जिल्ला हुलाक कायार्लय दुधपाटी, भक्तपुर
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।