1.निकायको स्वरुप र प्रकृति

गरिवीलाई न्यून गर्दै लैजाने र अन्ततः विश्वबाट नै गरिवी हटाउने उद्देश्यका साथ सहश्राब्दी विकास लक्ष्य, सार्क विकास लक्ष्य र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि नेपाल सरकारका आवधिक योजनाहरुले गरिवी न्यूनिकरणलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । नेपालको  संविधान लगायत नेपाल सरकारले नीति, वार्षिक बजेट तथा आवधिक योजना मार्फत सहकारीलाई आर्थिक विकासको एक प्रमुख स्तम्भको रुपमा विकास गरी आर्थिक बृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्य लिएको छ । सरकार, सहकारी र नीजि क्षेत्रको संयोजनबाट मात्र आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको आत्मसात गर्दै विभिन्न मन्त्रालयहरु र निकायहरुले संचालन गर्ने गरिवी निवारण सम्बन्धी कार्यक्रमहरुको समुचित समन्वय गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल सरकार (मं.प.) को मिति २०६९।२।५ को निर्णयले सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको गठन भएको हो ।

(क) दृष्टिकोणः
सबल र सक्षम सहकारी प्रणाली सहितको गरिबीमुक्त नेपाली समाज ।

(ख) ध्येयः
राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र गरिबी निवारणमा योगदान बढाउने गरी सहकारी प्रणालीको सबलीकरण गर्ने एवं गरिबी न्यूनीकरणको कार्यमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने । 

(ग) उद्देश्यः
•    समूदायमा रहेको आर्थिक एवं सामाजिम पूँजीको अधिकतम उपयोग हुने गरी सहकारीको विकास, विस्तार र प्रबर्द्धन गर्ने ।
 

2.निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार

नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को मिति २०६९।०२।०५ को निर्णयानुसार नेपाल सरकार कार्य विभाजन (संसोधन सहित) नियमावली २०६६ स्विकृत भए अनुरुप सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको कार्य निम्नानुसार रहेको छ । 

सहकारी सम्बन्धी
•    सहकारी सम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन  ।
•    सहकारी संघ संस्थाको विकास, सुदृढीकरण र नियमन ।
•    सहकारी र आर्थिक विकास ।
•    सहकारीको प्रवर्द्धन र संरक्षण ।
•    अन्तराष्ट्रिय सहकारी संगठन सम्बन्धी विषय ।
•    अन्तराष्ट्रिय स्तरमा सहकारी संस्थाको प्रवर्द्धन र विकास ।
•    सहकारी बचत तथा ऋण लगानी सम्बन्धी विषय ।
•    सहकारीसंग आवद्ध संघ संस्थाको अनुगमन, रेखदेख र नियमन ।
•    सहकारी रकमको लगानी ।
•    सहकारी सम्बन्धी विभिन्न् निकायवाट सञ्चारलित कार्यक्रमको समन्वय, अनुगमन र मूल्यालङ्कन ।
•    सहकारीसंग सम्बन्धित अन्तरमन्त्रालयगत कार्यको समन्वय 
•    सहकारी क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिलय गैरसरकारी संस्थाको प्रवर्द्धन, कामको समन्वय, अनुगमन र मूल्याङ्कन ।
•    सहकारी सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, सर्भेक्षण ।
•    सहकारी सम्बन्धी क्षमता अभिबृद्धि ।
•    सहकारी सम्बन्धी आयोजनाको संभाव्यता अध्ययन, कार्यान्वयन अनुगमन मूल्यांकन ।
•    राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ।
•    सहकारी संघ-संस्था ।
गरिबी निवारण सम्बन्धी
•    गरिबी निवारण सम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन ।
•    गरिबी निवारणसंग आबद्ध संघ संस्थाको अनुगमन, रेखदेख र नियमन ।
•    गरिबी निवारण सम्बन्धी विभिन्न निकायबाट सञ्चालित कार्यक्रमको समन्वय, अनुगमन र मूल्यांकन ।
•    गरिबी निवारणसँग सम्बन्धीत अन्तर मन्त्रालयगत कार्यको समन्वय ।
•    सीमान्तकृत, विभिन्न वर्ग र समुदायमा रहेका गरीबको पहिचान ।
•    गरिबी निवारणमा क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको प्रवर्द्धन, कामको समन्वय, अनुगमन र मूल्यांकन ।
•    गरिबी निवारण सम्बन्धी अध्ययन र सर्वेक्षण ।
•    गरिबी निवारण सम्बन्धी आयोजनाको संभाव्यता अध्ययन, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन ।
•    सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (गरिबी निवारण सम्बन्धी) ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७४।२।१९ को निर्णयानुसार थप भएका कार्यः
•     अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा रहेको युवा स्वरोजगार सम्बन्धी कार्य ।
•    संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा रहेको गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम।
•    नेपाल सरकारको गरिबी निवारण सम्बन्धी नीति, योजना, आयोजना, बजेट तथा कार्यक्रम  सम्बन्धी सम्पर्क बिन्दु  (Focal Point) भई कार्य गर्ने ।
 

