Proactive Disclosure Management System (PDMS)
स्वतः प्रकाशन ब्यबस्थापन प्रणाली

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ तथा सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ बमोजिम प्रत्येक सार्वजनिक निकायले आफूले सम्पादन गरेको कामको विवरण प्रत्येक तीन, तीन महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनको ५ (३) र नियमावलीको निमय ३ बमोजिम तोकिएका विभिन्न २० वटा शीर्षकमा आफ्ना निकायका गतिविधिहरु ऐनको दफा ५ (४) बमोजिम देहाय अनुसार सार्वजनिक गर्नु पर्दछ । यस वेभ साइटमा नेपाल सरकारका केन्द्रीयस्तरका निकायहरु (प्रथम चरणमा मन्त्रालय तह) ले आफूले सम्पादन गरेको कामको विवरणलाई प्रत्येक तीन, तीन महिनामा अद्यावधिक गरि यस प्रणाली मार्फत सार्वजनिक गरिने छ ।

स्वतः प्रकाशन गर्ने नेपाल सरकारका निकायहरु