक गर्नु पर्ने सूचना सार्वजनिक नगरे वा मागकर्तालाई नदिएमा उजुरी, पुनरावेदन सुन्ने तथा सजाय समेत गर्दछ । हाल आयोगको केन्द्रीय कार्यालय कोटेश्वर, काठमाण्डौमा रहेको  छ ।

2.निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार
 • आयोग समक्ष परेको पुनरावेदन, निवेदन, उजुरी सुन्ने र तत्सम्बन्धी निर्णय र आदेश दिने ।
 • सूचनादाताको संरक्षण गर्ने ।   
 • सार्वजनिक निकायका प्रमुख वा सूचना अधिकारीले मनासिव कारणविना सूचना नदिएको वा दिन इन्कार गरेको,
  आंशिक रुपमा वा गलत सूचना दिएको वा सूचना नष्ट गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो प्रमुख वा सूचना
  अधिकारीलाई एक हजारदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकार विभागीय कारबाही हुने पदमा रहेको भए निजलाई विभागीय सजायको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्ने ।
 • क्षतिपूर्तिको लागि प्राप्त निवेदन उपर वास्तविक हानि नोक्सानीलाई विचार गरी मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित निकायबाट भराई दिन सक्ने ।  
 • सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचना सम्बन्धी अभिलेख, लिखत तथा अन्य सामग्रीको
  अध्ययन तथा अवलोकन गर्ने ।
 • त्यस्तो निकायमा रहेको अभिलेख, लिखत वा अन्य सामग्री सम्बन्धी सूचना सूचीकृत गरी मिलाई राख्न आदेश
  दिने ।
 • नागरिकको जानकारीको लागि सूचना सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई आदेश दिने ।
 • समय किटान गरी निवेदकले माग गरेको सूचना दिन सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई आदेश दिने ।
 • यस ऐन बमोजिमको दायित्व पालना गर्न, गराउन सम्बन्धित पक्षलाई आदेश दिने ।
 • नेपाल सरकार तथा सूचना तथा संचारसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायहरुलाई सूचनाको हकको संरक्षण र
  सम्बद्र्धनका लागि आवश्यक सुझाव दिने वा सिफारिस गर्ने ।
 • सूचनाको हकको संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रचलन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने अन्य उपयुक्त आदेश दिने, आदि ।
3.निकायमा रहने कर्मचारी संख्या र कार्य विवरण

आयोगलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले व्यबस्था गर्दछ । हाल आयोगमा आयुक्तहरु बाहेक ३३ जना कर्मचारीहरु  छन्।

 1. स्वीकृत कर्मचारी दरवन्दी संख्या             ३३ जना
 2. स्थायी कर्मचारी दरबन्दी संख्या               २० जना
 3. करार सेवा कर्मचारी                            १३ जना        
 4. जम्मा कर्मचारी संख्या                          ३३ जना
 5. कार्य विवरण अनुसार आयोगमा निम्न बमोजिम शाखाहरू रहेका छन् :—

  पुनरावेदन शाखा

 • सार्वजनिक निकायको प्रमुखले गरेको निर्णयउपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले ३५ दिनभित्र आयोगसमक्ष दिएको पुनरावेदनको कारवाही र किनारा गर्दा आयोगले सम्बन्धित प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई आफू समक्ष उपस्थित गराई बयान गराउने, कुनै लिखत पेश गर्न लगाउन, सो सम्बन्धमा साक्षी प्रमाण बुझ्न वा सार्वजनिक निकायबाट कुनै लिखतको नक्कल माग गर्ने।
 • पुनरावेदनको व्यहोरा मनासिब देखिएमा समयावधि तोकी पुनरावेदकलाई विना शुल्क सूचना उपलब्ध गराउनु भनी सम्बन्धित निकायको प्रमुखको नाममा आदेश गर्ने ।
 • पुनरावेदन निरर्थक देखिएमा खारेज गर्ने ।

 

 • सो पुनरावेदनको सम्बन्धमा आवश्यक कारवाही गरी अन्तिम निर्णय गर्ने ।

   प्रशासन शाखा

 • कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी काम गर्ने सो अन्तर्गत कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण, विदा, सरुवा, बढुवा जस्ता कार्य गर्ने गराउने ।
 • आन्तरिक प्रशासन सम्बन्धी काम गर्ने ।
 • कार्यालय सरसफाई, विजुली पानी, टेलिफोन, मर्मत संभार लगायतका कार्य गर्ने, गराउने ।

  योजना शाखा

 • योजना तथा प्रवद्र्धन शाखा प्रमुखले लेखा शाखा समेतको राय लिई वार्षिक रुपमा संचालन गर्ने कार्यक्रमको          ढाँचा तयार गर्ने ।
 • स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार गर्नुपर्ने कामहरुको बजेट, कार्यक्रम र औचित्य समेत विचार गरी कार्यक्रम      संचालनको लागि पेश गर्ने ।
 • निर्णय भए अनुसार कार्यक्रम संचालन गर्ने र सोही अनुसार कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
 • सूचनाको हकको लागि प्रवद्र्धनात्मक कार्यहरु गर्ने ।

  फैसला कार्यान्वयन तथा अनुगमन मूल्याङ्कन शाखा

 • सूचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धमा भए गरेका अनुगमन मूल्यांकन तथा कार्यक्रमहरुको अभिलेख राखी  वार्षिक प्रतिवेदन तयारको समेत कार्य गर्ने ।

  संगठन अध्ययन तथा OGD शाखा

 • विभिन्न सार्वजनिक निकायहरुको सूचना सम्प्रेषण सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने
 • सूचना अधिकार सम्बन्धमा वैदेशिक सहायताको लागि अवधारणा बनाउने
 • आयोगको संगठन तालिकाको गृहकार्य गर्ने