3.निकायमा रहने कर्मचारी संख्या र कार्य विवरण

कर्मचारी दरबन्दी

क्र.सं.

पद

श्रेणी

सेवा

समूह

कुल कायम हुने दरबन्दी

सचिव

विशिष्ट

 

 

सह–सचिव

रा.प.प्र.

प्रशासन

 

उप–सचिव

रा.प.द्वि.

प्रशासन

सा.प्र.

उप–सचिव (कानून)

रा.प.द्वि.

न्याय

कानून

उप–सचिव (लेखा)

रा.प.द्वि.

प्रशासन

लेखा

तथ्याङ्क अधिकृत

रा.प.द्वि..(प्रा.)

ने.आ.यो.तथा तथ्याङ्क

जनरल स्टा.

शाखा अधिकृत

रा.प.तृ.

प्रशासन

सा.प्र.

१०

लेखा  अधिकृत

रा.प.तृ.

प्रशासन

लेखा

स. कृषि अर्थ विज्ञ

रा.प.तृ. (प्रा.)

कृषि सेवा

ए.इ.मा.एण्ड स्टा

१०

कम्प्युटर अधिकृत

रा.प.तृ. (प्रा.)

विविध

 

११

नायव सुब्बा

रा.प.अनं.प्रथम

प्रशासन

सा.प्र.

११

१२

लेखापाल

रा.प.अनं.प्रथम

प्रशासन

लेखा

१३

कम्प्युटर अपरेटर

रा.प.अनं.प्रथम

विविध

 

१४

खरिदार

रा.प.अनं.द्वि.

प्रशासन

सा.प्र.

१५

सह–लेखापाल

रा.प.अनं.द्वि.

प्रशासन

लेखा

१६

हुलका सवारी चालक

श्रेणी विहिन

इन्जि

जन.मेकानिक

१७

कार्यालय सहयोगी

श्रेणी विहिन

प्रशासन

सा.प्र.

 

जम्मा

 

 

 

६२

 
कर्मचारी विवरण
 

सि.नं.

कर्मचारीको नाम

पद

शाखा/महाशाखा

कार्यालयको नं.

मोबाइल नं.

