नेपाल बिधुत प्राधिकारण विराटनगर
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।