सामुदायिक आत्मानिर्भर केन्द्र, काठमाडौँ
माघ देखी चैत्र मसान्तसम्मको प्रगति विवरण-2074/2075