कैफियत

श्री गोपीनाथ मैनाली

सचिव

 

४२०११८६०

९८४१७३१२१३

 

 

सह–सचिव

 

४२०००५८

 

 

श्री रघुराम विष्ट

सह–सचिव

सहकारी तथा व्यवस्थापन महाशाखा

4211781

9851136365

 

श्री उपेन्द्रबहादुर ढुंगाना

उप–सचिव

प्रशासन तथा जनशक्ति विकास शाखा

४२११६५७

९८५११४८३३५

 

श्री ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढकाल

उपसचिव

अ.दु.अ.आ.काज

 

 

 

श्री अनन्तकुमार बस्नेत

उप–सचिव

गरिबी निवारण शाखा

४२०००८०

९८४१६८३०६५

 

श्री रमेश अधिकारी

उप–सचिव

योजना तथा नीति तर्जुमा शाखा

४२११९०६

९८४१४२४७७०

 

 

उप–सचिव

 

 

 

 

 

उप–सचिव

 

 

 

 

१०

श्री भगवानलाल श्रेष्ठ

उप–सचिव (कानून)

ऐन, नियम, परामर्श शाखा

४२०००७३

9841367509

 

११

श्री बासुदेव खनाल

उप–सचिव (लेखा)

आर्थिक प्रशासन शाखा

४२११५७६

9851182363

 

१२

 

उप–सचिव (तथ्याङ्क)

 

 

 

 

१३

श्री कल्किका श्रेष्ठ

शाखा अधिकृत

माननीय राज्यमन्त्रीज्यूको सचिवालय

४२०००४८

९८४१७३६७८८

 

१४

श्री सुशिला कार्की

शाखा अधिकृत

प्रशासन तथा जनशक्ति विकास शाखा

४२०००८०

9849105740

 

१५

श्री गुणा राई

शाखा अधिकृत

गरिबी निवारण शाखा

४२०००८०

9841243150

 

१६

श्री देवु परियार

शाखा अधिकृत

अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा अनुसन्धान शाखा

४२११६९०

9841746977

 

१७

श्री कला कुमारी गैह्रे

शाखा अधिकृत

योजना तथा नीति तर्जुमा शाखा

4211976

९८४१९३९०२३

 

१८

श्री राममणि अधिकारी

शाखा अधिकृत

सहकारी प्रबर्द्धन शाखा

४२००४२०

9849635378

 

१९

श्री निलकण्ठ काफ्ले

शाखा अधिकृत

अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा अनुसन्धान शाखा

४२०००६०

9847588030

 

२०

श्री दिपक कुमार निरौला

शाखा अधिकृत

गरिबी निवारण शाखा

 

 

 

२१

श्री बासुदेव भण्डारी

शाखा अधिकृत

श्रीमान् सचिवज्यूको नीजि सचिवालय

 

 

 

२२

 

शाखा अधिकृत

 

 

 

 

२३

 

स. कृषि अर्थविज्ञ

 

 

 

 

२४

श्री जुना निरौला

लेखा अधिकृत

आर्थिक प्रशासन शाखा

४२११५७६

 

 

२५

श्री ऋषिराम घिमिरे

लेखा अधिकृत

आर्थिक प्रशासन शाखा

४२११५७६

9851024802

 

२६

 

कम्प्युटर अधिकृत

 

 

 

 

२७

श्री सूर्यकुमार श्रेष्ठ

नायव सुब्बा

प्रशासन तथा जनशक्ति विकास शाखा

४२११६९०

 

 

२८

श्री कमला कार्की

नायव सुब्बा

योजना तथा नीति तर्जुमा शाखा

4211976

9841608784

 

२९

श्री कृष्णप्रसाद भुसाल

नायव सुब्बा

स्टोर

4211637

9841709897

 

३०

श्री संगीता गौतम पौडेल

नायव सुब्बा

गरिबी निवारण शाखा

४२०००८०

9841727811

 

३१

श्री अमृता दुरा

नायव सुब्बा

प्रशासन तथा जनशक्ति विकास शाखा

४२११६९०

9849362695

 

३२

 

नायव सुब्बा

योजना तथा नीति तर्जुमा शाखा

४२११९७६

 

 

३३

श्री तिलक बहादुर के.सी.