  लेखा शाखा

 • बजेट अनुमान तयार गर्ने ।
 • कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयसंग समन्वय गरी निकासा प्राप्त गर्ने ।
 • कर्मचारीहरुको तलब, भत्ता लगायत निर्णय अनुसार भएको कार्यक्रमको भुक्तानी समेत दिने ।

  स्टोर शाखा

 • आयोगको जिन्सी सामग्रीको अभिलेख राख्ने ।
 • टुटेफुटेको सामाग्रीको लगत तयार गरी खर्च मिनाहा तथा लिलाममा पठाउनु पर्ने भए सो को विवरण तयार गरी पेश गर्ने ।

 

4.निकायबाट प्रदान गरिने सेवा

 • सार्वजनिक निकायबाट सूचना नपाएको, गलत वा अधुरो सूचना पाएको सम्बन्धमा पुनरावेदन उपर आवश्यक छानविन, आदेश, पत्राचार एवं अनुगमन गर्ने
 • योजना प्रवद्र्धन तथा अनुगमन गर्ने
 • सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को सम्बन्धमा अन्र्तक्रिया गर्ने ।
 1.    प्रशिक्षक प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने ।
 2.    छलफल गोष्ठी सञ्चालन गर्ने ।
 3.    उच्च मा.वि.क्याम्पसका विद्यार्थीहरुसंग छलफल गर्ने आदि ।
5.सेवा प्रदान गर्ने निकायको शाखा र जिम्मेवार अधिकारी

1.    पुनरावेदन शाखा        
                — शाखा प्रमुख उप सचिव श्री बाबुराजा श्रेष्ठ
                — शाखा अधिकृत श्री रमेश लामिछाने
                — कानुन अधिकृत श्री वालकृष्ण निरौला
                — नायव सुब्बा श्री विष्णुप्रसाद अर्या

२    प्रशासन शाखा
                — शाखा प्रमुख उप सचिव श्री गौलोचन सैंजू
                — शाखा अधिकृत श्री हरिप्रसाद भट्टराई
                — नायव सुब्बा श्री मोहनबहादुर बुढाथोकी


३    योजना तथा प्रवद्र्धन शाखा
                — शाखा प्रमुख उप सचिव श्री बेदनिधि अधिकारी
                — शाखा अधिकृत श्री लालबहादुर बस्नेत
           
४      फैसला कार्यन्वयन तथा अनुगमन
                – शाखा प्रमुख उपसचिब श्री धीरकुमार श्रेष्ठ
                – शाखा अधिकृत श्री पिताम्वर पाण्डे


५     संगठन अध्ययन तथा इन्म् शाखा

               -- शाखा प्रमुख उपसचिब श्री दिनेशसागर भुसाल


६    लेखा शाखा
               -- लेखा अधिकृत श्री शर्मिला थपलिया

 

6.सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि

सूचना १० पेज सम्मको निःशुल्क सो भन्दा माथि भएमा प्रति पेज रु ५।— दस्तुर लाग्ने, सूचनाको प्रकृति हेरी बढीमा १५
दिन सम्मको अवधि लाग्ने ।

 

7.निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकारी

राष्ट्रिय सूचना आयोगका सचिव श्री लक्ष्मणप्रसाद मैनाली ।

8.निर्णय उपर उजुरी सुन्ने अधिकारी

सचिव श्री लक्ष्मणप्रसाद मैनाली ।

9.सम्पादन गरेको कामको विवरण

आयोगको नियमित कार्यक्रम तर्फ

 • विद्यालय/क्याम्पस स्तरीय अन्तरक्रिया/छलफल कार्यक्रम:
 •  सि.नं जिल्ला विद्यालयको नाम विद्यार्थी संख्या
   १. सुनसरी श्री जनता क्याम्पस, इटहरी १६७

 

 •  अनुगमन तर्फ:
 •  सि.नं.  जिल्ला निकायको सख्या
    १ वैतडी  २४
    २ डडेल्धुरा  १५

 

 • अभिमुखीकरण कार्यक्रम तर्फ:
 •  सि.नं.   जिल्ला  मिति सहभागी संख्या
   १. महोत्तरी २०७२/०२/२३ ८३
   २. धनुषा २०७२/०२/२१–२२ ९३
   ३. डडेल्धुरा २०७२/०२/२७–२८ ९६
   ४. बैतडी २०७२/०२/२६ ७०
   ५. सुनसरी २०७२/०२/२१ १०३

 

 • अन्तक्र्रिया कार्यक्रम तर्फ:
 • सि.नं जिल्ला  मिति सहभागी संख्या
   १. धनकुटा २०७२/०२/२५ ६३

 

 • सूचना परियोजना तर्फ
 1.  सूचना: नेपालमा सूचनाको हकको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम प्रारम्भ: २०७१ श्रावण १ देखि २०७२ आषाढ मसान्तसम्म
 2.  परियोजनाको लागि श्रोत व्यवस्थापन
      नेपाल सरकार  (GON)                रु. १५,६६,०००।–
      गभनेन्स् फ्यासिलिटी (GF)            रु. ३,२४,९१,५७५।–
      कुल सहायता रकम                      रु. ३,४०,५७,५७५।–
      यस त्रैमासिकमा भएको खर्च           रु. ५३,२१,८१५।–
      यस आ.ब.मा भएको कुल खर्च         रु.१,१५,७२,२८९।–
 3. यस अवधिमा परियोजनाबाट भएका मुख्य मुख्य कामहरु:
   
