स्वतः प्रकाशन ब्यबस्थापन प्रणाली

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ तथा सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ बमोजिम प्रत्येक सार्वजनिक निकायले आफूले सम्पादन गरेको कामको विवरण प्रत्येक तीन, तीन महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनको ५ (३) र नियमावलीको निमय ३ बमोजिम तोकिएका विभिन्न २० वटा शीर्षकमा आफ्ना निकायका गतिविधिहरु ऐनको दफा ५ (४) बमोजिम देहाय अनुसार सार्वजनिक गर्नु पर्दछ । यस वेभ साइटमा नेपाल सरकारका केन्द्रीयस्तरका निकायहरु (प्रथम चरणमा मन्त्रालय तह) ले आफूले सम्पादन गरेको कामको विवरणलाई प्रत्येक तीन, तीन महिनामा अद्यावधिक गरि यस प्रणाली मार्फत सार्वजनिक गरिने छ ।

स्वतः प्रकाशन गर्ने नेपाल सरकारका निकायहरु