नायव सुब्बा

योजना तथा गरिबी निवारण महाशाखा

४२०००५८

9847852239

 

३४

श्री सामना सुवेदी

नायव सुब्बा

माननीय मन्त्रीज्‍यूको नीजि सचिवालय

४२११७५५

9851120218

 

३५

श्री शोभा पाण्डे

नायव सुब्बा

सहकारी प्रबर्द्धन शाखा

४२००४२०

9861725024

 

३६

 

नायव सुब्बा

 

 

 

 

३७

 

नायव सुब्बा

 

 

 

 

३८

श्री कवि तिम्सिना

लेखापाल

आर्थिक प्रशासन शाखा

४२११५७६

9852052320

 

३९

श्री विनोद प्रसाद पौडेल

लेखापाल

आर्थिक प्रशासन शाखा

४२११५७६

9841542370

 

४०

श्री नीरज बलामी

कम्प्युटर अपरेटर

प्रशासन तथा जनशक्ति विकास शाखा

४२११६९०

984164993

 

४१

श्री अमर अधिकारी

कम्प्युटर अपरेटर

निर्वाचन आयोग काज

 

 

 

४२

श्री प्रतिभा अधिकारी

कम्प्युटर अपरेटर

सेवा करार

 

 

 

४३

श्री महानन्द जोशी

कम्प्युटर अपरेटर

सेवा करार

 

 

 

४४

श्री विमला बास्तोला

खरिदार

माननीय राज्यमन्त्रीज्यूको सचिवालय

४२०००४८

9849287826

 

४५

श्री इन्द्रप्रसाद कोइराला

खरिदार

दर्ता/चलानी

 

9849664437

 

४६

श्री अजय राजवंशी

खरिदार

योजना तथा नीति तर्जुमा शाखा

4211976

9843702039

 

४७

 

स.ले.पा.

 

 

 

 

४८

श्री चित्रबहादुर कार्की

ह.स.चा.

सेवा करार

 

 

 

४९

श्री रामकृष्ण मानन्धर

ह.स.चा.

सेवा करार

 

 

 

५०

श्री मिनु गोले

ह.स.चा.

सेवा करार

 

 

 

५१

श्री सानुकान्छा श्रेष्ठ

ह.स.चा.

सेवा करार

 

 

 

५२

श्री नरेश महर्जन

ह.स.चा.

सेवा करार

 

 

 

५३

श्री टंकबहादुर घिमिरे

ह.स.चा.

सेवा करार

 

 

 

५४

श्री होमबहादुर बस्नेत

का.स.

सेवा करार

४२०००५८

9841781714

 

५५

श्री सविना डंगोल

का.स.

दर्ता/चलानी

४२००६३९

9841807640

 

५६

श्री दिपा कार्की

का.स.

सेवा करार

 

 

 

५७

श्री अनुसुया पौडेल

का.स.

सेवा करार

 

 

 

५८

श्री बिमला दुलाल

का.स.

सेवा करार

 

 

 

५९

श्री कृष्ण बहादुर खत्री

का.स.

सेवा करार

 

 

 

६०

श्री अनु तामाङ

का.स.

सेवा करार

 

 

 

६१

श्री किशोर भुजेल

का.स.

सेवा करार

 

 

 

६२

श्री शशीकला खत्री

का.स.

सेवा करार

 

 

 

 
4.निकायबाट प्रदान गरिने सेवा

१.    सहकारी नियमन, विकास र प्रवर्द्धन गर्ने ।
२.    देशको गरिबीको अवस्था पहिचान गर्न सर्वेक्षण गर्ने ।
३.    सहकारीको माध्यमबाट गरिबी निवारणमा सहयोग गर्ने ।
 