 • Human Resources Development Plan,Communication and outreach Strategy & Code of conduct  तयार
 • सार्वजनिक निकायका लागि स्वतः प्रकाशन कार्यविधि तयार
 • विभिन्न जिल्लामा MIS  तालिम सम्पन्न
 • सूचना मागकर्ता,कार्यालय प्रमुख र सूचना अधिकारीका लागि सूचनाको हक सम्बन्धी विभिन्न जिल्लामा अन्तक्र्रिया तथा अभीमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न
 • Record Digitalization सम्बन्धमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रसँग सम्झौंता
 • सूचनाको हक सम्बन्धी रेडियो तथा टिभी मार्फत सन्देश प्रसारण
 • राष्ट्रिय सूचना आयोगको ५ बर्षको बार्षिक प्रतिवेदन अंग्रेजीमा रुपान्तरण
 • परियोजनाको संक्षिप्त परिचय (brochure) तयार गरिएको
 • सूचनाको हकसम्बन्धी लेखहरु संकलन ।
         

नोटिस वोर्ड सेवा स्थापना गरेको देहायको नम्बरमा फोन गरी १६१८—०१–४६०१२१२ आयोगबाट भईरहेको कामकारवाहीको सूचना प्राप्त गर्न सकिने ।


विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको
नागरिक जागरण कार्यक्रम, जिल्लागत अन्तरक्रिया कार्यक्रम, पत्रपत्रिका वेवसाईट नेटवर्किङ विकास÷मर्मत, कर्मचारी दक्षता अभिबृद्धि कार्यक्रम, सूचनाको हक सम्बन्धमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुसंग अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम र जनचेतना कार्यक्रम अनुगमन तथा मूल्यांकन कार्यक्रम ।

10.सूचना अधिकारी र प्रमुखको नाम र पद

१.प्रमुख सूचना अधिकारी सचिव श्री लक्ष्मणप्रसाद मैनाली
२.सूचना अधिकारी उप सचिव श्री गौलोचन सैंजू

 

11.ऐन, नियम, विनियम वा निर्देशिकाको सूची
 • सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४
 • सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५, 
 • आयोगको बैठक व्यवस्था सम्बन्धी कार्यविधि, २०७२
 • निवेदनको कारवाही किनारा गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०६७
 • उजुरी कारवाही किनारा गर्ने सम्बन्धी कार्र्यिवधि, २०६७
 • सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन र अनुगमन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७१
 • सरकारी निकायले स्वतः प्रकाशन गर्नु पर्ने विवरण सम्बन्धी निर्देशिका,  २०७१
 • राष्ट्रिय सूचना आयोगका कर्मचारीहरुको आचारसंहिता, २०७१
   

 

12.आम्दानी, खर्च तथा आर्थिक कारोबार सम्बन्धी अद्यावधिक विवरण

१.    बार्षिक स्वीकृत बजेट                           रु २,३४,६४,०३२।—
२.    स्वीकृत बजेट मध्ये कार्यक्रम खर्च          रु ४५,१०,०००।—
३.    अनुगमन मुल्याँकन                               रु ९,३०,०००।—


आ.व. २०७१/०७२ मा आयोगको कुल बजेट रु २,३४,६४,०३२।— रहेकोमा चालु खर्च रु २,२२,८५,०३२।— र पूँजीगत खर्च रु ११,७९,०००।— रहेको छ । चालु बजेट तर्फ कार्यक्रम खर्चमा रु ४५,१०,०००।— र अनुगमन मुल्याँकन खर्चमा रु ५,८०,०००।— रहेको छ । चौथो त्रैमासिक सम्ममा चालु खर्च तर्फ कार्यक्रममा रु ३१,१४,०२१।— र अनुगमन मुल्याँकनमा रु ४,४१,६६३।— मात्र खर्च भएको छ । र पूँजीगत खर्च रु ११,५७,४२२।—  यस त्रैमासिकमा जम्मा रु ७१३१९९२।— खर्च भएको छ । उक्त अवधिमा विनियोजन बजेटको चालु खर्च तर्फ  रु ६५७४८०९।— र पूँजीगत खर्च तर्फ  रु  ५५७१८३।–खर्च भएको छ ।

आ.व.२०७१/७२ को चौथो त्रैमासिक ( वैशाख, जेठ र असार) सम्मको निकाशा तथा खर्चको विवरण

 

 

3580153 चालु खर्च

 

माघ, फागन र चैत महिना सम्मको निकासा

खर्च संकेत नम्बर

खर्च र वित्तीय शीर्षक

अन्तिम वजेट

माघ फाल्गुन चैत्र महिना सम्मको निकासा

बाँकी बजेट

 
 

1067413.00

21111

तलब

7374000

1067413.00

6306587.00

 

24000.00

22113

महंगी भत्ता

 

164032

24000.00

140032.00

 

154950.00

21119

अन्य भत्ता

240000

154950.00

85050.00

 

90000.00

21121

पोशाक

128000

90000.00

38000.00

 

0.00

21123

औषधि उपचार

121000

0.00

121000.00

 

51533.00

22111

पानी तथा विजुली

253000

51533.00

201467.00

 

66220.00

22112

संचार महसुल

302000

66220.00

235780.00

 

462000.00

22121

घर भाडा

2269000

462000.00

1807000.00

 

171148.00

22211

इन्धन 

988000

171148.00

816852.00

 

61409.00

22212

संचालन तथा मर्मत

438000

61409.00

376591.00

 

858.00

22213

विमा

60000

858.00

59142.00

 

695873.00

22311

कार्यालय सं. खर्च

1276000

695873.00

580127.00

 

9687.00

२२३१३

पुस्तक तथा सामाग्री

35000

9687.00

25313.00

 

