जिल्ला प्रविधिक कार्यालय काठमाडौँ
कार्तिक देखि पौष मसान्तसम्मको प्रगति विवरण-2074/2075