5.सेवा प्रदान गर्ने निकायको शाखा र जिम्मेवार अधिकारी

महाशाखा तथा शाखाको कार्यविवरण
क) सहकारी तथा व्यवस्थापन महाशाखा (सहसचिव श्री रघुराम विष्ट)
•     सहकारी र गरिबी निवारण सम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने,
•    सहकारी र गरिबी निवारण सम्बन्धी कानून, नियम तर्जुमा गर्ने,
•    अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी संगठनसंग समन्वय र सम्पर्क गर्ने,
•    जिन्सी प्रशासन सम्बन्धी कार्य गर्ने,
•    कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी कार्य,
•    राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड सम्बन्धी कार्य गर्ने,
•    सहकारी सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्य,
•    निर्देशित अन्य कार्य ।
१.    प्रशासन तथा जनशक्ति विकास शाखा (उपसचिव श्री उपेन्द्र बहादुर ढुंगाना)
•    आन्तरिक प्रशासन,
•    कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी,
•    स्वदेशी एंव वैदेशिक छात्रवृति, तालिम आदि सम्बन्धी कार्य,
•    तोकिएका अन्य कार्य ।
२.    सहकारी प्रवर्द्धन शाखा (उपसचिव श्री उपेन्द्र बहादुर ढुंगाना)
•    सहकारी शिक्षा, सूचना र तालिम सम्बन्धी,
•    सहकारी संघ संस्थाको प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धी,
•    सहकारी प्रवर्द्धन सम्बन्धी लक्षित कार्यक्रम संचालन गर्ने,
•    सरकार–सहकारी साझेदारी कार्यक्रम संचालन गर्ने,
•    सहकारी संघ संस्थाको सुशासन सम्बन्धी,
•    पुराना संघ संस्था सम्बन्धी कार्य,
•    तोकिएका अन्य कार्य ।
३.    ऐन, नियम परामर्श शाखा (उपसचिव श्री भगवानलाल श्रेष्ठ)
•    सहकारी ऐन, नियम सम्बन्धी,
•    सहकारी एंव गरिबी निवारण सम्बन्धी संघ संस्थाको मापदण्ड तर्जुमा गर्ने,
•    मन्त्रालय सम्वद्ध ऐन नियमको तर्जुमा, 
•    तोकिएका अन्य कार्य ।
४.    आर्थिक प्रशासन शाखा (उपसचिव श्री बासुदेव खनाल)
•    आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी सम्पूर्ण काम,
•    बेरुजु फछर्यौट सम्बन्धी काम, 
•    तोकिएका अन्य कार्य ।


ख) योजना तथा गरिबी निवारण महाशाखा (सहसचिव श्री सुरेश प्रधान)
•    सहकारी र गरिबी निवारण सम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रमको समन्वय, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने,
•    सहकारी संघ संस्थाको विकास, सुदृढीकरण र नियमन गर्ने,
•    सहकारीको प्रवर्द्धन र संरक्षण गर्ने,
•    सहकारी र गरिबी निवारणसंग आवद्ध संघ संस्थाको अनुगमन, रेखदेख र नियमन गर्ने,
•    सहकारी र गरिबी निवारणसंग सम्बन्धित अन्तर मन्त्रालयगत कार्यको समन्वय गर्ने,
•    सीमान्तकृत, विभिन्न वर्ग र समुदायमा रहेका गरिबको पहिचान गर्ने,
•    सहकारी र गरिबी निवारणका क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको प्रवर्द्धन, कामको समन्वय, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने,
•    सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (गरिबी निवारण सम्बन्धी) हासिल गर्ने सम्बन्धी विषय
•    सहकारी संघ संस्थाको अद्यावधिक विवरण तयार गर्ने,
•    निर्देशित अन्य कार्य ।

१.    योजना तथा नीति तर्जुमा शाखा (उपसचिव श्री रमेश अधिकारी)
•    सहकारी एंव गरिबी निवारण सम्बन्धी वार्षिक र अवधिक योजना तर्जुमा,
•    सहकारी एंव गरिबी निवारण सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने,
•    सहकारी संघ संस्थाहरुलाई संचालन तथा पूँजीगत अनुदान सहयोग सम्बन्धी,
•    सहकारी एंव गरिबी निवारण सम्बन्धी क्षेत्रीय एंव अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरुसंगको सम्बन्ध,
•    तोकिएका अन्य कार्य ।