23169.00

22314

इन्धन तथा प्रयोजन

500000

23169.00

476831.00

 

358612.00

22411

सेवा तथा परामर्श

2330000

358612.00

1971388.00

 

1005686.00

22522

कार्यक्रम खर्च

4510000

1005686.00

3504314.00

 

130308.00

22611

अनुगमन मूल्यांकन

930000

130308.00

799692.00

 

62156.00

22612

भ्रमण खर्च

375000

62156.00

312844.00

 

86751.00

22711

विविध खर्च

342000

86751.00

255249.00

 

4521773.00

 

जम्मा

22635032.00

4521773.00

18113259.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3580154 पुँजीगत

 

 

 

 

 

 

माघ, फागन र चैत महिना सम्मको निकासा

खर्च संकेत नम्बर

खर्च र वित्तीय शीर्षक

अन्तिम वजेट

माघ फाल्गुन चैत्र महिना सम्मको निकासा

बाँकी बजेट

 
 

132294

29311

फर्निचर तथा फिकचर्स

240000

132294

107706

 

187900

29411

सवारी साधन

374000

187900

186100

 

15400

29511

मसिनरी औजार

215000

15400

199600

 

335594

 

जम्मा

829000

335594

493406

 

4857367.00

 

कुल जम्मा

23464032.00

4857367.00

18606665.00

 

 

 

13.तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण

आ.व. २०७१/०७२ ( वैसाख, जेठ र असार) मा उजुरी,निवेदन र पुनरावेदनको जम्मा संख्या      ९३ वटा    

प्रारम्भिक आदेश भएका फाईलहरू                                                                                   ८० वटा

प्रारम्भिक आदेश हुन बाँकी फाईलहरू                                                                               १३ वटा          

फछ्र्यौट प्रतिशत                                                                                                               ८६.०२ %

14.अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक निकायले कुनै कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालन गरेको भए सोको विवरण

आ व २०७०।७१ मा आयोगवाट सम्पादित प्रवद्धर्नात्मक कार्यक्रमबाट प्राप्त उपलब्धिको एक झलक:

(क) अभिमुखीकरण कार्यक्रम:

सि नं

जिल्ला

मिति

सहभागी संख्या

संग्लग्न कर्मचारी

पांचथर

२०७१/०७/२६

 

६९

उ.स.श्री गौलोचन सैंजू

शा.अ.श्री राजु सत्याल

ना.स.श्री मोहनबहादर बुढाथोकी

उदयपुर

२०७१/०८/०५

५५

उपसचिव श्री बाबुराजा श्रेष्ठ

शा.अ. श्री सन्तोष पोखरेल

ना.सु. श्री बिष्णुप्रसाद अर्याल

क.अ. श्री सुमन सैंजु

सप्तरी

२०७१/०८/८

८५

उपसचिव श्री बाबुराजा श्रेष्ठ

शा.अ. श्री सन्तोष पोखरेल

ना.सु. श्री बिष्णुप्रसाद अर्याल

क.अ. श्री सुमन सैंजु

पाँचथर

२०७१/०८/२६

६९

उपसचिव श्री गौलोचन सैंजु

शा.अ.श्री राजु सत्याल

ना.सु. श्री मोहन बुढाथोकी

ताप्लेजुङ

२०७१/०८/२७

६०

उपसचिव श्री गौलोचन सैंजु

शा.अ.श्री राजु सत्याल

ना.सु. श्री मोहन बुढाथोकी

कंचनपुर

२०७१/०९/१३

१३५

उपसचिव श्री बाबुराजा श्रेष्ठ

शा.अ. श्री सन्तोष पोखरेल

ना.सु. श्री बिष्णुप्रसाद अर्याल

कैलाली

२०७१/०९/१४

९७

उपसचिव श्री बाबुराजा श्रेष्ठ

शा.अ. श्री सन्तोष पोखरेल

ना.सु. श्री बिष्णुप्रसाद अर्याल

संखुवासभा

२०७१/०९/२२

४२

उपसचिव श्री गौलोचन सैंजु

शा.अ.श्री राजु सत्याल

ना.सु. श्री मोहन बुढाथोकी

नुवाकोट

२०७१/१०/१४- २०७१/१०/१५

७२

उपसचिव श्री बेदनिधि अधिकारी

शा.अ.श्री राजु सत्याल

अ.तथा मू. अ. श्री बिष्णु तिमिल्सिना

सू.प्र. वि. सृजना घिमिरे

का. अ. प्रेम बहादुर राना

आ.प्र. अधिकृत किरण पौडेल

ना.सु. विष्णुप्रसाद अर्याल

१०

स्याङजा

२०७१/१०/२६

८८

सहसचिव श्री शान्तिराम शर्मा

सहसचिव श्री बाबुराजा श्रेष्ठ

शा.अ.श्री खड्गराज राई

ना.सु. विष्णुप्रसाद अर्याल

११

बाग्लुंग

२०७१/१०/२८

 

६९

स.स.श्री शान्तिराम शर्मा

उ.स.श्री बाबुराजा श्रेष्ठ

शा.अ.श्री खडगराज राई

१२

दाङ

२०७१/११/०८

२६

उपसचिव श्री बेदनिधि अधिकारी

अ.तथा मू.अ. श्री बिष्णु तिमिल्सिना

आ.प्र. अधिकृत किरण पौडेल

ना.सु. श्री बिष्णु अर्याल

१३

डोटी

२०७१/११/०९- २०७१/११/१०

१५६

उपसचिव श्री बेदनिधि अधिकारी

अ.तथा मू. अ. श्री बिष्णु तिमिल्सिना

आ.प्र. अधिकृत किरण पौडेल

ना.सु. विष्णुप्रसाद अर्याल

१४

सुर्खेत

२०७१/११/११- २०७१/११/१२

१३४

का.मु.सचिव श्री जीवनप्रभा लामा

उपसचिव श्री गौलोचन सैंजु

सू.प्र.वि. सृजना घिमिरे

का. अ. प्रेम बहादुर राना

ना.सु.श्री मोहनबहादुर बुढाथोकी

क.अ.श्री पुष्कर जोशी

१५

दैलेख

 

