राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग
अहिले डाटा उपलब्ध छैन ।