२.    गरिबी निवारण शाखा (उपसचिव श्री अनन्त कुमार बस्नेत)
•    गरिबी निवारण कोष सम्बन्धी,
•    गरिबी निवारण सम्बन्धी मापदण्डको निर्धारण, रेखांकन (Mapping) तथा पहिचान गर्ने,
•    गरिबीको स्थिती र अवस्था बारे अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने,
•    गरिबी निवारणका लक्षित कार्यक्रम संचालन र समन्वय गर्ने,
•    गरिबी निवारणसंग सम्बन्धित राष्ट्रिय एंव अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थासित सम्पर्क एंव समन्वय गर्ने,
•    तोकिएका अन्य कार्य ।

३.    अनुगमन, मूल्यांकन तथा अनुसन्धान शाखा (शाखा अधिकृत श्री निलकण्ठ काफ्ले)
•    सहकारी संघ संस्थाको अनुगमन र नियमन,
•    सहकारी सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान,
•    सहकारीको राष्ट्रिय तथ्यांक व्यवस्थापन,
•    तोकिएका अन्य कार्य ।
•    सहकारी एंव गरिबी निवारण सम्बन्धी कार्यक्रम/आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकन ।
 

6.सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि

सि.नं.

कामको विवरण

काम सम्पन्न गर्ने अवधि

सम्पर्क अधिकारी/महाशाखा प्रमुख/शाखा प्रमुख

लाग्ने दस्तुर

मन्त्रालयसित सम्बन्धित सूचनाहरु उपलब्ध गराउने

१५ दिन भित्र

सूचना अधिकारी

सामान्य आकारको कागजमा सूचनाको लगि प्रतिपृष्ठ रु. ५।–

ठूलो आकारको कागजमा सूचनाको लागि प्रतिपृष्ठ रु. १०।–

प्रति डिस्केट, सिडि रु. ५०।–

सम्पादित कार्यको भुक्तानी

१५ दिन भित्र

लेखा प्रमुख

नलाग्ने

धरौटी फिर्ता

१५ दिन भित्र

लेखा प्रमुख

नलाग्ने

भन्सार छुट सुविधा

७ दिन

सहकारी प्रवर्द्धन शाखा प्रमुख

नलाग्ने

 
7.निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकारी

शाखा–महाशाखा–सचिवस्तर–मन्त्रीस्तर–मन्त्रीपरिषद्

8.निर्णय उपर उजुरी सुन्ने अधिकारी

सि.नं.

कामको विवरण

सम्पर्क अधिकारी/महाशाखा प्रमुख/शाखा प्रमुख

गुनासो सुन्ने अधिकारी

१.

मन्त्रालयसित सम्बन्धित सूचनाहरु उपलब्ध गराउने

सूचना अधिकारी

सचिव

२.

सम्पादित कार्यको भुक्तानी

लेखा प्रमुख

सचिव

३.

धरौटी फिर्ता

लेखा प्रमुख

सचिव

४.