२०७१/११/१३

 

९५

उ स श्री गौलोचन सैंजू

ना सु श्री मोहन ब बुढाथोकी

१६

मोरंग

२०७१/११/२६- २०७१/११/२७

२२७

उपसचिव श्री बेदनिधि अधिकारी

सू. प्र. वि. श्री सृजना घिमिरे

का. अ. श्री प्रेम ब. राना

१७

बाँके

२०७१/११/२६- २०७१/११/२७

१६९

उपसचिव श्री गौलोचन सैंजु

शा.अ. श्री राजु सत्याल

अ.तथा मू. अ. श्री बिष्णु तिमिल्सिना

आ.प्र. अधिकृत किरण पौडेल

१८

कास्की

२०७१/१२/११-२०७१/१२/१२

१५६

उपसचिव श्री बेदनिधि अधिकारी

शा.अ. श्री प्रमिता शर्मा

सू. प्र.वि. श्री सृजना घिमिरे

का. अ. श्री प्रेम ब. राना

क.अ. श्री पुष्कर जोशी

१९

पर्सा

२०७१/१२/११- २०७१/१२/१२

२१२

उपसचिव श्री धिरकुमार श्रेष्ठ

शा.अ. राजु सत्याल

शा.अ. खड्गराज राई

अ.तथा मू.अ. श्री बिष्णु तिमिल्सिना

२०

Onfd

२०७१/१२/२०

१२५

उ.स.श्री धीरकुमार श्रेष्ठ

शा.अ.श्री हरिप्रसाद भट्टराई

२१

पाल्पा

२०७२/०१/०८- २०७२/०१/०९

१३५

उपसचिव श्री गौलोचन सैंजु

शा.अ.श्री राजु सत्याल

सू.प्र.वि. श्री सृजना घिमिरे

ना.सु. श्री मोहन बुढाथोकी

२२

सुनसरी

२०७२/०२/२१

१०२

शा.अ.श्री खडगराज राई

शा.अ.श्री हरिप्रसाद भट्टराई

ना.सु.श्री बिष्ण अर्याल

२३

धनुषा

२०७२/०२/२१- २०७२/०२/२२

१२०

उपसचिव श्री बेदनिधि अधिकारी

शा.अ.श्री पीताम्बर पाण्डे

ना.सु.श्री मोहन बुढाथोकी

सू.प्र.वि. श्री सृजना घिमिरे

का.अ. श्री प्रेम बहादुर राना

२४

महोत्तरी

२०७२/०२/२३

८३

उ.स.श्री वेदनिधि अधिकारी

शा.अ.श्री पिताम्बर पाण्डे

ना.सु.श्री मोहनबहादुर बुढाथोकी

२५

बैतडी

२०७२/०२/२६

७०

उ.स.श्री धीरकुमार श्रेष्ठ

शा.अ.श्री लालबहादुर बस्नेत

ना.सु.श्री शर्मिला भट्टराई

२६

डडेल्धुरा

२०७२/०२/२७- २०७२/०२/२८

८६

उपसचिव श्री धीरकुमार श्रेष्ठ

शा.अ.श्री लालबहादुर बस्नेत

का. अ. प्रेम बहादुर राना

आ.प्र. अधिकृत सुभाष दाहाल

ना.सु.श्री शर्मिला भट्टराई

 

(ख) अन्तर्क्रिया कार्यक्रम:

सि. नं.

जिल्ला

मिति

सहभागी संख्या

संग्लग्न कर्मचारी हरु

सप्तरी

२०७१/०८/०८

८८

उ.स.श्री बाबुराजा श्रेष्ठ

शा.अ.श्री सन्तोष पोखरेल

ना.सु.श्री बिष्णु अर्याल

कैलाली

२०७१/०९/१४

७३

उ.स.श्री बाबुराजा श्रेष्ठ

शा.अ.श्री सन्तोष पोखरेल

ना.सु.श्री बिष्णु अर्याल

लम्जुंग

२०७१/१०/२३

३६

उ.स.श्री वेदनिधि अधिकारी

ना.सु.श्री बिष्णु अर्याल

पर्बत

२०७१/१०/२९

७४

स.स.श्री शान्तिराम शर्मा

उ.स.श्री बाबुराजा श्रेष्ठ

शा.अ.श्री खडगराज राई

कास्की

२०७१/११/०१

१५१

उ.स.श्री गौलोचन सैंजू

दांग

२०७१/११/०८

११९

उ.स.श्री वेदनिधि अधिकारी

ना.सु.श्री बिष्णु अर्याल

काठमाडौँ

२०७१/११/२२

१२१

का.मु.सचिव श्री जीवनप्रभा लामा लगायत

उदयपुर

२०७१/१२/१३

१०८

उ.स.श्री बाबुराजा श्रेष्ठ

शा.अ.श्री हरिप्रसाद भट्टराई

रुपन्देही

२०७१/०१/१०

४७

उ.स.श्री गौलोचन सैंजू

शा.अ.श्री राजु सत्याल

ना.सु.श्री मोहनबहादुर बुढाथोकी

१०

धनकुटा

२०७२/०२/२५

८५

उ.स.श्री वेदनिधि अधिकारी

शा.अ.श्री पिताम्बर पाण्डे

ना.सु.श्री मोहनबहादुर बुढाथोकी

 (ग) बिद्यालय अन्तरक्रिया कार्यक्रम:

सि. नं.

