पूर्वात्र्चल क्षेत्रिय मेडिकल स्टोर बिराटनगर
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।