भन्सार छुट सुविधा

सहकारी प्रवर्द्धन शाखा प्रमुख

सचिव

 
9.सम्पादन गरेको कामको विवरण

•    सहकारी ऐन, २०७४: सहकारी ऐन २०७४ मिति २०७४।०६।०३ गते व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भई मिति २०७४।०७।०१ मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको । 
•    स्थानीय तहको निमित्त नमुना सहकारी ऐन बनाई संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पठाईएको ।
•    स्थानीय तहको निमित्त सहकारी संस्था दर्ता दिग्दर्शन मस्यौदा तयार भई संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पठाईएको ।
•    समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीको लागि सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ अनुसार श्री ओरेन्ट‍ल कोअपरेटिभ लिमिटेडलाई मिति २०७४।०७।२० मा समस्याग्रस्त घोषणा गरी सोही ऐनको दफा १०५ अनुसार विशेष अदालतका पूर्व न्यायाधीश श्री गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा  मिति २०७४।०९।२८ गते व्यवस्थापन समितिको गठन गरिएको ।
•     डिभिजन सहकारी कार्यालयको अभिलेख तथा सम्पत्तिको हस्तानान्तरण सम्बन्धी कार्यक्रम बनाई स्वीकृति गरी हस्तानान्तरणको प्रकृया अगाडि बढाइएको ।
•    सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन र नियमावली अनुरुप सहकारी संस्था सदस्य जाँचबुझ निर्देशन तयार गरी  स्वीकृत गरिएको  ।
•    युवा स्वरोजगार कोषको नियमावली २०७४:- नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिको लागि प्रकृया अगाडि बढाइएको । 
•    गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमको नियमावली मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिको प्रकृयामा रहेको ।
•    गरिबी निवारण सम्बन्धी कार्यक्रमको संभाव्यता अध्ययनः- प्रदेश न‌. १ देखि ५ वटा  प्रदेशको लागि आशय-पत्र (EOI)  माग गरिएकोमा प्याकेज नं. २, ३, ४ को हकमा EOI मुल्याकंनबाट Short listed  भई Request for Proposal (RFP) आह्वान गरिएको र प्याकेज नं १ र ५ को हकमा न्यूनतम ३ वटा फर्म Short listed  नभएको कारण पुन: सूचना निकालिएको ।   
•    अन्तर्राष्ट‍्रिय गरिबी निवारण दिवसः- अक्टोवर १७ मा अन्तरार्ष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवसको अवसरमा एक कार्यक्रमका बीच गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय वोर्डबाट पहिचान भएका २५ जिल्लाका  गरिब घरपरिवारको सूची सार्वजनिकीकरण गरिएको ।  

•    थप ५० जिल्लामा गरिब घरपरिवार पहिचान गर्ने पूर्व तयारी कार्यको तयारी भैरहेको ।
•    BIMSTEC गरिबी निवारण सम्बन्धी विज्ञ समुहको बैठकः- यस मन्त्रालय गरिबी निवारण सम्बन्धी विमस्टेकको सम्पर्क विन्दु समेत भएकाले नोभेम्बर १, २०१७ मा BIMSTEC गरिबी निवारण सम्बन्धी विज्ञ समुहको बैठक आयोजना गरिएको । सबै सदस्य राष्ट्रहरुको सहभागिता रहेको उक्त कार्यक्रममा नेपालको तर्फबाट  गरिबी निवारण सम्बन्धी नेपालले गरेको अनुभव (Nepali experience on poverty alleviation) सम्बन्धमा नेपालको तर्फबाट कार्यपत्र प्रस्तुत भएको । त्यसैगरी सन् २०१२ मा नेपालमा सम्पन्न भएको दोस्रो BIMSTEC मन्त्रीस्तरीय बैठकले ग्रहण (adopt) गरेको Poverty Plan of Action (PPA) माथि सबै सदस्य राष्ट्रहरुबाट आएका धारणहरुलाई समेत समावेश गरी उक्त PPA को पुनरावलोकन गरिएको।
•    यही १९-२० डिसेम्बर २०१७ तदानुसार पौषको ४-५ गते श्रीलंकाको राजधानी कोलोम्बोमा आयोजना भएको Third Ministerial Meeting on Poverty Alleviation, Preceded by the Senior Official Meeting(SOM) on Poverty Alleviation को बैठकमा नेपालको तर्फबाट सहकारी विभागका रजिष्ट‍्रार श्री केशवप्रसाद रेग्मीको नेतृत्वमा सहभागिता गरिएको र उक‍्त बैठकमा  Poverty Plan of Action (PPA) सम्बन्धमा नेपालले हालसम्म गरेका अनुभव तथा प्रगतिहरुलाई समेटिएको प्रतिवेदन पेश भएको ।
•    राष्ट्रिय गरिबी निवारण नीतिः- राष्ट्रिय गरिबी निवारण नीति, २०७४ को मस्यौदा तयार भइसकेको र नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) मा स्वीकृतको लागि पेश गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको नीतिगत सहमतिको लागि लेखी पठाइएको ।