बिद्यालयको नाम जिल्ला मिति सहभागी संख्या संग्लग्न कर्मचारीहरु

श्री शक्ति उ.मा.वि.गोरखा

गोरखा

२०७१/०५/१८

१६१

शा.अ.श्री सन्तोष पोखरेल

ना.सु.श्री बिष्णु अर्याल

श्री सिद्धार्थ उ.मा.वि.फेदिखोला स्यांगजा

२०७१/०५/१९

१६१

शा.अ.श्री सन्तोष पोखरेल

ना.सु.श्री बिष्णु अर्याल

श्री जनता उच्च मा.वि.

सुनसरी

२०७१/०६/२३

 

१८०

शा.अ.श्री सुरज श्रेष्ठ

शा.अ.श्री सन्तोष पोखरेल

श्री महेन्द्ररत्न बहुमखी क्याम्पस, इलाम

इलाम

२०७१/०७/२५

२०४

उ.स.श्री गौलोचन सैंजू

शा.अ.श्री राजु सत्याल

ना.सु. मोहन ब.बुढाथोकी

फिदिम उच्च मा.वि.

पांचथर

२०७१/०७/२६

१३४

उ.स.श्री गौलोचन सैंजू

शा.अ.श्री राजु सत्याल

ना.सु. मोहन ब.बुढाथोकी

जनज्योती उच्च मा.वि., चवाडे

उदयपुर

२०७१/०८/०७

१८२

उ.स.श्री बाबुराजा श्रेष्ठ

शा.अ.श्री सन्तोष पोखरेल

ना.सु. श्री बिष्णुप्रसाद अर्याल

क.अ.श्री सुमन सैंजू

श्री केशो अनिरुद्रमती मा.वि.

सप्तरी

२०७१/०८/०९

१८४

उ.स.श्री बाबुराजा श्रेष्ठ

शा.अ.श्री सन्तोष पोखरेल

ना.सु.श्री बिष्णु अर्याल

पञ्चोदय उच्च मा.वि.

कैलाली

२०७१/०९/०६

२४३

उ.स.श्री बाबुराजा श्रेष्ठ

शा.अ. श्री सन्तोष पोखरेल

ना.सु. श्री बिष्णुप्रसाद अर्याल

श्री वैजनाथ उ.मा.वि.

कंचनपुर

२०७१/०९/१३

२०७

उ.स.श्री बाबुराजा श्रेष्ठ

शा.अ.श्री सन्तोष पोखरेल

ना.सु.श्री बिष्णु अर्याल

१०

श्री ज्ञान मन्दिर नमूना उच्च मा.वि.

सिन्धुपाल्चोक

२०७१/०९/२२ १२६

शा.अ.श्री लालबहादुर वस्नेत

शा.अ.श्री प्रमिता शर्मा

ले.अ.श्री शर्मिला थपलिया

११

श्री कृष्ण रत्नगंगा उ.मा.वि.

सिन्धुपाल्चोक

२०७१/०९/२३

१५४

शा.अ.श्री लालबहादुर बस्नेत

शा.अ.श्री प्रमिता शर्मा

ले.अ.श्री शर्मिला थपलिया

१२

श्री जोरपाटी मा.वि.

काभ्रेपलाञ्चोक

२०७१/०९/२७ १११

शा.अ.श्री लालबहादुर बस्नेत

शा.अ.श्री प्रमिता शर्मा

ले.अ.श्री शर्मिला थपलिया

१३

सर्वमंगला उ.मा.वि., पाँचखाल

 

काभ्रेपलाञ्चोक

२०७१/०९/२७

१४५

ले.अ.श्री शर्मिला थपलिया

शा.अ.श्री लालबहादुर वस्नेत

शा.अ.श्री प्रमिता शर्मा

१४

त्रिभुवन त्रिशुली उच्च मा.वि., विदुर

नुवाकोट

२०७१/१०/१५ ८१

उ.स. श्री वेदनिधि अधिकारी

शा.अ.श्री राजु सत्याल

१५

श्री पूर्णामृत भवानी उ.मा.वि.वालिङ्ग

स्याङ्गजा

२०७१/१०/२७

१७४

स.स.श्री शान्तिराम शर्मा

उ.स.श्री बाबुराजा श्रेष्ठ

शा.अ.श्री खडगराज राई

१६

विद्यामन्दिर उच्च मा.वि.

बाग्लुंग

२०७१/१०/२८ १६२

स.स.श्री शान्तिराम शर्मा

उ.स.श्री बाबुराजा श्रेष्ठ

शा.अ.श्री खडगराज राई

ना.सु. बिष्णुप्रसाद अर्याल

१७

श्री जनक उ.मा.वि. गैडाकोट

नवलपरासी

२०७१/१०

२२२

शा.अ.श्री प्रमिता शर्मा

ले.अ.श्री शर्मिला थपलिया

१८

श्री राप्ती आवाशीय मा.वि.
 

दांग

२०७१/११/०८ १०१

उ.स.श्री वेदनिधि अधिकारी

ना.सु.श्री बिष्णु अर्याल

१९

जन उच्च मा.वि., वीरेन्द्रनगर
 

सुर्खेत

२०७१/११/११ १८६

उ.स.श्री गौलोचन सैंजू

सू.प्र.वि.श्री सृजना घिमिरे

का.अ.श्री प्रेमबहादर राना

ना.सु.श्री मोहन ब.बुढाथोकी

२०

दिल्पेश्वर उच्च मा.वि.
 

दांग

२०७१/११/१२

१०१

उ.स. श्री वेदनिधि अधिकारी

अ. तथा मू.अ. श्री बिष्णु तिमिल्सिना

आ.प्र.अधिकृत श्री किरण पौडेल

ना.सु.श्री बिष्णुप्रसाद अर्याल

२१

पद्य उच्च मा.वि.

डोटी

 

१२५

उ.स. श्री वेदनिधि अधिकारी

अ. तथा मू.अ. श्री बिष्णु तिमिल्सिना

आ.प्र.अधिकृत श्री किरण पौडेल

ना.सु.श्री बिष्णुप्रसाद अर्याल

२२

श्री महेन्द्र उ.मा.वि.

बाँके

 

१८६

उ.स.श्री गौलोचन सैंजू

ना.सु.श्री मोहन ब. बुढाथोकी

२३

महेन्द्रनगर उच्च माध्यमिक विद्यालय, महेन्द्रनगर

कंचनपुर

२०७२/०२/१८

८०

शा.अ.श्री राजु सत्यालय

अ.तथा मू.अ. श्री बिष्णु तिमल्सिना

२४

त्रिनगर उच्च माध्यमिक विद्यालय, धनगढी
 

कैलाली

२०७२/०२/२१

९८

शा.अ.श्री राजु सत्याल

अ.तथा मू.अ.श्री बिष्णु तिमल्सिना

२५

श्री जनता बहुमखी क्याम्पस
 

सुनसरी २०७२/०२/२२ १०२

शा.अ.श्री खडगराज राई

शा.अ.श्री हरिप्रसाद भट्टराई

ना.सु.श्री बिष्णु अर्याल

सार्वजनिक निकायको अनुगमन

 

सि. नं.

जिल्ला

मिति

सार्वजनिक निकायको संख्या

संग्लन कर्मचारीहरु

गोरखा

२०७१/०५/१७ देखि २३

१८

शा.अ.श्री सन्तोष पोखरेल

ना.सु.श्री बिष्णु अर्याल

स्यांजा

२०७१/०५/१७ देखि २३

१८

शा.अ.श्री सन्तोष पोखरेल

ना.सु.श्री बिष्णु अर्याल

सुनसरी

२०७१/०६/३० देखि २०७१/०७/०५

१५

शा.अ.श्री खडगराज राई

 

पांचथर

२०७१/०७/२६ देखि ३१

२३

उ.स.श्री गौलोचन सैंजू

शा.अ.श्री राजु सत्याल

ना.सु.श्री मोहन ब. बुढाथोकी

ताप्लेजुङ

२०७१/०७/२६ देखि ३१

२५

उ.स.श्री गौलोचन सैंजू

शा.अ.श्री राजु सत्याल

ना.सु.श्री मोहन ब. बुढाथोकी

नुवाकोट

२०७१/०८/०५ देखि २०७१/०८/११

१७

ले.अ.श्री शर्मिला थपलिया

 

उदयपुर

२०७१/०८/०५ देखि २०७१/०८/११

२६

उ.स.श्री बाबुराजा श्रेष्ठ

शा.अ.श्री सन्तोष पोखरेल

ना.सु.श्री बिष्णु अर्याल

सप्तरी

२०७१/०८/०५ देखि २०७१/०८/११

२७

उ.स.श्री बाबुराजा श्रेष्ठ

शा.अ.श्री सन्तोष पोखरेल

ना.सु.श्री बिष्णु अर्याल

कैलाली

२०७१/०९/११ देखि २०७१/०९/१७

३०

उ.स.श्री बाबुराजा श्रेष्ठ

शा.अ.श्री सन्तोष पोखरेल

ना.सु.श्री बिष्णु अर्याल

१०

कंचनपुर

२०७१/०९/११ देखि २०७१/०९/१७

४०

उ.स.श्री बाबुराजा श्रेष्ठ

शा.अ.श्री सन्तोष पोखरेल

ना.सु.श्री बिष्णु अर्याल

११

सिन्धुपाल्चोक

२०७१/०९/२१ देखि २०७१/०९/२७

१७

शा.अ.श्री लालबहादुर बस्नेत

शा.अ.श्री प्रमिता शर्मा

ले.अ.श्री शर्मिला थपलिया

१२

संखुवासभा

२०७१/०९/२० देखि २०७१/०९/२६

२३

उ.स.श्री गौलोचन सैंजू

शा.अ.श्री राजु सत्याल

ना.सु.श्री मोहन ब. बुढाथोकी

१३

काभ्रेपलाञ्चोक

२०७१/०९/२१ देखि २०७१/०९/२७

१६

शा.अ.श्री लालबहादुर बस्नेत

शा.अ.श्री प्रमिता शर्मा

ले.अ.श्री शर्मिला थपलिया

१४

लम्जुंग

२०७१/१०/२३

१९

उ.स.श्री वेदनिधि अधिकारी

ना.स.श्री बिष्णु अर्याल

१५

स्यांजा

२०७१/१०/२५ देखि २०७१/११/०२

३६

स.स.श्री शान्तिराम शर्मा

उ.स.श्री बाबुराजा श्रेष्ठ

शा.अ.श्री खडगराज राई

16 पर्बत

२०७१/१०/२५ देखि २०७१/११/०२

३२

स.स.श्री शान्तिराम शर्मा

उ.स.श्री बाबुराजा श्रेष्ठ

शा.अ.श्री खडगराज राई     

     