•    COPOMIS सञ्‍चालन सम्बन्धमा सहकारी संघसंस्था सम्मिलित तालिम चितवन, मोरङ्ग, भैरहवा र धनगढीमा सञ्चालन भएको ।

 

10.सूचना अधिकारी र प्रमुखको नाम र पद

प्रमुखको नामः श्री रघुराम विष्ट
पदः निमित्त सचिव 
सम्पर्क नं. ४२११७८१
मोबाइल नं.: 9851१३६३६५
ईमेल : rrbista1@gmail.com


सूचना अधिकारीको नामः श्री उपेन्द्रबहादुर ढुंगाना
पदः उप–सचिव 
सम्पर्क नं.४२११६५७
मोबाइल नं. ९८५११४८३३५
इमेलः upendra77@hotmail.com
 

11.ऐन, नियम, विनियम वा निर्देशिकाको सूची

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसंग सम्बन्धित नीति, ऐन र नियमहरु निम्नानुसार रहेका छन्:
(क) सहकारी नियमावली, २०४९
(ख) राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९
(ग) राष्ट्रिय सहकारी नीति २०६९
(घ) सहकारी संघसंस्थाहरूको नियमन, अनुगमन र लेखापरीक्षण सम्बन्धी मापदण्ड, २०६८
(ङ) गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरण निर्देशिका, २०६९
(च) सहकारी संघसंस्थाहरूलाई उपलब्ध गराउने अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७३
(छ) सहकारी ऐन, २०७४
(ज) सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सहकारी सङ्घसंस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७४
(झ) स्थानीय तह सहकारी संस्था दर्ता दिग्दर्शन, २०७४
(ञ) साझा(सहकारी) सङ्घसंस्थाको पुनर्सञ्चालन कार्यविधि, २०७४
 

12.आम्दानी, खर्च तथा आर्थिक कारोबार सम्बन्धी अद्यावधिक विवरण

13.तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण

X

14.अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक निकायले कुनै कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालन गरेको भए सोको विवरण

X

15.सार्वजनिक निकायको वेभसाईट भए सोको विवरण

www.mocpa.gov.np

16.सार्वजनिक निकायले प्राप्त गरेको वैदेशिक सहायता र ऋण, अनुदान एवम् प्रावधिक सहयोग वा सम्झौता सम्बन्धी विवरण

X

17.सार्वजनिक निकायले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम र सो को प्रगति प्रतिवेदन

बुँदा नम्बर ९, १२ र १४ मा उल्लेख भइसकेको ।

18.सार्वजनिक निकायले वर्गीकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामावली र त्यस्तो सूचना संरक्षण गर्न तोकिएको समयावधि

X

19.सार्वजनिक निकायमा परेको सूचना माग सम्बन्धी निवेदन र सो उपर सूचना दिइएको विषय

बाजुरा जिल्लाको गरिब घरपरिवारको सूची नामावली विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा पत्रकारद्वय प्रकाश सिंह र प्रेम वि.क.ले निवेदन गर्नु भएकोमा सो सूचीमा भएका नामावलीको विवरण उपलब्ध गराउँदा नेपालको संविधानको धारा २८ मा भएको गोपनीयताको हक र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ख उपदफा (३) को खण्ड (ङ) को विपरित हुने हुँदा गरिब घरपरिवारको सूची नामावली विवरण उपलब्ध गराउन नमिल्ने र सो जिल्लामा रहेको गरिब घरपरिवारको सङ्ख्या सम्म उपलब्ध गराउन मिल्ने व्यहोरा जानकारी गराइएको ।

20.सार्वजनिक निकायका सूचनाहरु अन्यत्र प्रकाशन भएका वा हुने भएको भए सोको विवरण

X