१७

बाग्लुंग

२०७१/१०/२५ देखि २०७१/११/०२

२३

स.स.श्री शान्तिराम शर्मा

उ.स.श्री बाबुराजा श्रेष्ठ

शा.अ.श्री खडगराज राई          

१८

नवलपरासी

२०७१/१०/२६ देखि २०७१/११/०२

शा.अ.श्री प्रमिता शर्मा

ले.अ.श्री शर्मिला थपलिया

१९

दांग

२०७१/११/०७ देखि २०७१/११/१४

२६

उ.स.श्री वेदनिधि अधिकारी

ना.सु.श्री बिष्णु अर्याल

२०

डोटी

२०७१/११/०७ देखि २०७१/११/१४

२४

उ.स.श्री वेदनिधि अधिकारी

ना.सु.श्री बिष्णु अर्याल

२१

सुर्खेत

२०७१/११/११

४९

उ.स.श्री गौलोचन सैंजू

ना.सु.श्री मोहन ब. बुढाथोकी

२२

दैलेख

२०७१/११/१३ २२

उ.स.श्री गौलोचन सैंजू

ना.सु.श्री मोहन ब. बुढाथोकी

२३

बाँके

२०७१/११/१२ देखी २७

२७

उ.स.श्री गौलोचन सैंजू

शा.अ.श्री राजु सत्याल

२४

इलाम

२०७१/१२/२०

२५

उ.स.श्री धीरकुमार श्रेष्ठ

शा.अ.श्री हरिप्रसाद भट्टराई

२५

पर्सा

२०७१/०२/०८

२२

उ.स.श्री धीरकुमार श्रेष्ठ

शा.अ.श्री खडगराज राई

शा.अ.श्री राजु सत्याल

२६

पाल्पा

२०७१/०१/०७ देखि ११

५१

उ.स.श्री गौलोचन सैंजू

शा.अ.श्री राजु सत्याल

२७

बैतडी

२०७२/०२/२६

२४

उ.स.श्री धीरकुमार श्रेष्ठ

शा.अ.श्री लालबहादुर बस्नेत

ना.सु.श्री शर्मिला भट्टराई

२८

डडेल्धुरा

२०७२/०२/२८

१५

उ.स.श्री धीरकमार श्रेष्ठ

शा.अ.श्री लालबहाडुर बस्नेत

ना.सु.श्री शर्मिला भट्टराई

 

15.सार्वजनिक निकायको वेभसाईट भए सोको विवरण

यस राष्ट्रिय सूचना आयोगको वेबसाइट www.nic.gov.np रहेको छ ।

 

16.सार्वजनिक निकायले प्राप्त गरेको वैदेशिक सहायता र ऋण, अनुदान एवम् प्रावधिक सहयोग वा सम्झौता सम्बन्धी विवरण

 

 

मिति  २०७१।३।३१ गते आयोग र Governance Facility Nepal बीच पञ्चवर्षीय रणनीतिक कार्य योजना २०१३–२०१८ अन्तर्गत दोश्रो वर्षका लागि आ.व. २०७१/७२ (July 17th 2014 – July 16th 2015) को निमित्त DANIDA/SDC/DFID लगायतको संलग्नतामा प्रारम्भ भएको GF (Governance Facility) Nepal परियोजनाले रु. ३,२४,९१,५७५।– .को अनदान सहयोग गर्ने सम्झौता पत्रमा राष्ट्रिय सूचना आयोगको तर्फबाट तत्कालिन सह सचिव श्री शान्तिराम शर्माले र GF Nepal को तर्फबाट Head of Programme Mr. Niels Hjortdal ले हस्ताक्षर गर्न भएको थियो । यस परियोजनाको उद्देश्य अनसार सूचनाको हक सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न आयोगलाई अझ सबलीकरण गर्दै सार्वजनिक निकायहरूलाई आफूसँग भएका सूचनाहरूलाई व्यवस्थित गर्ने एवं स्वस्र्फूत ढंगबाट सार्वजनिक गर्ने तथा ती निकायहरूमा नागरिकबाट हने सूचनाको मागलाई सकारात्मक ढंगबाट सम्बोधन गर्ने परिपाटी बसाल्न छानिएका केही मन्त्रालयहरू र ती अन्तर्गतका स्थानीय निकायहरुको दक्षतालाई सदृढ गर्दै सूचना प्रवाह र पहँचलाई सरल र सहज रूपमा लैजाने कार्यक्रम रहेको छ ।

 

17.सार्वजनिक निकायले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम र सो को प्रगति प्रतिवेदन

अनुगमनतर्फः                        २  जिल्लाका  ३९ सार्वजनिक निकाय

विद्यालय कार्यक्रमः               १   जिल्लाका १ क्याम्पसमा १६७ विद्यार्थीहरुलाई प्रशिक्षण

अभिमुखीकरण कार्यक्रमः    ५   जिल्लाका ४४४ सहभागीहरुलाई अभिमुखीकरण

अन्तक्र्रिया कार्यक्रमः           १   जिल्लाका ६३ सहभागीहरुवीच अन्तक्र्रिया

18.सार्वजनिक निकायले वर्गीकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामावली र त्यस्तो सूचना संरक्षण गर्न तोकिएको समयावधि

सबै सूचना खुल्ला रहेको 

19.सार्वजनिक निकायमा परेको सूचना माग सम्बन्धी निवेदन र सो उपर सूचना दिइएको विषय

१ वटा 

 

20.सार्वजनिक निकायका सूचनाहरु अन्यत्र प्रकाशन भएका वा हुने भएको भए सोको विवरण

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, नियम र कार्यविधिको संगालो र बलेटिन प्रकाशित भएको

प्रस्तुत विवरण आयोगको website www.nic.gov.np मा हेर्न सक्नु हुन्छ |

फोन नं:         ०१४६०२९२०/ ०१४६०२७४७

हेल्पलाइन:    ०१४६००७६८

फ्याक्सः         ०१४६०१२१२

इमेल:            info@nic.gov.np

website:      www.nic.gov.np